Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Narcisa Iorga   
Joi, 27 Martie 2014 20:16
Narcisa Iorga, Monica Ghiurco, Stelian T?nase - TVR, art-emisCu amabilul acord al autoarei, public?m ast?zi - de?i aparent tardiv - un rezumat al evenimentelor care au intervenit în activitatea T.V.R., de la investirea domnului Stelian T?nase în func?ia de director general interimar al acestei institu?iii. Pentru o edificare cât mai apropiat? de realitate, v? prezent?m ab initio, într-un preambul la articolului doamnei Narcisa Iorga, câteva reac?ii ap?rute în mass-media. (Redac?ia ART-EMIS) 
 
De-ale lui T?nase... Stelian: „Misiunea cu care am fost învestit este salvarea T.V.R.!”
 
„B.B.C. este un model pentru mine, dar nu numai, este imitat în toat? lumea civilizat? (România unde-o fi? - s.n.). T.V.R. seam?n? - prin dependen?a de politic în ace?ti 20 (de ce nu 24? - s.n.) de ani cel pu?in - cu televiziunea de stat moscovit?. Este obligatoriu s? ne întoarcem cu fa?a spre Occident. Evident, grupul de lucru care preg?te?te proiectul noii legi studiaz? în principal modelul de func?ionare al B.B.C. Mai trebuie ?tiut ceva. T.V.R. este o construc?ie ciudat?, de tranzi?ie.
- de tip comunist. T.V.R. a fost conceput ca un «minister al adev?rului» în anii ?60.
- dup? 1989 s-a încercat o transformare, dar f?r? succes. Ce avem acum este o stru?o-c?mil?. Este nevoie de o schimbare radical?. Dac? sunt aici, vreau s? fac cur??enie!” [...] Misiunea cu care am fost învestit la 20 decembrie 2013 de c?tre Parlament este salvarea T.V.R.. Dac? sunt aici, vreau s? fac întâi cur??enie. A?i v?zut ?i dvs., cum am c?lcat pe mu?uroi, am fost supus unei canonade. [...] sunt multe altele, care au lipsit TVR de multe milioane de euro (despre „generosul” salariu de 40.000 de euro pe lun? acordat de S.T. lui Mircea Dinescu, nicio vorb? - s.n.) . Politicieni, mini?tri, guverne din ultimii 10 ani sunt responsabile de aceast? situa?ie. (Stelian T?nase)[1]
 
V? rog prezenta?i-v? demisia de urgen??!
 
„Asist, de aproape dou? s?pt?mâni, la neputin?a conducerii TVR. Mai întâi constat? c? nu este vorba de B.B.C., apoi descoper? c? sunt prea mul?i angaja?i ?i prea pu?ine ma?ini în parcul auto; urmeaz? responsabilii editoriali s? fie pu?i la punct, o mic? cenzur?, taxa tv. În fa?a dezastrului economic în care se zbate « televiziunea liber? a ??rii », domnul Stelian T?nase cere milostenie la Guvern. Altfel spus vinde televiziunea public? politicienilor (?i nu numai). Mai vorbim despre « pres? liber? »? Deloc. Domnule T?nase, de ce nu cere?i un audit intern, urmând ca cei responsabili s? r?spund? pentru jaful din TVR? Dori?i ?tergerea datoriilor. Nu exist? a?a ceva! Acele datorii «?terse» vor fi achitate tot din buzunarul contribuabilului, acela?i care achit? taxa tv.
Dori?i ?tergerea datoriilor cu pre?ul independen?ei editoriale? Asta face?i atunci când afirma?i c? « Ponta este singura ?ans? ». În calitate de membru al Consiliului Na?ional al Audiovizualului, garant al interesului public, v? solicit s? opri?i aceste demersuri care încalc? spiritul ?i litera Constitu?iei României.
Vorbi?i deja despre insolven?a TVR. Dac? doar atât constata?i c? se mai poate face, v? rog prezenta?i-v? demisia de urgen??![2] (Valentin-Alexandru Jucan, membru al Consiliul Na?ional al Audiovizualului)
 
