Revista Art-emis
Generalii de ieri, generalii de azi PDF Imprimare Email
Col. (r) Remus Macovei   
Miercuri, 16 Aprilie 2014 19:43
Col. (r) Remus Macovei, art-emis„Când vine istoria s? restabileasc? r?spunderile, dac? vine, este prea târziu. Adev?ra?ii vinova?i au disp?rut de mult sau diger? fructul agonisit prin abilit??i, exploat?ri de situa?ii, abuzuri ?i furturi”. 
(Mare?al Ion Antonescu)
 
Evenimentele din Crimeea vor degenera ?i se vor finaliza foarte probabil cu un conflict în care toate statele din zon? vor fi implicate, inclusiv militar. În acest context Armata român? va trebui s? ac?ioneze singur? sau cel mai probabil împreun? cu alte state la acest conflict. Având în vedere rolul deosebit de important pe care conduc?torii militari îl au în planificarea , conducerea ?i desf??urarea ac?iunilor militare m-am gândit s? fac o analiz? comparativ? între militarii din conducerea armatei la intrarea României în cel de al doilea R?zboi Mondial ?i conduc?torii militari actuali. Ceea ce am descoperit cu aceast? ocazie este îngrijor?tor. ?i iat? de ce.
 
Generalii din perioada interbelic?
 
La intrarea României în cel de al doilea R?zboi Mondial la conducerea armatei se aflau generali cu prestigioase cariere militare.Urmare a modului exemplar în care au condus ac?iunile marilor unit??i din subordine pe timpul ac?iunilor de lupt? desf??urate pe frontul de est, dar ?i   pe frontul de vest, ace?tia au fost promova?i în func?ii, înainta?i în grade ?i au fost decora?i cu cele mai importante distinc?ii române?ti.
 
General de armat? Gheorghe Avramescu[1] 
Data na?terii - 26 ianuarie 1884
Studii militare: ?coala militar? de infanterie ?i cavalerie - 1908, ?coala Superioar? de r?zboi:anul I (1913-1914), anul II (1919-1920);
Grade militare: sublocotenent - 1908; locotenent - 1911, c?pitan - 1916, maior - 1917, locotenent colonel - 1923, colonel - 1929, general de brigad? - 1936 ( la vârsta de 52 de ani ), general de divizie - 1940, general de corp de armat? - 1942, general de armat? - 1945
Func?ii îndeplinite: comandant pluton, companie, batalion, ofi?er în statul major al Diviziei 1 Vân?tori de Munte, ?ef Biroul 6 transport al M.St.M, comandant al Corpului de munte(1941-1943), comandant al Corpului 3 Armat? (1943-1944), comandant al Armatei a 4-a (1944-1945).
Decora?ii:
- Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler cu panglic? de Virtute Militar?
- Ordinul „Coroana României”, clasa Ofi?er cu panglic? de Virtute Militar?.
- Ordinul „Mihai viteazul” cl. a III-a - prin DR 2886/17.10.1941 - „Pentru priceperea deosebit?, curajul, hot?rârea ?i ini?iativa cu care a condus opera?iunile de cucerire a Bucovinei, a jude?ului Hotin, for?area liniei fortificate a Nistrului ?i urm?rirea inamicului în Ucraina pân? la Bug”.[2]
- Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a II-a - prin DR 2549/1.09.1942- „Pentru modul str?lucit cum a organizat ?i condus opera?iunile Corpului s?u de armat? în atacul Sevastopolului”.[3]
- Ordinul „Mihai Viteazul”, model 1944, clasa a III cu spade - prin DR 2254/ 15.11.1944, „Pentru modul cum s-a distins în grelele lupte pentru eliberarea Ardealului de Nord ( 5 septembrie - 12 octombrie 1944)”[4]
 
General de corp de armat? Nicolae D?sc?lescu[5]
Data na?terii - 29.06.1884
Studii militare - ?coal Militar? de artilerie, geniu ?i marin? - 1908, ?coala Superioar? de R?zboi - 1923
Grade militare: sublocotenent - 1908, locotenent - 1911, c?pitan - 1916, maior - 1917, locotenent colonel - 1923, colonel - 1929, general de brigad? - 1937(la vârsta de 53 de ani), general de divizie - 1940, general de corp de armat? - 1945.
Func?ii îndeplinite: comandant de pluton în Regimentul 8 Artilerie (1908-1909, 1911-1916);comandant de baterie ?i de divizion în Regimentul 4 Artilerie (1916-1918);comandant al Regimentului 4 Artilerie (1919-1920); ?ef de stat major la Divizia 14 Infanterie ; ?ef birou studii în Ministerul de r?zboi (1920-1921); sub?ef de stat major al Corpului 5 Armat? (1925); ?ef de stat major la Comandamentul Trupelor Aeronautice (1925-1931); inspector al Aeronauticii Române (1931-1932); comandant al Regimentului 1 Artilerie Antiaerian? (1932-1933); ?ef de stat major al Corpului 3 Armat? (1933-1936); comandant al Brig?zii 12 Artilerie (1936-1937); secretar general al Ministerului Ap?r?rii Na?ionale (1937-1938) ; comandant al Brig?zii 1 Artilerie Antiaerian? (1938-1939); comandant al Diviziei 25 Infanterie (1939-1940); comandant al Diviziei 21 Infanterie (1940-1941); comandant al Corpului 2 Armat? (1941-1945); comandant al Armatei a 4-a (ianuarie-februarie, martie-mai 1945)
Decora?ii:
- „Crucea Comemorativ? a r?zboiului 1916-1918”, cu baretele Ardeal, Carpa?i, Bucure?ti, Tg. Ocna
- „Coroana României”, clasa a IV-a, cu spade, în grad de ofi?er, cu panglic? de Virtute Militar?
- Ordinul „Mihai Viteazul” claasa a III-a la 22.09.1941– „Pentru modul cum a impulsionat ?i condus ddivizia sa în luptele din ziua de 12 iulie 1941, când de?i divizia r?m?sese cu o valoare de circa 4 batalioane, a rezistat cu b?rb??ie atacurilor date de dou? divizii ruse, sus?inute de un violent foc de artilerie de propor?ii neb?nuite ?i de atacul avia?iei. A fost continuu în linia a I-a, fiind mereu prezent la regimente ?i batalioane sub focul violent al inamicului. În ziua de 8 iulie a condus personal regimentul „Doroban?i” la atac spre a-?i îndeplini misiunea ordonat?”[6] A stârnit admira?ia mare?alului Ion Antonescu, care a luat de la pieptul s?u, propriul ordin primit în R?zboiul de Întregire ?i l-a prins pe pieptul generalului D?sc?lescu)
- Ordinul “Steaua României” cu spade în grad de Mare Ofi?er, cu panglic? de Virtute Militar?
- Ordinul “Coroana României”, clasa a III-a
- „Cruciada împotriva comunismului”
 
