Revista Art-emis
Modelul Baltic (1) PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Duminică, 23 Martie 2014 15:19

Prof. univ. dr. Ion Coja, art-emisIridenta maghiar?, cu porta-vocea sa numit? U.D.M.R., ne bate la cap de vreo 20 de ani cu diverse modele de autonomie - ba cultural?, ba teritorial?, ba administrativ?, numai autonomie s? se cheme! Modelul catalan, modelul basc, modelul suedez, modelul Trieste... Mai nou, Laszlo Tokes predic? modelul Crimeii! De fiecare dat? a fost vorba de modele, de precedente care se potriveau cu situa?ia maghiarilor din România ca nuca-n perete. Numai modelul care li se potrive?te ca o m?nu?? nu a fost invocat! O vom face noi: Modelul Baltic! Acesta este modelul dup? care autorit??ile române ar trebui s? trateze problema maghiarilor din România!

În ce const? acest model? E foarte simplu!

În 1991, ??rile baltice au fost printre primele republici sovietice care ?i-au declarat independen?a ?i suveranitatea fa?? de Moscova ?i fa?? de oricine. Curând dup? ce s-au angajat pe un drum al democra?iei ?i al respectului pentru drepturile omului, balticii au constatat c? le va fi greu s? se ?in? de litera acestora, în mod specific c? le va fi greu s? respecte principiul votului universal, cu corolarul s?u bine cunoscut: principiul majorit??ii. Majoritatea are dreptul de a decide. Problema care se ivise era c? în ??rile respective popula?ia autohton? nu este majoritar? întotdeauna! Iat?, la Riga bun?oar?, capitala Letoniei, majoritatea locuitorilor sunt ru?i! Nu letoni. La aceast? situa?ie s-a ajuns printr-un abuz: „politica de colonizare” dus? de Moscova în ??rile Baltice. Cu bun? ?tiin?? ?i inten?ii dintre cele mai tic?loase, Moscova a încercat s? modifice, s? falsifice situa?ia demografic? a unor regiuni/??ri, pentru a rusifica o por?iune cât mai întins? din vastul imperiu multi-na?ional numit Rusia sau U.R.S.S., idee tembel?, care s-a întors împotriva Moscovei pân? la urm? - dar despre problemele demografice de azi ale Rusiei, cu alt? ocazie. Deocamdat? s? constat?m c? balticii au aplicat o solu?ie neobi?nuit?, nea?teptat?, dar perfect logic? ?i legitim?. E vorba de felul cum au aplicat principiul unanim acceptat numit legitima ap?rare! Anume: dup? 1990, era de a?teptat ca Moscova s?-?i retrag? efectivele de ru?i dislocate pe teritorii ne-ruse?ti, pentru a crea falsa realitate demografic? prin care ru?ii se puteau considera majoritari în ?ara altora. A?a cum, de pild?, în Africa, odat? cu abolirea colonialismului, majoritatea europenilor - englezi, francezi olandezi etc., s-au retras în metropol?, în ?ara de unde venise fiecare, personal sau p?rin?ii s?i!

Numai ru?ii nu s-au prea retras. Nu s-au l?sat evacua?i, la fel cum nu se las? ursul scos din bârlogul s?u. Numai c? acum era vorba de bârlogul altuia, nu al urss-ului... ?i atunci, balticii, neputând folosi for?a pentru a-i evacua pe ru?i, au imaginat o legisla?ie ad hoc: ru?ii au r?mas în ??rile baltice, dar f?r? cet??enie, bucurându-se de toate „drepturile omului”, mai pu?in de drepturile politice, de a alege sau de a fi ales. Ru?ii nu mai conteaz? în luarea unor decizii importante pentru viitorul ??rilor baltice, chiar ?i dac? mul?i dintre ei sunt n?scu?i în ?ara respectiv?! Prezen?a ru?ilor în aceste ??ri a fost considerat? expresia unei agresiuni viclene ?i du?m?noase fa?? de localnici. Prin urmare, localnicii, afla?i în legitim? ap?rare, au decis s?-i exclud? din via?a politic? pe ace?ti veritabili invadatori. Nu se poate conta pe loialitatea lor, pe buna lor credin??. A le acorda drepturile obi?nuite ar însemna s? nu sanc?ionezi, ci s? legitimezi tentativa Moscovei de a coloniza ?i inversa raportul demografic, împotriva realit??ii istorice, la care s-a ajuns în mod, a? zice, natural, firesc!

