Revista Art-emis
Victoria Jane Nuland, m?rul otr?vit al S.U.A. PDF Imprimare Email
Cornel Dan Nicolae   
Miercuri, 12 Martie 2014 12:44
Victoria Nuland, marul otr?vit al S.U.A.Victoria Jane Nuland (n?scut? Nudel­man), reprezentant al Departamentului Statelor Unite, în calitatea ei de ad­junc­t pentru afaceri europene ?i eurasiatice al Secretarului de Stat ame­rican John Kerry, a venit în control în Europa, în ianuarie 2014, ocazie cu care a efectuat o vizit? ?i în România, în perioada 10-11 ianuarie, fiind oficial montat? asupra „justi?iei ro­mâ­ne”, în­tâlnindu-se îns? numai cu pre?edintele Traian B?sescu ?i cu ministrul de ex­terne Titus Corl??ean, Victor Ponta ascunzându-se, acesta ?tiind c? Victoria Nuland veni­se pentru a dis­cuta unele cereri discrete fa?? de public. Cererile ei se refereau, de fapt, la temele grele pe care le d?dea României: pozi?ionarea României în problema Ucrainei, care trebuia, în opinia ei, s? fie una anit-ruseasc? ?i de spijinire a manifestan?ilor pro-eu­­ropeni; apoi sprijinirea politicii zonale a Israelului, vis-a-vis de Turcia. Teme greu de rezolvat, ascunse, pentru ochii presei, în spatele unei agende vagi: „discu?ii cu oficiali[români] de rang înalt ?i mem­bri ai societ??ii civile, cu care va discuta des­pre rela?iile bila­terale, probleme re­gi­onale ?i eforturile de consolidare a statului de drept”. Ponta avea s? spun? adev?rul: „Eu ?tiam care este subiectul prin­cipal ?i de ce doamna subsecretar Nuland vine la Bucure?ti. Este un su­biect important în rela?ia România-SUA despre care am discutat ?i la ul­ti­mul CSAT cu pre?edintele B?sescu, cu ?efii serviciilor (secrete - n.r.), e un subiect care e nepublic, confiden?ial ?i despre care nu putem s? d?m detalii în acest moment… Este un subiect care ?ine de raporturile dintre România ?i SUA, dar pe care l-am discutat ?i-l vom discuta doar în CSAT, nu pot s? dau niciun altfel de indicii… În rest s-a discutat despre su­biec­tele care erau importante”.
 
Iudaitatea ?i motiva?iile emisarei.
 
