Revista Art-emis
Sindromul ucrainean PDF Imprimare Email
  
Sâmbătă, 01 Martie 2014 15:18

Sindromul ucrainean, art-emis„Pu?ini au fost împu?ca?i pe Maidan. Trebuiau s? fie împu?ca?i mai mul?i terori?ti”. (I. Dodon)

Deja de peste trei luni, dar în special, în ultima perioad?, întreaga lume a fost cu ochii pe Kiev. Cum era de a?teptat evenimentele de pe Maidan au alunecat pe o pant? foarte periculoas?. Cei cca. 80 de mor?i ?i peste 600 de r?ni?i plaseaz? regimul lui Ianukovici în categoria celor criminale. Dorin?a de a se men?ine cu orice pre? la putere (chiar cu pre?ul vie?ii ?i s?n?t??ii a sute de concet??eni!) – apuc?tur? caracteristic? tuturor dictatorilor, mentalitatea unui dictator de tip estic (Putin, Luka?enko, Nazarbaiev ?.a.) l-a adus pe Ianukovici la starea de ast?zi: fugar în propria ?ar?, ?i detestat de fo?tii s?i st?pâni. Se mai vorbe?te c? explica?ia comportamentului actual al lui Ianukovici sunt miliardele familiei sale, palatele regale (priveam cu stupoare secven?ele filmate în re?edin?a sa de lâng? Kiev, care ar?tau luxul exagerat pentru o „slug? a poporului” atunci când marea majoritate a ucrainenilor tr?ie?te în mizerie), gradul de corup?ie care a întrecut orice m?sur?. Ar putea s? fie adev?rat dac? lu?m în considera?ie faptul c? Ianukovici a devenit „mai moale” dup? ce la ?edin?a mini?trilor de externe ai UE a fost luat? decizia de blocare a conturilor oficialilor ucraineni (când vor fi blocate ?i conturile marilor oligarhi de la noi? Unde î?i p?streaz? ?i cheltuie miliardele Olejca Voronin, al?i granguri? Voronin, Dodon ?.a. militan?i de stânga blameaz? Uniunea European?, dar se folosesc de bun?starea de acolo. Acela?i Voronin recent ?i-a petrecut vacan?a de iarn? în Slovenia, cheltuind mult mai mul?i bani decât a declarat la fisc, iar Dodon prefer? mun?ii Austriei. De ce le trec atât de u?or acestor „slugi ale poporului” astfel de excese? Personal subsemnez cu ambele mâini sub cererea vice pre?edintelui parlamentului A. Candu de a li se refuza vize în U.E. lui Voronin, Dodon ?.a., care au avut o atitudine atât de murdar? fa?? de U.E. ?i evenimentele din Ucraina), implica?i în crimele de pe Maidan. În ultimul moment, când evenimentele înclinau spre r?zboi civil, Ianukovici a cedat, ?i-a c?lcat pe amorul propriu (se vedea acest lucru în momentul semn?rii acordului cu opozi?ia). A cedat nu în fa?a zecilor de mii de protestatari de pe Maidan (în spatele Berkutului ?i armatei se sim?ea în securitate ?i ar fi recurs la aplicarea pe scar? larg? a for?ei (a?a cum îi cereau mentorii s?i din Kremlin)) ci în fa?a presiunilor din partea oficialilor europeni. Atât de criticat de ulii de la Kremlin pentru aceast? „cedare” (salvarea miilor de poten?iale victime omene?ti în cazul continu?rii conflictului pu?in conteaz? pentru ace?ti oameni bolnavi la minte, chiar dac? victime pot fi consângenii lor) este totu?i victoria ra?iunii (cam întârziat? de altfel). Doar în dou? zile au fost luate decizii foarte importante pentru poporul ucrainean: retragerea trupelor speciale de pe Maidan; revenirea la Constitu?ia democrat? din a. 2004 prin votul aproape unanim al Radei; alegerea tuturor noilor structuri ale puterii; numirea zilei de 25 mai a alegerilor preziden?iale anticipate; „Dup? câteva luni de confrunt?ri violente, în care au murit peste o sut? de oameni, iar al?ii câteva sute au fost grav r?ni?i, situa?ia din Ucraina se stabilizeaz?. Ianukovici a pierdut ?i a cedat sub presiunea demonstran?ilor de pe maidanurile din toata ?ara, ucrainenii au murit pentru libertate ?i pentru o Ucrain? democratic? ?i european?…E de men?ionat c? acordul a fost semnat în calitate de mediatori de c?tre mini?trii de externe ai Poloniei ?i Germaniei, dar a refuzat s? semneze ?i Lukin, reprezentantul Pre?edintelui Rusiei. Evident c? Rusia e marele pierdant, pentru c? l-a sus?inut pe Ianukovici ?i l-a îndemnat s? aplice for?a în mas? ?i s? instaureze un regim dictatorial ?i antieuropean” scriu multiplele agen?ii de pres? ?i situri.

