Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 19 Februarie 2014 22:08
LICARChermeza sionist? dat? peste cap!
 
Luni, 17 februarie 2914, în Aula Academiei Române s-a ?inut o reuniune pe tema ve?nic vie a Holocaustului. A holocaustului din România, desigur. Era a nu ?tiu câta holocaustologeal? - termenul nu-mi apar?ine, g?zduit? în cea mai prestigioas? institu?ie ?i incint? dedicat? adev?rului istoric. Numai c? de data asta era prima reuniune a holocaustologilor dup? penibilul (pentru ei!) moment, petrecut cu câteva luni în urm?, când profesorul universitar Vladimir Iliescu, istoric român stabilit în Germania înainte de 1990, excedat de prostiile pe care le auzise de la câ?iva antevorbitori, s-a ridicat ?i a declarat c? el, ca istoric ?i ca bucovinean, ca persoan? care a întemeiat o fericit? ?i onorabil? familie mixt? româno-evreiasc?, ?tie bine c? „în România nu a fost Holocaust”! Probabil c? acesta a fost motivul organiz?rii reuniunii de luni: pentru revan??. Li s-a oferit holocaustologilor prilejul de a veni cu noi argumente, cu noi „informa?ii istorice ?i m?rturii privind holocaustul din România”. ?i s? infirme astfel declara?ia intempestiv? ?i iresponsabil? a domnului din Germania! Din p?cate, organizatorii au gre?it din start: s-au l?udat cu aceast? reuniune, au publicat anun?ul respectiv pe site-uri care împ?rt??esc în lume noua religie a holocaustului, au f?cut oarece tam-tam. A?a au aflat de reuniune ?i mul?i necredincio?i, a?a numi?ii nega?ioni?ti. Unul dintre ei este ?i subsemnatul. M? gândeam s? merg ?i eu s? ascult la prima mân? minciunile holocaustizan?ilor, nu reu?esc s? m? satur de ele! Nu am norocul s? fac ?i eu o idiosincrasie la acest subiect, poate chiar dou?, a?a cum au f?cut majoritatea istoricilor români, inclusiv cei academici, de ocolesc acest subiect cu batista la nas (a se vedea mai jos, în continuare, motivul exact!).
M? gândeam chiar s? cer cuvîntul, dac? se va putea, ?i s?-i mul?umesc domnului profesor Vladimir Iliescu, la locul faptei, pentru fapta sa minunat?! S? ne tr?i?i, domnule profesor, al?turi de distinsa doamn? profesoar? Maria Iliescu! ... îns? nu prea îmi convenea ora. Am primit din fericire un telefon care a rezolvat toate necunoscutele ecua?iei: m-a sunat un june român na?ionalist. Se mai întâlnise cu câ?iva fl?c?i de acela?i calibru ?i se gândeau s? nu lase neonorat? invita?ia de pe site-ul Historia. ?i, din una în alta, au alc?tuit un text, un fel de potpuriu din textele de pe internet ale subsemnatului Ion Coja, pe care se gândeau s? le ofere participan?ilor la amintita reuniune. Tot a?a: ca „informa?ii istorice ?i m?rturii privind Holocaustul din România”! Cum c? n-a fost, n-a fost niciun holocaust, dup? capul lor ?i al autorului antologat.
M-au sunat ?i m-au întrebat dac? sunt de acord s? mai semnez o dat? acele texte.
- ?i ce o s? face?i cu ele?, am întrebat.
Mi-a pl?cut r?spunsul:
- Le oferim celor din sal?, veni?i s? afle noi informa?ii istorice etc. etc..
Mi-am dat acordul f?r? s? mai fac vreun moft, iar apoi, luni pe la ora 10, am aflat c? opera?iunea „chermeza sionist?” - acesta este numele de cod -, a fost un deplin succes. S-au r?spândit o sut? de mape la fiecare academician prezent în sal?, precum ?i la o bun? parte din publicul ne-academic. Mul?i dintre ei viitori academicieni. Un public cum nu se putea mai bun! ?i mult mai numeros decât publicul care l-a aplaudat cu frenezie pe domnul Iliescu! A?a c? fiecare persoan? din aul? a avut ce citi în timpul plicticoaselor fonf?ieli holocaustologizante, de la pupitrul Academiei, pâng?rit? înc? o dat? de minciunile arhi-cunoscute! Fiecare map? con?inea paginile care urmeaz?, inclusiv foaia de titlu:
Ion Coja, 17 februarie 2014, ora13
 
