Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Marian R?dulescu   
Duminică, 06 Iulie 2014 18:51

4 iulie 1776-2014, art-emisAbstract

 

Stratfor precizeaz? îns? c? Statele Unite nu vor neap?rat s? construiasc? o flot? româneasc? puternic?, ci s? creasc? presiunea pe Moscova

 

În anul 1958, Gheorghe Gheorghiu-Dej l-a „convins” pe Hrusciov s? retrag? armata sovietic? de pe teritoriul României, devenind astfel singura ?ar? dintre cele înglobate în „lag?rul socialist” ?i în Tratatul de la Var?ovia care, pân? în 1990 ?i chiar mai târziu, nu a mai avut trupe de ocupa?ie. Mai mult, în 1968, Nicolae Ceau?escu a demonstrat planetei c? ?i o ?ar? mic?, în compara?ie cu colosul de la R?s?rit, poate avea demnitate ?i verticalitate, statut pe care postdecembri?tii n-au reu?it s? p?streze. În anul 2004, Traian B?sescu a oferit, gratuit, teritoriul României pentru a fi transformat în baze militare strategice americane. Ast?zi, România este o ?ar? sub ocupa?ie str?in?, cu suveranitatea alterat? profund, pus? de tr?d?torii care au condus ?i conduc România de 25 de ani, la picioarele Înaltelor Por?i de la Washington, Bruxelles, Berlin, Tel Aviv ?i care-or mai fi. Trecutele sau mai recentele vizite f?cute în România de înal?i oficiali americani, precum vice-pre?edintele american Joe Biden, secretarul ap?r?rii, Chuck Hagel ?i de cunoscuta ?i nedorita piaz? rea, Victoria Nuland au demonstrat ce era de demonstrat. Respect ziua tuturor statelor lumii, dar nu pot accepta transformarea Zilei Na?ionale a S.U.A. în Ziua Na?ional? a României ?i nu pot admite ca ?ara mea s? fie folosit? ca pre? de ?ters picioarele pentru Oncle Sam.

 

Chiar dac? unele afirma?ii din textul pe care vi-l supunem aten?iei nu coincid - în totalitate - cu cele ale redac?iei, ele exprim? mult adev?r. Stadiul de îndobitocire televizat?, plantarea în subcon?tientul cet??eanului român a ideii nocive c? numai sub scutul actualilor ocupan?i România î?i va p?stra independen?a este un fals grosolan, o manipulare - din p?cate reu?it? -   ?i constituie un control subliminal absolut. Un exemplu elocvent îl constituie afirma?ia: „…sunt foarte bucuros s? constat c? acum suntem o ?ar? stabil? ?i predictibil? ?i dovedim c? suntem un prieten mai sigur ?i de încredere al Americii”, a afirmat Ponta, la manifest?rile dedicate Zilei Na?ionale a Americii.” Quod erat demonstrandum! Respectul pentru adev?r m? oblig? s? reproduc ?i urm?toarelor comentarii la textul pe care-l ve?i lectura: „… prin atitudinea lor (a conduc?torilor postdecembri?ti ai ??rii - n.n.), fac un deserviciu atât României cât ?i poporului român, aducând un prejudiciu imens imaginii acestei ??ri, imagine care este deja destul de ?ifonat? în opinia international?. Nu numai ?iganii, ho?ii, criminalii ?i politicienii ne-au f?cut de râs în Europa ?i oriunde, la acest aspect contribuie din plin ?i românul de rând, din nefericire. Este trist ce se întâmpl? ?i nu cred c? mai exista vreo ?ans? de redobândire a bunei reputa?ii pe care România a avut-o cândva.” […] „s?n?tatea economiei americane se men?ine prin r?zboi. Când nu se profileaz? niciun conflict pentru democra?ie ?i drepturile omului, trebuie inventat unul. Federal Reserve este conceput? de globali?ti pentru globali?ti, […] fideli numai intereselor proprii. […] reducerea popula?iei continu? s? fie o prioritate a administra?iei americane în ??rile în curs de dezvoltare, iar termenul folosit este de «planificare familial?», principiul fiind acela?i: s?-i omorâm pe s?raci pentru a sc?pa de s?r?cie!…”; „… este mult mai profitabil s? st?pâne?ti prin interpu?i obedien?i fa?? de Washington. […] inten?ia S.U.A. este s? corup? o na?iune, s? o fac? nefunc?ional? pentru a o putea controla eficient. Acesta este ?i cazul României postdecembriste. Lupta contra « terorismului » s-a f?cut prin mijloace teroriste, […] care au dus inclusiv la pierderea alia?ilor s?i tradi?ionali: Fran?a ?i Germania. Ini?iativele de politic? extern? pornite de la Washington ascund ?i interese corporatiste. Economia american? depinde în mare m?sur? de industria produc?toare de armament. Cu alte cuvinte, s?n?tatea economiei americane se men?ine prin r?zboi. Când nu se profileaz? niciun conflict pentru «democra?ie ?i drepturile omului», trebuie inventat unul.” Din p?cate, „Vox clamantis in deserto!” Oare, pe 14 iulie ce se va întâmpla? Vom afla peste câteva zile. Române, p?streaz?-?i demnitatea ?i nu îngenunchea în fa?a vremelnicilor st?pâni ai lumii! (Ion M?ld?rescu).

