Revista Art-emis
R?zboiul americano-rus din Ucraina PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Sâmbătă, 26 Aprilie 2014 19:52

General Br. (r) Aurel Rogojan, art-emisAdev?rul, pân? la cap?t

Pentru cunosc?torii subtilit??ilor limbajului diplomatic, evenimentele din Ucraina sunt debutul unei noi confrunt?ri majore. Marele perdant al R?zboiului Rece, revenit din buim?ceala înfrâgerii, ?i-a f?cut bilan?ul, constatând c? soldul de cas? r?mas de pe urma târguielilor lui Gorbaciov ?i El?în cu Reagan, Bush Sr., Mitterand, Kohl ?i Thacher este în „cre?tere negativ?”. Deficitul major al balan?ei rela?iilor Federa?iei Ruse cu Occidentul a fost interpretat de c?tre liderii de la Moscova drept rezultatul unei foarte mari ?i periculoase în?el?torii strategice, administrate pe fondul prabu?irii economico-demografice ?i politico-militare a locomotivei unui sistem mondial, în prezent, în cea mai mare parte, absorbit în sistemul global aflat sub protectoratul absolut al Statelor Unite ale Americii. Alian?ele create de S.U.A. în numele r?zboiului împotriva terorismului, au facilitat încorsetarea Federa?iei Ruse ?i amenin?area Chinei, Indiei ?i Iranului de avansul capetelor de pod ale N.A.T.O. c?tre Orientul Îndep?rtat.

Manipulatorii istoriei

Corsetul Islamic de pe flancul sudic, dominat de S.U.A., Turcia ?i Arabia Saudit?, plus cca. 25% popula?ie islamic? în interiorul frontierelor federa?iei, complic? mult ecua?ia securit??ii Rusiei. Cu o experien?? în Afganistan, anterioar? celei americane, la Moscova se ?tie mai bine ca oriunde altundeva, cine ?i cu ce scop a inventat re?eaua mondiala al-Qaeda. Adam Curtis, un cunoscut realizator britanic de documentare „super-îndr?zne?e” pentru B.B.C., a aruncat în aer argumenta?ia Administra?iei S.U.A. cu privire la al-Qaeda. Contra-argumentele ?i întreb?rile sale tulbur?toare au r?mas f?r? replic?, din anul 2005, când a fost difuzat „The Power of Nightmares: The Rise of the Politics of Fear”, pân? azi. În definitiv, ce altceva, decât miturile ?i ideologiile utopice au fost, dintotdeauna, mai bine folosite de manipulatorii istoriei, pentru mobilizarea energiilor popoarelor, nu doar în direc?iile prestabilite, ci ?i cu alimentarea iluziei c? acestea î?i înf?ptuiesc propriile aspira?ii?

R?m??i?e înc? fumengânde

Puterile care au perceput acest avans al „exportului de democra?ie ?i securitate” ca pe o amenin?are direct?, au proiectat o reac?ie de r?spuns, în expresia unei aparente comuniuni de interese economice, dar ?i a unei posibile mobiliz?ri dure, la un moment oportun, împotriva suprema?iei mondiale a monedei americane. În paralel, revenirea economica a Federa?iei Ruse a permis relansarea unui program de dezvoltare ?i consolidare a puterii militare a Moscovei, comparabil cu cel din perioada celui de-Al Doilea R?zboi Mondial. În fa?a crescândei amenin??ri, de aceast? dat? reciproce, a fost atins primul prag critic periculos: amorsarea unei confrunt?ri a comunit??ii occidentale cu r?m??i?ele înc? fumengânde ale ale unei lumi pe care o credea demult învinse. F?r? s? se ?tie prea bine, îns?, ce se mai afl? sub focul mocnit ?i dac? furtuna nu va stârni vâlv?t?ile unui nou r?zboi.

P?stori de împrumut

R?zoiul americano-rus a fost declarat formal la 4 aprilie 1949 ?i a trecut prin mai multe etape. Cea prezent? este, nu numai cea mai periculoas?, dar se anun?? a fi ?i decisiv?. La Moscova se ?tie, mai bine azi, decât ieri, c? interesele Washingtonului nu-?i au limita geopolitica la frontierele Federa?iei Ruse. Puterea actual? de la Kremlin are reprezentarea corect? a dimensiunilor ?i for?ei opozi?iei interne, a c?rei încurajare ?i sus?inere extern? deranjeaz? mai mult ca oricând. În toat? aceast? zbatere a omenirii între nebunie ?i ra?iune, ne-a fost dat s? auzim ?i o voce aparte, cea a tân?rului minstru de Externe al Austriei, Sebastian Kurz (n?scut la 27 August 1986), care, mult mai nuan?at decât celelalte voci ale diploma?iei occidentale, a declarat: „[...] Eu cred c?, în trecut, tocmai aceast? distan?? mai mare între U.E. ?i Rusia a reprezentat un concept fals. [...] Ar fi trebuit s? încerc?m mai devreme s? promov?m o apropiere a U.E. de Rusia. U.E. s-a extins tot mai mult, iar Putin a lucrat, în paralel, la contramodelul s?u - Uniunea Vamal? Eurasiatic?. Posibilitatea ca în state ca Ucraina, Republica Moldova sau Georgia s? se ajung? la o criz? era previzibil?. A fost Putin provocat într-o m?sur? prea mare? Cel pu?in s-au luat prea pu?in în calcul efectele acestei strategii europene asupra Rusiei [...]”.

Ca în atâtea alte împrejurari istorice importante, omenirea se afl? iar??i într-un moment în care liderii mondiali puternici ?i în?elep?i nu-i prisosesc, iar unele popoare, ale c?ror aspira?ii sunt folosite ca pretexte ale neîn?elegerilor, au p?stori de împrumut.

footer