Sub-secretara de stat Victo­ria Nuland este de religie iudaic?, n?scut? în 1961 cu nume­le de Nudel­man. Tat?l ei, Sherwin B. Nuland (ex Nudelman) s-a n?scut în 1930, în Bronx, din p?­rin?i imigran?i evrei: Meyer and Vitsche Nudel­man. De?i s-a n?s­cut într-o familie de evrei ortodoc?i, Sherwin Nuland, pro­fesor la Univer­si­ta­tea Yale, se auto-con­si­de­r? un agnostic, de?i continu? s? frecventeze sinagoga, din spirit de soli­daritate identitar? iudaic?. Victoria Nuland, înainte de a prelua biroul european ?i euro-asi­a­tic de la Casa Alb?, a fost purt?toarea de cuvânt al Externelor De­par­ta­men­tului de Stat, în timpul mandatului lui Hillary Clinton, la rândul ei evrei­c? ?i protectoare a mai tinerei evreice Nuland, de?i aceasta, Victoria, fu­se­­se an­te­rior consilier pe probleme de politic? extern? pentru Dick Che­ney, fostul vicepre?edinte american republican (deci, din partidul ad­vers) din ambele mandate ale lui George W. Bush. So?ul Victoriei Nuland este tot evreu, Robert Kagan, cofondator al „Project for the New American Century”, un think-tank conservator unde sunt membri politicieni ?i guver­nan?i americani, în majoritate evrei (pre­cum Paul Wolfowitz sau Robert Zoellick, fo?ti pre?edin?i ai B?ncii Mon­di­a­le). So?ul Kagan mai face parte îns? ?i din bine-cunoscutele Skull and Bones Society ?i Council on Foreign Relations, conducând totodat? or­ga­ni­za­?ia de lobby evreiesc neo-conservatoare Foreign Policy Initiative. Puternicele familii evreie?ti din SUA sunt inter­co­nec­tate între ele, tot astfel procedând ?i neo-conservatorii americani. Victoria Nuland este membr? al unei talentate ?i energice familii evreie?ti („of a talented, ener­geticJewish family”) ce face parte din „guvernul permanent” al Statelor Unite, c?ci, remarc? criticii, nu conteaz? cu adev?rat cine câ?tig? ale­gerile preziden?iale în S.U.A., cineva din familia Kagan-Nuland tot va face parte din noua guvernare. Astfel, Robert ?i fratele s?u Fred par s? se fi im­plan­tat strategic în pozi­?ii-cheie de elaborare a politicilor în cadrul aparatelor de partid Demo­crat ?i Republican. Robert, so?ul Victoriei Nuland este în­corporat în Brookings Institution, unde se ocup? de „Project on International Order and Strategy in the Foreign Policy” (Proiectul Ordinii In­ter­na?ionale ?i Strategia Politicii Externe), în timp ce Fred este la American Enter­­prise In­sti­tute (A.E.I., frecventat de Victor Ponta, când ajunge, oficial sau nu, la Washington). Avem de a face cu înc? un arbore genealogic neo-con­servator evre­­iesc, începând cu Donald Kagan, un istoric de la Yale, a c?rui is­to­rie despre R?zboiului Peloponesian (din Grecia antic?) a fost folosit de c?treneocon­ser­va­­torii ame­ri­cani ca o justificare pentru invadarea ace­lor ??ri pe care Isra­e­lul nu le place. Donald Kagan a fost, de ase­menea, în 2002, semnatarul unei scri­sori c?tre George W. Bush din partea think-tank-ului Project for the New American Century (PNAC), în care sunt echi­valate amenin??rile la adre­sa Israelului cu amenin??rile la adresa SUA. Urm?toarea genera?ie, Fred Kagan (American Enter­prise Insti­tu­te) ?i Robert Kagan (Brookings Institution) sunt, de ase­me­nea vajnici ne­o­­con­servatori. De exemplu, Donald, Robert ?i Frederick sunt sem­natarii din anul 2000 ai manifestului neoconservator Rebuilding America’s De­fen­ses (Recon­stru­irea Ap?r?rii Americii) lansat de acela?i think-tank PNAC. Ei ?i so?iile lor sunt to?i absolven?ii ai universit??ilor de elit? ?i sunt bine im­plementa?i în infrastructura think-tank-guvernamental?. So?ia lui Fred, Kimberly (n?scut? Kessler, tot într-o familie evreiasc?) este di­rectorul „Institute for the Study of War” (In­stitutului pentru Studiul R?zboiului) ?i are pozi?ii tipic neoconservatoare. ?i, cu toate c?, în 2013-2014, ca ?i mai înainte, sub un mandat al Partidului Democrat la Casa Alb?, politica SUA fa?? de Ucraina provine probabil de la alte probleme decât ostilitatea neoconservatorilor fa?? de Rusia (ostilitate n?scut? din cauza unor probleme cum ar fi represiunea lui Putin împotriva oligarhiei ruso-evreie?ti ?i a sprijinu­lui Rusiei fa?? de du?manii Israelului - Iranul ?i Siria -), nu încape îndoial? ca suport ener­gic al Victoriei Nuland pentru opozi?ia pro-UE la guvernul Ianukovici se în­scrie ca atitudinile în re?eaua neoconservatorilor ei. „Guvernul per­ma­nent” lu­creaz? încontinuu!
 