 

La 4 iulie 1776, coloniile engleze din nordul continentului american ?i-au proclamat independen?a fa?? de Londra. Prin renumita „Declara?ie de Independen??”, semnat? de George Washington ?i ceilal?i lideri ini?iatori, toate aceste teritorii s-au constituit într-un stat federal, care se dorea a fi cel mai democratic din câte au fost pân? atunci ?i care s? asigure o via?? prosper? locuitorilor s?i. De asemenea, î?i propunea s? asigure aceea?i via?? prosper? ?i celor care doreau s? calce pe „p?mântul f?g?duin?ei”. De aceea, de atunci ?i pân? în prezent, ziua de 4 iulie este Ziua Na?ional? a S.U.A., s?rb?torit? atât pe teritoriul na?ional, cât ?i în toat? lumea, la ambasade ?i consulate. Pentru buna func?ionare a „celui mai democratic stat” ce se n??tea, a fost adoptat? Constitu?ia din 1787, veritabil model pentru întreaga lume, cea mai veche constitu?ie scris? care func?ioneaz? neîntrerupt de la adoptarea sa. Prin amendamentul 14, sec?iunea 1, ratificate în 1868, erau garantate drepturile ?i libert??ile cet??enilor americani:” Toate persoanele n?scute sau naturalizate în Statele Unite ?i supuse jurisdic?iei lor sunt cet??eni ai Statelor Unite ?i ai statului în care locuiesc. Nici un stat nu va elabora sau aplica vreo lege care s? restrâng? privilegiile sau imunit??ile cet??enilor Statelor Unite; nici un stat nu poate priva vreo persoan? de via??, libertate sau proprietate f?r? a urma cursul firesc procedurilor legale; ?i nici nu va refuza vreunei persoane aflate sub jurisdic?ia sa protec?ia egal? a legilor”.

 