* * *
 
De?i oarecum târziu, m-am hot?rât s? descriu, totu?i, ce s-a întâmplat la C.N.A. în privin?a T.V.R., dup? ce am constatat c? subiectul nu a prezentat, chipurile, interes pentru jurnali?ti. Este în mod evident pentru mine o „silentio stampa” impus? de anumite interese. ?i în semn de revolt?, ?i din datoria civic? pe care mi-o asum, preiau sarcina de a v? informa cu privire la o decizie f?r? precedent în ultimul sfert de secol: cenzurarea unui produs jurnalistic chiar în timpul difuz?rii sale, la un post public de televiziune.
Stelian T?nase, directorul interimar al Societ??ii Române de Televiziune a retras din emisie un documentar. Directorul T.V.R. Interna?ional, Beatrice Com?nescu, a afirmat public c? a fost sunat? de c?tre Stelian T?nase, care i-a cerut în mod autoritar s? opreasc? difuzarea, de?i emisia documentarului începuse de opt minute. 50 de minute l?sate f?r? con?inut în emisie prin retragerea documentarului au fost umplute cu spoturi de promovare. Într-un cuvânt, cenzur?. În anul 2014. Cenzura este interzis? de Constitu?ia României, dar ?i de legea audiovizualului. Ce se întâmpl? dac? o fapt? interzis? se produce, totu?i? Nimic. S? vede?i de ce!Cenzurarea documentarului s-a produs pe postul T.V.R. Moldova, în ziua de 7 februarie, la ora 14. Doi jurnali?ti au sesizat în scurt timp C.N.A.: Sebastian Popescu, de la exclusivnews.ro ?i Victor Roncea, de la Civic Media. Prima sesizare a fost operat? de C.N.A. la câteva zile dup? înregistrarea ei. C.N.A. a cerut T.V.R. caseta martor la data de 14 februarie. Data asta e important s? fie re?inut? pentru demonstra?ia urm?toare.  T.V.R. nu d? nici un semn. N-am reu?it s? aflu de ce. Victor Roncea revine de dou? ori la C.N.A. cu solicitarea de analizare a subiectului.  Nu am ?tiut nimic. Cronologia aceasta am aflat-o abia când s-a introdus pe ordinea de zi subiectul aprob?rii  grilelor de prim?var? ale canalelor T.V.R. 1 ?i T.V.R. 2, adic? miercuri seara.
 
Luni, 24 februarie, dup? ce am citit ?tirile despre conferin?a de pres? a lui Stelian T?nase, în care anun?a transformarea T.V.R. 1 în post de „news ?i curent affairs”, f?r? ca modificarea structurii de programe s? fie anun?at? C.N.A., trimit o autosesizare la cancelaria Consiliului. Se mai întâmplase ceva similar ?i sub directoratul lui Claudiu S?ftoiu, când a schimbat grila T.V.R. 3 f?r? acordul C.N.A., ca urmare a unui protocol încheiat cu ministrul agriculturii. Includ ?i solicitarea de a discuta despre actul de cenzur? la T.V.R. Moldova, cu atât mai mult cu cât, în cadrul conferin?ei de pres?, Stelian T?nase recuno?tea c? a oprit de la difuzare documentarul ?i î?i exprima convingerea c? a f?cut bine.[3] Fiind trimis? dup? încheierea programului, autosesizarea mea a fost înregistrat? pe 25 februarie, am solicitat ca subiectul s? fie inclus în ?edin?a de joi, 27 februarie. A?adar, la 20 de zile dup? producerea faptei. În ajunul ?edin?ei din 27 februarie, pre?edintele CNA declara pentru exclusivnews.ro c? TVR nu de?ine caseta martor, adic? dovada. [4] Mi se pare inadmisibil ca pre?edintele C.N.A. s? fac? o declara?ie care anuleaz?, practic, o analiz? a Consiliului, chiar în preziua discut?rii unui caz deosebit de grav ?i f?r? precedent dup? 1990 încoace. Am invitat în mod public realizatorul documentarului cenzurat, pe Monica Ghiurco, ?i pe directorul T.V.R. Interna?ional, Beatrice Com?nescu s? participe la ?edin?a C.N.A. din 27 februarie, cu atât mai mult cu cât era a?teptat? prezen?a unor responsabili ai televiziunii publice, care solicitau C.N.A. modificarea grilei dup? ce ea fusese deja f?cut? public?. Cam dup? modelul „Antena Stars”. A venit ziua ?edin?ei. C.N.A. a dat din col? în col?. T.V.R. a t?cut inteligent
 