Ce cerea României subsecretara de stat Nuland pe linie sio­nis­­t?, în ianuarie 2014, avea s? dis­cute ?i pre­?edintele Traian B?sescu în Israel, în aceea?i lun?, într-o vizit? inopinat?, dar oficial?, înso?it de ?eful Ser­vi­ci­ului Român de Infor­ma­­?ii. Cum am v?zut, este vorba despre pro­ble­me se­crete ce au fost discutate ?i la Consiliul Suprem de Ap?rare a ??rii din 17 de­cembrie 2013, la care au participat ?i ?efii S.R.I. ?i S.I.E., (Geor­ge Ma­ior ?i Teodor Mele?canu). ?i comunicatul oficial al C.S.A.T.-ului, m?rturisea c?, în afar? de planul opera?iunilor militare pe 2014, din afara ??rii, m?rind num?rul total de mi­litari ?i poli?i?ti trimi?i pe fronturi str?ine (în misiuni de parteneriat cu S.U.A., N.A.T.O., U.E., O.S.C.E. ?i O.N.U.), a dezb?tut ?i teme secrete, ce nu au fost date publicit??ii: „alte subiect de interes pen­tru securitatea na?ional?”. Temele secrete se refer? la „problema ucrainean?”, r?zboiul rece al S.U.A. cu Rusia, disponibilitatea României privind sprijinirea militar? a unor noi r?zboaie ?i alian?? militaro-energetic? cu Israelul. Ultima tem? se refer? la o construc?ie dezv?luit? înc? din 11 iu­nie 2012 de cotidianul francez La Tribune. Prac­tic, Israelul încearc? s? for­meze o alian?? cu Grecia, România, Bul­ga­ria ?i Cipru pentru a contracara Turcia, un stat care, în ultimii ani, a fost critic la adresa sionismului. Descoperirea de gaze în apele teritoriale cipriote a condus la am­pli­­ficarea tensiunii în regiune, iar „Turcia nu vede cu ochi buni luna de miere dintre Cipru si Israel, care s-a apropiat de Nicosia pentru a-i ex­plo­­ata ?i proteja resursele sale de gaze; Israelul ?i Cipru au intrat într-o c?­s?­torie de convenien?? având ca zestre comun? o nesperat? rezerv? de gaze”, scria „La Tribune”. Este vorba de rezerve de gaze de zeci de mi­li­ar­de de dolari, în care Israelul vrea s? implice ?i multina?ionalele ame­ri­­cane pe lâng? Delek, unul din cele mai importante grupuri energetice is­ra­e­li­e­ne, care s-a angajat s? exploateze gazele din apele cipriote. Preluarea Ciprului în sfera intereselor Israelului a demarat de la în­ceputul lui 2012, printr-o vizit? politic? a premierului israelian Benja­min Netanyahu, prima vizit? a unui ?ef de guvern israelian în Cipru, ?ar? con­siderat? mult timp de responsabilii isralieni ca fiind „pro-arab?”, dup? pozi­?iile adoptate la O.N.U.. Israelienii incearc? s? formeze o alian?? energe­ti­co-politic? cu Grecia, România, Bulgaria ?i Cipru în contra Turciei, iar aceast? „strategie“ a suscitat o nervozitate acut? la Ankara. Pân? la urm?, Cipru, Grecia ?i Israelul au semnat pe 8 august 2013, la Nicosia, un „Acord istoric” energetic cu rolul „securiz?rii apro­vi­zi­on?rii cu energie în estul M?rii Mediterane”, ce prevede, în afar? de in­­terconectarea re?elelor electrice ale celor trei ??ri (deja exist? un cablu de transport al electricit??ii pe sub Mediterana, între Israel ?i Cipru, în ve­de­rea export?rii electricit??ii israeliene în Europa), protejarea în co­mun a z?­c?­mintelor de gaze naturale descoperite în Mediterana.[1]
 
Anali?tii au observat imediat c? prin cooperarea între Cipru ?i Israel se modific? harta geopolitic? ?i geostrategic? în estul M?rii Mediterane, fapt ce lezeaz? profund Turcia, care afirm? c? are un cuvânt de spus în re­par­ti­za­rea bog??iilor naturale mediteraneene, mai ales c? de?ine partea nordi­c? a Ciprului, unde se foreaz? de c?tre platformele israeliene, evocând ?i o posibil? inter­ven­?ie a marinei sale de r?zboi asupra sondelor str?ine (is­raeliene), în con­tex­tul în care rela?iile dintre Israel ?i Turcia, în trecut alia?i, au intrat într-o criz? acut? din 2010.
În acest context, Israelul ar vrea s? pun? ?i România ?i Bulgaria pe picior de r?zboi cu Turcia, de?i nu a reu?it s? le aduc? la semnarea „acordului istoric“ de la Nicosia, al?turi de Grecia ?i Cipru. Dar, cum evreii au planuri pe termen lung ?i nu renun?? niciodat?, presiunile diplomatice nu au încetat s? fie transmise la Bucure?ti ?i la Sofia.
 