General de divizie Leonard Mociulschi[7]
Data na?terii: 25.03.1889
Studii militare: ?coala Militar? de Ofi?eri Activi de Infanterie -1912.
Grade militare: sublocotenent - 1912, locotenent - 1915, c?pitan - 1917,maior - 1920, locotenent colonel - 1932, colonel - 1937, general de brigad? - 1942 (la vârsta de 53 de ani), general de divizie - 1944.
Func?ii îndeplinite: comandant pluton ?i companie infanterie, comandant Batalion Vân?tori de Munte - 1932 - 1937,comandant al Grupului 4 Vân?tori Munte, comandant secund al Brig?zii 1 Munte - 1940-1942, comandant al Diviziei 3 Munte – 1943-1945
Decora?ii:
- Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a, la 17.10.1941, „Pentru destoinicia ?i energia cu care a condus deta?amentele brig?zii la trecerea frontierei în zona Vicovul Cindei, la cucerirea regiunii Storojine? ?i în special la for?area Nistrului, în zilele de 17 ?i 18 iulie, unde sub focul ucig?tor al inamicului din cazemate a impulsionat prin exemplul personal pe direc?ia e efort a brig?zii.”
- Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a II-a, la 19.02.1944. „S-a distins prin exemplul personal, destoinicia ?i dârzenia cu care a comandat unit??ile de Vân?tori de Munte”
- Ordinul „Mihai Viteazul” model 1944, cu spade clasa. a III-a , la 23.03.1945, „Pentru energia, curajul ?i priceperea cu care ?i-a condus divizia pe câmpul de lupt?”
 
Generalii din prioada de dup? 1989
 
Dup? evenimentele din decembrie 1989 lumea militar? a fost bulversat? de înc?lcarea, uneori grosolan?, a normelor cu privire la acordarea gradelor de general. Iat? cele mai elocvente exemple .
 
General Gabriel Oprea[8]
Data na?terii - 1 ianuarie 1961
Studii: ?coala Militar? de Ofi?eri Activi „Nicolae B?lcescu” - Sibiu - 1983, Facultatea de Drept a Universit??ii Bucure?ti, sec?ia administrativ (la f?r? frecven??) - 1990, Colegiul Na?ional de Ap?rare - 1997, Doctor în drept, Universitatea Bucure?ti, Facultatea de drept - anul incert, probabil 2000.
Grade militare: locotenent (specializare - intenden??) - 1983, locotenent major, c?pitan - pân? în 1993; maior,locotenent colonel ?i colonel - în rezerv?, în perioda 1993-2000; general maior de justi?ie militar? activ - 2001(la vârsta de 40 de ani), general de divizie activ - 2003; general locotenent - 2008 (în rezerv?); general (în rezerv?) - 2009.
Func?ii îndeplinite: ofi?er de intenden?? - 1983 - 1990; consilier juridic la M.Ap.N. (ofi?er de justi?ie militar? activ) - 1990 - 1993, pre?edinte al Administra?iei Na?ionale a Rezervelor de Stat ?i Probleme Speciale - 2001 – 2002, Prefect, Prefectura municipiului Bucure?ti - 2002-2003;
- Ministru Delegat pentru Administra?ia Public?, Ministerul Administra?iei ?i Internelor 2003-2004;
- Ministrul Administra?iei ?i Internelor - 2008 - ianuarie 2009;
- Ministrul Ap?r?rii Na?ionale - Decembrie 2009 - mai 2012; Viceprim-ministru pentru securitate na?ional? - decembrie 2012 - 5 martie 2014;
- Viceprim-ministru pentru securitate na?ional?, Ministrul Afacerilor Interne - 5 martie 2014 - prezent:
Decora?ii:
- Ordinul Na?ional „Steaua României” în grad de Cavaler – 2000
- Ordinul Na?ional „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler -2002
 
