Revista Art-emis
Din lumea serviciilor secrete: ?i marii alia?i se spioneaz?, nu-i a?a? PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Miercuri, 09 Iulie 2014 21:55

General Br. (r) Aurel Rogojan, art-emisAniversarea zilei Statelor Unite ale Americii în R.F. Germania sub semnul unei noi crize de încredere

Miercuri, 4 iulie 2014, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Berlin, John Emerson, fost convocat la Ministerul de Externe al Republicii Federale Germania pentru a se itera protestul guvernului, ca urmare a punerii sub acuza?ia de spionaj-tr?dare în favoarea p?r?ii americane ?i, repectiv în dauna p?r?ii germane, a unui ofiter al Serviciului Federal de Informa?ii (Bundesnachrichtendienst - B.N.D.). Noul scandal de spionaj americano-german survine dup? inflamarea anterioara a rela?iilor bilaterale, ca urmare a intercept?rii comunica?iilor cancelarului Angela Merkel de c?tre Agentia National? de Securitate (National Security Agency - N.S.A.). O afacere ale c?rei consecin?e nu s-au încheiat ?i care a pus la serioas? îndoial? sinceritatea ?i bunele inten?ii americane în parteneriatul politico-militar cu liderul de facto al Uniunii Europene. Nu este pentru prima ?i nici ultima oar? când asemenea afaceri de spionaj dau ?i vor da culoare rela?iilor speciale dintre alia?ii familiei euroatlantice. Când astfel de tr?dari se s?vâr?esc între statele lidere ale lumii, la ce trebuie s? se a?tepte ??rile din liniile a doua, a treia ?i de la periferia ierarhiei N.A.T.O. ?i a Uniunii Europene, unde se face coad? pe la por?ile câtorva ambasade pentru „contacte informale” ?i „mai bun? cunoa?tere reciproc?”?

În politica extern? ?i în afacerile de spionaj, nimic altceva nu prevaleaz?, decât propriul interes ?i suprema ra?iune de stat

Este un postulat vechi, verificat ?i nedezmin?it de la apari?ia statului. Formalizarea acestui adev?r, in epoca modern? a istoriei, este atribuit? lui Archibald Philip Primrose, Lord Rosebery (1847-1929), unul dintre ctitorii marelui Imperiu Britanic ?i prim ministru (5 martie1894-22 iunie 1895) al Reginei Victoria. Lordul Rosebery avea s? avertizeze demnitarii coroanei britanice asupra pruden?ialit??ii necesare în angajamentele fa?? de alte puteri, afirmând, pe baza indelungatei sale experien?e în administra?ia imperiului, ca în politica externa, ca ?i în afacerile rezervate serviciilor secrete, nu exist? prietenii ori alian?e, nu exist? decât interese. Iar corolarul acestui adevar: istoria ne-a ar?tat cum alia?ii de azi au deveni adversarii de mâine, sau cum inamici aparent ireductibili, în noi contexte, s-au aliat impotriva prietenilor de odinioar?.