M?celul a fost stopat în faza cea mai periculoas? - de trecere la r?zboi civil. Pe Maidan îns? nu to?i au acceptat aceste rezolu?ii, care totu?i au dus la stoparea m?celului. În sânul opozi?iei neomogene, dup? cum era de a?tepta nu este unitate. Dar în situa?ia critic?, în care se afl? Ucraina ast?zi tocmai aceasta îi lipse?te cel mai mult. Eliberarea din închisoare (de altfel, condamnarea ei seam?n? cu o r?zbunare cu opozi?ia de tip sovietic) a fostului premier ?i lider al partidului de opozi?ie „Batkivsshina” ?i cuvântarea ei deosebit de emo?ionant? în fa?a celor peste 500000 de oameni de pe Maidan ar putea fi acel liant atât de necesar opozi?iei. „Dictatura s-a pr?bu?it” au fost primele ei cuvinte. „Dac? voi a?i stat pe baricade împotriva armelor Kala?nikov, a?i mers înainte, acum nimeni nu v? mai pune în genunchi în aceast? ?ar? pe veci…Ucraina este un corp r?nit. Sângereaz?. Trebuie s? punem bandaje pe aceste r?ni…Când luneti?tii au ?intit în inima oamenilor no?tri, acele gloan?e vor durea mereu. Dac? nu-i pedepsim pe vinova?i, ar trebui s? ne fie ru?ine “ a mai spus Iu. Timo?enko. Nou? ar trebui s? ne fie ru?ine pentru c? pân? acum, dup? aproape 5 ani, criminalii vinova?i de decesul ?i maltratarea tinerilor la 9 aprilie 2009, nu au fost pedepsi?i.

Cum era de a?teptat criza din Ucraina se adânce?te. Pre?edintele V. Ianukovici a disp?rut. A?teptat fiind la un „congres” la Har’kov, V. Ianukovici nu a mai ajuns la el. ?i pre?edintele Radei Vladimir Rîbak ?i prim-vice-pre?edintele ei din partea Partidului Regiunilor, Igor Kaletnik ?i-au dat demisia. Suntem martori la ni?te schimb?ri radicale ?i foarte rapide în Ucraina. „Eu voi face totul s? nu admit v?rs?ri de sânge, deja a oamenilor mei apropia?i (a celor mai pu?in apropia?i se poate!!!)” spunea cu glas tremurând în una din ultimele declara?ii f?cute de lâng? Harkov deja ex pre?edintele V. Ianukovici. Deseori îmi pun întrebarea: cu ce gândesc uneori unii politicieni când iau decizii f?r? a face un elementar calcul al consecin?elor deciziilor adoptate? Ce ia încurcat lui Ianukovici s?-?i duc? pân? la cap?t mandatul de pre?edinte (îi mai r?m?sese un an) ?i s? între în istorie ca un p?rinte al noii na?iuni europene (poporul i-ar fi iertat multele din p?cate, inclusiv, miliardele furate). A ratat viitorul european al s?u ?i al na?iunii sale în schimbul st?rii de „holop” al lui Putin, care nu putea s? duc? la nimic bun. Semnând la 28 noiembrie anul trecut la Summitul de la Vilnius Acordul de Asociere a Ucrainei la Uniunea European? ar fi evitat toat? mizeria de pe Maidan ?i din întreaga Ucrain?. Sutele de oameni nu ?i-ar fi deplâns acum rudele decedate în acest conflict fratricid stupid. Acum Ianukovici a nimerit în categoria criminalilor interna?ionali p??ind pe urmele lui S. Milo?evici, Karadjici ?.a.

Ei bine, s? încerc?m s? analiz?m cum s-a r?sfrânt sindromul ucrainean asupra Republicii Moldova, care au fost reac?iile politicienilor, anali?tilor politici. Reac?iile au fost diferite. Segmentul proeuropean, care reprezint? cea mai mare parte, coali?ia proeuropean?, a devenit mai hot?rât? în calea sa de integrare european?. Segmentul pro-estic, în special, la nivel de lideri ai partidelor de stânga ?i trubadurii lor ?i-au developat înc? o dat? statutul lor de „coloan? a cincea „ a Moscovei. Ei s-au plasat categoric de partea Moscovei în problema ucrainean?, repetând maimu??re?te declara?iile ultrana?ionali?tilor ru?i, ai guvernan?ilor ru?i. Au declarat oficialii ru?i c? cei de pe Maidan sunt o adun?tur? de fasci?ti ?i terori?ti (chiar dac? num?rul celor de pe Maidan a atins ?i un milion. S? fie poporul ucrainean constituit din terori?ti ?i fasci?ti?), acela?i lucru repet? ?i maimu?ele Dodon, Voronin, Muntean ?i trubadurii lor Tulbure, ?ârdea, Ostalep, Tab?r? & Co.