General locotenent Ilie Boto? [9]
Data na?terii: 1965
Studii militare_ Nu are. Urmeaz? diferite cursuri în str?in?tate: 2001 - cursul „Contraterorism”, Academia Interna?ional? de Arte Mar?iale din cadrul Colegiului Israelian de Securitate ?i Investiga?ii; în decembrie 2006 - Curs de securitate na?ional?, Colegiul Galilee, Israel; martie 2007 - Curs avansat de securitate na?ional?, Colegiul Galilee, Israel; mai 2007, - Curs pentru generali, amirali ?i ambasadori, Colegiul de Ap?rare N.A.T.O.; august 2007 - Programul „Securitatea interna?ional? ?i na?ional?”, ?coala pentru Studii Guvernamentale John F. Kennedy, Universitatea Harvard; ianuarie 2008, - Curs de contraterorism, Israel;
Grade militare: locotenent major - 1991; c?pitan magistrat - 1995; maior magistrat - 1999 ; locotenent-colonel magistrat - 2000; colonel magistrat - 2002 ; general de brigad? (r) - 2003 (la vârsta de 38 de ani)[2]; - general-maior magistrat - 2007; general locotenent - 2011
Func?ii îndeplinite: judec?tor militar la Tribunalul Militar Cluj - 11.02-17.07.1991; procuror militar criminalist ?i prim-procuror militar la Parchetul Militar Cluj - 1991-2002; procuror militar ?i procuror general adjunct la Parchetul Na?ional Anticorup?ie - 2002-2003; procuror general al Parchetului de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie -2003-2006; ?ef (consilier juridic ?ef) al Direc?iei Legisla?ie ?i Asisten?? Juridic? a Ministerului Ap?r?rii Na?ionale - 2006-2008 ; consilier al ministrului ap?r?rii na?ionale (?i consilier juridic ?ef) la microstructura „Consilierii Ministrului” - 2008-2009; loc?iitor al directorului general al Direc?iei generale de informa?ii a ap?r?rii - 2009-2010 ; ?ef al Direc?iei Informa?ii Militare ?i loc?iitorul directorului general al Direc?iei Generale de Informa?ii a ap?r?rii pentru informa?ii militare - 2010-2012; director general al Direc?iei Generale de Informa?ii a ap?r?rii - 01.08.2012 – ianuarie 2013; Secretar de stat pentru Securitate Na?ional?, Guvernul României - Februarie 2013 – Martie 2014; Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne - Martie 2014 – prezent.
Decora?ii
- Ordinul Na?ional Steaua României” în grad de Cavaler - 2011
- Ordinul Na?ional „Serviciul Credincios” în grad de Ofi?er -2012
- Ordinul Na?ional Serviciul Credincios în grad de „Cavaler”
Ordinul Virtutea Militar? în grad de „Cavaler” - 2010
 
Generalul locotenent C?t?lin ?tef?ni?? Zisu[10]
Data na?terii:1966.
Studii militare: Liceul Militar „Dimitrie Cantemir - 1985, ?coala de Ofi?ei Activi „Nicolae B?lcesu”Sibiu - 1988
Grade militare: locotenent -1988, locotenent major, c?pitan, maior. locotenent colonel, colonel - general de brigad?, lipsesc date - 2003 (la vârsta de 37 de ani),general maior - 2007, general locotenent - 2011
Func?ii îndeplinite: pân? în 2006 lipsesc date certe despre func?iile îndeplinite; Comandant al Comandamentului Logistic Întrunit - 2006-2012; pre?edinte al Administr??iei Na?ionale a Rezervelor de Stat ?i Probleme Speciale - 2012-2013, Comandant al Comandamentului Logistic Întrunit - 2013 - prezent.
Decora?ii :
„Virtutea Militar?” în grad de cavaler - 2002
„Serviciul Credincios” în grad de cavaler - 2010
Ordinul „Steaua României” în grad de cavaler - 2011
„Virtutea Militar?” în grad de ofi?er - 2013
 
Generalul maior medic prof. univ. dr. Ioan Sârbu[11]
Data na?terii: 17.10.1958
Studii militare: ?coala Militar? de Subofi?eri Sanitari - 1979; Institutul Medico-Militar Bucure?ti 1996; Curs de implantologie oral? S.U.A.(trei luni) 1996; Curs de Competen?? în implantologie oral?; Doctor in ?tiinte Medicale - 2001; Curs postuniversitar de perfec?ionare în domeniul securit??ii ?i ap?r?rii na?ionale „Securitate ?i bun? guvernare”- 2009
Grade militare: sergent major - plutonier, 1979 - 1990, locotenent major - 1992, c?pitan - 1994, maior - 1999, locotenent colonel - 2000, colonel - 2002 , general brigad? - 2004 (la vârsta de 52 de ani ), general maior - 2009
Experien?? profesional?: sanitar ?ef în laboratorul de igien? ?i Sec?ia de chirurgie maxilo-facial? la Spitalul Militar Central - 1979-1990; medic în Sec?ia chirurgie maxilo-facial? ?i reconstructiv? la Spitalul Clinic Militar Central- 1996- 2000; medic specialist în Sec?ia odontologie, paradontologie ?i protetic? la Spitalul Clinic Militar Central - 2000-2002; ?ef Sec?ie odontologie, paradontologie ?i protetic? din Centrul Clinic de Stomatologie ?i Implantologie la Spitalul Clinic de Urgen?? Militar Central 2002 -2003; Comandantul Institutului Medico-Militar Bucure?ti 2003-2004; Comandantul Spitalului Clinic de Urgen?? Militar Central „Dr. Carol Davila” Bucure?ti – 2004-2009; ?eful Direc?iei Medicale a Ministerului Ap?r?rii Na?ionale - 2009-2010; Consilier al Ministrului Ap?r?rii Na?ionale - mai-iulie 2010 ; Ofiter in Statul Major General al Ministerului Ap?r?rii Na?ionale 2010 - 2011; Consilier al Ministerului Educa?iei, Cercet?rii ?i Sportului - Direc?ia General? Înv???mânt Superior 2011-2012, ?eful Direc?iei Medicale a Ministerului Ap?r?rii Na?ionale - Decembrie 2012 – Ianuarie 2013 ; Consilier al ?efului Statului Major General 2013-2014; ?eful Direc?iei Medicale a Ministerului Ap?r?rii Na?ionale - 2014;
Decora?ii:
Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de mare ofi?er - 2004
 