Atunci când a fost audiat în comisiile de cultur? ale Parlamentului, Stelian T?nase a vorbit despre transformarea postului public dup? modelul B.B.C.  În ce m?sur? grilele pe care le propune?i C.N.A. se apropie mai mult de o televiziune public? decât cele de pân? acum? Grea întrebare de la un membru C.N.A.. Un fel de ”nu-i a?a c? apa-i ud?”? Fostul director de-o var? al T.V.R., Radu C?lin Cristea, începe elogiile la adresa noilor jurnali?ti pe care Stelian T?nase îi aduce la T.V.R. Vorbe?te pe un ton liniar un sfert de or? numai la superlativ despre ei. [...] E jenant. C.N.A. nu are voie s? discute despre realizatorii unui post, ci exclusiv despre programele difuzate. [...] Jurnali?tii invita?i vorbesc concret ?i direct despre cenzur? ?i aduc în discu?ie numero?ii martori care au asistat la întreruperea emisiei documentarului ?i înlocuirea lui cu alte programe. Monica Ghiurco e ferm?. Spune c? a început s? lucreze la documentar dup? ce a fost scoas? de pe post, tot din considerente politice. Nu în?elege de ce documentarul ei a primit aviz de emisie pentru T.V.R. 1, unde a fost difuzat în ianuarie, ?i a fost scos în februarie din emisia T.V.R. Moldova pe motiv c? nu e bun. O întreb dac? dup? difuzarea pe T.V.R. 1 i s-au f?cut repro?uri din punct de vedere editorial, dac? i s-a propus s? schimbe sau s? completeze ceva în film ?i dac? dup? difuzarea filmului a perceput repercusiuni. Prefer s? nu discut despre con?inutul documentarului, ci despre procedura de cenzurare a lui.
 
„Dup? difuzarea filmului pe T.V.R. 1, am avut o discu?ie cu domnul Stelian T?nase, de?i domnia sa nu are responsabilit??i editoriale. Discu?ia a vut loc în termeni critici. Am solicitat o nou? întâlnire, care îns? nu a mai avut loc. Dup? acest episod, am ap?rut pe o « list? neagr? » vehiculat? în televiziune cu oameni care nu vor avea emisiuni în noile grile, dar eu nu eram nici în vechea gril?. Prefer s? nu fac nicio leg?tur?”. (Monica Ghiurco)
 
Radu C?lin Cristea, directorul de-o var? al TVR, revine la ale lui: grilele noi, care „trebuie privite, cumva, contextual. Televiziunea public? se afl? într-o criz? economic? inimaginabil?. S? faci o gril? ambi?ioas? în condi?iile în care în fiecare zi î?i bat port?reii la u??…”. Nimic despre cenzur?. Nimic despre abaterile din emisiunile vizionate. În schimb, î?i permite s? aprecieze jurnali?tii televiziunii publice ca fiind când „ro?ii”, când „portocalii”, în func?ie de partidul care ?i-a trimis reprezentan?i în fruntea T.V.R. Nimic despre culoarea ziari?tilor când a fost Radu C?lin Cristea director la T.V.R. Probabil, fiind var? atunci, erau to?i bronza?i. M? disociez de pozi?ia lui ?i îi spun c? este inadmisibil ce face. C.N.A. nu are niciun drept s? emit? p?reri cu privire la realizatorii unui post. C.N.A. trebuie s? analizeze structura de programe, nu cine face aceste programe. [...] Legea audiovizualului, care prevede sanc?iuni pentru abateri în audiovizual, nu prevede nicio sanc?iune pentru un act de cenzur?. Aceea?i lege prevede îns? c? C.N.A. e obligat s? protejeze jurnali?tii în cazul în care ace?tia sunt supu?i unor presiuni sau amenin??ri de natur? s? împiedice ori s? restrâng? în mod efectiv libera exercitare a profesiei lor. O lacun? a legii audiovizualului las? f?r? sanc?iuni o fapt? interzis?, precum cenzura.
 