În noua er? a lumii spionajul a devenit o îndeletnicire ?i pentru gentlemeni

În perioada interbelic?, Henry L Stimson, Secretar de Stat al S.U.A. (1929-1933), fondatorul doctrinei de politic? externa care-i poart? numele, a cerut închiderea „Cabinetului Negru” (Servicul de interceptare ?i decriptare a telegramelor diplomatice), motivând: „gentelmenii nu citesc scrisorile ce nu le sunt adresate”. În zilele noastre cel pu?in dou? mari scandaluri interna?ionale generate de practicile Comunit??ii de informa?ii a Statelor Unite (afacerile „Wikileaks” ?i „Snowden”) vin s? trimit? în derizoriu pudoarea lui Henry L. Stimson, din a c?rei cauza se spune c? S.U.A. ar fi fost victima surprizei strategice de la Pearl Harbour. Nimic mai neadev?rat. În ultimul sfert de veac, care marcheaz? o nou? era în relatiile interna?ionale, este pentru întaia oar? în istorie, când încheierea unei epoci de confruntare nu a dus la diminuarea structurilor ?i func?iilor secrete ale comunit??ilor de informa?ii. Dimpotriv?, a avut loc o proliferare spectaculoas? a structurilor spionajului strategic, bazat pe monitorizarea electronic? global?, asistat? de tehnologiile spa?iale, ceea ce a f?cut ca placa turnant? a spionajului ?i contraspionajului s? nu mai fie Viena, Geneva, Ankara…, ci spatiul extraterestru. Spionajul spa?ial este nediscriminatoriu în metod?, adic? nu iart? pe nimeni.   În acela?i timp, spionajul spa?ial este total discriminatoriu fa?? de statele care nu au acces la tehnologia pentru monitorizarea comunica?iilor, activit??ilor ?i resurselor planetei din spa?iul circumterestru. „Clubul celor cinci ochi” (The „Five Eyes Club”) alc?tuit din S.U.A., Canada, Marea Britanie, Australia ?i Noua Zeeland?) poate spiona ilegal întreaga lume, de vreme ce auto-proclamata lor misiune e ap?rare a democra?iei globale, în timp ce alte alte state, inclusiv Romania, nu pot supraveghea legal organiza?iile care ac?ioneaz? subversiv pe propriul teritoriu. Oricum am da-o, f?r?delegea din Vest e mai democratic?, mai transparent? decât domnia legii în Est.

Procurorul general al R.F.Germania a pus sub acuzare tradarul care a spionat pentru aliatul S.U.A.

„The Wall Street Journal” (Statele Unite ale Americii) din 05.07.2014 relateaza ca: „Germania l-a convocat (04.07.2014) pe ambasadorul SUA la Berlin, John Emerson, în urma unor noi acuza?ii de spionaj, lucru ce amenin?? degradarea uneia dintre celemai importante alian?e ale Washingtonului. Procurorul federal al Germaniei a anun?at (02.07.2014) c? un cet??ean german, în vârst? de 31 de ani, a fost arestat sub suspiciunea de spionaj în favoarea unor servicii secrete str?ine. Persoane care cunosc situa?ia au afirmat c? b?rbatul re?inut era un angajat al Serviciului Federal German de Informa?ii (B.N.D.)?. Cancelarul federal german, Angela Merkel, ?i-a manifestat îngrijorarea fa?? de acuza?ia de spionaj la adresa unui lucr?tor al B.N.D. ?i consider? c?, în cazul confirm?rii acesteia, va fi afectat? încrederea în serviciul secret american. Dac? se va adeveri colaborarea cu serviciul secret american, atunci „este vorba despre un proces foarte serios”, a declarat Merkel (07.07.2014/Beijing) în cadrul întâlnirii cu premierul chinez. Merkel consider? c? aceast? situa?ie este în total? contradic?ie cu concep?ia sa despre o colaborare de încredere. [...]” La rândul sau pre?edintele R.F. Germania, Joachim Gauck, ?i-a exprimat îngrijorarea în privin?a cazului de spionaj de la B.N.D. ?i a avertizat asupra pericolului afect?rii rela?iilor germano-americane. Dac? se va adeveri c? un angajat B.N.D. a spionat pentru serviciul secret american, atunci „este în joc prietenia ?i încrederea”.

Ministrul german de externe, Frank Walter Steinmeier (S.P.D.), a cerut Statelor Unite s? clarifice situa?ia. În cazul în care acuza?iile formulate împotriva angajatului B.N.D. se confirm?, „nu mai vorbim despre lucruri lipsite de importan??. De aceea, ar trebui ca S.U.A. s? contribuie, cu posibilit??ile pe care le are, la solu?ionarea cât mai rapid? a cazului”. La solicitarea Opozi?iei de a expulza diploma?i americani din Ambasada S.U.A. din Berlin, Steinmeier a declarat c? „în prezent respect?m etapele: prima dat? analiz?m ?i apoi decidem ce m?suri lu?m. Pân? în prezent, Guvernul federal doar l-a invitat pe ambasadorul american la discu?ii, la Ministerul de Externe.”  