Contraamiral de flotil? dr.Tiberiu Fra?il?[12]
Data na?terii: 31.07.1962
Studii militare -  Liceul Militar de Marin? „Alexandru Ioan Cuza"-1980, Institutul de Marin? „Mircea cel B?trân", Facultatea de Marin? Militar? - 1984, curs postuniversitar de perfec?ionare în conducerea activit??ii de comunicare ?i rela?ii publice, Colegiul de Comand? ?i Stat Major, Academia de Înalte Studii Militare, Bucure?ti - 2000; curs Peace Support Operations, Centrul Regional de Preg?tire PfP, A.Î.S.M., Bucure?ti - 2002; curs de coresponden?i de r?zboi, Belgia - 2005; Colegiul Na?ional de Ap?rare, Bucure?ti; - 2007.
Grade militare: de la locotenent la comandor - lips? date; contraamiral de flotil? – 2011(la vârsta de 49 de ani)
Experien?? profesional?: comandant serviciu de lupt? naviga?ie, vân?torul de submarine 32 – 1984-1985; ofi?er în statul major al Divizionului 339 Vân?toare de Submarine ?i ofi?er în comandamentul Diviziei 42 Maritime( probabil activist de partid) 1985-1989; jurnalist militar - 1990-1998; diferite func?ii pe linie de informare ?i rela?ii publice la M.Ap.N. - 1989-2012; director adjunct al Directiei Ocupare ?i Salarizare, Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice (deta?at) - 2012 - 2014; ?ef al Directiei personal ?i mobilizare din Statul Major General - din ianuarie 2014
Ordine ?i decora?ii:
- Emblema Onoarea Armatei României;
- Emblema de Onoare a Statului Major General;
- Emblema de Onoare a For?elor Aeriene;
- Emblema de Onoare a For?elor Terestre;
- Emblema de Merit „În slujba P?cii”;
- Semnul onorific „În serviciul patriei” pentru ofi?eri, pentru 25 de ani de activitate;
- Semnul onorific „În serviciul patriei” pentru ofi?eri, pentru 20 de ani de activitate;
- Ordinul „Meritul Militar” clasa a III-a.

 
Analiza comparativ?
 
