Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General (r) Dr. Mircea Chelaru   
Sâmbătă, 23 August 2014 02:43

General (r) Dr. Mircea Chelaru, art-emisConstruc?ia unei Societ??i S?n?toase - Apel c?tre Na?iunea Român?

Lumea în care tr?im este gr?bit? ?i superficial?, fapt pentru care, de cele mai multe, ori aparen?a este luat? drept fond iar esen?ele sunt v?dit ignorate. Lumea din care venim, fiecare în felul nostru, este viciat? de o memorie colectiv? scurt?, cel mai adesea distorsionat? de manipul?ri brutale. Virtu?ile, acolo unde se întâmpl? s? mai fie practicate, precum ?i buna lucrare pentru omul de lâng? tine sunt, aproape f?r? excep?ie, luate drept defecte sau în cel mai bun caz, ni?te curiozit??i ciudate de comportament individual. Acestei lumi, tot mai str?in? de sine, ne adres?m imperativ! Accederea succesiv? a României în stucturile Organiza?iei Atlanticului de Nord ?i ale Uniunii Europene a fost considerat? un dublu moment de împlinire a devenirii istorice a na?iunii noastre. A?tept?rile ulterioare acestui eveniment crucial aveau sa fie exprimate în mod public de întreaga societate româneasc? ?i, indiferent de temele enun?ate, numitorul comun al discursului na?ional a fost acela?i: construc?ia unei Societ??i S?n?toase aducând Civiliza?ia Europei Moderne în în str?vechea Vatr? Spiritual? a Românilor.

Actul educa?ional familial ?i cel institu?ional este viciat de neglijen??, devia?ionism, improviza?ie ?i corupere emo?ional?

Analiza sintetic? a societ??ii române?ti din ultimii ani conduce îns? la o serie de concluzii alarmante, în mod deosebit asupra deprecierii devastatoare a comportamentului ?i moralei publice, atât la nivelul individului cât ?i la nivel institu?ional. Prejudiciul moral-social este imens. Actul educa?ional familial ?i cel institu?ional este viciat de neglijen??, devia?ionism, improviza?ie ?i corupere emo?ional? în form? continu?. În spa?iul vizualului public se practic? vulgaritatea, pornografia, scandalagismul, grotescul, b?d?r?nia ?i instigarea direct? la ur? revan?ard?! Au fost eliminate, cu mici excep?ii, temele formative, artele frumoase, manifestul iubirii, duio?ia, tandre?a, frumuse?ea ca stare de spirit, caritatea, buna cuviin??, smerenia ?i toleran?a.

Strada a devenit o jungl? uman?. Omul cuminte a fost asasinat în spa?iul civic!

Agresivitatea trotuarului, nesim?irea automobilistului, insolen?a omului de ordine, kitchul omniprezent, extravagan?a ?i exhibi?ionismul, toate, în parte sau la un loc, agreseaz? la tot pasul bunul sim? comun, schilodesc pudoarea natural? ?i inhib? violent reac?ia individual? de autoap?rare. Taraba public? mediatic? insist? pe spa?iul ocupat de corup?ie, violen?? ?i ?arlatanie, cu prim planuri de speculan?i, interlopi ?i clien?i abrutiza?i ai re?elelor de crim? organizat?, care practic? modelul prozelit al r?ului ca ?i formul? de succes! Omul cuminte este scuipat, agresat, umilit pe strad?, în tranvai, la ?coal?, la pia??, în magazin, în propria-i ograd? sau în scara de bloc. El este furat, min?it, iar??i ?i iar??i manipulat, înjosit ?i lipsit de dreptate. Omul cuminte a fost asasinat în spa?iul civic.Iar schilodirea fiin?ei publice, nimeni altul decât omul-cet??ean, reprezint? cea mai mare amenin?are la adresa viitoarelor genera?ii biologice ?i educa?ionale.

În?elegând c? patrimoniul cel mai de pre? al unei na?iuni este tocmai capitalul s?u imaterial, în care este inclus? ?i morala cet??ii, am luat act ?i m? manifest cu profund? îngrijorare fa?? de alterarea fondului formativ al noilor genera?ii ?i îndeosebi a modelului de via?? tradi?ional românesc. M? adresez, a?adar, tuturor institu?iilor publice ?i organiza?iilor private, s? recurg? la o atent? ?i responsabil? analiz? a mediului actual de desf??urare a vie?ii publice intervenind rapid ?i corectiv pentru eliminarea acelor surse nocive care pot produce pervertirea sim?urilor ?i a legilor naturale, pentru suprimarea programelor de orice natur? care, prin sugestie ?i contaminare imagologic?, produc distrugerea simbolic? a identit??ilor specifice, mai ales prin campanii ?intite de def?imare na?ional?, ?i falsific? prin substituire esen?ele noastre tradi?ionale.

Este momentul s? înv???m a spune „NU!” la tot ceea ce nu ne mai reprezint?!

În fa?a pericolului unei depersonaliz?ri sau chiar slu?iri a modelului de via?? românesc, cu v?dit? finalitate a profan?rii sale spirituale, îmi asum r?spunderea în nume personal, de a cere tuturor reprezentan?ilor Puterilor Statului ?i, prin extensie, institu?iilor responsabile, de orice natur?, angajarea lucid? ?i intransigent?, capabil? s? resping? insinu?rile periculoase ale curentelor decadente, excentrice ?i imorale. Întregii Societ??i Române?ti, ca surs? unic? a Puterii Civile, adresez chemarea simbol pentru angajarea direct? ?i activ? în rezisten?a civic? identitar? prin cultur? superioar? ?i înalt? spiritualitate. De ani buni încoace, românul b??tina?, oricât de pu?in ar avea, nu se plânge de foame. El plânge mocnit ?i surd de ru?ine! Este momentul s? înv???m a spune „NU!” la tot ceea ce nu ne mai reprezint?!

Europenizarea României nu trebuie s? fie doar un concept de propagand? g?unoas? a celora care au ajuns s? gestioneze puterea na?iunii. Spiritul novator ?i preluarea critic? a valorilor aplicabile este o necesitate dar ?i o consecin?? a dialogului între na?iunea român? ?i celelalte na?iuni europene. Importul experimentelor ratate ?i a derivatelor nocive ale acestora trebuie, îns?, eliminate cât mai repede cu putin??, iar guvernarea s? se fac? numai în beneficiul românilor! Peste spa?iul de prosperitate European trebuie s? se suprapun? noetica natural? ?i spiritualitatea unei civiliza?ii morale, iar modelul acesteia este îns??i credin?a noastr? str?bun?!

Poporul Român merit? ?i este demn de un asemenea destin!

footer