Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Gheorghe Panaitescu   
Miercuri, 08 Octombrie 2014 20:48
Aviatia RoCa putere militar?, România s-a pr?bu?it catastrofal de pe locul 17 în lume, pe locul 57 (lâng? Camerun, Mozambic ?i Angola) [1]
 
Din punct de vedere al securit??ii na?ionale a României, ceea ce s-a întâmplat în anii „democra?iei” postdecembriste nu ne poate oferi decât dezam?gire ?i regret. „Privind înapoi cu mânie” conduc?torii vându?i de dup? 1989 au adus ?ara în stadiul unui individ retardat, incapabil s?-?i asigure existen?a ?i cu atât mai pu?in s? apere teritoriul na?ional. Conform principiului care spune: c?ma?a este mai aproape de piele decât haina, în caz de pericol, Occidentul a dovedit c? în caz de pericol ?i pentru a-?i realiza propriile interese, a eliminat orice no?iune de dreptate ?i onoare, abandonând România în bra?ele „t?tucului popoarelor”. Reamintesc cuvintele regretatului istoric Gheorghe Buzatu: „România este prea aproape de Rusia ?i prea departe de Dumnezeu!” Ce se va întâmpla cu românii în cazul unui nou conflict major? S? ne l?s?m am?gi?i c? N.A.T.O. ?i S.U.A. î?i vor pune pielea la b?taie pentru noi? Este dureros s? observ?m adev?rul trist din textul pe care vi-l prezent?m pentru lectur?. Compara?i, judeca?i ?i aprecia?i singuri, dar nu uita?i c? „istoria se r?zbun?, repetându-se”. (Ion M?ld?rescu)
Un element crucial al rela?iilor interna?ionale este capacitatea unui stat de a-?i proiecta puterea, atât la nivel regional, cât ?i continental sau global. Unul din principalii piloni ai capacit??ii de proiec?ie a puterii a unui stat îl reprezint? proiectarea for?elor militare, iar cea mai puternic? armat? a lumii, cea a S.U.A., are ca scop primar capacitatea de a-?i proiecta puterea la nivel global (uneori abuziv ?i brutal - n.r). Prin exercitarea acestei capacit??i, ce este o exprimare a puterii de disuasiune ?i de convingere, un stat î?i poate atinge (sau impune - n.r.) obiectivele diplomatice. Un element esen?ial ale capacit??ii de proiec?ie a for?elor militare îl constituie dominarea aerului. Pentru a atinge acest ?el, armata S.U.A. are în plan ca pân? în 2020 s? de?in? un num?r record de aeronave militare, cu peste 1.000 mai multe decât oricare alt? na?iune de pe P?mânt. În 10 ani, S.U.A. va de?ine de 20 de ori mai multe avioane de r?zboi decât China ?i de 15 ori mai multe decât Rusia, la care se adaug? un num?r crescând de drone armate.[2]
 
Ziua For?elor Aeriene Militare Române [3]
 
În anul 1975 Armata Român? num?ra aproape o jum?tate de milion de militari activi, ?ase milioane de militari rezervi?ti, trei mii de tancuri, aproape o mie de avioane de lupt? ?i era în discu?ii avansate cu U.R.S.S. pentru primirea de armament atomic. Când Armata Român? defila în ziua de 23 august la Bucure?ti, în Europa se f?cea t?cere. Ca for?? militar? România era a opta putere militar? a Europei (locul 17 în lume). ?i nu exista în Armata Român? decât o singur? s?rb?toare: Ziua Armatei. Ast?zi Armata Român?, ca for?? militar?, s-a pr?bu?it catastrofal de pe locul 17 în lume pe locul 57, lâng? armatele din Camerun, Mozambic ?i Angola. Armata Român? activ? num?r? azi circa 30.000 de militari gata s? intre în lupt?, câteva sute de tancuri (pe hârtie 1100) ?i 36 de avioane de lupt?. Dac? ar exista - ipotetic -, un conflict direct între Siria ?i România, cei un sfert de milion de militari sirieni care au în dotare 5.000 de tancuri ?i 600 de avioane de lupt? ar ocupa România în 48 de ore.

România nu mai are azi, nici o pozi?ie semnificativ? în strategia militar? a Europei. În schimb calendarul militar românesc are peste 100 (o sut?) de s?rb?tori oficiale:
- Ziua Armatei României [25 (?) octombrie]
- Ziua Intendentului Militar (1 februarie);
- Ziua Hidrografului Militar (23 februarie);
- Ziua Automobilistului Militar (1 Martie);
- Ziua Justi?iei Militare;
- Ziua Financiarului Militar;
- Ziua Muzicantului Militar;
- Ziua Statului Major General (12 noiembrie);
- Ziua Rezervistului Militar;
- Ziua Para?utistului Militar;
- Ziua Buc?tarului Militar;
- Ziua Jurnalistului Militar etc.
Aproape c? r?mâi uimit cum mai are timp militarul român s? se antreneze, cu atâtea s?rb?tori pe capul lui.

