Revista Art-emis
Dilema regal? PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 27 August 2014 14:07

Miha I ?i Elena-mama„Dup? r?zboi,mul?i viteji se arat?”!

Regina mam?, care l-a tutelat pe Mihai ?i l-a „montat” în permanen?? împotriva Mare?alului, co-autoare a mizeriei de la 23 august 1944, a fost distins? dup? r?zboi cu titlul onorific de „drept al popoarelor”, i s-a trecut numele în piatr? la Yad Vashem, s-a plantat un copac în memoria sa etc. Motivul: la un moment dat nem?ii au trimis în România, la Bucure?ti, în triajul G?rii de Nord, mai multe trenuri în care s? fie îmbarca?i 20.000 de evrei, cu destina?ia Auschwitz. I s-a cerut imperativ Mare?alului Ion Antonescu s? fac? acest gest de deplin? adeziune la politica Reichului. Gestul cu pricina nu a fost s?vâr?it îns? ?i garniturile de tren s-au întors a?a cum veniser?, f?r? niciun ovrei, nici m?car vreo doi-trei, de s?mân??! Dup? r?zboi, mai mul?i ipochimeni au sus?inut c? în acele zile de a?teptare înfrigurat? pentru bie?ii evrei ar fi intervenit salvator pe lâng? mare?al, care, vezi, Doamne, f?r? insisten?ele individului, ar fi cedat presiunilor Berlinului. Vorbe?te însu?i Alexandru ?afran, fost Mare Rabin al evreilor din România, despre interven?ia sa salvatoare. La fel, cum spuneam, au ?i al?ii aceea?i preten?ie! Conform proverbului: „Dup? r?zboi,mul?i viteji se arat?”! La Yad Vashem îns? acest merit i se recunoa?te numai reginei-mam? Elena. Mama regelui Mihai, care Mihai, în mod legal, era prima persoan? din stat. Nu i-a fost greu maic?-sii s? intervin? pe lâng? Ion Antonescu care, totu?i, el lua deciziile importante. Inclusiv decizia cu privire la cei 20.000 de evrei „din Regat”, din Bucure?ti, a?tepta?i la Auschwitz ca pâinea cald?. Se sus?ine la Yad Vashem c? decizia luat? în favoarea evreilor de c?tre Ion Antonescu, decizia de a nu-i da pe evrei nem?ilor, ar fi fost luat? la insisten?ele „reginei mam?”. Fie! Treac? de la noi! Bravo ei! Dânsei!... Numai c? se ive?te o mare întrebare, o nedumerire cât casa: curând dup? refuzul de a-i da nem?ilor pe cei 20.000 de evrei - din ordinul aceluia?i Ion Antonescu -, al?i evrei, mai mult de 150.000 (unii zic chiar 200.000 de evrei), au fost trimi?i în Transnistria ?i supu?i unui regim de exterminare, cu rezultatul „”bine cunoscut: sute de mii de evrei au pierit, pe mâna românilor lui Antonescu(?).