Dup? 1945, comuni?tii din U.R.S.S., au încercat s? falsifice aceast? realitate demografic? prin colonizare cu ru?i sau rusofoni din Asia, corelat? cu deportarea ?i str?mutarea unor mari efective umane autohtone. Soarta cea mai tragic? au avut-o t?tarii din Crimeea. Pe locul doi, românii din Basarabia ?i Bucovina, apoi letonii, estonienii, lituanienii. Interesant este c? la Riga, Moscova „a înghi?it g?lu?ca” ?i tace, nu face caz de drepturile omului, cum c? ar fi înc?lcate în ??rile baltice. Se simt ru?ii cu musca pe c?ciul?!
Cum se vede din aceast? perspectiv?, a modelului baltic, problema maghiarilor din România? Situa?ia este pu?in mai complex?. Pentru a o în?elege, trebuie s? ne ferim a-i pune în aceea?i oal? pe to?i maghiarii. În mare, trebuie s? distingem dou? categorii de maghiari:
- maghiarii „localnici, p?mânteni” - a?a i-am putea numi, cu oarecare generozitate: este vorba de maghiarii care sunt urma?ii maghiarilor stabili?i în Transilvania în urm? cu sute de ani, de pe vremea apari?iei lor în Europa ca val migrator;
- maghiarii venetici, adu?i în Transilvania prin politica guvernului de la Budapesta de a maghiariza Transilvania, cu inten?ia de a crea artificial o majoritate maghiar? în Transilvania. Evident, modelul baltic ar urma s? se aplice maghiarilor venetici, invitându-i s?-?i reg?seasc? adev?rata lor patrie dincolo de Tisa.
Politica de maghiarizare prin programe ?i strategii ad hoc imaginate ?i sus?inute de autorit??i s-a declan?at oficial dup? 1867, odat? cu instituirea dualismului austro-ungar, a nefericitului dualism care a dus la pr?bu?irea Imperiului Habsburgic în 1918.
Aceast? politic? a avut dou? componente:
- str?mutarea/colonizarea în Transilvania a mii, a sute de mii de maghiari, disloca?i din inima Ungariei, a pustei maghiare;
- în paralel, maghiarizarea românilor, a evreilor, a ?iganilor ?i a germanicilor (sa?i ?i ?vabi) din întreg cuprinsul Ungariei, nu numai din Transilvania.
Istoricii no?tri ar trebui s? se aplece pu?in asupra acestui fenomen ?i s? ne dezv?luie detaliile, nu lipsite de ingeniozitate diabolic?, angrenate în acest proces, al maghiariz?rii. Acestui proces de maghiarizare i s-a pus stavil? în 1918, dar a fost reluat dup? Diktatul de la Viena. ?i continu? pân? azi... (las pentru alt? ocazie ?i acest subiect...)

Semnal?m ?i un caz neprev?zut de strategii maghiariz?rii: dup? r?zboi, un num?r de 200.000 de maghiari au fugit din Voivodina de frica represaliilor la care se a?teptau din partea sârbilor pentru crimele ?i abuzurile s?vâr?ite de horthy?ti în Voivodina ocupat? proste?te de Budapesta. Sl?biciunea autorit??ilor comuniste de la Bucure?ti - autorit??i în cadrul c?rora românii erau minoritari (!!), a permis acestor infractori maghiari, unii dintre ei asasini veritabili, s? se stabileasc? în România, mai ales în Transilvania, fire?te.

Este lucru cert, dovedit în toate felurile posibile, c? o bun? parte dintre cei care se declar? azi maghiari sunt maghiari din categoria maghiarilor venetici. La rigoare, nu sunt pu?ini maghiarii a c?ror apartenen?? cert? la categoria venetici s? poate fi demonstrat?. Dar ?i mai adev?rat este c? nu putem stabili pentru fiecare maghiar în parte dac? este sau nu venetic ?i în ce propor?ie. Pe mul?i maghiari venetici îi identifici mai greu, s-au amestecat destul de bine cu ceilal?i, cu maghiarii localnici, dar n-ar strica s? încerc?m, s? vedem cu ce rezultate. E de presupus c? va fi foarte greu, cu rezultate incerte, astfel c? eu unul n-a? recomanda aceast? cale.

?i atunci?! Modelul baltic mai poate fi aplicat maghiarilor?

