Revista Art-emis
Istoria, exerci?iu planificat PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 13 Aprilie 2014 19:20
Col. (r) Marin Neac?u, art-emisÎn ultimul timp se înmul?esc exerci?iile „planificate” ale NATO în Marea Neagr?. De când cu EuroMaidanul, americanii ?i-au adus aminte c? exist? marginea estic? a imperiului N.A.T.O. ?i c? acesta trebuie s? se extind?. România, Bulgaria, Turcia, Polonia, statele Baltice, tot ce înconjoar? Rusia au devenit brusc priorit??i de instruire, exerci?ii ?i antrenamente pe diferite „subiecte” ?i militarii ?i tehnica militar? au început s? se reverse spre aceste ??ri într-o hemoragie „planificat?”. Dac? ne lu?m dup? declara?iile înal?ilor oficiali N.A.T.O. ?i S.U.A., toate aceste mi?c?ri de trupe ?i tehnic? nu au absolut nici o leg?tur? cu Ucraina, cu încercarea de a mu?ca un pic din influen?a Rusiei în zon?, toate sunt „planificate”. Pe data de 8 Aprilie suntem anun?a?i c? ?ase avioane F-16 ale Escadrilei 31 Vân?toare de la Baza Aerian? Aviano, din Italia, vor participa la exercitiu în România, ?i vor ad?sta la Câmpia Turzii. Ambasada Statelor Unite precizeaz? c? „exerci?iul a fost planificat anterior evenimentelor actuale din Ucraina.” Acest anun? poate s? însemne c? a acest exerci?iu nu are nici o leg?tur? cu situa?ia din Ucraina, dar poate s? mai însemne ceva. Ni se mai spune c? „Scopul exerci?iului este cre?terea interoperabilit??ii ?i a nivelului de preg?tire pentru opera?iuni aeriene combinate, inclusiv aer-aer, aer-sol ?i preg?tire pentru controlori de trafic aerian pentru opera?iuni tactice intrunite”. S? te apuce râsul ?i alta nu! Interoperabilitate între ce? Conform declara?iilor oficialilor români la ora asta Avia?ia Român? este la p?mânt, la propriu, nu la figurat, c? la figurat nu mai are ce s? ridice. Pe 2  Martie domnul Du?a anun?a cu jum?tate de gur?: „Am precizat de acum dou? s?pt?mâni c?, împreun? cu N.A.T.O., cu acel avion AWACS, efectu?m zilnic misiuni de supraveghere aerian? ?i poli?ie aerian?”. Asta însemna - pe lâng? altele -, nu numai c? americanii efectuau opera?iuni aeriene „planificate” în spa?iul aerian românesc ?i ucrainean, ci ?i c? România nu prea mai avea cu ce s? fac? asta. De altfel, pe 26 martie aflam c?: „Ministrul Ap?r?rii din Cehia anun?? c? poart? negocieri privind modul în care va fi ap?rat? grani?a României cu Ucraina, în cazul unui conflict militar în ?ara vecin?. Cehia este dispus? chiar s? trimit? avioane de vân?toare pentru astfel de misiuni în toate statele care au frontier? cu Ucraina.Cehia e gata s? trimit? avioane JAS 39 Gripen pentru a proteja grani?ele României cu Ucraina. Aceea?i ofert? a fost f?cut? ?i Poloniei. Declara?ia apar?ine Ministrului Ap?r?rii ceh, Martin Stropnicky, ?i a fost f?cut? la televiziunea de stat.”
 
În spiritul celor afirmate de confra?ii no?tri americani, dar cu un gust amar, a? putea s? spun, c? ?i aceast? situa?ie este tot una planificat?... ?i nu a? gre?i cu nimic. Fostul, ministru al ap?r?rii, Corneliu Dobri?oiu atr?gea aten?ia asupra acestui fapt înc? dinainte de a deveni ministru, iar prin 2010 chiar pre?edintele statului men?iona c? „România nu-?i va mai putea asigura securitatea spa?iului aerian începând din 2013.” Se mai spunea înc? de atunci, c? „România î?i va pierde pe lâng? securitatea aerian? ?i credibilitatea de actor militar semnificativ în cadrul NATO.” Deci, stima?i concet??eni, sta?i lini?ti?i, nu am fost lua?i prin surprindere, situa?ia din Ucraina nu are nici o leg?tur? cu starea dezastruoas? în care se afla Armata României pe care - culmea -, „unii scriitora?i” activi, mânuitori de condee prin presa militar? oficial?, nu o v?d. Totul decurge conform planului sau, cum spunea domnul Du?a, au fost doar „devansate” unele exerci?ii ?i a? ad?uga eu, ?i situa?ii critice, prin grij? ?i în?eleapt? cârmuire.
 