Punctul de vedere al S.R.Tv. trimis la C.N.A., nesemnat de Stelian T?nase
 
Pe furi?, reprezentantul T.V.R. la C.N.A., pune chiar în timpul ?edin?ei la dispozi?ia secretariatului Consiliului un punct de vedere al Societ??ii Române de Televiziune. Nu e semnat de pre?edintele-director general interimar Stelian T?nase, ci de o alt? persoan?, pe care n-are niciun rost s-o nominalizez. Copiile punctului de vedere se împart membrilor C.N.A.. Citim. Articole din Regulamentul de Organizare ?i Func?ionare al S.R.Tv. Nu a fost cenzur?. Responsabilitate ierarhic superioar?. Ton un pic agresiv. Se vede limpede printre rânduri. De unde s? ?tie membrii C.N.A. un regulament intern al unei televiziuni, fie ea ?i cea public??! Pe asta s-au ?i bazat cei care au întocmit punctul de vedere. Am întâlnit prea des practica cit?rii trunchiate din diverse reglement?ri, drept pentru care nu mu?c u?or momeala. Caut varianta integral? a Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare al S.R.Tv., s?-l citesc cu ochii mei. ?i ce constat? C? punctul de vedere al S.R.Tv., nesemnat de directorul interimar, Cenzurat - Necenzurat la TVRap?rü un act de cenzur? al directorului interimar, invocând trunchiat Regulamentul intern al societ??ii publice de televiziune.
 
Extras din Regulamentul intern al S.R.Tv.
 
Capitolul IV.7. Controlul ierarhic redirec?ional asupra emisiunilor difuzate de serviciul public de televiziune prevede urm?toarele:
1. R?spunderea pentru informa?ia sau pentru crea?ia adus? la cuno?tin?a public? revine, dup? caz, în condi?iile legii realizatorului de emisiuni sau programe, autorului, precum ?i serviciului public de televiziune.
2. În condi?iile asum?rii r?spunderilor precizate la alineatul precedent, cenzura de orice fel este interzis? în Societatea Român? de Televiziune.
4. R?spunderea pentru informa?ia sau pentru crea?ia adus? la cuno?tin?a public? prin emisiunile produse ?i difuzate de Societatea Român? de Televiziune este precizat? în sarcinile de serviciu ale personalului angajat al Societ??ii Române de Televiziune.
8. Controlul ierarhic redac?ional prive?te exclusiv calitatea, legalitatea, oportunitatea, durata programului ?i/sau costurile materialului în cauz?.
9. Controlul ierarhic redac?ional se exercit?, de regul?, anterior realiz?rii ori difuz?rii pe post a unui material.
13. Interven?iile în programele postului public de televiziune, în emisiunile programate pentru difuzare pe postul public de televiziune, în emisiunile aflate în produc?ie sau în faza de preg?tire pentru a intra în produc?ie sau a fi difuzate pe post, exercitate în afara competen?elor ?i responsabilit??ilor stabilite prin sarcinile de serviciu se constituie în cenzur?, fapt? considerat? deosebit de grav? în Societatea Român? de Televiziune.
 