Motivul secret II: Ucraina „anti-semit?”.
 
Al doilea motiv secret al vizitei la Bucure?ti al Victoriei Nuland era „revolu?ia“ din Ucraina, declan?at? în noiembrie 2013, de fapt o rebeliune de propor?ii ce a scos opozi?ia în strad?, mai întâi la Kiev, împotriva pre­?e­din­telui Viktor Ianukovici, urmare refuzul acestuia de a semna acordul de asociere cu Uniunea European?, el preferând în schimb o guvernare pro-rus? ?i o apropiere de Moscova. Cum am ar?tat mai sus, S.U.A. se afl? într-un r?zboi rece, nedeclarat, cu Rusia, ?i pentru motive ce ?in de pozi?ia Rusiei în poli­ti­ca interna?ional? fa?? de Israel, de sprijinire de c?tre Rusia a du?ma­ni­lor acestuia, Iranul ?i Siria lui Al Assad, dar ?i de faptul c? bun? parte din interesele oligarhilor evrei au fost lovite de Rusia lui Putin. Vizita Victoriei Nuland în Europa occidental? ?i la Bucure??i, în ia­nuarie 2014, avea ca tem? major?, schimbarea regimului de la Kiev într-o cheie pro-Occident ?i de desprindere de Rusia. Ea î?i dorea acest lucru, dar nu oricum. La Bucure?ti a insistat chiar pe posibilitatea ca Ro­mâ­nia s? fie preg?tit? s? trimit? trupe de men?inere a p?cii în Ucraina, sau s? permit? tranzitarea spre Ucraina a unor astfel de trupe, aflate sub egida O.N.U., de pe te­ri­toriul românesc (cum s-a procedat ?i în cazul Iugo­slaviei) în cel ucrainean, în situa?ia în care revolta degenereaz? spre un r?zboi civil în care partida pro-rus? ar dovedi c? e mai puternic?. Problema pentru care români nu aveau nici o justificare de a intra în conflict, este faptul c?, de?i ?i la Cern?u?i a fost ocupat centrul ora?u­lui de c?tre mani­fes­tan?ii anti-guvernamentali, popula?ia româneasc? din Bu­covina de nord (de?i­nut? de Ucraina) nu a vrut s? ias? în strad?, vo­tând de regul? cu Ianucovici. Un scandal public de amploare interna?ional?, postarea pe net a convorbirii purtat? la finele lui ianuarie 2014 între Nuland ?i amba­sa­do­rul SUA la Kiev, a demonstrat cât de implicate sunt S.U.A. ?i Victoria Nuland personal în manevrarea manifesta?iilor din ora?ele ucrainene. La telefon, cei doi vorbesc despre cea mai bun? strategie pentru S.U.A. de apli­cat în Ucraina ?i despre rolurile ce ar trebui s? le joace U.E. ?i O.N.U., la rândul lor. Când Nuland citeaz? numele diplomatului O.N.U. numit în urm? cu câteva zile reprezentant special al secretarului general al O.N.U. pentru Ucraina, ea spune textual: „Acest tip de la O.N.U., Robert Serry, ar fi minunat s? ajute la coagularea lucrurilor, pentru ca O.N.U. s? o remedieze ?i, ?tii, f*ck UE!” (la dracu?cu Uniunea European?).Apoi, cei doi diploma?i discut? despre „variantele de solu?ionare a crizei ucra­i­ne­ne” ?i despre viitorul rol al liderilor opozi?iei de la Kiev, Vitali Kliciko, Arseni Ia?eniuk ?i Oleg Tiagnibok, despre cine s? intre ?i cine nu la urm?toarea guvernare Nuland ?i ambasadorul Pyatt îi analizeaz? pe cei trei lideri ai opo­zi­?i­ei, reiei?ind c? îl vor în fruntea viitorului guvern doar pe Arseni Ia?e­niuk care ar avea „profil ?i experien?? pentru guvernare”, în vreme ce ceilal?i doi nu, mai ales Oleg Tiagnibok, liderul partidului na?ionalist ?i „anti-semit” Svoboda (Liber­ta­tea), privit ca o piedic? în „p?strarea unit? a for?ele de­mocratice moderate”. Nici campionul mondial la K1, Vitali Kliciko (lider al forma?iunii de opozi?ie U.D.A.R.) „nu are profil de guvernant”, cad de acord cei doi, „dar este bun ca lupt?tor de strad?, ca figur?-lider a pro­tes­ta­ta­ri­lor” în Pia?a Independen?ei din Kiev, denumit? EuroMaidan, locul care din luna noiembrie este epicentrul protestelor antiguvernamentale. „Ce este important de observat este faptul c? Nuland a ac?ionat în mod deli­be­rat pentru a submina Rusia ?i, de asemenea, opozi?ia ucra­i­nea­n? patri­o­tic? (în frunte cu Svoboda) care este sup?rat? pe mario­ne­te­le evreilor din guvernul ucrainean. În schimb, ceea ce se poate auzi din în­re­gis­trarea postat? pe Internet, „Nuland vrea s? cre­­eze un guvern de ma­ri­o­nete evreie?ti care s? ?in? cu Israelul mai degrab? decât cu Putin ?i cu în­cercarea acestuia de a crea o nou? Uniune Sovietic?”.[2] Problema evreiasc? în Ucraina are dou? fa?ete: sunt, pe de o parte oligarhii evrei, marii magna?i (precum defunctul Berezovski), care, odi­ni­oa­­r? au intrat în conflict cu pu­te­rea lui Vladimir Putin de la Moscova, deci ?i cu pre?edintele Ianukovici, împotriva c?rora au finan?at, împre­u­n? cu George Soros, „revolu?ia portocalie” din 2004 împotriva acestuia; pe de alt? parte, în spectrul opozi?iei se g?sesc ?i partide ultra-na?ionaliste, anti-moscovite, dar ?i „anti-semite“ precum Svoboda. Acest din urm? motiv este cel pentru care sub-secretara de stat american? Nuland nu îl vrea pe liderul Svoboda la guvernare, de?i este bun în strad? s? îl d?râme pe pro-moscovitul Ianukovici.
 