Pe data de 7 aprilie 2014, acela?i ministru Du?a ne anun?a non?alant, c? „mai multe avioane americane F-16 vor veni s?pt?mâna aceasta în România, urmând s? participe la exerci?ii în spa?iul aerian românesc.” Apoi, într-o interven?ie la un post de televiziune, ne lini?tea de tot, spunând c? pe lâng? aceste ac?iuni, Bucure?tiul are ?i alte solicit?ri privind N.A.T.O., care vizeaz? dislocarea unor escadrile în România pân? când, în 2017, va deveni opera?ional? escadrila noastr? de F-16, care sunt achizi?ionate din Portugalia. Ceea ce a uitat s? spun? domnul ministru este c? pân? în 2017, când noi vom avea pilo?ii preg?ti?i pentru ele, ele, avioanele vor trebui înlocuite ?i vom mai sta câ?iva ani pân? se va stabili cine semneaz? contractele ?i ia comisionul de contract.  Deci dormi?i lini?ti?i, Du?a vegheaz?! Asta este situa?ia în care ne-a adus conducerea acestei ??ri de-a lungul anilor. Se ?tia din 2010 c? din 2013 nu vom mai avea avia?ie  militar?, dar s-a mers „pe burt?”.  Au stat to?i cu mâinile în sân sau s-au certat ani de zile între ei, care s? pun? mâna pe contractul de cump?rare al unor sicrie zbur?toare ?i s? încaseze parand?r?tul. Bun? planificare, stategic? nu zic nu. Culmea este c? partenerii no?tri strategici, în loc s? fie preocupa?i de ap?rarea aerian? a flancului estic al N.A.T.O., se interesau ?i d?deau indica?ii cine s? fie pus procuror ?ef la D.N.A. ?i procuror general, cum s? rezolv?m problema gazelor de ?ist în favoarea firmelor interesate dar ?i cum s? „retroced?m” unele cl?diri ?i terenuri c?tre cultele biserice?ti din Transilvania. Asta spune totul despre interesele S.U.A. ?i N.A.T.O. în România!
 
