Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lector. univ. dr. Galina Martea, Olanda   
Miercuri, 05 Martie 2014 17:43
Resurse umane, art-emisRezultatele activit??ii actuale ale institu?iilor, întreprinderilor, indiferent de forma de proprietate sau sfera de activitate, denot? faptul, c? promovarea neeficient? a managementului în general, neîn?elegerea clar? a necesit??ii de elaborare a cadrului legislativ ?i normativ strategic adecvat, nepromovarea cadrelor manageriale cu capacit??i ?i aptitudini native ?i studii corespunz?toare, perspectivele neclare - toate duc inevitabil la pierderi, sta?ion?ri, conflicte, situa?ii de criz?, faliment, recesiune. Republica Moldova parcurge ?i cred c? va contunua s? parcurg? o distan??, poate necunoscut?, în a?a numita „perioad? de tranzi?ie la economia de pia??”.Economia ??rii este într-o situa?ie destul de dificil?, afectat? în timp, prin trecerea de la sistemul centralizat-planificat la sistemul economiei de pia??. Necatînd la faptul , c? mai mult de dou? decenii nu mai facem parte din sistemul socialist, oricum rezultatele de dezvoltare a activit??ilor economice sunt ?i urmeaza a fi dezastruoase. Economia republicii este într-un declin continuu, neavînd la baz? concep?ii ?i strategii de dezvoltare bine determinate. Reformele realizate în toate sectoarele economiei na?ionale sunt lipsite de mecanismele economice tradi?ionale moderne, caracteristice economiei de pia??. Cadrele manageriale încearc? s? fac? fa?? acestui proces existent, îns? realitatea este cu mult mai dur? ?i cu mult mai pesimist?.Condi?iile actuale de dezvoltare ale institu?iilor, întreprinderilor, nu par a fi încurajatoare pentru un viitor apropiat. În acela?i timp, statul nu ofer? condi?ii favorabile pentru dezvoltarea infrastructurilor, indiferent de sfera de activitate. Mediul concuren?ial este lipsit de motiva?ie, care, nu poate concura nici pe pia?a intern?, nici pe cea extern?, iar managerii sunt lipsi?i de practica muncii (activit??ii) în condi?iile economiei de pia??, necunoscînd principiile de baz? ale managementului bazat pe concuren??.Cadrele manageriale în multe cazuri, chiar nu sesizeaz? ?i nu sunt în m?sura cuvenit? de a con?tientiza cu seriozitate problematica lucrurilor reale în cadrul c?rora se desf??oar? activitatea lor. Gestiunea resurselor financiare ?i umane sunt inadecvate condi?iilor economiei de pia??.De aceea, pentru organizarea ?i gestiunea unei institu?ii, întreprinderi în condi?iile perioadei de tranzi?ie la economia de pia??, specifice unui sistem bazat pe concuren??, decizie ?i control, aspectele metodologice ?i principiile moderne tradi?ionale de reglare a proceselor ar fi: stabilirea func?iilor de dirijare a resurselor financiare în cadrul institu?iei, întreprinderii cu capital privat, de stat sau mixt; formularea sarcinilor de baz? privind organizarea gestiunii resurselor financiare, umane, materiale în condi?iile perioadei de tranzi?ie, cu rezultate palpabile ?i scop determinat pentru a p?trunde în esen?a no?iunilor caracteristice economiei de pia??; repartizarea func?iilor între cadrele administrative (de conducere), prin stabilirea celor mai optime mijloace de promovare a noilor metode de dirijare ?i dezvoltare a institu?iei, întreprinderii; stabilirea rela?iilor reciproce cu mediul extern al institu?iei, întreprinderii; stabilirea politicii privind perfec?ionarea ?i formarea continu? ale angaja?ilor; stabilirea gradului de responsabilitate a gestionarilor de resurse financiare ?i materiale, gestionarea pie?ei de consum; stabilirea politicii de angajare a cadrelor (resurselor umane), preg?tirea calitativ? a tinerilor speciali?ti sau noilor speciali?ti; asigurarea ?i aplicarea eficient? a principiilor specifice economiei de pia??; crearea unui sistem de adaptare ?i racordare a cuno?tin?elor acumulate la noi condi?ii de gestiune, etc.
 