Liga pentru Combaterea Anti-românismului (L.I.C.A.R.)
Audiatur et Altera Pars! - Samizdat
 
Cu o parte din informa?iile ?i m?rturiile care n-au fost invitate la Reuniunea „Informa?ii istorice ?i m?rturii privind holocaustul din România” organizat? de Academia Român?, împreun? cu Federa?ia Comunit??ilor Evreie?ti din România, Asocia?ia Evreilor din România Victime ale Holocaustului ?i Institutul Na?ional pentru Studiul Holocaustului din România „Elie Wiesel”, în ziua de 17 februarie 2014, la Aula Mare a Academiei Române.
 
I. Scrisoare deschis? adresat? Domniei Sale Domnului academician Ionel Haiduc, Pre?edintele Academiei Române
 
În leg?tur? cu Reuniunea „Informa?ii istorice ?i m?rturii privind Holocaustul din România” organizat? de Academia Român?, împreun? cu Federa?ia Comunit??ilor Evreie?ti din România, Asocia?ia Evreilor din România Victime ale Holocaustului ?i Institutul Na?ional pentru Studiul Holocaustului din România „Elie Wiesel”, în ziua de 15 februarie 2014, la Aula Mare a Academiei Române.
Stimate domnule pre?edinte Ionel Haiduc,
Acuza?ia de holocaust, de genocid, este cea mai grav? acuza?ie care se poate aduce unui popor, unei na?iuni, unei ??ri! Aceast? acuza?ie a fost adus? poporului român! Ca români, fiecare dintre noi a luat cuno?tin?? de aceast? acuza?ie cu maxim? îngrijorare ?i nu ne putem g?si lini?tea pân? când adev?rul, oricare ar fi el, nu va fi stabilit cu toat? certitudinea.
Este lucrul cel mai firesc ca aceast? acuza?ie s? fie examinat? cu toat? seriozitatea de institu?ia cea mai legat? de cauza adev?rului: Academia Român?! Ne bucur? aten?ia pe care Academia Român? o acord? acestui subiect! Nu exist? subiect mai „fierbinte” pentru cei care cerceteaz? adev?rul despre români, despre trecutul lor istoric recent sau mai îndep?rtat în timp!
În numele meu ?i al colegilor mei, v? felicit pe dumneavoastr? ?i pe colegii dumneavoastr? pentru în?elegerea corect? a obliga?iilor pe care le creeaz? cumplita acuza?ie de holocaust. Cei care au formulat-o trebuie ajuta?i pe toate c?ile s?-?i spun? p?sul, s?-?i prezinte „informa?iile ?i documentele” pe care se întemeiaz? plângerea lor. Academia Român? ?i-a în?eles menirea ?i, iat?, pentru a câta oar? ofer? nobila ?i prestigioasa sa func?ie de gazd? pentru cei care ne acuz? de genocid?!
Domnule pre?edinte Ionel Haiduc,
Dinaintea acestor acuza?ii de genocid s-a n?scut ?i reac?ia fireasc? de îndoial?, de suspiciune, de nemul?umire, ba chiar de contestare fa?? de valoarea probatorie pe care o au „informa?iile istorice ?i m?rturiile privind Holocaustul din România”! De pe aceast? pozi?ie de contestare a holocaustului au fost invocate o sumedenie de informa?ii cu grad mare de certitudine, precum ?i m?rturiile inechivoce ale celor mai importan?i evrei care au fost contemporani cu acele evenimente, în frunte cu Alexandru ?afran, rabinul ?ef al evreilor din România, Wilhelm Filderman, liderul evreilor din România, Marius Mircu, scriitor, Nandor Gingold, Moshe Carmilly ?i mul?i, mul?i al?ii. To?i ace?ti evrei de mare ?inut? intelectual? au mai tr?it ani mul?i dup? producerea „holocaustului” ?i s-au men?inut mereu pe aceast? pozi?ie: în România nu a fost Holocaust!
Trebuie precizat c? o acuza?ie de Holocaust, venit? din partea evreilor din România sau din partea evreilor din Israel ori din diaspora evreiasc?, nu s-a produs mai înainte de 1990, ceea ce, evident, Marius Mircu, art-emisscade mult din seriozitatea ?i temeinicia acestei acuza?ii!
În consecin?a celor de mai sus, v? rug?m, stimate domnule Pre?edinte al Academiei Române, s? permite?i organizarea, în cel mai scurt timp, a unui simpoziona cu tema simetric?: „Informa?ii istorice ?i m?rturii privind absen?a României de pe harta Holocaustului”. Titlu probabil provizoriu. Simpozion care s? fie g?zduit, fire?te, în aceea?i prestigioas? ?i sacr? Aul? a Academiei Române.
Personal m? simt legat de acest subiect prin discu?iile purtate cândva cu marele profesor ?i om de ?tiin?? care a fost Alexandru Graur. Sunt convins c? dac? ar mai fi tr?it s? apuce acuzele de Holocaust aduse României, românilor, ar fi fost primul ?i cel mai vehement contestatar al a?a-zisului Holocaust. M? simt dator fa?? de Alexandru Graur, care a adus Academiei Române un plus substan?ial de prestigiu intelectual ?i moral, s? prezint posterit??ii sale m?rturia pe care a depus-o în mai multe rânduri în fa?a mea ?i a altor colegi de catedr?. Aula Academiei este locul cel mai potrivit pentru lansarea acestei m?rturii „privind absen?a României de pe harta Holocaustului”. V? rog s? nu-mi refuza?i posibilitatea de a-l readuce printre noi pe Alexandru Graur. M?car pe durata câtorva ore „academice”!        
Cu ur?ri de bine, 
Ion Coja, pre?edinte al Ligii pentru Combaterea Anti-Românismului
Bucure?ti, 17 februarie 2014
Anexe la scrisoarea c?tre domnul profesor Ionel Haiduc, pre?edintele Academiei Române
 
