Revista Art-emis
Vox Is?rescu, teoria datoriei externe PDF Imprimare Email
Ec. dr. Radu Golban   
Luni, 12 Mai 2014 15:58

Mugur Isarescu - BNRExcelen?a sa Mugur Is?rescu, guvernatorul B?ncii Na?ionale a României, a p?r?sit pentru un moment turnul de filde? al în?elepciunii monetare a ??rii ?i a trântit telefonul contabilului s?u, când acesta i-a spus sumele pe care le are de achitat Fiscului. Prin urmare a luat pozi?ia de Robin Hood ?i a m?rturisit c? nu ar pl?ti nici un sfan?. Probabil c?, în scurt timp, academicianul Is?rescu va cita chiar din (t)ratatele navale economice ale domnului B?sescu, promovând statul minimal ?i impozite mici. Este posibil ca atât argumente liberale de doi sfan?i din categoria „Huooo, impozite!”, cât ?i vocabularul domniei sale adaptat plebei, adresându-se publicului potentat cu „m?i sa fie” ?i trântit de telefoane, s? fie debutul de campanie liberal? în cursa pentru Cotroceni. Spre deosebire de al?i candida?i la func?iile de conducere a statului, domnul Is?rescu face parte de din acea categorie de oameni mode?ti care nu ar trebui doar ?tampila?i la urn?, ci ?i implora?i de aleg?tori s? accepte votul. Fideli ra?ionamentului c?, în ?ara orbilor, chiorul e împ?rat, trebuie s? ne întreb?m de fapt de ce s? nu fac? ?i domnul Is?rescu pu?in? campanie electoral? pe barba pro?tilor dac? atâ?ia neinspira?i deja o fac? Acuzat de modestie (onorat? instan?a, sunt vinovat!), este firesc c? nu a s?rit în tandem nici cu para?utista popular? a mi?c?rii cu acela?i nume ?i nici nu ?i-a navigat iahtul pe Dâmbovi?a într-o procesiune similar? cu aceea care a avut loc pe Tamisa cu ocazia împlinirii a ?aizeci de ani de la urcarea pe tron a reginei Angliei. P?cat c? dup? o astfel de cermeonie nu ar putea scanda o lozinc? neoliberal? care ar putea s? fie îmbr??i?at? ?i de primul pre?edinte democrat-liberal al ??rii, Traian B?sescu, „nu vrem taxe ?i nu vrem flot?”. Similar privilegiilor fiscale ale reginei Angliei, fiscalitatea româneasc? a creat ?i ea privilegii pentru p?tura sfid?toare a ??rii: impozitarea unui litru de combustibil îi cost? pe am?r??teni mai mult din portofel decât l-ar costa din venitul s?u pe domnul guvernator impozitarea carburantului de iaht. Supraimpozitarea consumului prin accize ?i TVA este mai ales pentru oamenii cu venituri mici ?i mijlocii mult mai dureroas? decât impozitarea pe venit. Oamenii cu o leaf? mic?, adic? majoritatea românilor, pl?tesc în raport cu venitul lor prin facturile pentru utilit??i etc. cea mai mare parte a salariului la stat. O cot? unic? de numai 16% pe venit este oarecum moderat? la nivel european ?i cu efecte de oaz? fiscal? pentru cei cu venituri ?i averi mari. I-a? crede pl?titori de taxe mari dac? ?i-ar impozita averile dup? model elve?ian ?i ar fi mai pu?in populi?ti vorbind românilor despre supraimpozitarea omului de rând.

Dup? cele mai toxice ?i p?guboase experimente monetare din ultimii dou?zeci de ani ale ??rii, Mugur Is?rescu din laboratorul de particule monetare otr?vite ar putea, dintr-un atac de modestie, s? schimbe denumirea institu?iei pe care o conduce din Banc? Na?ional? în Mugurele. Acest nume ar reflecta ?tiin?a la nivelul înalt al unui centru de cercetare ?i totodat? performan?a în domeniul înrobirii neamului. S? nu ne par? r?u; „na?ional?” banca oricum nu mai este de mult ?i un astfel de nume m?car reflect? experimentele de austeritate f?cute pe români, fa?? de care Domnia sa d? din nou dovad? de insensibilitate. Nimerind mai mereu cu bâta în balt? în fa?a microfoanelor, probabil a renun?at la început de campanie la strategia de prezum?ie a inteligen?ei pe seama c?reia avea cote de încredere maxim? a românilor atunci când t?cea. Românii, sus?ine Domnia sa, au pl?tit o parte din datoria c?tre F.M.I. „f?r? lacrimi” ?i f?r? s? fi sim?it povara pl??ii precum a sim?it-o genera?ia sa în anii optzeci. Domnia sa înclin s? cred c? nu are putere de discern?mânt ?i de vreme ce confund? mereu realitatea trist? româneasc? a celei mai s?race ??ri din U.E. cu via?a petrec?re?ilor din Lipscani, unde mai arunc? probabil o privire din biroul s?u de la B.N.R. Nu este exclus s? tranzit?m ?i o anume conjunctur? astol?, bine interpretat? de ?amanul finan?elor române?ti ?i a?a s? se explice de ce tot laud? slug?rnice?te începând cu epoca de aur pân? în prezent regimul datoriilor externe în func?ie de a?tept?rile politice. Citind publica?ii de-ale sale, nu am în?eles pân? ast?zi dac? este bine sau nu s? ai datorii. La începutul anului, România a atins cea mai mare datorie extern? a ??rii din istorie. 96,64 miliarde euro, dup? dou? decenii de guvernare a B?ncii Na?ionale de c?tre domnul Is?rescu, sunt, cu toat? modestia, un prilej de a numi epoca actual? a s?r?ciei oarbe, dup? cea de aur a anilor optzeci, „epoca I-s?r?cescu”. Dac? acea epoc? a fost prin defini?ie una de aur ?i în realitate una a lacrimilor, aceast? epoc? îi merit?, legitimat? printr-un act electoral, pe deplin numele.

footer