Pentru a activa eficient în condi?iile perioadei de tranzi?ie cu accent pe economia de pia??, importan?a competitivit??ii este un factor de baz?, care reflect? ?i impune determinarea concret? a principiilor ?i a criteriilor de baz? a managementului unei institu?ii, întreprinderi.Promovarea detaliat? a ac?iunilor privind elaborarea strategiei de protejare a institu?iei, întreprinderii în caz de faliment sau recesiune, este în acela?i rînd, un criteriu fundamental, care este pus la baza managementului institu?iei, întreprinderii.Luând în considera?ie situa?ia actual? pe care o parcurg institu?iile, întreprinderile din cadrul ??rii, în perioada de tranzi?ie, în raport cu factorii-cheie specifici sistemului economiei de pia??, s-ar concluziona, c? activitatea acestora nu are la baz? criteriul bazat pe frica de „faliment”, „recesiune” sau alte consecin?e. Acest lucru îl poate demonstra rezultatele activit??ii institu?iilor, întreprinderilor, care sunt ineficiente în condi?iile economiei tranzitive de pia??, care, nu sunt competitive în plan intern, nemaivorbind de plan extern, iar mecanismele de gestiune ?i realizare a factorilor supu?i ?i nesupu?i controlului sunt inadecvate pîrghiilor economice.Rezultatele activit??ii actuale ale institu?iilor, întreprinderilor, indiferent de forma de proprietate sau sfera de activitate, denot? faptul, c? promovarea neeficient? a managementului în general, neîn?elegerea clar? a necesit??ii de elaborare a cadrului legislativ ?i normativ strategic adecvat, nepromovarea cadrelor manageriale cu capacit??i ?i aptitudini native ?i studii corespunz?toare, perspectivele neclare - toate duc inevitabil la pierderi, sta?ion?ri, conflicte, situa?ii de criz?, faliment, recesiune.
 
Cadrul legislativ ?i normativ actual este elaborat înc? din perspectiva promov?rii în continuare a unui sistem economic centralizat, incapabil în promovarea reformelor moderne, dar poate capabil de a acorda individului minimum de existen?? sau poate chiar nimic pentru a supravie?ui.Respectivul cadru legislativ ?i normativ este impus tuturor ramurilor produc?toare ?i neproduc?toare din sistemul economic na?ional din ?ar? în promovarea, organizarea ?i gestionarea reformelor (inclusiv, gestionarea resurselor financiare, umane, materiale, etc.).Gestiunea centralizat?, pe alocuri cu accent mixt prin prisma managementului modern, deformeaz? legit??ile obiective ale tranzi?iei la economia de pia??.Abordarea în plin sens a no?iunilor de „Managementul resurselor financiare”, „Managementul resurselor umane” ?i altele prin prisma managementului în general este un lucru semnificativ în promovarea reformelor economice, sociale ?i politice în perioada de tranzi?ie cu accent la economia de pia??. Cel mai important moment în determinarea succesului unei institu?ii, întreprinderi este promovarea de c?tre manageri ?i angajatori a strategiei bazat? pe principiile obiective ale economiei de pia?? prin valorificarea acestora în practic?. În acela?i context, ne r?mîne doar s? reamintim, c? structura organizatoric? a unui sistem bazat pe economia de pia?? are la baz? proprietatea privat?.Majoritatea ??rilor dezvoltate cu economie de pia?? tradi?ional? au trecut prin perioade dificile de trecere de la un sistem economic neviabil la un sistem economic performant, viabil, bazat pe teoria managementului financiar modern.În ace?ti parametri ?i Republica Moldova trebuie s? se înscrie în lista candida?ilor de trecere de la un sistem centralizat, centralizat-mixt la un sistem integru adecvat economiei de pia?? bazat pe proprietatea privat?, concuren??, cerere ?i ofert?.
 