Un gest de colaborare tacit? la „crimele” lui Ion Antonescu

De ani de zile nu încetez s? m? mir, i-am scris ?i Majest??ii Sale întrebându-l cu tot respectul cuvenit: dac? regina-mam? a avut puterea ?i autoritatea moral? s? intervin? la mare?al în favoarea celor 20.000 de evrei salvându-i de la o moartre cumplit?, de ce n-a mai f?cut acela?i gest ?i fa?? de evreii deporta?i în Transnistria? Dac? a avut aceast? autoritate ?i nu a folosit-o, e grav de tot! Este un gest de colaborare tacit? la „crimele” lui Ion Antonescu. Întreb public: Crimele care i se pun în cârc? lui Ion Antonescu au stârnit vreun gest de opozi?ie, de re?inere m?car, din partea regelui Mihai sau a maic?-sii, regina mam??! Cei de la Yad Vashem nu ?i-au pus aceast? întrebare? Bine, bine, o decor?m pe regina mam? pentru gestul f?cut în favoarea evreilor din Bucure?ti, dar de ce nu a avut aceea?i compasiune ?i pentru evreii din Basarabia ?i Bucovina deporta?i la o arunc?tur? de b??, în Transnistria? Cu alte cuvinte, ce a f?cut regele Mihai ?i m?mica sa în ajutorul evreilor din Transnistria, lovi?i atât de crunt de crudul mare?al? Dac? mai constat?m ?i c? regele Mihai ?i regina-mam? nu au f?cut nimic pentru salvarea evreilor din Transnistria, atunci ne afl?m în ditamai dilema urm?toare: ori nu a fost Holocaust în Transnistria ?i acesta este motivul pentru care nu se înregistreaz? nicio reac?ie regal? fa?? de „holocaust”, fa?? de suferin?ele evreilor din Transnistria, ori a fost Holocaust, a?a cum sus?ine Yad Vashem, iar în acest caz regele Mihai & mama sa trebuia/trebuie/ar trebui s? r?spund? în solidar cu Mare?alul pentru crimele s?vâr?ite împotriva evreilor, iar onorurile adresate reginei mam? trebuie retrase, anulate! Nu le merit?! Nu a spus nici pîs când 200.000 de evrei au fost da?i mor?ii! Din aceast? dilem? regele Mihai nu vrea s? ne scoat? ?i tace pe acest subiect cu toat? „demnitatea” cuvenit?!

„... ?i s-a dus în aia a m?-sii toat? audien?a!”

Când colonelul ?tefan Cucu, ca reprezenat al veteranilor de r?zboi anti-comuni?ti i-a solicitat o audien?? regelui Mihai, de la secretariat a fost avertizat: „s? nu aduce?i în discu?ie problema Transnistriei, a holocuastului, c?ci în clipa urm?toare Majestatea Sa se va ridic? în picioare ?i s-a dus în aia a m?-sii toat? audien?a!” Cel pu?in în ace?ti termeni, mai „cazoni”, mi-a relatat bietul Cucu discu?ia avut? înainte de audien??. Pas?-mi-te, era cunoscut ca un cal breaz c?, în numele veteranilor de r?zboi, nu recunoa?te pârdalnicul de holocaust! Om b?trân ?i se ?inea de chestii de-astea...

Regele Mihai a f?cut o vizit? oficial?, în calitate de suveran, dincolo de Nistru, la Sevastopol

Nu sunt istoric ca s? pot invoca ?i pretinde documente, dar fac un simplu exerci?iu de logic? ?i m? mir: cum s? se produc? în România un holocaust devastator, cu dou? sute de mii de victime, iar regele s? nu aib? niciun amestec, s? nu aib? nimic de spus, de comentat, în cei trei ani cât a durat m?celul? De ani de zile încerc s? aflu r?spuns la aceast? întrebare. Cum spuneam, m-am adresat ?i regelui în func?ie la acea dat?, dar nu am avut noroc s? primesc vreun r?spuns! Dac? e s?-l cred pe domnul Victor Gaitan, imediat dup? 1990, în fa?a studen?ilor de la o universitate american?, r?spunzând unei întreb?ri din sal?, regele Mihai a spus foarte categoric c? în România nu a fost holocaust! La data aceea nici Moses Rozen, înc? viu, pu?lamaua, nu avea alt? p?rere. De aceea, înc? o dat?, îl cred pe Victor Gaitan: în România, în Transnistria, nu a fost niciun holocaust! A spus-o ?i regele Mihai cândva. Acela?i rege mai spune în ultima vreme c? nu a fost de acord cu continuarea r?zboiului dincolo de Nistru, c? s-ar fi opus acestei decizii a mare?alului. Nu exist? niciun document în acest sens. Se ?tie îns? c? regele a f?cut o vizit? oficial?, în calitate de suveran, dincolo de Nistru, la Odesa. Acea vizit? avea cu totul alt? semnifica?ie decât dezacordul cu prezen?a militar? român? în Transnistria, dincolo de Nistru!

26 august 2014

footer