Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Miercuri, 16 Aprilie 2014 20:11
Tr?snai dâmbovi?ene, art-emisTr?sn?i dâmbovi?ene
 
„Abuzuri, persecu?ii politice, calomnii, nedrept??i, tr?d?ri ?i dezam?giri” (V.V. Ponta despre cel mai greu an al guvern?rii sale)
 
Cu prilejul celei de-a 13-a anivers?ri a introducerii sale în marea politic? de c?tre ex-premierul Adrian N?stase, premierul în func?ie, V.V. Ponta, ne-a rezumat în cinci fraze postate pe pagina personal? de Facebook, idealurile cu care ?i-a început cariera politic? ?i rezultatele culese dup? 23 de luni de guvernare. Crezul celui pe care mentorul s?u l-a asemuit cu Nicolae Titulescu a fost cât de poate de nobil ?i înalt, acela „de a schimba în bine ?ara”. În care scop „[…] am încercat în toat? aceast? perioad? s? folosesc pozi?iile publice ocupate (secretar de stat, ministru, deputat, prim-ministru)”. Cum s-ar spune, toate bune ?i frumoase. Schimbarea ??rii în bine este sinteza supremelor idealuri na?ionale, ?elul care ne anim?, speran?a care ne d? for?? s? rezist?m vicisitudinilor timpului, demagogiei ?i tr?d?rilor politicienilor. Omul politic care declar? c? ne întruchipez? idealul este prim-ministrul Guvernului României, din luna mai 2012. Dup?, foarte în curând, doi ani de când se afl? în fruntea Cabinetului, V.V. Ponta ne arat? unde am ajuns. Foarte direct ?i abrupt, ne spune c?, în 2014, România se afl? într-un an (cit?m): „[…] plin de abuzuri, persecu?ii politice, calomnii, nedrept??i, tr?d?ri ?i dezam?giri”.
 
Ce s? credem, noi cet??enii, despre aceast? stupefiant? declara?ie a prim-ministrului? C? în România gestiunea afacerilor publice nu este exercitat? de guvernul legitim, ci de câte o putere ocult?, care ne abuzeaz?, ne persecut? politic ?i ne tr?deaz?? Cum poate fi V.V. Ponta prim-ministru într-o ?ar? cu asemenea deficite extreme de democra?ie ?i deontologie politic?? Ce au f?cut premierul ?i guvernele pe care le-a condus în ultimii doi ani? Cohortele comentatorilor s-au f?cut c? nu observ? aceast? declara?ie extrem de grav? a prim-ministrului. Ei s-au n?pustit s? interpreteze ?i s? traduc?, în fel ?i chip, aser?iunea, în evident? tent? diversionist?, a celui de al cincilea alineat al post?rii, potrivit c?reia, dup? „victoria din noiembrie 2014”, „[…] m? voi putea declara mul?umit de ce am realizat. ?i atunci îmi doresc s? las locul în politic? altora, mai tineri ?i mai pu?in marca?i de regimul oribil al ultimilor ani”.
 
Dup? doi ani de când este ?eful puterii executive, cu o majoritate calificat? în Parlament, liderul celui mai mare ?i important partid politic din România ne transmite ?i nou? spaimele sale: „[…] frica de masca?i ?i de lin?ajul public din partea unor jurnali?ti fascisto-comunistoizi!”. În fa?a acestor spaime ale prim-ministrului, nu putem s? nu ne întreb?m care mai pot fi garan?iile pe care ni le ofer? Guvernul c? România mai este „stat de drept democratic ?i social, în care demnitatea omului, drepturile ?i libert??ile cet??enilor, libera dezvoltare a personalit??ii umane, dreptatea (…) reprezint? valori supreme […]”, a?a cum prevede Constitu?ia, art. 1 alin. 3? Premierul a mai identificat ?i o alt? amenin?are, pe care a numit-o „accesele securistice din ultimii 10 ani ai societ??ii comuniste”. Cât? vreme vom mai avea lideri politici care, dup? aproape 25 de ani, s? mai invoce sperietoarea Securit??ii, putem avea ?i certitudinea c? ea va persista înc? pe atât. Iar ei ?tiu foarte bine cum ?i de ce. Nu „Securitatea” este problema real?. Problema real? este partizanatul politic cu care se gestioneaz? ?i adjudec? mo?tenirea din dosarele create de Securitate ?i în care scop este finan?at un „superminister” cu 11 secretari de stat. Nu-l putem suspecta pe prim-ministru c? nu ar crede în ceea ce spune. Altfel, nu ar vorbi. Avem, îns?, b?nuiala c? având astfel de angoase s-ar putea s? nu ne ?in? bine cârma ??rii. Nepotrivita trecere în revist? de c?tre V.V. Ponta a 13 ani de carier? în politic? ne-a adus doar reflec?ii amare pentru un sfâr?it de s?pt?mân?, asezonat ?i cu confirmarea succesului politic al „inamicului” Jobbik Ungaria. Totu?i, am?r?ciunea produs? de confesiunile premierului ne-a mai fost ostoit?. Am avut parte de o minunat? dup?-amiaz? duminical? ruseasc? oferit? de Mircea Dinescu, la TVR 1, în compania lui Radu Captari, un talentat actor ?i interpret, în limba rus?, a nemuritoarelor cântece cu care ru?ii au cucerit, într-un alt fel, lumea.
 
