Revista Art-emis
Starea na?iunii (1) PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 03 Septembrie 2014 21:11

Grid Modorcea, art-emisDup? aproape 25 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, apar cu limpezime dou? tendin?e sub care balanseaz? românii: Pe de o parte, corup?ia generalizat?, da, generalizat?, fiindc? ea nu se afl? doar la nivelul clasei politice, a vendetelor între clanuri, ci la nivelul întregii ??ri, de la ultimul chio?c la func?ionarii de la prim?rii sau la firmele private, cum este Orange, de pild?. Pe de alt? parte, e vorba de un ideal moral hr?nit de tradi?ie, bazat pe în?elepciunea popular?, pe acel Cod Moral despre care vorbe?te Brâncu?i în aforismele sale, cod pe care ale?ii neamului nu-l cunosc, iar dac? îl cunosc, nu-l respect?, ei prefer? codul mafiei, cu regulile ei secrete, cu abateri de la lege, cu ocoli?uri subversive. Sigur, agresiunea corup?iei este permanent?, pe când idealul moral apare numai la r?zboi, ca s? spun a?a, de regul? în preajma alegerilor. Atunci apar ?i patrio?ii ?i intelectualii adev?ra?i, dar ?i fitili?tii, cei care se afl? în treab?, creatori de diversiuni, cei care spun, de pild?, c? acum e timpul monarhiei (Rebengiuc), cu sloganul „Monarhia salveaz? România”. Monarhia nu se salveaz? nici pe sine, e vai de capul ei, mai degrab? ar spune c? „România salveaz? Monarhia”, de n-ar fi ?i România vai de capul ei. Sunt ca dou? babe ramolite, care vor s? se sprijine una pe alta s? nu cad?. Bineîn?eles, acest ideal moral este sus?inut de for?a t?cut? a na?iunii, care de?i firav?, e s?n?toas?, asemenea firului magic care ?ine Teiul lui Eminescu în via??. Corup?ia sus?inut? a lucrat perfid la distrugerea lui, a s?pat continuu la temelie, ca un vierme monstruos, tenace, corosiv, de aceea el nu mai este asemenea stejarului întreg. Noi sper?m c? sâmburele lui nu e alterat, c? Dumnezeu îl are în paza sa, fiindc? tot Eminescu a spus c? „în sâmburele de ghind? se afl? stejarul întreg”.

Din p?cate, agresiunea animalului politic continu?, e foarte violent? ?i se vede mai ales acum, în aceast? confuzie pre-electoral? pentru preziden?iale. Românii au compromis tot, îns??i ideea din Politica lui Aristotel, care definea omul ca „zoon politikon”. Expresia nu avea în antichitate un sens peiorativ, cum are azi. Politica era prima dintre ?tiin?e ?i avea ca ?el fericirea oamenilor în cetatea ideal?. Noi nu avem politicieni adev?ra?i, cu demnitate, cu noble?e, cu aur? cultural?, cu franche?e ?i erudi?ie, avem politruci, aventuri?ti, animale politice degradate, umilite ?i umilitoare. Avem o clas? politic? în care vârfurile ei sunt la pu?c?rie sau pu?c?riabili, pe cale de a ajunge acolo la viitoarea regrupare de for?e corupte ?i mincinoase. E o vân?toare de recompense între mai marii zilei, dublat? de o vendet? nemiloas?, care pe care, de?i soarta politic? e învârtit? ca o roat? de moar? tot de cei care o folosesc s?-?i striveasc? adversarii. Nu e loc pentru nimeni altcineva, care s? vin? dinspre latura idealului moral. Nu vede?i, candida?ii sunt iepuri sau iepuroaice, precum Nu?i din Ple?coi, care vin tot din sânul rodat al clanului politic. Ce ideal moral are o astfel de „fomeie din popor”, care de 20 de ani tot duce tava lui Pazvante?! Dimpotriv?, nu are scrupule. Acum cic? î?i toarn? ap? pe cap în fa?a guvernului, în loc de cenu??. Pe când î?i va da foc, fiindc? are nevoie de cenu??? Nu îi este ru?ine s? se urce pe tronul ocupat cândva de Mihai Viteazul, ?tefan cel Mare sau Constantin Brâncoveanu!

Animalele politice nu au respect pentru înainta?i, nu le pas? de istorie, fiindc? cred c? de la ei începe istoria, începe totul. Nici unul dintre candida?i nu stârne?te respect, nu are autoritate moral? ?i politic?, nu este un intelectual de soi sau un vizionar politic. Orice b?rbat adev?rat o poate pune la punct pe neru?inata Nu?i din dou? vorbe, dac? ar fi adev?rat ?i cultivat, dar Nu?i a v?zut c? nu are cu cine duela la acest capitol ?i î?i permite s? fac? un circ de propor?ii din aceast? candidatur?, sus?inut? de însu?i alter-ego-ul ei, Pre?edintele României. Acest cuplu a ajuns de o obr?znicie nem?surat?, fiindc? a observat c? îi poate p?c?li pe fraieri ?i hâhâie la toat? lumea. Dac? le merge, de ce s? nu-?i dea poalele peste cap? Hai, Nu?i, s-o facem lat?, tu pre?edinte, eu prim-ministru, ne vom distra la Bruxelles, cu doamna Merkel, nu vrei?! Oare cine le va fi na?ul?