Partea întâia
M?rturiile evreilor care neag? holocaustul din România
 
II. M?rturia scriitorului Marius Mircu, despre regimul aplicat de Ion Antonescu, evreilor
 
Pentru a afla cât a fost de anti-semit Ion Antonescu, îl convoc?m ca martor pe unul dintre cei mai cunoscu?i publici?ti evrei din acea vreme - Marius Mircu. La o jum?tate de se­col dup? consumarea holocaustului din România, în cadrul unei dezbateri publice desf??urate în Israel, Marius Mircu consemneaz?, pentru ?tiin?a tuturor evreilor deci, c? prin legile anti-semite ale guvern?rii antonesciene ?i mai ales prin legea Centralei Evreilor din România, „a fost creat în România un stat (evre­iesc) în stat, spre a-i men?ine evrei, pe evrei”. În felul acesta au fost posibile unele realiz?ri cu totul extraordinare în contextul european de atunci ?i nu numai de atunci. ?i anume, în perioada 1940-1944:
„- au fost redeschise toate ?colile evreie?ti din România, închise de regimurile precedente ?i au fost înfiin?ate multe ?coli noi;
- a fost creat?, pentru prima dat? în România, o universitate evreiasc?;
- au fost redeschise, pentru evrei, spitalele evreie?ti ?i azilele de b?trâni care mai înainte fuseser? rechi­zi­?ionate de armat?;
- au fost reînfiin?ate cele dou? teatre evreie?ti, de la Bucure?ti ?i Ia?i;
- au fost înfiin?ate cantine gratuite pentru evreii s?raci;
- evreii afla?i în lag?rele de munc? obligatorie sau în închisori au fost mereu aproviziona?i cu îmbr?c?­minte ?i medicamente;
- evreii deporta?i în Transnistria au fost aproviziona?i cu îmbr?c?minte, alimente, medicamente, unelte gospo­d?re?ti ?i unelte specifice meseria?ilor;
- cu sprijinul «Centralei Evreilor» au fost readu?i în România - deci salva?i, din Transnistria -, cca 2000 de copii orfani;
- autorii evrei ?i-au putut publica o serie de lucr?ri (numai eu am scos trei). […].
- nicicând, ca pe vremea lui Ion Antonescu, Teatrul „Bare?eum” n-a avut ?i nu va avea asemenea s?li arhipline, de?i func?ionau dou? s?li;
- nicicând n-au f?cut asemenea dever cafenelele, ceai­n?riile, restaurantele evreie?ti, magazinele alimentare evre­ie?ti, tot atâtea prilejuri de adun?ri evreie?ti;
Urm?ri?i colec?ia „Gazeta evreiasc?” din acei ani: pentru fiecare zi e anun?at? cel pu?in o manifestare evreiasc?, spectacol de teatru/revist?, concert, conferin??.
La 28 noiembrie 1940 (deci pe vremea guvern?rii legio­nare - n.n.) evreii au ob?inut de la Ministerul Educa?iei Na?io­nale aprobarea pentru înfiin?area „Colegiului pentru Studen?ii Evrei”, denumire sub care se ascundea caracterul universitar al cursurilor. […] Toate aceste cursuri universitare au fost frecventate în total de 2000 de studen?i. […] Un sprijin important l-a acordat Crucea Ro?ie din România Marius Mircu - dosar Ana Pauker(pre?edintele – savantul medic Ioan Cantacuzino) care, cu acordul Minis­te­rului S?n?­t??ii a ajutat „facultatea“ evreiasc? de medicin? s? deschid? o policlinic? pentru practica studen?ilor. Aceast? policlinic? a ser­vit ?i popula?ia s?rac? din cartier, în marea majoritate evrei. […].