?i comunitatea evreiasc? se plângea, în decembrie 2013, de ame­­nin­??rile pe care le simte dinspre „Maidan”. Astfel,Oleksandr Feldman, pre­­?e­dintele Comite­tului Evreiesc din Ucraina, parlamentar ucrainean, tot­odat?, declara pentru cotidianul israleian Ma’ariv: „Acum, c? str?ziledin Ucraina sunt pline de civili, si­gu­ran?a comu­nit??ii evreie?ti, pentru care ne temem, devine preocuparea noastr? principal?”. În continuare, Feld­man numea protestele „un tur de for?? al partide­lor de opozi?ie de culori diferite, de la liberalii care sus?in rela?iile cu Uni­unea European?, la ultra­-na?ionalistul ?i ruso-fobul partid Svoboda”. „Implicarea Svoboda ?i a altor elemente, cu ten­din­?e antisemite pot duce la o situa?ie în care co­mu­ni­ta­tea evre­iasc­? s? fie ?apul isp??itor… Suntem în alert? maxim?!… la cel mai înalt grad, comunitatea evreiasc? ucrainean? sprijin? calea spre o fuziu­ne cu Uniu­nea European?… dar este important s? se adopte o po­zi?ie neutr?[fa?? de evrei!?] ?i corespunz?toare”, ad?uga Feldman.[3]
„Svoboda a ridicat capacul de canalizare al anti-semi­tis­mu­lui în Ucraina, iar acesta d? s? ias?”, a declarat ?i Joel Rubinfeld, co-pre­?e­din­te al „Parlamentului European Evreiesc”, iar un raport al Departa­men­tului de Stat al SUA din 2013 (realizat chiar sub tutela Victoriei Nuland) individua­li­zea­z? Ucraina, al?turi de Ungaria ?i Grecia, ca locuri de „îngri­jo­­rare”, din cauza unui num?r tot mai mare de partide „anti-semite„”. Dar anti-se­mi­tismul „deschis” este înc? rar în Ucraina. Centrul Kantor pentru Studiul Evreimii Contemporane Europene din cadrul Universit??ii din Tel Aviv a docu­mentat doar 15 de cazuri de violen?? anti-semit? în 2012, în Ungaria, în timp ce în Fran?a num?rul a fost de 200.
 
?i, totu?i, evreii se tem de Svoboda!
 