Vorbind despre planificare ?i ac?iuni de rutin?, încerc s? îmi reamintesc când am mai avut noi dou? distrug?toare parcate în Constan?a a?a de amorul artei. Bine, se spune c? Truxtun ar fi p?r?sit Marea Neagr?, probabil acuma are exerci?ii „planificate” pe undeva prin apropiere, dar în locul lui vine altul, ca s? nu se r?ceasc? locul ?i s? îl ?in? ocupat pentru urm?torul: „Am decis s? trimitem o nav? în Marea Neagr?. Ne a?tept?m ca aceasta ajung? acolo într-o s?pt?mân?”, a declarat purt?torul de cuvânt al Pentagonului, colonelul Steven Warren. Numele noului oaspete este U.S.S. Donald Cook, un distrug?tor cu rachete ghidate. Ca o parantez?, de pe acest distrug?tor au fost lansate rachete Tomahawk  împotriva Irakului, în 2003. Dup? ?sta va veni altul, sau alt? nav? de r?zboi, probabil toate navele americane î?i vor face stagiul în Marea Naeagr?, „planificat”, f?r? nici o leg?tur? cu situa?ia din Ucraina. În curând nu se va mai mira nimeni, nici presa nu va mai men?iona, pentru c? a?a cum spun acum partenerii no?tri, totul va fi rutin?, iar Românai va deveni o frumoas? baz? militar? N.A.T.O., dac? tot are armata în descompunere. ?i de undeva, de la minister, prin presa militar?, cineva ne va spune c? suntem psihopa?i ?i nu vedem în ce culori roz se îmbrac? Sistemul Na?ional de Ap?rare.
S? revin pu?in la planificare, recapitulând:
- exerci?ii militare cu nave de r?zboi în România;
- exerci?ii militare N.A.T.O. în  Bulgaria;
- portavioane prin Pireu;
- suplimentarea trupe?ilor americani la Kog?lniceanu, nu din Afganistan, cum se spusese ini?ial ci de la baze din Germania, deci nu vorbim de o defluire a celor din misiuni ci de noi misiuni;
- exerci?ii în Polonia;
- exerci?ii în Cehia;
- exerci?ii în ??rile Baltice;
- AWACS ?i F16 zburd? la grani?a româno- ucrainean?;
- N.A.T.O. ne anun?? c? toate aceste exerci?ii ?i prezen?e lor,  în aer, pe mare ?i pe uscat, nu au nici o leg?tur? cu situa?ia din Ucraina ?i c? ele erau planificate cu mult timp înainte. Ca un om de bun? credin?? sunt gata s? înghit aceast? explica?ie, de?i eu de la 11 septembrie 2001 nu mai cred în coinciden?e. Eu sincer chiar cred acest lucru, pentru c? ceea ce s-a întâmplat în Ucraina confirm? acest lucru. Din câte se poate vedea, ac?iunile din Ucraina nu au nici o leg?tur? cu ucrainienii ?i sunt tot a?a, planificate cu mult timp înainte de a se declan?a. Privind înapoi f?r? mânie, replica doamnei Nuland referitoare la U.E. parc? are alte conota?ii. Nu mai este chiar atât de nevinovat?, se pare c? acel „F**k the U.E.” nu se referea la problema intercept?rii telefoanelor doamnei Merkel, care pe vremea când era interceptat? era în mari tandre?uri cu Putin,  ci la modul de ac?iune în Ucraina. Cele dou? p?r?i nu se în?elegeau cît de departe s? se ajung?, adar uite c? a r?mas cum au vrut americanii.
 
S? ne amintim cu aceast? ocazie c? pe 6 februarie 2012, doamna Nuland discuta cu ambasadorul S.U.A. în Ucraina despre numirea lui Arseni Ia?eniuk ca premier al Ucrainei, iar pe 26 februarie anul acesta era nominalizat. Bineîn?eles, c? numirea nu a avut nici o leg?tur? cu situa?ia din Ucraina. A fost, ca ?i exerci?iile militare, planificat? cu mult timp înainte ca ucrainienii s? ?tie pe cine vor avea ca premier. Eu cred în acest? planificare, c? prea o spun cu foc, oficialii americani ?i N.A.T.O. ?i la fel ?i cu activit??ile din România. Ministerul de Finan?e lucreaz? la bugetul de r?zboi, dar reprezentan?ii acestuia spun ca este vorba de o simulare, iar bugetul de razboi este realizat din patru în patru ani, deci este o activitate planificat?. În jude?ele Moldovei, oamenii sunt chema?i la C.M.Z. ?i la Poli?ie pentru „clarificarea unor probleme de eviden??”. Totodat? consiliile jude?ene lucreaz? ?i ele la bugetul de r?zboi, dar au loc ?i alte activit??i, specifice planului de mobilizare,  de la starea ad?posturilor pân? la aprovizionarea cu alimente ?i utilit??i. Dar  pre?edintele Consiliului Jude?ean Boto?ani, Florin ?urcanu spune ?i el ca ?i oficialii americani, c? „nu are nici o leg?tur? cu Ucraina”. Mâine, poimâine o s? afl?m c? ceea ce s-a întâmplat în Ucraina nu a avut nici o leg?tur? cu Ucraina, c? a fost o activitate planificat?, a?a c? dragi concet??eni, nu v? mai inflama?i. Nimic din ceea ce se întâmpl? nu este întâmpl?tor, totul este planificat din timp, nu ave?i de ce s? v? îngrijora?i. Solda?ii americani care vor veni la Kog?lniceanu, nu vin pentru a invada Ucraina, Doamne fere?te, ei vin doar s? îi instruiasc? pe cei români s? fac? asta dac? va fi cazul, c? nu sunt pro?ti s? moar? ei pentru drepturile t?tarilor sau g?g?uzilor.
A?a se face istoria stima?i concet??eni, a?a trece pe lâng? noi, ca un exerci?iu planificat.

Bibliofrafie web:
footer