Premierul îi spusese Pre?edinteluilui s? mai lase p?l?vr?geala ?i s? se gândeasc? la ce r?spunsuri va da tribunalului dup? ce nu va mai fi pre?edinte, dar ne îndoim c? el, care este ondulatoriu r?u, ?tie s?-?i respecte vreun cuvânt. E simplu ca s?-i întrebe cineva care le sunt faptele, ce au f?cut concret pentru poporul român, c? de desf?cut vedem mereu. Aici a dus politica strâmb?, ca ace?ti maimu?oi s?-?i bat? joc de ?ar?, de orice ideal moral, dac? ei, de?i percepu?i ca reper negativ, imoral, se pun pe sine în acest plan ideal.

Starea na?iunii la cheremul unor decava?i.

Sau poate o fi având Cristian Diaconescu o Oper? ascuns? în vreun sertar pe când era consilier preziden?ial? Ce a înv??at de la el poporul? S?-l credem c? nu a înva?at nimic din lec?iile ?efului s?u hâhâit?! A înv??at arta neru?in?rii, un maimu?oi care o f?cea pe principialul. În loc s? se lupte cu ru?inea politicii, s-a retras din competi?ie ?i o sus?ine! Halal politician! A v?zut c? nu are semn?turi ?i s-a retras ca un la?. Cred c? ?i-a pierdut ?i ultimul fan pe care îl mai avea! Ca ?i ??r?ni?tii! Se întoarce Coposu în groap? dac? ar ?ti pe cine au ajuns s? sus?in? urma?ii s?i! Pentru putere, î?i vând ?i mama care i-a al?ptat! Aceste animale politice sunt bune numai la compromisuri, tr?iesc din compromis în compromis, dar f?r? art?, adic? lamentabil. Desigur, românii s? se a?tepte s? le bat? la u?? tot felul de candida?i, fiindc? vor s? se înfrupte din ciolan, pe la toate col?urile se adun? semn?turi s? fie ajut „X” sau „Y” s? intre în curs?, fiindc? o candidatur? aduce glorie ?i bani, dar dup? ce î?i ating scopul, uit? de unde au plecat, uit? de orice promisiune. ?i to?i vor s? fie ?i cu dreapta ?i cu stânga. S-au trezit candida?i, pe care omul care a dus ?ara la recesiune ?i la ur? zice c?-i dezbrac? în public, s? se vad? c? dumnealor, candida?ii, nu au... ru?ine !? E o hâhâial? dezna?ionalizant?, de se aude pân? la Statuia Libert??ii!

Trist este c? ?i cei care îi sus?in pe ace?ti profitori sunt lipsi?i de moralitate, se distreaz? pe banii ??rii. Vezi argumentele sus?in?torilor de tip Boc, cel cu ghea?a turnat? pe cap sau în cap. Un Boc cu cap de ghea??. Hodoronc. ?i mai trist este c? de aceast? boal? s-a molipsit ?i presa. Cum e subiectul, a?a ?i obiectul. Ea e la fel de urât? ca ?i mesajele pe care le vehiculeaz? de pe la u?ile pu?c?riilor. De regul?, poe?ii unei na?iuni sunt cei care creeaz? metaforele ei, care sunt ca o lumin? în noapte, ca stelele c?l?uzitoare. Dar n-am citit niciodat? în pres? s? fie citat vreun poet autentic. Mereu se dau citate din ce-au spus „scriitorii” închisorilor, N?stase, Becali, Vântu… ?i-e ru?ine s? mai fii scriitor în România. E asfixiat? popula?ia cu citate din închisori. Pentru ce se face aceast? mediatizare excesiv?? Pentru bucuria vulgului, a idio?ilor?! N-ar fi citat un poet, un savant, un filosof, nu, toat? presa este plin? cu ce-a spus Voiculescu când a intrat în închisoare ?i cu ce nu a spus N?stase când a ie?it. De ce nu l-ar cita pe cel?lalt Voiculescu, poetul Vasile Voiculescu (1884-1963), s? impun? ziari?tii acest nume de poet-martir, nu s? vehiculeze la infinit numele unor infractori?! S? le vehiculeze, dar numai în ziarul „Infractorul”, nu în toat? mass-media! Presa e atins? de aceea?i degradare moral? ca ?i cei despre care scrie.

 - Va urma -

Coresponden?? de la New York

footer