A?adar, chiar Regulamentul intern al S.R.Tv. denume?te cenzura ca fiind interven?ia în programele postului public. Stelian T?nase a oprit un program (documentarul „Mo?tenirea clandestin?” realizat de Monica Ghiurco) chiar în timpul emisiei. Deci, a comis o fapt? deosebit de grav?, conform punctului 13 al capitolului din care am citat mai sus. Conform punctelor 1, 2 ?i 4, r?spunderea pentru crea?iile televiziunii publice revine realizatorului, autorului ?i serviciului public de televiziune. În condi?iile asum?rii acestor r?spunderi, cenzura de orice fel este interzis? în S.R.Tv. R?spunderea pentru con?inutul documentarului revenea autorului (Monica Ghiurco), realizatorului de programe (produc?torul) ?i Societ??ii (în cazul în care existau sanc?iuni sau litigii declan?ate de documentar). Nu apare nic?ieri r?spunderea directorului general interimar. Deci, Stelian T?nase nu avea niciun drept s? opreasc? de la difuzare un program, iar actul s?u este definit ca fiind cenzur? (v.pct 2). Mai departe, ca s? m? apropii de argumentele trimise C.N.A. de c?tre S.R.Tv., m? refer la controlul ierarhic redac?ional. Conform Regulamentului, controlul redac?ional prive?te exclusiv calitatea, legalitatea, oportunitatea, durata programului ?i/sau costurile materialului în cauz? ?i se face, de regul?, înaintea difuz?rii pe post a unui program. Or, directorul interimar Stelian T?nase a f?cut exact invers decât spune Regulamentul: a oprit un program în timpul difuz?rii pe postul T.V.R. Moldova, dup? ce acela?i documentar fusese difuzat deja pe T.V.R.1.
 
?ase membri C.N.A. au apreciat c? documentarul Monic?i Ghiurco a fost cenzurat.
 
Dincolo de Regulamentul S.R.Tv., exist? Hot?rârea Parlamentului din 20 decembrie 2013, prin care a fost numit pre?edinte-director interimar Stelian T?nase. Acest act atribuie directorului interimar doar responsabilit??i administrative (aprob? angaj?ri/concedieri, asigur? conducerea curent? a societ??ii, coordoneaz? rela?ia cu alte institu?ii etc.), nicidecum responsabilit??i editoriale.  Toate aceste argumente duc într-o singur? direc?ie: dep??irea atribu?iilor ?i comiterea unui act de cenzur?. Demonstra?ia de aici am f?cut-o ?i în ?edin?a public? a C.N.A. Trei membri au avut opinie diferit?: Radu C?lin Cristea, R?svan Popescu ?i Christian Mititelu, to?i trei fo?ti ziari?ti B.B.C. ?i Europa Liber?, iar primii doi ?i cu ?tate de plat? în trecutul lor prin T.V.R. Radu C?lin Cristea a reluat plictisitoarele lui argumente cu care ne-a tocit nervii în ?edin?a trecut?. Nu merit? s? le mai reiau. R?svan Popescu s-a mul?umit s? spun? c? „cenzura prive?te o ac?iune exterioar? unei organiza?ii media”, ca ?i când n-ar fi auzit nimic din ceea ce am citat referitor la cenzura definit? de Regulamentul S.R.Tv. Cel mai savuros a fost, ca de obicei, Christian Mititelu, tocmai revenit în C.N.A. ca s? dea, nu-i a?a?, o mân? de ajutor la nevoie: „Discut?m despre un film întrerupt din emisie f?r? ca noi s? îl vedem”(!) sau „De ce mai e director general dac? n-are voie s? intervin??!” sau „În 1992, R?zvan Theodorescu intervenea în toate jurnalele de ?tiri”. Argumente solide, imbatabile, bazate pe reglementare ?i mai ales pe experien?a deosebit de important? de ?ef al serviciului B.B.C. în limba român?.
 
Cenzura este o fapt? deosebit de grav?, interzis? de Constitu?ie ?i de Legea audiovizualului, dar neprev?zut? cu sanc?iune.
 