Militarii din perioada interbelic? sunt cei care au participat în timpul Primului R?zboi Mondial ?i al celui de Al Doilea R?zboi Mondial la realizarea ?i ulterior la ap?rarea României Mari. Cei actuali au participat marginal la evenimentele din decembrie 1989 ?i pe fondul haosului din societatea româneasc? au avut acces rapid la grade ?i func?ii la care în mod normal nu ar fi putut aspira. Din analiza comparativ? a acestora se desprind urm?toarele aspecte:
Carierele generalilor din perioada interbelic? au avut la baz? prevederile diferitelor variante ale   „Legii asupra înaint?rilor în armat?”.[13] Regulile principiile ?i criteriile stricte ale acesteia - corela?ia grad-func?ie; obligativitatea absolvirii unor cursuri ?i sus?inerea unor examene deosebit de riguroase; avansarea în gradul urm?tor numai dup? îndeplinirea stagiului minim în gradul de?inut ?i dup? îndeplinirea stagiului la trup? - au fost respectate integral, indiferent de cine s-a aflat la conducerea României. Stagiile minime în grad erau urm?toarele:   slt. - 3 ani; lt - 4 ani; cpt. - 6 ani; mr. - 4 ani; lt.col. - 4 ani; col. - 4 ani. Colonelul ca s? fie înaintat la gradul de general de brigad? trebuia s? fi comandat doi ani, efectiv, acela?i regiment. Generalul de brigad? pentru a fi avansat general de divizie trebuia s? aib? 4 ani vechime în grad ?i s? fi comandat o divizie un an neîntrerupt. Generalul de divizie ca s? fie avansat general de corp de armat? trebuia s? aib? o vechime în grad de cel pu?in 5 ani.[14] În aceste condi?ii, cei trei generali din perioada interbelic?, respectând integral aceste criteriii, au primit stelele de general astfel:
- Gheorghe Avramescu: prima la 53 de ani, a doua la 56 de ani, a treia la 58 de ani ?i a patra la 61 de ani;
- Nicolae D?sc?lescu: prima la 53 de ani, a doua la 56 de ani ?i a treia la 61 de ani;
- Leonard Mociulschi - prima la 53 de ani, a doua la 55 de ani. De re?inut - ultimile grade au fost ob?inute în timp de r?zboi.
Dup? 1989 au fost elaborate legi, regulamemte ?i dispozi?iuni, fiind aprobat chiar un „Ghid al Carierei Militare”, toate stabilind în am?nunt condi?iile de îndeplinit de c?tre militari pentru înaintarea în grad ?i func?ie. Reglement?rile acestora nu difereau esen?ial de regulile, principiile ?i criteriile din perioada interbelic?. Dar ele nu vor fi aplicate toturor militarilor. Cei cu abilit??i extra profesionale, în special cei apropia?i de conduc?torii politici, au fost permanent favoriza?i. V?rsta de înaintare la gradul de general a sc?zut drastic fa?? de perioada interbelic?:
- Gabriel Oprea - prime?te prima stea de general la 40 de ani, a doua la 42 de ani, a treia la 47 ?i a patra la 48 de ani;
- C?t?lin ?tef?ni?? Zisu - prima la 37 de ani, a doua la 41 de ani , a treia la 45 de ani;
- Ioan Sârbu - prima stea la 53 de ani, a doua stea la 57 de ani.
Un caz interesant este ?i cel al actualului ?ef al S.M.G. - ?tefan D?nil? - care în perioada 2009-2011 a fost de trei ori avansat, primind   prima stea de general la 44 de ani, a doua la 45 de ani ?i a treia la 46 de ani.
În toate aceste cazuri termenele prev?zuta de lege ca stagii minime în grad nu au fost respectate. C?t?lin ?tef?ni?? Zisu a reu?it la doar 37 de ani, dup? o carier? militar? de doar 15 ani, s? primeasc? prima stea de general. Dup? o carier? de 11 ani de subofi?er sanitar, doar 15 ani i-au fost necesari lui Ioan Sârbu   pentru a reu?i avansarea de la gradul de plutonier la cel de general de brigad?. Ilie Boto? de?i nu a absolvit nicio ?coal? militar?, în doar 12 ani de activitatedup? activare a fost avansat general, primind prima stea la 38 de ani, a doua la 42 de ani ?i a treia la 46 de ani. Ace?ti militari, cu excep?ia lui ?tefan D?nil?, nu au comanadat subunit??i, unit??i, mari unit??i sau structuri care s? le permit? astfel de avans?ri.
Gabriel Oprea, pe parcursul unei cariere de cadru militar activ de doar aproximativ 14 ani, a primit dou? stele de general. Celelalte dou? stele le-a primit în rezerv?. Motivele avans?rii acestuia nu au nimic comun cu prevederile legale: prima stea de general a primit-o pe timpul când îndeplinea func?ia de pre?edinte al Administra?iei Na?ionale a Rezervelor de Stat ?i Probleme Speciale; a doua stea a primit-o pentru c? a fost un bun prefect; a treia pentru c? a înfiin?at filiala A.N.C.M.M.R.R. din jude?ul Ilfov, a patra pentru c? ?i-a dat demisia din fruntea Ministerului de Interne. Mai mult pentru Gabriel Oprea propunerea de avansare la gradul de general de brigad? nu a fost f?cut? de ministrul ap?r?rii na?ionale, a?a cum prevedea lege, ci de premierul Adrian N?stase, ea nemaifiind discutat? în Colegiul M.Ap.N.
Pentru ceilal?i generali este greu de justificat cum au fost respectate criteriile prev?zute în Ghidul Carierei Militare pentru astfel de avans?ri: cuno?tin?e generale ?i de specialitate, abilit??i cognitive, competen?e generale ?i de specialitate specifice domeniului militar în care au fost încadra?i/numi?i.[15]
To?i generalii din perioada interbelic? au fost avansa?i numai în perioada cât au fost în activitate. Dup? 1990 ob?inerea gradelor în rezerv? a devenit extrem de facil?. Specialistul în domeniu este Gabriel Oprea, care dup? ce ob?ine gradele de maior, locotenet-colonel ?i colonel în rezerv?, este reactivat, ob?ine dou? stele de general în activitate , ulterior dup? trecerea în rezerv? ob?inând celelalte dou? stele de general. Acesta a declarat c? este foarte mândru c? este general, nemen?ionând nimic de faptul c? ar fi mândru ?i de modul cum a ob?inut stelele de general.[16]  Ilie Boto?, trecut în rezerv? colonel, este avansat general de brigad? în rezerv?, dup? care este reactivat, ulterior primind înc? dou? stele de general.
 
Generalii din perioada interbelic?, de regul?, nu erau deta?a?i la alte ministere. Fac excep?ie urm?torii generali care în guvernarea Ion Antonescu au îndeplinit urm?toarele func?ii: Nicolae Scarlat Stoenescu, ministrul de Finan?e (1941 - 1942); Radu Rosetti, ministrul Educa?iei Na?ionale, Cultelor ?i Artelor (27.01-11.11.1941) ?i Ion Sichitiu, ministrul Agriculturii (1941-1942). Cu totul alta este situa?ia ast?zi, când deta?area generalilor la alte ministere se pare c? este la mod? în M.Ap.N. Atunci când, urmare a câ?tig?rii alegerilor de c?tre un nou partid/alian??, are loc ?i schimbarea conducerii ministerului , cei apropia?i vechii conduceri î?i aranjeaz? deta?area, în locuri c?ldu?e, la alte ministere. Gen.lt. C?t?lin Stef?ni?? Zisu în perioada 2012 - 2013 a fost deta?at ca pre?edinte al Administra?iei Na?ionale a Rezervelor de Stat ?i Probleme Speciale. Gen. mr. Ioan Sârbu în perioada 2011-2012 a fost deta?at consilier al Ministerului Educa?iei, Cercet?rii ?i Sportului - Direc?ia General? Înv???mânt Superior 2011-2012. Contraamiralul Tiberiu Fr??il? în perioada 2012-2014 a fost deta?at ca director adjunct al Directiei Ocupare ?i Salarizare, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice . Gen. lt. Ilie Boto?   în perioada februarie 2013 - martie 2014 a fost deta?at ca Secretar de stat pentru Securitate Na?ional?, Guvernul României , iar din martie 2014 ca Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne. Foarte interesante sunt de urm?rit mi?c?rile de personal, din culise, pe care protectorii acestor personaje le-au efectuat pentru a asigura lini?tea acoli?ilor lor. Odat? pericolul trecut ace?tia, cu excep?ia lui Ilie Boto?, care l-a urmat pe Gabriel Oprea la M.A.I., au revenit la M.Ap.N., pe func?iile avute anterior sau pe altele superioare, chiar dac? nu aveau preg?tirea profesional? necesar?. Astfel contraamiralul Tiberiu Fr??il?, utecist, jurnalist militar ?i specialist în comunicare a ajuns s? r?spund? de mobilizarea Armatei Române.
 