Un comentator rus declara la EuroNews, Kiev: „Dac? îi putem imputa o anumit? vin? lui V. Ianukovici este c? a trebuit s? fie mai hot?rât în luarea deciziilor privind ap?rarea constitu?ionalit??ii (s? în?elegem corect gândul derbedeului: trebuiau introduse tancurile ?i lichida?i to?i „fasci?tii ?i terori?tii” de pe Maidan a?a cum au procedat ei cu întreg „poporul terorist cecen” pentru a ap?ra constitu?ionalitatea)”. „Pu?ini au fost împu?ca?i pe Maidan. Trebuiau s? fie împu?ca?i mai mul?i terori?ti” a declarat „marele statalist moldovean” de pe Bâc I. Dodon. V? pute?i imagina pân? unde poate ajunge Pavlic Morozov care, ca ?i mentorul s?u V. I. Lenin, care considera c? „…fie ca 90% din poporul rus s? piar?, dar m?car 10% s? ajung? pân? la revolu?ia mondial?” este gata s? jertfeasc? întreg poporul pentru a ap?ra „constitu?ionalitatea”. Putem s?-i în?elegem, într-un fel, regretul. Fiind în timpul evenimentelor din a. 2009 într-o func?ie important? în guvernul comunist – cea de prim vice prim ministru, I. Dodon regret? c? atunci au fost doar 4 mor?i, c? nu s-a împu?cat în „fasci?tii ?i terori?tii din Pia??” pentru a „ap?ra constitu?ionalitatea”, din care cauz? au pierdut puterea. Odat? sc?pat? din mâini puterea nu le-a mai revenit. În cele trei încerc?ri de alegeri (e?uate pentru comuni?ti) „gloata” (cum consider? ei poporul) nu le-a mai acordat puterea în pofida a tot soiul de minciuni ?i minciunele, cu care au sp?lat masiv creierii aleg?torilor. Acestui personaj sinistru, în stare s? calce pe trupuri pentru a se coco?a pe Olimpul puterii, s?-i încredin??m mandatul în urm?toarele alegeri? Chiar ?i acest fapt neimportant despre sine g?sit pe blogul s?u vorbe?te despre esen?a (sau lipsa ei) lui Dodon: „Am absolvit Universitatea Agricola de Stat din Moldova”. Bun student, cu „mare dragoste” fa?? de Alma Mater dac? nici m?car denumirea corect? a institu?iei, pe care a absolvit-o n-o cunoa?te (corect este Universitatea Agrar? de Stat din Moldova). Cum ar mai fi credibil în chestii mult mai sofisticate cum ar fi cea de limb? ?i etnogenez?, în care se d? mare expert al moldovenismului. De fapt prin declara?iile ?i ac?iunile sale Dodon se contrazice pe sine înse?i. Referitor la Ucraina el cere ultimativ ca pre?edintele s? apere constitu?ionalitatea de „terori?tii de pe Maidan”. Iar în cazul Republicii Moldova, chiar dac? se întreprind din partea guvern?rii unele m?suri timide (de altfel, prea timide în raport cu cei care au înc?lcat constitu?ia) cu cei de la Comrat, care au organizat cele dou? referendumuri anticonstitu?ionale, el le consider? drept înc?lcarea drepturilor g?g?uzilor.

„Au avut loc dou? olimpiade de iarn?: cea de la Soci ?i de pe Maidan. La Soci am ob?inut mai multe medalii de aur, argint, bronz. La Kiev nu am ob?inut nici una, nici m?car una de bronz” a declarat excentricul ultrana?ionalist scriitor ?i jurnalist rus A. Prohanov. Desigur, dup? evalu?rile Moscovei, pentru care via?a uman? întotdeauna a avut un foarte mic pre?, obi?nuit? cu milioane de jertfe omene?ti, cei apr. 80 de mor?i ?i sute de r?ni?i de la Kiev nu trag nici m?car la o medalie de bronz. Dac? ar fi fost mii de mor?i, da se putea vorbi ?i de medalii de argint. Anapoda gândire, nu-i a?a? ?i asta în raport cu fra?ii lor de sânge. Ce s? mai vorbim de noi când la Nistru au fost m?cel?ri?i mii de români basarabeni.