Important a fost ?i sprijinul acordat de unele cadre didactice români din înv???mântul superior de stat care au ajutat la întocmirea programelor de înv???mânt ?i punerea la punct a cursurilor, pentru a fi cât mai corespunz?tor celor de stat, ceea ce a fost esen?ial pentru viitorul studen?ilor.”
Marius Mircu ne ofer? ?i m?rturia altui evreu, la fel de bine informat, dr. Theodor Lowenstein: „Aceste ?coli evreie?ti din România au fost unice printre ??rile bântuite de fascism, au fost o component? a rezisten?ei poporului evreu.” ?i concluzia aceluia?i onest martor Marius Mircu: „Dar dac? aceste ?coli n-ar fi fost sus?inute de oficialit??ile române?ti, dac? nu ar fi fost tolerate de mare?alul Ion Antonescu, ar fi putut exista acest « mic Israel » din Bucure?ti, anticipa?ie a Statului Israel?”.[1] 
Nota: Recomand?m acest text care con?ine m?rturia unui evreu întreg la minte, dat? în Israel, dinaintea altor evrei, mul?i dintre ei pleca?i din România dup? ce au prins guvernarea  Mare?alului, deci buni cunosc?tori ai realit??ii. Citatul ne-a fost pus la dispozi?ie de alt evreu, Te?u Solomovici. Nu poate exista replic? la acest text din partea „nega?ioni?tilor” sioni?ti, adic? a evreilor care neag? binefacerile de care au avut parte evreii în România.
Marius Mircu, ziarist ?i scriitor evreu, n?scut în România, decedat în Israel, autor a zeci de c?r?i publicate în România ?i Israel.
 
III. M?rturia speciali?tilor de la Yad Vashem - Defini?ia oficial? a Holocaustului
 
Pe site-ul de la Yad Vashem, celebrul memorial de la Jerusalim, apare aceast? defini?ie a Holocaustului: „În centrul Holocaustului a stat decizia de a ucide fiecare evreu - b?rba?i, femei ?i copii”. 
Se potrive?te oare aceast? defini?ie pentru legisla?ia anti-evreiasc? dat? de Ion Antonescu sau cu evenimentele petrecute în România ?i în Transnistria?! Defini?ia de mai sus are acoperire numai în ceea ce s-a petrecut cu evreii în Transilvania de Nord-Vest, aflat? sub administra?ia Budapestei în acei ani.
A se compara aceast? defini?ie oficial? a Holocaustului cu defini?ia inventat? la Institutul „Elie Wiesel”, unde expresia (?i ideea) „decizia de a ucide fiecare evreu” este înlocuit? cu ...sinonimul „persecu?ia împotriva evreilor”. Nimeni, nicio persoan? întreag? la minte, nu poate nega c? a existat în România un regim vexatoriu, de persecu?ii la adresa evreilor, regim impus îns? de „Uniunea European?” de atunci, cu sediul la Berlin. În compara?ie cu celelalte ??ri din amintita „Uniune”, România a cedat cel mai greu presiunilor naziste ?i a impus sanc?iunile cele mai u?or de suportat pentru evreii s?i!
- Va urma - 
footer