Premierul României, sub asediu
 
Luni, 14 aprilie 2014, premierul Guvernului României, V. V. Ponta ?i-a abandonat cabinetul de lucru din sediul Guvernului României ?i s-a instalat în cazarma militar? de re?edin?? a ministrului Ap?r?rii Na?ionale ?i a Statului Major General. Aceasta nu este o ?tire oarecare, ci o informa?ie cu semnifica?ii, nu numai importante, ci ?i deosebit de grave. P?r?sirea de c?tre premier a re?edin?ei sale oficiale, situat? în Palatul Victoria, obiectiv militar de maxim? securitate, protejat contrainformativ, material, procedural ?i fizic de c?tre Serviciul de Protec?ie ?i Paz?, cu motivarea unei nevoi sporite de securitate, pentru a se ap?ra de amenin?area iminent? a unor provoc?ri ?i înscen?ri din partea Pre?edintelui României semnific? o criz? extrem? de securitate na?ional?.

Problematiz?ri obligatorii
 
- De ce ?i-a pierdut premierul încrederea în sistemul de securitate complet ?i complex asigurat de c?tre Serviciul de Protec?ie ?i Paz??
- Care sunt împrejur?rile care au condus la vulnerabilizarea dispozitivului de securitate a re?edin?ei oficiale a primului- ministru, astfel încât acesta s? fie determinat s? solicite re?edin?a de lucru securizat? în sediul Ministerului Ap?r?rii Na?ionale?
- Refugierea primului-ministru de amenin??rile Pre?edintelui României ?i oferirea de azil din partea ministrului Ap?r?rii Na?ionale nu semnific? o alian?? a acestora într-o posibil? conspira?ie?
- Premierul a reu?it s? capete o mai puternic? influen?? ?i s? se bucure de mai mult? sus?inere în Armat? decât Comandantul Suprem, Traian B?sescu?
- Cine este, în fapt, în acest context special, Comandantul Suprem efectiv a Armatei?
- A intervenit o punere de acord ?i a primit ministrul Ap?r?rii Na?ionale acceptul de a-i oferi azil premierului, implicit ?i un control mult mai riguros ?i “cazon”, dup? standardele Biroului de Securitate al N.A.T.O. (N.O.S.)?
- Premierul a aflat c? eviden?ele vizitatorilor Palatului Victoria ?i ai Cabinetului Primului-Ministru realizate de S.P.P. sunt imposibil de eludat ?i falsificat ?i, în realitate, nu caut? mai mult? ordine, ci, dimpotriv?, mai mult? discre?ie, confiden?ialitate ?i eludare a sistemelor de securitate?
- Ajun?i la strâmtoare, presiunile unora dintre liderii jude?eni ai Partidului Social Democrat asupra premierului au dep??it faza amenin??rilor proferate verbal la telefon, ajungându-se la alergarea ?i buscularea lui V.V. Ponta pe culoarele Palatului Victoria?
- Premierul, în calitate de lider politic, a uns în func?ii la filialele partidului ?i consiliile jude?ene ni?te rechini corup?i ?i, la rândul lor, corup?tori la vârful puterii, care au deveni atât de agresivi încât trebuie s? se apere de ei cu for?ele Ministerului Ap?r?rii Na?ionale?
- Se temea primul-ministru de ochii indiscre?i ?i bine ascun?i ai tehnicii operative de securizare a incintei Palatului Victoria ?i a dorit s? evite fixarea foto/video/audio a unui flagrant?
- Ministrul Ap?r?rii Na?ionale are o justificare credibil? pentru azilul politic (sau de ce natur?) oferit primului-ministru ?
- Gestul grav al primulu-ministru va însemna ?i o pozi?ionare în tabere ostile a componentelor sistemului securit??ii na?ionale sau ministrul Ap?r?rii Na?ionale se va dezmetici ?i-l va expedia urgent la Palatul Victoria?
- Serviciul de Protec?ie ?i Paz? accept? criticile implicite aduse de premier cu privire la securizarea “mai civil?” a obiectivului special de importan?? deosebit? „Palatul Victoria-sediul Guvernului României”?
 
Prezen?a actualului premier în fruntea guvernului a devenit o piatr? de moar? legat? de gâtul fiec?rui cet??ean al României
 
Explica?iile pe care primul-ministru ni le-a oferit în leg?tur? cu schimbarea re?edin?ei sale oficiale de lucru sunt ridicole, neserioase ?i, deci, de neluat în seam?, fiindc? sunt ?i de-a dreptul ofensatoare. Primul-ministru nu are un comportament public de demnitar al statului. Dac? totu?i pretinde c? are, s? ne fac? dovada, c? înainte de a-?i pune boccelu?a în b??, la spinare, pentru a tuli-o din Podul Mogo?oaiei în Dealul Spirii, a reflectat la consecin?ele gestului sau. Nu o va face, fiindc? V.V. Ponta nu ia nimic în serios, fapt pentru care prezen?a sa în fruntea guvernului a devenit o piatr? de moar?, tot mai grea, pe zi ce trece, legat? de gâtul nostru, al fiec?rui cet??ean al României.
footer