Revista Art-emis
Referendumul din Regatul Unit al Marii Britanii ?i al Irlandei de Nord PDF Imprimare Email
Gheorghe Panaitescu   
Duminică, 14 Septembrie 2014 12:58
England-Scotland, art-emisO Uniune European? în miniatur? în care Bruxelles-ul î?i poate citi viitorul

Dac? Uniunea European? vrea s? ?tie cât mai are de tr?it nu trebuie s? dea telefon la num?rul acela de pe internet care î?i spune când vei muri ci trebuie s? citeasc? istoria Marii Britanii care a avut o via?? frumoas? timp de 37 de ani, dup? care s-a îmboln?vit ?i a murit în cele din urm? în 1922. Azi Marea Britanie nu mai exist?. În locul ei este Regatul Unit al Marii Britanii ?i al Irlandei de Nord. Dar Marea Britanie este important? pentru c? ea a fost o Uniune European? în miniatur?.
A f?cut o asocia?ie de patru state c?rora a încercat s? le impun? „valorile” ei. Experimentul a e?uat. Nu numai c? „setul de valori britanice” a fost respins, dar au izbucnit conflicte ?i r?zboaie civile devastatoare ?i au murit zeci de mii de oameni nevinova?i. Popoarele nonengleze din cadrul ei au ajuns în sap? de lemn fiindc? englezii le-au exploatat resursele ?i le-au furat bog??iile.  Irlanda a ie?it în 1922 din Marea Britanie. Irlanda Nord este pe cale s? ias? ?i ea din aceast? uniune ?i se afl? în  r?zboi cu Guvernul de la Londra. Sco?ia se preg?te?te ?i ea s? plece. Pe 18 septembrie va avea loc refrendumul na?ional prin care sco?ienii se vor pronun?a dac? ?ara lor s? mai r?mân? sau nu în Regatul Unit. Nici m?car „motorul” acestei uniuni, Anglia  nu s-a ales cu nimic decât cu belele. Mai mult decât atât, englezii au r?mas din punct de vedere legal, f?r? ?ar?.

Englezii sunt un popor f?r? ?ar?

Trebuie amintit de asemenea un am?nunt juridic extrem de important.
Englezii, la fel ca palestinienii ?i kurzii, sunt din punct de vedere juridic un popor f?r? ?ar?. Lucrul pare spectaculos ?i straniu, dar a?a este. Englezii sunt singurul popor din Europa care nu are ?ar?. Statul englez (Regatul Angliei) a încetat s? mai existe ?i a disp?rut din istorie la 1 mai 1707 ca o consecin?? a prevederilor din Act of Union (Actul Unirii cu Sco?ia), act conform c?ruia la acea dat?  toate legile anterioare se abrogau (inclusiv denumirea de ”Anglia”), Parlamentul ?i Guvernul Englez se dizolvau, tronul englez se desfiin?a ?i în locul  Regatului Angliei ap?rea un  stat nou, Marea Britanie, la conducerea c?ruia veneau ?i nobilii sco?ieni al?turi de nobilii englezi. L?comindu-se s? înghit? cât mai repede Sco?ia, Parlamentul Englez a votat  de fapt desfiin?area statului Anglia f?r? s? mai pun? nimic în loc. În toate institu?iile executive engleze  (Parlament, tribunale, Armat?, Guvern etc.) au fost coopta?i sco?ieni. Ba chiar au disp?rut ?i regii englezi. Prima regin? care a suit pe tron dup? unirea cu Sco?ia a fost regina Anna care era sco?ian?. Poporul englez nu a mai avut nici Guvern na?ional, nici Parlament, nici legi na?ionale, nici tribunale engleze ?i nici judec?tori englezi. Statul englez a disp?rut practic din istorie. Nu acela?i lucru s-a întâmplat îns? cu Sco?ia. Statul sco?ian a continuat s? existe. Parlamentul sco?ian a continuat s? existe ca Parlament Sco?ian pân? în ziua de azi, coroana sco?ian? la fel, tribunalele ?i legile ?i judec?torii sco?ieni au continuat s?-?i desf??are activitatea pân? în zilele noastre.

Europenii nu ?tiu ce este referendumul din Sco?ia

La 18 septembrie 2014 în Sco?ia va avea loc un referendum prin care poporul sco?ian se va pronun?a dac? mai vrea s? participe al?turi de englezi la guvernarea Marii Britanii sau nu. Sub influen?a televiziunilor ?i a presei sp?l?toare de creiere, oamenii cred c? Sco?ia vrea s? fie liber? ?i c? vrea ca englezii s?-i acorde independen?a. Dar lucrurile stau  exact invers. Prin referendumul din 18 septembrie 2014 nu englezii dau libertate sco?ienilor ci sco?ienii îi elibereaz? pe englezi. Sco?ienii le spun englezilor: „Am condus al?turi de voi Marea Britanie ?i apoi Regatul Unit timp de trei secole.
De-acum conduce?i-v? singuri. Noi vrem s? ne retragem din aceast? asociere.   Da?i-ne jum?tatea care ni se cuvine  din aurul Regatului Unit, jum?tate din banii vo?tri ?i p?stra?i-v? s?n?to?i regina, prin?ii, prin?esele ?i lorzii ?i ce mai ave?i voi pe acolo, c? noi vom deveni republic?”.

Sco?ia nu vrea s? falimenteze al?turi de Regatul Unit
Nu este vorba c? Sco?ia vrea libertate. În capitalism nu exist? libertate, ci interese care uneori se pot identifica sau nu cu ceea ce noi numim libertate.
Nici Sco?ia nu vrea s? se îndep?rteze de Londra  pentru c? dore?te s? fie liber? ci pentru c? presimte falimentul Regatului Unit al Marii Britanii ?i al Irlandei de Nord. ??rile din Occident au un nivel de via?? ridicat ?i o duc bine pentru c? împrumut? mai mul?i bani decât pot s? cheltuiasc?. Dar rata de îndatorare a ??rilor occidentale a ajuns s? dep??easc? încetul cu încetul P.I.B.-urile lor. Toate sunt datoare vândute. Asta înseamn? c? peste Occident se adun? norii negri ai s?r?ciei mondiale ?i ai crizelor economice. Regatul Marii Britanii a încetat s? mai fie o valoare a oligarhiei mondiale.
Nu mai are nici colonii. Oligarhia britanic? a încetat deci s? aib? o valoare oligarhic? extrateritorial?. Dimpotriv?, investi?iile str?ine au transformat-o pe ea într-o colonie a oligarhilor str?ini.
Marea Britanie a devenit o colonie a miliardarilor chinezi, indieni ?i ru?i. Ea a c?zut în propria capcan?. Ora?e întregi s-au transformat în ora?e-fantom?, oamenii le-au p?r?sit. Fabricile au dat faliment sub presiunea competivit??ii necinstite. Pie?ele s-au pr?bu?it fiind distruse de func?ionarii corup?i care au favorizat pe unii produc?tori ?i au defavorizat pe al?ii.

Timpurile s-au schimbat. Acum nu mai cucere?ti pie?e ?i colonii pe calea armelor ci neocolonialismul se întemeiaz? azi pe mituirea guvernelor ?i a politicienilor corup?i din ??rile ale c?ror pie?e vrei s? le acaparezi. Dar  acest lucru cost? bani, foarte mul?i bani ?i unori este absolut neprofitabil (vezi Ucraina, în care Occidentul a investit pân? acum sute de miliarde de euro ca s-o transforme în colonie vestic?, dar rezultatele sunt zero).
Pe acest fond au ap?rut fisurile dintre statele Regatului Unit ?i tendin?ele separatiste ale Sco?iei.  Sco?ia simte c? banii ei se duc într-o afacere p?guboas? ?i vrea s? ias? din Uniunea cu Regatul Unit cât nu este prea târziu. Acesta este motivul pentru care Sco?ia recurge la referendum. Sco?ia î?i d? seama c? mo?tenirea imperial? englez? începe s? se transforme în datorie ?i c? Regatul Unit va ajunge în curând la fundul sacului cu bani ?i nu vrea s? mai stea al?turi de englezi. Sco?ienii vor s? intre în Uniunea European? cu fruntea sus, ca un popor cu drepturi depline, cu un stat puternic ?i cu resurse proprii.

Globalismul a c?zut în propria capcan?

Pe de alt? parte Occidentul globalist a încurajat permanent în ??rile s?race separatismul ?i autonomia anumitor regiuni.
??rile imperialiste - azi globaliste - au sus?inut permanent c? oamenii dintr-o anume regiune sau alta au dreptul de a se separa de restul ??rii din care ei fac parte ?i c? aspira?iile  lor la libertate  sunt legitime. În realitate pe occidentali nu-i interesa legitimitatea ci urm?reau dezbinarea respectivelor ??ri ?i regiuni, pentru ca s? le poate st?pâni mai bine.
Fiind foarte bogate, ??rile occidentale nu s-au gândit nici o clip? c? vor s?r?ci ?i c? va veni o vreme când pe fondul agrav?rii problemelor economice se vor confrunta ele însele cu separatismul. Iat? îns? c? ??rile occidentale au acum serioase probleme economice ?i, la fel ca ucenicul vr?jitor, au pierdut controlul demonului separatismului care bâtuie acum chiar între grani?ele lor.
Tot mai multe regiuni din ??ri occidentale importante cer autonomie ?i vor s? se separe de ?ara din care fac parte. Iar Occidentul nu poate s? se opun? pentru c? el însu?i a încurajat o astfel de politic?. A?a a fost cu Croa?ia, cu Macedonia, cu Muntenegru, cu Kosovo etc. A?a este acum cu Sco?ia. Cu Sco?ia îns? începe o adev?rat? „Judecat? de Apoi” a politicii occidentale. Dac? Sco?ia are voie s? se separe prin referendum, atunci acest acest lucru trebuie s? fie valabil ?i pentru Donbass din Ucraina, ?i pentru Catalonia,  ?i pentru ?ara Bascilor din Spania, ?i pentru Italia de Nord, ?i pentru Transilvania. Iat? c?, brusc, ??rile occidentale nu mai sunt de acord cu separatismul. Ce a fost legitim pentru Kosovo, Croa?ia, Muntenegru etc a devenit dintr-o dat? ilegitim ?i de neacceptat pentru Catalonia, Donbass etc., dar deja, lu?rile de pozi?ie sunt tardive. Leii au sc?pat deja din cu?c? ?i nu mai pot fi b?ga?i înapoi.

Separarea Sco?iei înseamn? ie?irea englezilor din Istorie sau p?c?lirea creditorilor?

Plecarea Sco?iei va stârni un cutremur uria? în Regatul Unit. Este vorba în primul rând de împ?r?irea Tezaurului Englez, adic? a rezervelor de aur. Anglia este una dintre ??rile cu cele mai mari rezerve de aur ?i „divor?ul” de Sco?ia o va costa enorm: aproape o sut? de tone de aur. Este vorba în fapt de împ?r?irea activelor. ?eful Trezoreriei Britanice a spus c? Regatul Unit dispune de peste 400 de tone de metal aur pur ?i în caz de independen?? a Sco?iei aproape 150 de tone revin Sco?iei. Se procedeaz? la fel ca la orice divor?, dar tot din legisla?ia divor?urilor ?tim c? uneori boga?ii divor?eaz? pentru a-?i salva averile. Este posibil ca separarea de Sco?ia s? fie pus? la cale chiar de Anglia. Anglia e datoare vândut?. Dând o parte din aur Sco?iei, evit? c?derea lui în mâinile creditorilor.
Cu toate acestea, separarea Sco?iei este un dezastru ?i înseamn? practic ie?irea englezilor din istorie. În primul rând este vorba de suprafa?a ??rii. Regatul Unit al Marii Britanii însumeaz? azi o suprafa?? de 243.000 de km patra?i. Dup? desp?r?irea de Sco?ia va mai r?mâne cu 160.000 de kilometri p?tra?i. Marea Britanie va deveni Mica Britanie. Este greu de crezut c? sub aceast? form? britanicii vor mai putea s? men?in? lâng? ei Irlanda de Nord ?i ?ara Galilor, care în mod sigur vor dori ?i ele s? se separe. ?i vor dori ?i ele, bineîn?eles, partea lor din Tezaurul Regatului. Plecarea Sco?iei înseamn? practic pr?bu?irea Regatului Unit.

Interesul pentru limba englez? pe plan mondial va sc?dea ?i mai mult. El este deja în sc?dere dramatic?, dar va cunoa?te o ?i mai accentuat? pr?bu?ire. Nimeni nu va mai dori s? vorbeasc? limba unei ??ri insignifiante al c?rei popor tr?ie?te pe o jum?tate de insuli??. Un haos de conflicte  interetnice ?i religioase  se va instaura pe insula britanic? unde al?turi de 35 de milioane de englezi nativi deja tr?iesc aproape 20 de milioane de britanici  musulmani, budi?ti, animi?ti etc., veni?i din toate col?urile lumii, inclusiv din Africa.
În mijlocul acestui Babilon de semin?ii poporul englez r?mas singur într-o Britanie islamizat? ar putea s? se întrebe la un moment cu ce s-a ales el dup? patru secole de imperialism colonial ?i de r?zboaie crunte ?i nu este exclus ca mul?imea înfuriat? s? cear? abolirea regalit??ii sau chiar s? porneasc?  o insurec?ie  antiimperialist?. Adic? o revolu?ie de natura Revolu?iei lui Cromwell.

F?r? Sco?ia viitorul Regatului Unit r?mâne tulbure ?i incert

Oricât ar pare de necrezut, dac? Sco?ia iese din „asocia?ia” Regatul Unit  prin referendumul din 18 septembrie, ea las? în urm? un vid, un popor tr?ind într-un spa?iu nerecunoscut de nici o lege interna?ional? ?i o regin?, Elisabeta a II-a  domnind peste un stat inexistent: Anglia. De aceeea juri?tii englezi trebuie s? fie preg?ti?i pentru ca în cazul plec?rii Sco?iei, s? proclame imediat apari?ia unui stat nou în locul Marii Britanii. Perspectiva de a r?mâne f?r? jum?tate din tezaur ?i f?r? jum?tate din finan?e îngroze?te pur ?i simplu Guvernul Britanic. Strig?tul „Vin sco?ienii!” a r?sunat pe Bursa Englez?. Englezii privesc îngrozi?i spre Nord, acolo unde str?nepo?ii  lui William Wallace ?i-au vopsit deja fe?ele pentru r?zboi.
Englezii se tem de sco?ieni pentru c? ei (englezii) au furat practic Sco?ia ?i au b?gat-o în uniunea cu Anglia prin în?el?ciune.

Cum a furat Anglia o ?ar? - Sco?ia - acum 300 de ani, apelând la arma sanc?iunilor comerciale
Uniunea European? încearc? azi s? destabilizeze Rusia cu ajutorul unor  arme de efect: sanc?iunile comerciale ?i izolarea pe plan interna?ional. Dac? ave?i impresia c? sanc?iunile comerciale ?i izolarea interna?ional? s-au inventat abia acum v? în?ela?i amarnic. Occidentul folose?te aceste arme de sute de ani. Cu ajutorul lor Anglia a îngenuncheat Sco?ia. Timp de ?apte secole regii englezi au încercat s? cucereasc? Sco?ia, dar vitejia ie?it? din comun a sco?ienilor a f?cut ca de fiecare dat? armatele engleze s? sufere înfrângeri catastrofale. În b?t?liile cu William Wallace, de exemplu, ?i cu regele Bruce,  Armatele Angliei au fost pur ?i simplu exterminate. Pân? la anul 1700 nici un soldat englez nu pusese piciorul pe p?mânt sco?ian. Anglia nu a renun?at totu?i la ideea de cucerire a Sco?iei. Dar ?i-a schimbat tactica. Modul în care Anglia s-a infiltrat încetul cu încetul în Sco?ia ?i în final a anexat-o  abuziv în 1707 seam?n? perfect cu modul în care N.A.T.O. ?i U.E. vor s? se infiltreze în spa?iul rus ?i s? ocupe o parte a acestuia, anume Ucraina.