„Ziua Avia?iei Române ?i a For?elor Aeriene Române - pr?znuit? pe 20 iulie cu mare pomp? -, la fel ca „Ziua Submarinistului” - adic? ziua militarilor români care lupt? pe submarinele române?ti de r?zboi -, din 15 iulie, are rolul de a s?rb?tori ceva inexistent în România. Ea trebuie s? lini?teasc? poporul român în privin?a securit??ii noastre na?ionale ?i s? justifice într-un fel uria?ele ?i frauduloasele cheltuieli ?i împrumuturi externe f?cute de guvernan?ii no?tri pe spinarea popula?iei în numele Ap?r?rii. Scopul principal al acestei „s?rb?tori” este acela de a ar?ta poporului român c? Avia?ia Militar? Român? nu a murit ?i c? Armata Român? mai are  ni?te avioane ?i elicoptere, iar unele dintre acestea chiar pot s? se ridice în aer ?i s? zboare. Ca atare ?i în acest an, în diminea?a zilei de duminic?, 20 iulie, autorit??ile au strâns câ?iva osta?i zgribuli?i care s? sufle în goarne ?i s? îngâne „De?teapt?-te, Române!” în amintirea glorioaselor vremuri din 1975 când Armata României era pe locul 8 în Europa ca for?? militar?.
Au r?sunat din nou cuvânt?ri bombastice. Din nou s-a subliniat importan?a Avia?iei Române. Dar conform clasific?rii „Business Insider” (The 35 most powerful militaries in The World) ?i conform statisticilor „Global Firepower -The Center for Arms Control” pe 2014, România se afl? pe ru?inosul loc 57 în lume în privin?a for?ei militare, lâng? Camerun, Mozambic ?i Angola.

Pe locul 17 (locul României)  se afl? azi Israelul, care nu ?i-a desfiin?at ca noi serviciul militar obligatoriu, are 880 de avioane de lupt?, 6.000 de tancuri ?i poate mobiliza pentru r?zboi 3,5 milioane de militari.
Ca for?? de lovire Israelul este pe locul 11 între puterile lumii. Faptul c? posed? 200 de lovituri nucleare îi confer? autoritate suplimentar? ?i nu for?? militar? cum cred unii, care încearc? s? spun? c? Israelul este for?? militar? nu pentru c? are armat? puternic?, dar pentru c? posed? arma atomic?. Ceea ce nu este adev?rat. Israelul este putere militar? pentru c? poate ridica la lupt? cca. patru milioane de solda?i, nu pentru c? are 200 de lovituri nucleare.

România, de pe locul 17 a ajuns pe locul 57.Asta dup? ce Nicolae Ceau?escu aproape c?-i convinsese pe ru?i s? permit? României s? de?in? arma atomic?.
Din p?cate pentru „olteanul idiot” numit Ceau?escu, ru?ii au aflat c? el ?i generalii români cloceau de fapt alte planuri, voiau s? pun? rachetele atomice pe aliniamentul Darabani-Hu?i ?i s? le îndrepte c?tre Moscova. Ni?te „cretini” atât de remarcabili nu mai v?zuse Moscova din vremea regelui Mihai ?i a mare?alului Ion Antonescu. A?a c? ru?ii au revizuit urgent rela?iile cu România, iar Ceau?escu ?i Postelnicu au trimis în 1985 Armata Român? pe ?antierele de construc?ii ?i în agricultur?. Dar s? revenim la oile noastre. Clasamentul G.F.P. întocmit de C.I.A. arat? c? România este pe locul 57 în lume ca putere militar?, lâng? Camerun, Angola ?i Mozambic.
 
Conform clasamentului G.F.P. ?ara noastr? dispune de:
- 73.000 de militari;
- 80 000 de rezervi?ti;
- 1.100 de tancuri;
- 36 de avioane de lupt?.

Cu toate acestea, C.I.A. favorizeaz? România, pentru c? lucrurile stau mult mai r?u. În realitate o simpl? inspec?ie de stat ar constata c? multe (dac? nu cumva chiar foarte multe) dintre cele 1.100 de tancuri române?ti sunt inapte pentru a intra în lupt?. Din cei 73.000 de militari mai mult de jum?tate sunt birocra?i ?i intenden?i. Cât despre cele 36 de avioane de lupt? române?ti, s? fim serio?i! Ele sunt bune pentru par?zi ?i pentru evacuarea Pre?edintelui, a Guvernului, a documentelor secrete ?i a tezaurului B.N.R. (dac? mai avem a?a ceva) în str?in?tate, în caz de r?zboi. Nu po?i s? spui c? ai for?e militare aeriene dac? ai treizeci de avioane de lupt?. Adev?ratele for?e aeriene se consider? cele care num?r? cel pu?in 100 de avioane de lupt?. Pentru a ne face o idee despre unde se g?se?te azi România ca putere militar?, amintesc c? Siria are 5.000 de tancuri, 600 de avioane de lupt?, o armat? activ? de aproape un sfert de milion de militari ?i un num?r de 600.000 de rezervi?ti. Dac? ar exista o confruntare direct? între cele dou? ??ri, Siria ar ocupa România în 48 de ore. Interesant este îns? altceva. Armata Siriei lupt? de doi ani contra invadatorilor, are un buget anual de 1,8 miliarde de dolari U.S.A., iar Siria o datorie de trei miliarde de dolari U.S.A. Armata Român? nu lupt? cu nimeni, are un buget anual de 2,5 miliarde de dolari, iar România o datorie extern? de peste 130 miliarde de dolari U.S.A. Ar fi extrem de interesant pentru noi, ca români, s? ?tim câ?i generali de avia?ie are Armata Român?. C? avioane de lupt? avem 36.

Grafica - Ion M?ld?rescu
Sursa: Universul românesc
----------------------------------------------------
footer