Pe lâng? cenzurarea documentarului „Mo?tenirea clandestin?”, societatea public? de televiziune nu a pus la dispozi?ia C.N.A. copia martor a emisiei postului. Personal, cred c? deja copia respectiv? e caduc?, cât? vreme însu?i Stelian T?nase a recunoscut public, în conferin?? de pres?, c? a oprit din emisie documentarul. Cenzura, a?a cum am mai spus, este o fapt? deosebit de grav?, interzis? de Constitu?ie ?i de Legea audiovizualului, dar neprev?zut? cu sanc?iune. A?adar, C.N.A. a fost nevoit s? aplice S.R.Tv. sanc?iunea pentru nerespectarea obliga?iei de a pune la dispozi?ie copia martor, care ar fi relevat o fapt? deosebit de grav? precum cenzura. În plus, C.N.A. a constatat c? într-o edi?ie din 16 noiembrie 2013 a emisiunii „Ora regelui”, realizat? de Marilena Rotaru s-au f?cut afirma?ii care contravin prevederilor Constitu?iei României. Iat? despre ce este vorba: „A vrut poporul român republic?? A votat-o? Niciodat?. Republica din România este ilegitim?. De 66 de ani. Cum s? condamni comunismul ?i s? nu condamni republica? Procesul comunismului în România trebuie s? înceap? cu restaurarea monarhiei pentru c? alungarea Regelui Mihai a avut urm?ri catastrofale în fiin?a acestui popor. Niciun pre?edinte nu a fost, nu este ?i nu va fi legitim. Toate legile, toate Constitu?iile impuse dup? 30 decembrie 1947 sunt ilegitime. Nu po?i legifera un furt, o ho?ie. Poate în România. Republica român? este o ho?ie. Cl?dit?, vorba lui Alexandru Paleologu, « pe un turbion de minciuni ». Acceptând aceast? ilegitimitate, politicienii de ast?zi accept? minciuna. Nu? Tr?iasc? Regele!”. (Marilena Rotaru) Evident, oricine are garantat? libertatea de exprimare. Garantarea este statuat? de Constitu?ia României. Ultima Constitu?ie a României a fost adoptat? prin referendum na?ional în anul 2003. A?adar, ?i forma de guvern?mânt a statului, care este republica a fost asumat?. Nu ?i pentru T.V.R.1 care, conform Regulamentului analizat mai sus, î?i asum? responsabilitate afirma?iilor Marilenei Rotaru.
 
Ce spune primul articol al acestei legi fundamentale a statului român:
Art. 1
Statul român
(1) România este stat na?ional, suveran ?i independent, unitar ?i indivizibil.
(2) Forma de guvern?mant a statului român este republica.
(3) România este stat de drept, democratic ?i social, în care demnitatea omului, drepturile ?i libert??ile cet??enilor, libera dezvoltare a personalit??ii umane, dreptatea ?i pluralismul politic reprezint? valori supreme, în spiritul tradi?iilor democratice ale poporului român ?i idealurilor Revolu?iei din decembrie 1989, ?i sunt garantate.
(4) Statul se organizeaz? potrivit principiului separa?iei si echilibrului puterilor - legislativ?, executiv? ?i judec?toreasc? - în cadrul democra?iei constitu?ionale.
(5) În România, respectarea Constitu?iei, a suprema?iei sale ?i a legilor este obligatorie.
 
Dup? cenzur?, silentio stampa. Ce urmeaz??
 
Irina Radu, directorul de programe al S.R.Tv., era prezent? la ?edin?a CNA. Am întrebat-o ce p?rere are despre faptul c? televiziunea public? genereaz? o ipotez? în contradic?ie cu Constitu?ia României. R?spunsul ei a fost scurt: „din punctul meu de vedere, domana Marilena Rotaru nu va mai avea emisiune”. Vom tr?i ?i vom vedea! Cert este c? C.N.A. a aplicat, cu ?ase voturi din nou?, o amend? în cuantum de 70.000 de lei Societ??ii Române de Televiziune pentru fapte ce contravin prevederilor constitu?ionale. Este o premier? în România. ?i totu?i, asta nu e o ?tire. Dup? cenzur?, silentio stampa. Ce urmeaz??
------------------------------------------------
footer