Fondat în 2004, Svoboda („Libertatea” în ucrainean?) este o re-în­car­­­nare a Partidului Social-Na?ional, o mi?care de ex­tre­m? dreapt? ali­ni­a­t? ideologic cu nazismul. Dar, în timp ce, în anii ’90, Partidul Social-Na?i­o­nal nu s-a bucurat de succes electoral, Svoboda a acumulat mai mult de 10% din voturi la alegerile din 2012, devenind al patrulea cel mai mare partid din ?ar?, pe fondul atacurilor la adresa marilor oligarhi ucraineni, de etnie evreiasc?, cum sunt Mihail Fridman (de?in?torul Alfa Oil ?i, in­di­rect, al rafin?riei române?ti, Rafo-One?ti[4]) sau Ronny Bruckner,magnat de origine israelian?, miliardar în dolari de de?ine propriet??i în New York, pe Wall Street, fiind totodat? unul dintre cei mai importan?i dezvoltatori imobiliari din Ucra­ina ?i Polonia (face afaceri ?i în România cu unii ofi?eri din spionaj - SIE - în retragere), dar ?i de alte etnii, a?a cum este Rinat Ah­me­tov, cel mai bogat om din Ucraina ?i din estul Europei, de origine t?­t?­­reas­c?, principalul fi­nan­­?a­tor al pre?edintelui ucrainean Ianukovici ?i angajator al lui Mircea Luceascu, ca antrenor, la echipa sa de fotbal.
 
Alt oligarh evreu atacat de Svoboda este Dmitro Firtash care este legat de faimosul Semion Mogilevich, ?eful mafiei ruso-evreie?ti.
 
„Mogilevitci a fost arestat ?i închis în ianuarie 2008 în Rusia de c?tre regimul lui Vla­di­mir Putin, fiind acuzat de fra­ud?, sp?lare ?i ex­tor­care de bani. Acest fapt nu a oprit afa­­cerea instalat? la Cluj, unde Mo­gi­levitci i-a transmis ?tafeta de câ?iva ani unui apropiat de al s?u, tot evreu. Astfel, în iu­lie 2007, oligarhul Dimitri Firtash, su­pra­numit „?arul ener­giei” din Ucraina, înfiin?a la Cluj firma Emfesz Româ­­nia srl, cu scopul declarat de a importa în România energie elec­tri­c? din Ucraina. Acela?i Dimitri Firtash a preluat în 2003 prin firmaRosUkrEnergo afacerea de miliarde a Eural TG, firma din Cluj ce fur­nizeaz? gazul rusesc (de la Gazprom), con­tro­la­t? de Mogilevitci.” Sunt acolo ?i fra?ii criminali Lev ?i Michael Cernoy, evrei ru?i care, dup? ce au construit un regat al aluminiului, ?i nu nu­mai, în spa?iul fost so­­vie­tic, cu mijloacele specifice procesului privatiz?rii din Ru­sia: zeci de asasinate (directori de b?nci, co­piii managerilor unor com­­panii con­cu­ren­te, pre?edin?i de firme), ?antaj, mit?, sp?lare de bani (inclusiv în Bulga­ri­a, unde sunt responsabili de orga­ni­za­rea struc­tu­ri­lor ma­fiote ?i a aten­­ta­te­­lor de strad?), se simt în si­gu­ran?? numai în Ucra­ina ?i în Isra­el. [5]
 
Mediul în care s-a ridicat partidul Svoboda.
 