Recunosc c? nu se mai poate aplica! Cel pu?in în forma în care acest model a fost aplicat în ??rile baltice. Acest model baltic poate fi îns? „adaptat la condi?iile locale” din Transilvania, din România. Dup? mintea mea, aceast? aplicare înseamn? s?-i dec?dem pe maghiari din rangul pe care îl ocup? în România de mai bine de o jum?tate de secol: rangul de minoritatea privilegiat?, cu mult mai multe drepturi decât celelalte minorit??i na?ionale, iar în unele privin?e cu drepturi mai consistente chiar ?i decât ale popula?iei majoritare. De exemplu, exist? localit??i care nu au avut niciodat? un nume unguresc! Niciodat? pân? în anii dualismului, când maghiarizarea numelor de familie ?i a toponimelor a devenit despotic?! Obligatorie. Dac? accept?m azi denumirea bilingv? a localit??ilor cu peste 20% popula?ie maghiar?, asta s? se întâmple numai cu condi?ia de a demonstra c? denumirea ungureasc? este într-adev?r istoric?, cu o vechime de dinainte de 1867! Altminteri, nu facem decât s? „achies?m” la un fals, la un abuz, la o strategie anti-româneasc?.

Aplicarea modelului baltic ne va permite s? le batem obrazul udemeri?tilor, zicându-le deschis: dac? pe cei mai mul?i dintre voi v? toler?m f?r? s? o merita?i, c?ci nu merita?i decât s? vi se arate u?a!, atunci face?i bine ?i pune?i surdin? preten?iilor exagerate ?i nejustificate, pe care nu ave?i dreptul moral de a le formula! Lua?i aminte la adev?rata dumneavoastr? situa?ie! A?i min?it, a?i fraudat, a?i constrâns, a?i ucis chiar ca s? impune?i un fals: drepturile pe carele ave?i sau le pretinde?i, umflate, exagerate, nerealiste, în contradic?ie cu tot ce se întâmpl? în alte ??ri, inclusiv în Ungaria, în materie de drepturi ale omului, în postura sa de minoritar!

În concluzie ?i simplificând lucrurile: ce sunt minoritarii dintr-o ?ar? ca România? Sunt urma?ii unor emigran?i, ai unor persoane care, cu ani în urm?, împin?i de nevoi ?i lipsuri, au plecat în lumea larg?, în c?utarea unui destin mai favorabil. Au g?sit printre români ad?post ?i posibilitatea de a începe o via?? nou? ?i mai bun?. Motiv pentru care ace?ti minoritari sunt ?i trebuie s? fie recunosc?tori ?i loiali fa?? de popula?ia majoritar? ?i autohton?! Ceea ce, din p?cate, nu se întâmpl? cu mul?i dintre minoritarii maghiari, care au dat deseori dovada unor sentimente de ur? ?i vr?jm??ie fa?? de români! ?i asta pentru c? mul?i dintre ei nu sunt urma?ii emigran?ilor din începuturi, ci sunt urma?ii unor maghiari coloniza?i relativ recent în Transilvania - dup? 1867, cu un scop nefiresc, artificial, imaginat de ni?te min?i bolnave: s? modifice raportul demografic dintre români ?i maghiari. E de cercetat în ce fel autorit??ile de la Budapesta i-au selectat pe patrio?ii maghiari dispu?i s? plece din ?ara lor pentru a îndeplini o misiune istoric? atât de incomod? totu?i, nepotrivit? unor oameni normali. Din informa?ii neconfirmate, mul?i dintre ace?ti colonizatori se pare c? erau infractori, oameni certa?i cu legea, c?rora li se acorda iert?ciunea de p?cate dac? acceptau s? devin?... mari patrio?i, agen?i ai anti-românismului, ai „sfintei coroane” a regelui ?tefan.

A sosit momentul s? pricepem aceste lucruri la nivelul nostru de decizie politic? ?i s? ac?ion?m din aceast? perspectiv?. S? pricepem c? maghiarii - o parte dintre ei, m?car, nu pu?ini - se exclud de la regimul datorat îndeob?te minoritarilor. Ei nu sunt concet??enii no?tri, ci sunt ni?te agresori care ?i-au însu?it cet??enia român? prin fals ?i au transmis-o ?i urma?ilor lor! Au transmis-o odat? cu o ur? stupid?, visceral?, fa?? de români, sentiment care îi contamineaz? ?i pe mul?i maghiari „normali”, din categoria maghiarilor „localnici, p?mânteni”! Este îns? de datoria maghiarilor normali s? se delimiteze de ceilal?i, de „venetici”, ?i s?-i marginalizeze! Din aceast? pricin? maghiarii nu au dreptul s? aspire la niciun tratament preferen?ial! Dac? e s?-i deosebim de ceilal?i minoritari din România, deosebirea se va face corect numai în defavoarea lor ?i a „drepturilor” pe care le reclam? cu mult tupeu ?i nicio îndrept??ire!... Li se cuvine mult mai pu?in decât li s-a dat deja! În privin?a asta ru?ii se arat? a fi mai de încredere ca popula?ie minoritar? decât maghiarii! Inclusiv minoritarii ru?i din Basarabia!

footer