Anglia a înconjurat Sco?ia cu baze militare pe care le-a mutat încetul cu încetul tot mai aproape de grani?ele acesteia. În paralel, flota naval? a Angliei a instituit blocada asupra coastelor Sco?iei. În anul 1700 Sco?ia era prins? într-un cerc de foc al bazelor militare engleze ?i navale care st?teau lipite de grani?a sco?ian? precum c?pu?ele de pielea câinelui. Anglia pretexta c? bazele acestea militare aveau menirea de a ap?ra Anglia de amenin?area Sco?iei. Generalii englezi pretextau c? Sco?ia se preg?tea s? atace Anglia, ceea ce era o minciun?. Sco?ia nu prezenta nici un pericol pentru Anglia, ea  nu atacase niciodat? pe nimeni, ea doar se ap?rase. Începând cu anul 1700,  Anglia a supus Sco?ia unor valuri de sanc?iuni economice ?i politice care au destabilizat-o complet. Mai întâi a fost Legea Actului de Decontare din 1701 prin care oricine se c?s?torea cu cineva de alt? religie decât a Bisericii Anglicane pierdea o serie de drepturi (inclusiv dreptul de mo?tenire la tron). Apoi în 1705 Parlamentul Englez a votat Legea Str?inilor prin care orice sco?ian era considerat un om str?in,  f?r? drepturi în Anglia.  Dac? un sco?ian avea propriet??i în Anglia, atunci când el murea toate bunurile lui treceau automat în proprietatea statului englez ?i urma?ii lui nu mo?teneau nimic.
Legea Str?inilor de la 1705 specifica de asemenea c? Guvernul Angliei interzicea oric?rui englez s? importe m?rfuri din Sco?ia.
Se interzicea pân? ?i cump?rarea de c?rbuni ?i  vite de la sco?ieni. Totodat? Guvernul englez a hot?rât c? sco?ienii nu au dreptul s? tr?iasc? în coloniile engleze de peste m?ri.
Legea Str?inilor specifica faptul c? toate aceste sanc?iuni aveau s? fie suspendate ?i anulate numai dac? Sco?ia accepta s? se uneasc? administrativ cu Anglia.

Dup? cum se vede, arma sanc?iunilor nu este una nou?. Occidentul o întrebuin?eaz? de sute de ani. Sco?ienii s-au trezit la 1700 prin?i în  cercul de foc al sanc?iunilor economice ?i al bazelor militare engleze care se strângea tot mai tare în jurul lor ?i care în cele din urm? i-a izolat pe plan mondial rupându-i de restul lumii. Dispera?i, au încercat s? întemeieze ?i ei colonii. Au deschis o colonie (numit? Caledonia) în Panama, în Golful Darien,  dar englezii i-au pl?tit pe spanioli ca s?-i atace ?i s? le distrug? colonia, ceea ce s-a ?i întâmplat în aprilie 1700.
Sanc?iunile economice urm?reau ruperea nobilimii sco?iene de popor, tot a?a cum sanc?iunile aplicate azi Rusiei urm?resc ridicarea clasei bogate ruse?ti împotriva lui Putin
Valurile de sanc?iuni economice aplicate Sco?iei nu aveau ca ?int? poporul sco?ian ci nobilimea sco?ian? pe care voiau s-o s?r?ceasc?. Englezii ?tiau c? mai devreme sau mai târziu aceasta va ceda ?i între sco?ieni va apare vrajba.
Acela?i principiu este aplicat ?i azi Rusiei. Valurile de sanc?iuni aplicate Rusiei de c?tre UE nu au ca ?int? poporul rus ci clasa bogat? rus? ?i oamenii din jurul pre?edintelui Putin. Prin aceste sanc?iuni UE vrea s? loveasc? financiar în clasa bogat? rus? ?i în cercul din jurul conduc?torului rus ?i s?  provoace o revolt? contra pre?edintelui Putin în interiorul Rusiei. Aceasta este toat? filosofia sanc?iunilor.

Tr?darea nobilimii sco?iene ?i dezastrul Unirii

În cele din urm? „sanc?iunile” au dat roade ?i,  în ciuda uria?ei împotriviri populare din Sco?ia, parlamentele englez ?i sco?ian s-au unificat prin Act of Union la 1 mai 1707 ?i au fuzionat în Parlamentul Marii Britanii aflat la Westminster.
Nobilii sco?ieni membri ai Parlamentului Sco?iei au fost mitui?i de c?tre englezi ?i au votat unirea cu Anglia.
Al?i istorici sunt de p?rere c? rezultatele votului au fost falsificate. Englezii au promis poporului sco?ian  c? unirea cu Anglia va face Sco?ia mai puternic? ?i c? oamenii vor tr?i mai bine. Dar, a?a cum era de a?teptat, s-a întâmplat exact contrariul.  Sco?ia a dec?zut. ?ara a fost pur ?i simplu ocupat? ?i jefuit? sistematic de englezi. Jum?tate din sco?ieni ?i-au p?r?sit ?ara ?i au plecat pe drumul amar al str?in?t??ii. Poporul a ajuns într-o s?r?cie crunt?.