„Nimeni nu se a?tepta la a?a ceva pân? la alegerile par­lamentare din 2012, când Partidul Svoboda a devenit a patra forma?iune politic? reprezentat? în parlamentul ucrainean. Desigur, observatorii aten?i ?i-au dat seama c? electoratul va alege persoane care nu au participat la actul de guvernare, pentru c?, în ultimii 20 de ani, elitele politice ucrainene nu au f?cut altceva decât s? arunce ?ara într-o stare de declin. Svoboda a pro­fitat abil de starea general? de spirit a ucrainenilor ?i de deza­m?­gi­rea crunt? a cet??enilor fa?? de autorit??i. Acum este o for??, o for?? ame­nin­??toare… Pre?edintele Ianukovici ?i anturajul s?u au fost pic?tura care a umplut paharul dezam?giriii, disper?rii ?i furiei majorit??ii ucrainenilor care au ie?it în strad?. Ceea ce se petrece în Ucraina este rodul muncii elitei politice din Ucraina, începând cu anul 1991. Pe vremea aceea mer­geam adesea în Ucraina ?i am fost martor la degradarea treptat? a apa­ra­tului de stat, cre?terea nivelului corup?iei ?i a unui comportament tot mai provocator din partea autorit??ilor. To?i sunt vinova?i - ?i UE, ?i Polo­nia, pentru faptul c? Ucraina a devenit un stat slab ce nu î?i respect? cet??enii s?i. Noi am ?tiut ce se întâmpl? în Ucraina, dar am preferat s? trecem cu vederea situa?ia ?i s? o folosim în calitate de instrument al fo­bi­ilor noastre anti-Rusia. Iar na?ionali?tii a?teptau momentul potrivit… [Oa­menii] nu au încredere în nimeni. Au încredere doar în pro­pr­iile emo?ii. Oamenii vor s? fie mai buni, vor sa fie trata?i la egal ?i cu res­pect. Pro­ble­ma const? în aceea c? politicienii încearc? s? profite de aceste emo?ii, iar for?a politic? cea mai periculos? este în prezent cea a na?ionali?tilor.” [6] „Svoboda este, probabil, cea mai mare provocare cu care se con­frunt? evreii ucraineni ast?zi„”, a declarat pre­?e­dintele Comitetului Evre­iesc din Ucraina, Oleksandr Feld­man. „Ea nu are nici o structur? ?i ope­reaz? într-un vid poli­tic ?i în tulbur?rile care îi permit s? se desf??oare agresiv”. Natura nestructurat? a Svoboda o face, de asemenea, difi­cil de controlat. Liderul partidului, Oleh Tiagnibok, este descris ca „cea mai mare spaim? pentru mafia evreo-rus?”, el denumindu-i pe evrei „jidani“. În acela?i timp, Alexander Aronets, secretarul de pres? al Svoboda, nu­me?­te Israelul drept „una dintre ??rile cele mai na?ionaliste din lume”.
 
Concluzii.
 
Este greu de tras o singur? concluzie de aici. In­ci­dentul e un fel de demonstra?ie a teoriei conspira?iei (care, de fapt, e un fel de axiom?, un adev?r care nu mai trebuie demonstrat). Americanii ?i ru?ii sunt peste tot. Americanii ?i ru?i au interese divergente ?i î?i disput? zone de influen??. Ca atare, î?i bag? nasul /coada peste tot. Nu exist? re­vo­lu?ie curat?. Indiferent de credin?ele ?i dorin?ele celor care ies în stra­d?, exist? for?e eterice care fac tot posibilul s? îndrepte lucrurile în direc?ia dorit? de ele. A?a func?ioneaz? lucrurile ?i nu cred c? exist? ?anse s? se schimbe prea curând. Suntem ca o cultur? de microorganisme prinse între dou? lamele puse sub un microscop, la care se uit? simultan, prin mai multe obiec­tive, mai mul?i «oameni de ?tiin??» care vor s? influen?eze fiecare altfel, modul în care se va dezvolta organismul de sub lentile.”
Grafica - Ion M?ld?rescu
-----------------------------------------------
[1] cf. site-ului is­­ra­e­­lian de ?tiri Globes
[2] dup? Karl Radl: „Victoria Nuland: Jewess and Israel-Firster”. Fa?? de me­to­de­le de for?? ale americanilor, Uniunea European? pre­fer? ca un candidat pro-Vest s? câ?tige alegerile preziden?iale în 2015 ?i s? eli­mi­ne pa?nic gu­vernarea Ianu­ko­vici, în loc s? provoace o interven?ie militar? a Rusiei sau r?zboiul civil.
[3] dup?  http://www.i24news.tv/en/news/international/europe/ din 8.12.2013, articolul „Jews in Ukraine fear for their safety”.
[4] a se vedea cap. Mikhail Fridman, înc? un exponent al noii „oligarhii ruse” din lucrareaPolitica filo-Sionist? a României.
[5]* Cornel-Dan Niculae, Politica filo-Sionist? a României.
[6] Maciej Wi?niowski (autor plonez), Svoboda, contre la liberté („Svoboda, îm­po­triva libert??ii)
footer