Niciunul din generalii din perioada interbelic? nu a de?inut titlul de doctor ?i/sau de profesori universitar. Singurele preocup?ri ale acestora erau legate de sistemul militar ?i de g?sirea solu?iilor care s? asigure o structur? a for?elor armate corespunz?toare pericolelor care amenin?au România ?i o stare de operativitate superioar? unit??ilor ?i marilor unit??i. Generalii postdecembri?ti au avut cu totul alte preocup?ri, manifestând o apeten?? deosebit? pentru ob?inerea unor titluri ?tiin?ifice, care s? le permit? ascensiunea în domeniul militar ?i accesul în anumite cercuri academice. Ob?inerea acestor titluri ?tiin?ifice s-a f?cut de multe ori cu înc?lcarea prevederilor legale, în final fiind necesar? interven?ia D.N.A. - vezi scandalul U.N.Ap, legat de filiera de ob?inere a titlurilor de „doctor în ?tiin?e militare” ?i apoi de cadru didactic universitar.[17] Ob?inerea titlurilor ?tiin?ifice s-a f?cut potrivit principiului „Dac? te ba?i, sunt ?i excep?ii!”, atât de apreciat de Gabriel Oprea. Acesta a reu?it, într-o perioad? de doar 2-3 ani de la ob?inerea doctoratului s? devin? profesor universitar ?i conduc?tor de doctorat, de?i statutul cadrelor didactice prevede o vechime de cel pu?in 10-15 ani. La rândul s?u, Ioan Sârbu are o ascensiune academic? uluitoare. Este numit   direct ?ef de lucr?ri, s?rind peste gradele de preparator ?i asistent universitar, care ar fi necesitat o vechime didactic? de 9 ani. Deoarece vechimea didactic? prev?zut? pentru ob?inerea titlului de conferen?iar era de 20 de ani, acesta î?i echivaleaz? vechimea în munc? - inclusiv perioada când era brancardier ?i student - cu cea didactic?. Tot Ioan Sârbu, ?eful catedrei de Implantologie, din cadrul Facult??ii de Stomatologie ?i consilier al ministrului Educa?iei, a fost acuzat c? a plagiat o lucrare a unui mare implantolog american ?i ?i-a îmbog??it CV-ul cu un articol care nu-i apar?ine.[18]                                                                                                                                                                                                                                                              
În perioada interbelic? pentru a putea fi avansa?i la gradul de general, ofi?erii trebuiau s? se disting? prin alese însu?iri morale. Niciunul din cei trei generali prezenta?i nu a fost implicat în acte de corup?ie.To?i sunt oameni cu un caracter ales , de o cinste deosebit? ?i de o rar? modestie. To?i, de?i au ocupat func?ii deosebit de importante, nu au acumulat averi considerabile.                                                                                                                                                              Cu totul alta este situa?ia generali lor contemporani, deseori acuza?i de implicare în fapte compromi??toare pentru un militar. Gabriel Oprea a fost acuzat de c?tre pre?edintele României c? este conduc?torul Mafiei personale a premierului Adrian N?stase. Tot el este acuzat de rela?ii dubioase cu teroristul Omar Haysam, de implicare în dosarul „Diplome titluri universitare”, de comiterea unor grave ilegalit??i în procesul de recalculare ?i revizuire a pensiilor militare ?i de avansarea ilegal? a unor politicieni, ziari?ti ?i procurori , dar ?i a unor subofi?eri ?i mai?tri militari la gradul de generali în rezerv?. Averea sa este impresionant? - dou? terenuri în Pipera ?i Voluntari; dou? apartamente în Bucure?ti, 3 case de locuit în Bucure?ti ?i Pipera, dou? case de vacan?? la Predeal ?i Mangalia; dou? autoturisme; bijuterii - 10.000 euro; picturi, tablouri - 50.000 euro; conturi bancare - 60.887 lei/roni, 141.458 euro.[19]
C?t?lin ?tef?ni?? Zisu este acuzat c? ar fi artizanul tuturor scandalurilor din jurul Clubului Steaua,   de implicare in schimbul de terenuri dintre minister si Gigi Becali. de aranjarea unei licita?ii cu dedica?ie[20], de ob?inerea de titluri universitare ?i ?tiin?ifice în condi?ii dubioase.[21] Este posesorul urm?toarei averi: 1 teren intravilan în Bucure?ti, 2 case de locuit în Bucure?ti ?i în jud. Prahova, 1 autoturism BMW.[22]
Ioan Sârbu este acuzat c? a umilit, persecutat ?i îndep?rtat din Spitalul Militar nume importante ale ?colii de medicin? române?ti,[23] pentru îndep?rtarea c?rora a propus desfiin?area Facult??ii de Perfec?ionare ?i Specializare din Institutul Medico-Militar ?i a contribuit decisiv la desfiin?area clinicilor universitare din SCUMC, acolo unde se preg?teau viitorii medici militari[24];
implicarea în afacerea “Radius Medical”.[25]  Posed? urm?toarea avere: dou? terenuri intravilane în Bucure?ti ?i în Bu?teni, o cas? de locuit în Bucure?ti, o cas? de vacan?? în Bu?teni, bijuterii - 18.500 euro, tablouri - 9.000 euro, conturi - 6.812 lei/ron ?i 23.000 euro.[26] 
Ilie Boto? este acuzat c? a solu?ionat dosarul referitor la doborârea elicopterului IAR-330, în 23 decembrie 1989, în care se aflau generalii Nu?? ?i Mihalea, ca fiind un accident de munc? provocat de echipajul elicopterului.[27] În urma celebrei dispari?ii a lui Haysam generalul ?i-a prezentat demisia de onoare. Este posesorul urm?toarei   averi: 1 cas? de locuit la Sibiu, 2 autoturisme, conturi în banc? - 3.188 euro, 29.939 dolari ?i 69.302 lei/roni, a acordat un împrumut de 160.000 euro, are un împrumut scadent în anul 2031 în valoare de 39.926 euro.[28]
La generalii din perioada interbelic? este foarte u?or s? afli evolu?ia în cariera militar? din punct de vedere al gradelor. La generalii contemporani este o adev?rat? aventur? s? încerci identificarea cu exactitate a datelor avans?rilor în grad, care sunt omise cu bun? ?tiin?? din biografiile f?cute publice. Celebru din acest punct de vedere este C?t?lin ?tef?ni?? Zisu, a c?rei biografie nu apare nici m?car în lucrarea „Piramida cantemirist? - de la lampasul cantemirist la vipu?ca de general”, dedicat? fo?tilor absolven?i ai institu?iei care au reu?it s? ob?in? gradul de general. Unii î?i cosmetizeaz?   biografiile, omi?ând perioadele în care au fost secretari U.T.C. - Tiberiu Fr??il? ?i C?t?lin ?tef?ni?? Zisu (1989 - la Regimentul 1 Mecanizat), al?ii prezint? eronat func?iile îndeplinite. Astfel, din curriculum vitae al lui Gabriel Oprea afl?m c? acesta, în perioada 1983-1990 ar fi fost ofi?er economist în M.Ap.N. În perioad? respectiv?, conform prevederilor statelor de organizare, acesta nu ar fi putut fi încadrat decât în func?iile de ofi?er 3 sau 4 de intenden?? (echivalente gradului de c?pitan sau maior). Plin de mândrie acesta a declarat în Emisiunea „Jocuri de putere” c? a fost loc?iitor ?i comandant al unei „unit??i speciale”, atunci când, în 1992, avea gradul de locotenent major.[29] Interesant este c? în curriculum vitae acesta are trecut? în perioada 1990-1993 func?ia de magistrat militar, care nu are nimic comun cu comanda unei unit??i militare, fie ea ?i special?. Gabriel Oprea nu a specificat cu ce se ocupa celebra „unitate special?”, dar din informa?iile publice anterioare, se pare c? este vorba de hotelurile armatei din Mangalia.
 