Doi dintre cei mai mari scriitori, Daniel Defoe (în opera „C?l?torie prin Marea Insul? Britanic?”, publicat? la 1726) ?i Andrew Flechter a Saltoun  descriu starea mizerabil? în care a ajuns Sco?ia dup? unirea cu Anglia. Andrew Flechter Saltoun a murit în 1716 ?i ultimele cuvinte pe care el le-a rostit au fost: „Doamne, ai mil? de Sco?ia mea s?rac? pe care atât de crunt o asupresc barbarii de englezi!”
În unirea cu Sco?ia englezii au mizat mult pe faptul c? vorbirea limbii engleze îi va face pe sco?ieni s? uite limba lor ?i s?-i fac? s? uite de Sco?ia. Sco?ienii au înv??at limba englez?, dar înv??area limbii engleze nu a omorât na?ionalismul sco?ian.
Sco?ienii au continuat s? vorbeasc? mai departe limba lor ?i s? ?in? la statul lor na?ional. Acest lucru ar trebui s? fie o lec?ie pentru Bruxelles care crede c? dac? europenii vor vorbi to?i engleza vor uita c? sunt francezi, unguri sau români. Birocra?ia de la Bruxelles î?i face iluzii. Indienii au vorbit engleza dou? secole ?i acum un an au renun?at la ea ca limb? oficial?. Nici popoarele Europei nu vor uita limbile lor.

Sfâr?itul Regatului Unit

Dup? unirea cu Sco?ia, Marea Britanie a pus tunurile sanc?iunilor economice ?i ale izol?rii comerciale pe Irlanda. Aceasta a avut soarta Sco?iei ?i la 1801 s-au unit cu Marea Britanie formând Regatul Unit al Marii Britanii ?i al Irlandei. Este momentul când englezii ating expansiunea lor maxim? în zon? ?i reu?esc s? formeze un fel de Uniune European? în miniatur?, compus? din patru state (?ara Galilor, fiind o na?iune mic?, fusese anexat? înc? din 1536). Englezii promit celor trei ??ri libertate, fericire ?i bog??ie. Curând, iralndezii ?i-au dat seama c? toate promisiunile englezilor erau minciuni, au cerut s? ias? din uniune. Li s-a refuzat cererea ?i atunci ei au început lupta de eliberare.

În 1922, dup? un r?zboi sângeros ?i îndelungat,  ei s-au retras din uniunea cu Marea Britanie, devenind actuala Republica Irlanda.
Sub st?pânirea englez? a mai r?mas o mic? parte din nordul insulei Irlanda, denumit? artificial Irlanda de Nord. Denumirea regatului s-a schimbat din nou, devenind Regatul Unit al Marii Britanii ?i al Irlandei de Nord. În 1960 Irlanda de Nord a cerut s? ias? din unirea cu Marea Britanie, lucru care i s-a refuzat. Atunci a început un r?zboi sângeros de gheril? în care au pierit mii de oameni nevinova?i. Actualmente Irlanda de Nord este ocupat? de trupele engleze, Adunarea Na?ional? Legislativ? a Irlandei de Nord ?i Executivul Irlandei de Nord sunt suspendate de c?tre Londra.
În ceea ce prive?te Sco?ia aceasta este deja un stat independent de Anglia în propor?ie de 99%.
O mai leag? de Regatul Unit doar câteva chestiuni formale, dar care nu-i dau libertate deplin?. În cazul în care referendumul reu?e?te s? declare ?ara independent? va fi interesant  s? vedem ce denumire va lua Regatul Unit al Marii Britanii.[1]

Iat? deci c? unirea a patru state nu a dus la nimic. Marea Britanie a devenit Mica Britanie ?i Ragatul Unit a devenit un Regat Dezbinat. Aviz pentru Uniunea European?.
Grafica - Ion M?ld?rescu
-------------------------------------------------------------------------
footer