Transform?rile respective ar putea fi realizate în corela?ie cu elementele-cheie – revitalizarea întregii economii na?ionale, reformarea propriet??ii de stat, reformarea pre?urilor în condi?ii bazate pe concuren??, reformarea politicii fiscale, etc. În viziunea economistului Piter Marrel din S.U.A. sistemele economice pot fi divizate în trei categorii, precum:
- economie de pia?? (economie capitalist? tradi?ional?);
- economie centralizat-planificat? tradi?ional? (economie socialist?);
- economie socialist? reformat? (sistem a?a numit „mixt”), unde pia?a liber? î?i are un loc evident în procesul economic, iar în paralel î?i spune cuvîntul predominant cu întreprinderile de stat ?i antreprenoriatul cu activitatea sa foarte limitat?.
 
Totodat?, domnul Piter Marrel remarc?: „c? aplicarea unor metode tradi?ionale prin controlul de stat ar fi o latur? eficient? prin formarea condi?iilor macroeconomice, poate favorabile, care ar contribui la dezvoltarea sectorului privat în condi?iile perioadei de tranzi?ie. Cît prive?te controlul centralizat este menit s? asigure o oarecare stabilitate a produc?iei din sectorul de stat ?i totodat? s? garanteze un suport în echilibrul macroeconomic la nivel na?ional. Îns?, acest control nu denot?, c? ar putea fi acel cu conota?ie socialist? (sau în cazul nostru exsocialist?, exsovietic?). Aici, ne-am putea referi la controlul sau reglementarea creditelor, retribu?iei muncii, utilizarea valutei str?ine, sau în cazuri, cînd lucrurile pot demara cu efecte nea?teptate”[1]
 
Experien?a ??rilor din Europa de Est, inclusiv Republica Moldova au demonstrat, c? în majoritatea cazurilor dezechilibrele macroeconomice au fost afectate ?i de procesele descentraliz?rii. Dar, oricare reform? economic? centrat? spre descentralizare a creat condi?ii de concuren?? între sectorul privat ?i cel de stat, care în rezultat, descentralizarea într-un sistem politic rigid poate încetini dezvoltarea sectorului privat în dependen?? de cum sunt puse accentele pe procesele economice.Conform relat?rilor, aceste tr?s?turi pot fi caracteristice ?i pentru ?arile din Estul Europei, inclusiv Republica Moldova. Procesele economice decurg cu dificultate în contextul sistemului economic, a?a numit „mixt” (economie socialist? reformat?), unde pia?a liber? î?i are teren, dar, totodat?, invadat de institu?iile ?i întreprinderile de stat ?i antreprenoriatul destul de limitat.Aici putem spune ferm, c? a venit demult timpul, unde trebuie s? depunem efortul necesar în a accelera procesul reformelor cu strategii de economie de pia??, de economie de pia?? capitalist? tradi?ional?.Pentru crearea unei infrastructuri de pia??, în primul rînd, este necesar? descentralizarea administrativ? ?i financiar? în toat? amploarea sa, care ar fi un imbold spre deschiderea c?ilor economice func?ionabile. Transferul deciziei de la nivel central la cel local, va conduce la responsabilizarea factorilor locali în gestionarea eficient? a resurselor financiare, umane ?i materiale, accelerarea proceselor de reform? prin implementarea programelor europene, modernizarea ?i dezvoltarea infrastructurilor, investi?ii în capitalul uman - factor important în procesul de produc?ie.
Grafica - Ion M?ld?rescu
---------------------------------------------------------------------
[1] Burlacu N., Managementul corporativ, Academia de Studii Economice din Moldova. Editura A.S.E.M., Chi?in?u, 1996, p. 33 ?i.297.
footer