În?l??toare cuvinte! O nedumerire persist?: b??tina?ii amerindieni, locuitorii acestor p?mânturi din vremuri str?vechi, nu aveau dreptul la aceste drepturi prev?zute la amendamentul 14? De ce au fost discrimina?i, marginaliza?i, de ce au fost închi?i în rezerva?ii, de ce au fost l?sa?i s? moar? încetul cu încetul? Ce scop a avut acest genocid? Simplu: acapararea unor noi p?mânturi, pe care s? se stabileasc? noii coloni?ti, emigra?i din Europa. Ace?tia, cu Biblia într-o mân? ?i pu?ca în cealalt?, au contribuit din plin la „cre?tinarea”?i „civilizarea” neferici?ilor b??tina?i, pân? la dispari?ia lor! Iar afro-americanii, de?i s-au bucurat de abolirea sclaviei, au avut nevoie se aproape un secol pentru recuno?terea statutului lor de cet??eni cu drepturi egale cu ale celor cu pielea deschis? la culoare. Exemplar model de democra?ie! Exemplele date mai sus ne arat? fa?a ascuns? a „m?re?ei democra?ii” americane: o ras? autointitulat? „superioar?”, cu pielea alb? ?i posesoare de averi domin? ?i exploateaz? ni?te rase a?a-zis „inferioare” numai pentru c? ace?tia din urm? au pielea mai închis? la culoare ?i sunt s?raci. Un model tipic fascist, pe care „mândria planetei” nu va ezita mai târziu s?-l aplice în cursul expansiunii sale pe mapamond. Perioada situat? între finalul R?zboiului de Secesiune ?i începutul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, când for?a capitalurilor reale a pus în mi?care industria, agricultura ?i a permis o dezvoltare a tehnologiilor, a însemnat pentru S.U.A. un nivel de dezvoltare nemai întâlnit, o urbanizare intens?, dezvoltarea c?ilor de comunica?ii, a infrastructurii, apari?ia ?i dezvoltarea unei industrii f?r? egal în lume. S.U.A. ar fi putut s? cunoasc? un nivel de dezvoltare unic în lume, dac? n-ar fi existat acel grup mari oligarhi ai finan?elor, care a luat acestei mari puteri un drept elementar: acela de a bate moned?, încredin?ând acest drept unei entit??i private, adic? F.E.D.. ?i care a introdus, prin jocurile bursiere, capitalul speculativ care, devenind la un moment dat mai mare decât cel real, a condus la declan?area, în 1929 a faimoasei crize economice. Rezultatul? Milioane de ?omeri, de oameni f?r? ad?post, ce st?teau la coad? pentru „supa s?racului”, în timp ce o minoritate grupat? in jurul oligarhilor de pe Wall Street au adunat averi incredibile. Întrebarea de pe buzele tuturor era: „Cum se poate ie?i din criz?”? R?spunsul a fost unul simplu: r?zboi! Da, Al Doilea R?zboi Mondial a picat ca o man? cereasc? pentru economia american?. Pentru c?, o dat? cu abrogarea legii neutralit??ii, în 1940, ?i cu intrarea S.U.A. în r?zboi în decembrie 1941, economia american? a trecut masiv la produc?ia de r?zboi, înclinând definitiv cump?na victoriei de partea Na?iunilor Unite. Astfel a fost posibil ca armata american? s? îi scoat? încet ?i sigur pe japonezi din Pacific, astfel a fost posibil sprijinul material dat U.R.S.S., astfel a fost posibil? aplicarea „tacticii p?mântului pârjolit”, prin bombardamente masive asupra principalelor obiective din adâncimea teritoriului inamic.

 

În România, ora?ul Ploie?ti ?i zona petrolifer? au cunoscut din plin distrugerile provocate de bombele lansate de valurile de fort?re?e zbur?toare denumite cinic, „Liberator”. Eram copil când tat?l meu m? ducea la Ploie?ti ?i îmi ar?ta, înc? de la intrarea în ora?, craterele imense din malul Teleajenului, îmi ar?ta mormanele de ruine ?i fiare contorsionate din zona „Pisica Alb?”. Da, r?nile „made in USA” st?ruiau ?i la începutul anilor’ 60, la mai bine de 17 ani de la vara fierbinte a anului 1944. „Imperiali?tii americani” - zicea tata, cu n?duf. Trebuie s? recunosc c? tat?l meu avea mare dreptate. Da, dup? Al Doilea R?zboi Mondial, oligarhii de pe Wall Street au decis: S.U.A. devine o putere imperial?. ?i s-a v?zut: „mesagerii libert??ii ?i democra?iei” (a se citi bombardierele ?i portavioanele americane) au continuat ceea ce au început la Ploie?ti în 1943, Dresda, Hiroshima, Nagasaki în 1945. Adic? au deschis o serie impresionant?, ce continu? pân? în ziua de ast?zi: Coreea, Vietnam, Libia, Irak, Iugoslavia, Afganistan... Plus „exportul de revolu?ie” ?i lunga serie de lovituri de stat: Guatemala, Brazilia, Uruguay, ??rile Americii Centrale, Iran, România, Egipt, Siria, Georgia, Ucraina... numai câteva nume dintr-o list? interminabil?. Un lucru este clar: S.U.A. urm?re?te domina?ia întregii lumi, acapararea tuturor resurselor planetei, transformarea tuturor oamenilor în sclavi supu?i unei elite restrânse, instaurarea unui control total asupra individului ?i instaurarea unei diabolice dictaturi financiare. Exact conform cuvintelor Apocalipsei: „?i nimeni nu va putea s? vând? sau s? cumpere dac? nu va avea semnul fiarei pe frunte ?i pe mâna dreapt?”.

 

Episodul „gemenilor” din 11 septembrie 2001 a dat startul unei ofensive denumit? pompos „r?zboiul contra terorismului”. Nu trebuie s? fii expert în geopolitic? pentru a vedea ce a urmat. Adic? un r?zboi de expansiune, combinat cu „export de revolu?ie”, menit a înconjura Federa?ia Rus?, în vederea unui atac final ce are ca scop acapararea celor mai mari resurse de energie ?i materii prime ale omenirii. Iar tot acel show sângeros din 11 septembrie, soldat cu câteva mii de americani mor?i, a fost de fapt un avertisment: nimeni s? nu mai protesteze împotriva „noii ordini”, a?a cum a fost în cazul r?zboiului din Vietnam. „Dormi?i lini?ti?i, Noua Ordine lucreaz? pentru voi!”. Un lucru m? sup?r? nespus: c? S.U.A. s-au insinuat, prin slugi extrem de supuse, în ?ara mea, România. C? o preg?te?te, conform planului s?u, s-o aduc? în stadiul de colonie bun? de muls pân? la ultima pic?tur? de materie ?i de energie ?i într-o baz? de atac împotriva Federa?iei Ruse. Pentru interese ce ne sunt total str?ine, noi, românii, ne punem pe tav? ultimele resurse energetice ?i de materii prime c?tre „marele licurici”, ne punem la dispozi?ie tineretul plin de vigoare pe post de carne de tun în conflicte la dracu’-n praznic, tot pentru interese americane. Pentru faptul c?, datorit? unei clase politice vândute, un pârlit de secretar de ambasad? american d? ordin ca voin?a popular? exprimat? într-un referendum s? fie arunact? la gunoi ?i s? fie coco?at în jil?ul preziden?ial un individ veros, rapace, de o nesim?ire f?r? margini, care se înh?iteaz? cu clanuri ?ig?ne?ti pentru a pr?dui bugetul statului, care se lupt? din r?sputeri ca s? men?in? vrajba între dou? ??ri ce ar trebui s? aib? strânse rela?ii bilaterale. Nu mai vorbesc de faptul c? acest individ vrea cu tot dinadinsul s? ne târasc? intr-un conflict cu marele vecin de la r?s?rit!

 

Asta este „democra?ia ?i prosperitatea” pe care tu, yankee, vrei s? o aduci cu for?a în ?ara mea? Nu am nevoie, poporul din care fac parte nu are nevoie de a?a ceva! Personal, am cunoscut pe pielea mea urm?rile acestei „democra?ii”. Am lucrat într-o companie american?, am fost concediat pe nedrept într-un ajun de Cr?ciun, fiind lipsit de drepturile b?ne?ti ce mi se cuveneau. Iar pentru faptul c? am refuzat s? vorbesc în englez? cu unul din directori (eram în ?ara mea ?i aveam dreptul s? vorbesc limba mea natal?, nu?) mi s-a acordat o „bil? neagr?” la dosar, fiindu-mi interzis dreptul de a m? reangaja la orice companie din România. Iar tu, yankee, ai introdus aici conceptul cretin ?i criminal al marginaliz?rii ?i extermin?rii lente pentru genera?iile trecute de 45 de ani! Adic? al „ie?irii din sistem pe cale natural?”. Asta gl?suia Pre?edintele României într-o mai veche cuvântare, asta mi-a dorit personal unul din slugoii t?i pl?ti?i, deghizat în postac pe Facebook! A?adar, ce a? putea s?-?i urez, yankee, de ziua ta? Doar atât: Yankee, get out from my country!

Sursa [1]

Grafica - Ion M?ld?rescu

--------------------

[1] http://romanian.ruvr.ru/2014_07_04/Randuri-pentru-America-4142/

footer