Pe parcursul istoriei au mai existat perioade în care o serie de generali ai Armatei Române, datorit? sprijinului politic de care s-au bucurat, prin ac?iunile intreprinse, au devenit deosebit de periculo?i pentru stabilitatea organismului militar. În anul 1888 datorit? sistemului de corup?ie instituit de ministrul de r?zboi, gen. Alexandru Anghelescu s-a ajuns în situa?ia c? „nou? zecimi dintre generali erau oameni corup?i, sau ambi?io?i de cea mai proast? spe??”.[30] Ofi?erii tineri, cu ajutorul presei, reu?esc s? determine demiterea ministrului corupt ?i condamnarea acestuia ?i a doi din membrii de baz? ai “g??tii generalului Angelescu”, fra?ii Maican.[31]
 
În perioada 1914-1916, în perioada neutralit??ii, gen. Dumitru Iliescu, secretarul general al Ministerului de R?zboi, cel care conducea de fapt ministerul, s-a remarcat prin faptul c? nu a comandat nici m?car o brigad? ?i a evitat cu mare abilitate toate examenele de specialitate. În schimb a reu?it s? se înconjoare de „to?i lingu?itorii, to?i doritorii de a parveni”, iar în jurul Marelui Cartier General a grupat mii de ofi?eri proteja?i de puternicii zilei. La comanda marilor unit??i au fost numite elemente mediocre, care se bucurau de sprijin politic. În acela?i timp „ghe?efturile “ de la Ministerul de R?zboi vor afecta serios înzestrarea armatei române, deoarece cei din „clica generalului Iliescu, în schimbul comisionului au acceptat materiale” de orice calitate, oricât de degradate ar fi, pe un pre? ce corespundea cu întreita valoare a obiectelor”.[32] A urmat dezastruoasa campanile a anului 1916, în urma c?reia cei din „clica lui lIliescu” au fost îndep?rta?i, dar pre?ul pl?tit, de militarii români a foste extrem de dureros.
 
