Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Dr. Vlad Hogea   
Joi, 24 Iulie 2014 20:26

Istoria lui N. DjuvaraÎntr-o Românie în care democra?ia a dat cu oi?tea-n gard, iar mafio?ii ?i tr?d?torii au devenit mai populari decât elitele na?ionale - o nulitate doct? ca Neagu Djuvara face carier?. Ce-i drept, între b?trâne?e ?i moarte. În loc s?-?i plimbe str?nepo?ii prin Ci?migiu, ipochimenul r?scole?te, cu un b?? putred, istoria noastr? multimilenar?, pe care o terciuie?te dup? bunul plac al st?pânilor s?i din umbr?. Ma?in?ria de propagand? manipulatorie l-a teleportat pe noul „Dasc?l Na?ional” (sic!), pe soclul lui Nicolae Iorga… Ce blasfemie! Pentru pu?time, „istoricul, diplomatul, filozoful ?i romancierul” Neagu Djuvara (cum se recomand? sus-numitul prin bâlciuri ?i talciocuri) a devenit principalul reper (poate singurul!) de în?elegere (din p?cate, gre?it?!) a trecutului nostru, mai recent sau mai îndep?rtat. Tr?im în secolul vitezei, a?a c? junimea nu se mai complic?. Djuvara le d? mur? în gur? „O scurt? istorie a românilor povestit? celor tineri” - compunere neroad? ?i mincinoas?, dar viu colorat?, cu multe poze - iar ace?tia o înghit pe nemestecate. De la în?l?imea la care l-au coco?at tabloidele b?l?ate ?i talk-show-urile (unde st? cu mâna dreapt? la falc? ?i cu ar?t?torul stâng în gur?), mitomanul de profesie crede c? î?i poate permite orice.

Chiar s? afirme c? primii domnitori ai ??rii Române?ti au fost alogeni, mai precis, cumani! Iat? ce scrie, negru pe alb, în cartea sa „Thocomerius - Negru Vod?, un voivod de origine cuman? la începuturile ??rii Române?ti” (ap?rut? la Editura Humanitas, de al c?rei patron ne-am ocupat mai demult, în pamfletul „Un filozof de buc?t?rie: Gabriel Liiceanu”, publicat în aprilie 2003): „Thocomerius, tat?l lui Basarab?, trebuie asimilat cu legendarul Negru Vod?. […] Toate adunate alc?tuiesc ceea ce se nume?te în jargon juridic un m?nunchi de prezum?ii atât de conving?tor, încât în ochii mei n-ar mai trebui s? existe nici o îndoial? asupra originii cumane a spi?ei Thoctomeru-Basaraba”. Pe aceea?i linie a spurc?rii originilor ?i parcursului nostru istoric se plaseaz? ?i afirma?ia, de-a dreptul imbecil?, pe care a f?cut-o mo?neagul graseiat la TVR 1 (în emisiunea „Garantat 100%”, realizat? de C?t?lin ?tef?nescu): „1 Decembrie - în mintea rumânului - este data la care se creeaz? România Mare. Nu-i adev?rat! 1 Decembrie este numai data la care dou? provincii (anume Transilvania ?i Banatul - n.a.) emit dorin?a de a fi legate de Regatul României” (sic!). De remarcat ?i faptul c? Djuvara spune rumân (adic? iobag!), nu român, tot în b?taie de joc…

Istoricul ?i teologul Dan Zamfirescu i-a dat o ampl? replic? b?trânei caiafe, în cartea intitulat? sugestiv: „Istoria românilor v?zut? de Neagu Djuvara - fals ?tiin?ific sau tr?dare de ?ar??” (ap?rut? la Ed. Roza Vânturilor & Ed. Semne). Afl?m c? „Neagu Djuvara de?ine în cultura român? recordul absolut în materie de edi?ii ale unei c?r?i de istorie. […] Cele 11 edi?ii de pân? acum ale c?r?ii domniei sale O scurt? istorie a românilor povestit? celor tineri nu-?i au concuren??. […] Ea a dublat textul tip?rit cu vorbirea lui de c?tre autor pe 10 compact-discuri”.Bani arunca?i aiurea, f?r? îndoial?, doar pentru a asigura propagarea unor teze antiromâne?ti, prin care se spal? (încet, dar sigur!) creierele tinerei genera?ii. Djuvara „a fost selectat ?i propulsat în prim-plan, pe toate c?ile, tocmai în virtutea unei calit??i aproape geniale, dac? o raport?m la interesele pe care le serve?te: aceea de a transforma piscurile ?i mun?ii în mu?uroaie ?i de a face din uria?ii istoriei noastre aproape ni?te pitici”. Acesta „s-a dovedit istoricul ideal pentru exact ceea ce se vrea acum: s? i se smulg? neamului românesc acel nerv vital reprezentat de memorie”.

În viziunea lui Neagu Djuvara, „sunt estompate, minimalizate ?i chiar trecute total sub t?cere acele elemente care contribuie la grandoarea unei personalit??i sau a unei epoci, sau chiar a unei institu?ii cum este Biserica Ortodox? Român?”. Mai mult, falsificatorul de istorie are tupeul s? afirme urm?toarele: „Suntem singura ?ar? mare din Europa a c?rei unitate e exclusiv întemeiat? pe limb?. […) Mai toate celelalte state europene s-au constituit pe baza unei istorii comune”. Zamfirescu îl contrazice cu fermitate, ar?tând c? „la baza unit??ii românilor a stat, înc? de pe vremea lui ?tefan cel Mare […], con?tiin?a apartenen?ei tuturor vorbitorilor acestei limbi la acela?i neam: la neamul românesc”. Cât despre sacrificiile f?cute de români în cele dou? r?zboaie mondiale (a c?ror dimensiuni îi scap? lui Neagu Djuvara), Dan Zamfirescu precizeaz?: „românii, la fel ca în r?s?rit, nu s-au b?tut cu poporul german, dup? cum nu au trecut Nistrul împotriva poporului rus. În ambele direc?ii, ei au luptat ?i s-au jertfit pentru lichidarea a dou? monstruozit??i ale istoriei universale: în r?s?rit bol?evismul ?i în apus nazismul”.

Ne oprim, deocamdat?, aici cu cazul Neagu Djuvara (emblematic pentru opera?iunea diabolic? de distrugere a Pantheonului Na?ional ?i a memoriei noastre colective). Pentru noi, acest individ ridicat în sl?vi de o adun?tur? de tic?lo?i cu simbrie str?in? nu este altceva decât un vampir care pâng?re?te Istoria Românilor. El se hr?ne?te cu sângele v?rsat de eroii neamului - de la Posada ?i C?lug?reni, pân? la M?r??e?ti ?i Podu Înalt. Ar trebui înfipt un ??ru? în tomurile mincinoase ale lui Neagu Djuvara, iar autorul acestor infamii scelerate s? poarte la gâtul lui de curcan b?trân nu un colan de aur, ci o salb? de c??ei de usturoi. Poate a?a va mai sta locului, m?car o vreme. Iar dac? tot nu ?i nu, atunci s? chem?m Exorcistul!

footer