Potrivit publica?iei germane „Bild”, ministrul federal german de interne, Thomas de Maiziere, ar lua în calcul extinderea misiunii de monitorizare a S.U.A. de c?tre serviciile secrete germane, ca o consecin?? a cazului de spionaj din cadrul B.N.D. Pân? în prezent, în urma recomand?rilor Cancelariei, alia?ii Guvernului Federal german din cadrul N.A.T.O nu erau monitoriza?i. Dup? dezv?luirile f?cute de Snowden, aceast? practic? re?inut? a serviciilor de informa?ii a fost tot mai criticat? de c?tre exper?ii în spionaj. Într-un document secret al Ministerului Federal de Interne este vorba despre „o planificare concret? a contram?surilor”, care vor viza, printre altele, ?i monitorizarea comunica?iilor. [...] Dup? deconspirarea cazului de spionaj din cadrul B.N.D., Maiziere a cerut S.U.A. „informa?ii rapide ?i clare” referitoare la acuza?ii. [...] Guvernul Federal german a cerut acum ca agen?ii „Joint Intelligence Staff” din cadrul Ambasadei S.U.A. la Berlin s? fie schimba?i. Nu mai este exclus? nici schimbarea ambasadorului american. [...]” B.N.D. confirm?, dar minimalizeaz? cazul de spionaj-tr?dare, spunând c? este vorba de un naiv dornic de afirmare… Conform „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (Germania, 07.07.2014) “Serviciul Federal de Informa?ii (BND) a confirmat c? angajatul s?u arestat miercuri (02.07.2014) a lucrat pentru C.I.A., de la care a [...] primit ?i sarcina de a transmite documente cu privire la Comisia parlamentar? de anchet? asupra N.S.A.      

Lucr?torul B.N.D., care activa la Pullach, a declarat c? la sfâr?itul anului 2012 a contactat prin e-mail Ambasada american? din Berlin ?i ?i-a oferit serviciile. La prima întâlnire, organizat? dup? câteva s?pt?mâni, în Austria, la Salzburg, acesta a primit suma de 10.000 de euro, o adres? de e-mail pentru contact ?i primele sarcini. La alte dou? întâlniri, în Austria, persoana de contact i-a pl?tit 5.000 ?i 10.000 de euro. Se pare c? motiva?ia pentru aceste fapte nu au fost banii, ci dorin?a de a fi apreciat, se afirm? în cadrul B.N.D. Depistarea cazului este un „succes unic al contraspionajului”, înregistrat gra?ie colabor?rii dintre B.N.D. ?i Bf.V., a declarat un func?ionar de securitate de rang înalt. Angajatul B.N.D. a sustras în total 218 documente, al c?ror nivel de clasificare se încadra între „confiden?ial” ?i „strict secret”. Acestea au fost stocate pe un stick U.S.B., descoperit în timpul perchezi?iei domiciliare.”

Spionul americanilor ?i-a oferit serviciile ?i ru?ilor

Publica?ile germane „Tagesspiegel”, „Die Welt”, „Der Spiegel”   aduc în plus informa?ia ca „La sfâr?itul lunii mai, angajatul B.N.D. a fost interceptat de Oficiul Federal pentru Ap?rarea Constitu?iei c? a trimis de pe un cont „Google” un E-mail cu trei documente secrete ale B.N.D. c?tre Consulatul general rus din München, c?ruia ?i-a oferit serviciile de informator, contra unei sume de bani. Un alt detaliu arat? cât de pu?in au luat germanii în calcul posibilitatea ca S.U.A. s? dirijeze o cârti?? chiar din cadrul B.N.D. Având foarte mare încredere în partenerul de peste Ocean, ace?tia au trimis S.U.A. adresa E-mail care le-a atras aten?ia. În cererea adresat? de serviciul german s-a invocat argumentul c?, având în vedere c? este vorba despre o adres? de mail apar?inând „Google”, colegii de la C.I.A. sau N.S.A. ar putea descoperi mai multe informa?ii. R?spunsul la aceast? cerere nu a fost transmis, îns? la scurt timp, angajatul B.N.D. a renun?at la contul s?u de mail.

footer