În perioada 1930-1940, în jurul regelui Carol al II-lea, s-a format ?i a ac?ionat o „camaril?”, aceast? perioad? find caracterizat? de o corup?ie care a atins un nivel greu de imaginat. Din p?cate, cu sprijinul unor militari din ierarhia superioar? a armatei, coopta?i în aceast? camaril?, au fost frauda?i banii publici destina?i armatei ?i a fost sabotat? industria de ap?rare, prin acordarea comenzilor cu prioritate firmelor str?ine, bineîn?eles contra unor comisioane substan?iale.[33] A urmat dezastruosul an 1940,când România Mare s-a pr?bu?it. În septembrie 1940, dup? abdicarea regelui Carol al II-lea,   generalul Ion Antonescu a luat m?sura trecerii în rezerv? a tuturor militarilor din camaril?, o parte dintre ei fiind trimi?i în judecat?. R?ul era îns? f?cut ?i cu toate eforturile f?cute de noua conducere, Armata Român? a intrat în cel de Al Doilea R?zboi Mondial cu o înzestrare necorespunz?toare.
 
Ast?zi, în Ministerul Ap?r?rii Na?ionale „clica lui Gabriel Oprea”: Ilie Boto?, Ioan Sârbu, C?t?lin ?tef?ni?? Zisu, Tiberiu Fr??il? face legea, chiar dac? unii dintre ei, momentan, nu mai sunt încadra?i în M.Ap.N. Au r?mas fidelii lor, implementa?i în toate structurile ?i la toate nivelurile. În condi?iile în care starea de operativitate a Armatei Române este de aproximativ 40% - lucru nemaiîntâlnit în istoria contemporan? a României - când muni?ia disponibil? asigur? ducerea ac?iunilor de lupt? doar pentru 8 ore, când unii speciali?ti militari consider? c? ocuparea României de c?tre Rusia s-ar putea face în 4- 8 ore, ace?ti generali ?i sprijinitorii lor politici sunt preocupa?i cum s? înt?reasc? controlul politic asupra armatei - vezi ultima ini?iativa legislativ? a P.S.D. Nimic despre sporirea semnificativ? a aloc?rii bugetare imediate pentru m?rirea operativit??ii, pentru îmbun?t??irea înzestr?rii unit??ilor, pentru revigorarea industriei de ap?rare. Doar înt?rirea controlului politic. Faptul c? totu?i la nivelul brig?zilor ?i diviziilor au fost numi?i în ultima perioad? militari care s-au afirmat în teatrele de opera?iuni este un lucru bun. Dar atât timp cât la conducere sunt cei din „”clica lui Gabriel Oprea” pericolul pentru Armata Român? este imens. Având în vedere experien?ele istorice anterioare este clar c?, mai devreme sau mai târziu ?i aceast? clic? va disp?rea . Eu sper c? nu înainte de a r?spunde pentru distrugerea organismului militar românesc. Este singura solu?ie posibil?. Cu cât vor disp?rea mai repede, cu atât va fi mai bine, pentru Armata Român?!


[1] Dr.Alesandru Du?u, Florica Dobre - Drama generalilor români. 1944-1964, Ed. Enciclopedic?, Bucure?ti , 1997, pag.50
[2] Eugen St?nescu, Gavril Preda, Mircea Cosma, Iulia St?nescu, Cavaleri ai ordinului militar de r?zboi „Mihai Viteazu”, Ed. Salgo, Sibiu, 2012, pag.147
[3] Ibidem, pag.138
[4] Ibidem, pag.311
[5] N. D?sc?lescu, Nicolae D?sc?lescu - generalul soldat, Ed. Militar?, Bucure?ti, 1995
[6] Eugen St?nescu, Gavril Preda, Mircea Cosma, Iulia St?nescu, op.citate, pag.175
[7] Dr.Alesandru Du?u, Florica Dobre, op.citate, pag.191
[8] Curiculum vitae - www.mai.gov.ro
[9] Curiculum vitae - www.mai.gov.ro
[10] Monitorul oficial nr.860din 3 decembrie 2003
[11] Curiculum vitae - www. mapn.ro
[12] Curiculum vitae - www.mapn.ro
[13] Direc?ia Management Resurse Umane – O istorie a structurii centrale de personal a armatei române. 1862-1947, Ed.Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucure?ti, 2006, pag 213-225
[14] Ibidem
[15] Monitorul Oficial, partea I-a , nr. 125 din 18 februarie 2011 - H.G.106/2011 PENTRU APROBAREA Ghidului carierei militare
[16]Emisiunea “Jocuri de putere”, Realiatatea tv, 9 aprilie 2014
[17] Ondin Ghergu? – UM1500 euro. În afacerea „Academia Miliatar?, 100 de ofi?eri suspec?i de corup?ie, România Liber?, 13 martie 2009”
[18] Adev?rul, 18 ianuarie 2014
[19] Declara?ie de avere – www.mai.gov.ro
[20] Ziarul Atac, 17 aprilie 2011
[21] Infomondo militar, 27 august 2012
[22] Declara?ie de avere – www. mapn.ro
[23] Ca?avencii, nr.4(82),2013
[24] Ziarul de investiga?ii, 27 mai 2011
[25] Ca?avencii nr.5(83), 2013
[26] Declara?ie de avere - www mapn.ro
[28] Declara?ie de avere -www.mai gov.ro
[29]Emisiunea “Jocuri de putere” , Realiatea TV, 9 aprilie 2014
[30]Remus Macovei - Corup?ia ?i Armata Român?, Ed. Muntenia, Constan?a, 2004, pag.27.
[31] Ibidem, pag.30-31
[32] Remus Macovei, op. citate, pag.42
[33] Ibidem, pag.55
 
footer