„Om lipsit de voin??, cârp?. A dorit s? stea cu fundul în dou? luntre…Ucraina trebuie s? fie divizat?” vocifera cunoscutul ultrana?ionalist rus V. Jirinovskij referitor la fuga lui Ianukovici din Kiev.Prof. dr. ing. Valeriu Dulgheru, art-emis „El nu a ap?rut la Congres (are în vedere f?c?tura organizat? de ru?i la Har’kov pentru a rupe regiunile de sud–est ale Ucrainei. Nu le mai ajunge spa?iu, l??i?i pe a 6-a a 7-a parte a Terei). Era lui Ianukovici s-a terminat. La Kiev s-a instaurat puterea fascist?. R?spunsul estului: Ucraina va fi divizat? în dou?. ?i acest lucru îl vom face nu noi (cât? impertinen??. Ei nu au nicio vin? în ceea ce se întâmpl? în Ucraina!” declara un alt cunoscut politolog apropiat lui Putin A. Dughin (da, acel Dughin, idolul lui Iurie Ro?ca invitat la Chi?in?u s? ne înve?e minte).

Cred c? ?i-au dat seama ucrainenii ce frate mai mare au, cum este gata s? le vin? în ajutor în momentele critice pentru na?iune. Sigur c? majoritatea românilor basarabeni sunt al?turi de vecinii ucraineni în lupta lor pentru un viitor european. Îns? cu regret nu ne-am bucurat ?i noi de sus?inerea lor în lupta noastr? pentru emancipare na?ional?, pentru ap?rarea integrit??ii na?ionale. Anumite grupuri cum ar fi U.N.S.O. (forma?iune ultrana?ionalist? din Ucraina) au luptat cu arma în mân? al?turi de partidul ultrana?ionalist rus neobol?evic din Rusia (N.B.P.), de ultrana?ionalistul D. Rogozin, care în cartea sa „Vrag Naroda (Du?manul poporului), 2008, se laud? c? a luptat cu arma în mân? împotriva noastr?, etichetându-ne drept fasci?ti - la fel cum sunt eticheta?i acum cei de pe Maidan. De asemenea, pe parcursul a peste 20 de ani Ucraina nu a contribuit cu nimic în solu?ionarea diferendului transnistrean. Atunci când guvernul moldovean a decis s? instituie un blocaj economic Transnistriei, care s? izoleze regiunea secesionist?, nu a avut sprijin din partea Ucrainei. Oricum, trebuie s? trecem peste aceste frustr?ri, luând în considera?ie pericolul rusesc major ?i pentru Republica Moldova. Sunt posibile dou? scenarii de evolu?ie a evenimentelor din Ucraina. Scenariul optimist. Eroii Maidanului formeaz? o nou? guvernare provizorie proeuropean?, care va asigura integritatea Ucrainei în fa?a l?comiei ursului estic, câ?tig? alegerile preziden?iale din mai ?i readuc Ucraina în albia proeuropean? din parteneriatul estic al?turi de Republica Moldova ?i Georgia.

Scenariul pesimist.

Cu concursul nemijlocit al Rusiei Ucraina este deja divizat? în dou?. Partea de nord-vest cu op?iune clar? proeuropean? ?i cea de sud-est pro-Rusia. Ca ?i în cazul Republicii Moldova cheia solu?iei integrit??ii Ucrainei se afl? la Moscova. „Nu spun asta ca s? sperii pe cineva, îns? se poate vedea clar c? exist? for?e care doresc s? pun? în discu?ie integritatea Ucrainei [...] Trebuie s? spunem în mod ferm ?i clar c? acest scenariu este de neconceput, îns? amenin??rile sunt reale” a declarat seful guvernului polonez Donald Tusk. Divizarea Ucrainei în dou?, a?a cum planific? Kremlinul, este deosebit de periculoas? pentru Republica Moldova. Crearea acestei Novorosii (idee imperial?, care mocne?te de mult timp în mintea bolnav? a muscalilor care, dac? va fi format?, cu siguran?? va intra în efemera uniune vamal? (de fapt în Rusia) face Rusia iar??i vecinul nostru. Raioanele de est ale Republicii Moldova (Transnistria) vor fi incluse „prin votul poporului” în aceast? structur?. În problema g?g?uzilor ?i bulgarilor vor merge pe scenariul georgian vis-a-vis de Osetia. Vor crea în sudul Basarabiei, unde locuiesc g?g?uzi ?i bulgari, o f?c?tur? autonom? „G?g?uzia de sud”, la care prin vot popular va adera „G?g?uzia de nord”, actuala autonomie g?g?uz? din Republica Moldova. Este un „scenariu de neconceput, îns? amenin??rile sunt reale”. Deocamdat? trebuie s? a?tept?m ?i s? ne rug?m Domnului pentru realizarea primului scenariu.

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer