Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Cristian Negrea   
Miercuri, 19 Februarie 2014 22:00
U.E.-DefensEvolu?ii strategice poten?iale pân? în anul 2025, de unde ar putea surveni amenin??ri la adresa U.E.:
-   Globalizarea care va aduce zonele de instabilitate din vecin?tate tot mai aproape de grani?ele U.E. (Accelerating globalisation). Se observ? aceast? tendin?? de m?rire a cazurilor de instabilitate în ultimii ani ?i faptul c? sunt tot mai apropiate de grani?ele europene. S? enumer?m doar ultimii câ?iva ani, mult mai pu?in fa?? de cei 12 pentru care e f?cut? prognoza: revoltele din Tunisia ?i Egipt, conflictele din Georgia, Libia, Siria, Mali, acum situa?ia din Ucraina.
- Apari?ia unei lumi multipolare ?i mai greu de guvernat (International change). Poate nu întâmpl?tor, începând cu 2012 ??rile asiatice (China, Rusia ?i Coreea de Sud) au dep??it ??rile U.E. la cheltuielile de ap?rare. Statele aflate în vecin?tatea dep?rtat?, dar tot în zona de interes, ?i care au posibilitatea bloc?rii c?ilor comerciale pentru europeni, cheltuiesc tot mai mult pe ap?rare. Ridicarea Chinei ?i r?spunsul S.U.A., care î?i mut? aten?ia spre zona Pacific sunt tendin?e care vor continua. Se estimeaz? c? în 2020 S.U.A. vor avea 60% din flota militar? în zona Pacific, restul de 40% urmând s? aib? în grij? restul lumii. În acest caz, dac? U.E. nu face nimic, în ce m?sur? state ca Rusia ?i China vor interfera ?i influen?a mai mult ??rile din vecin?tatea U.E., dar chiar ?i din interior.
- O nou? ?i profund? revolu?ie militar?, mai intens? decât cea de la începutul anilor ?90 (Technological advance). E suficient s? ad?ug?m componenta r?zboiului cibernetic ca s? ne d?m seama de gradul de schimbare. Dar nu numai aici, ci ?i în domeniul armamentului, am putea asista la schimb?ri majore. De exemplu, ar putea ap?rea sisteme evoluate de arme contra-interven?ie, care ar putea pune în dificultate for?ele americane sau europene care ar trebui s? intervin? militar într-o regiune sau alta din zona strategic? de interes. O alt? evolu?ie probabil? este dezvoltarea armelor controlate de la distan??, a dronelor, dar nu numai pe partea aerian?, ci ?i pe platforme terestre sau navale. Ar putea apare armele cu energie concentrat?, de tipul laserelor din filmele S.F. ?i multe altele.
Ori, acestea ar fi tendin?ele, trendurile. Dar înainte de a trece la scenarii posibile, s? ne uit?m în jur ?i vom vedea c? noi, ca europeni, avem motive de îngrijorare. Instabilitatea s-a apropia de grani?ele U.E. mai mult ca oricând, parc? din toate p?r?ile ?i într-un timp relativ scurt. Din 2011 încoace lumea arab? a trecut prin revolte, lupt? ?i r?zboaie civile, dintre care unele mai continu?. Observ?m situa?ia din Ucraina, cu poten?ial mare de instabilitate ?i înc? nu ?tim ce se va întâmpla acolo. Mai avem situa?ia din Transnistria. Practic U.E. este înconjurat? de un arc de instabilitate care ar putea la un moment dat s? devin? o amenin?are. Mai departe, ?inând cont de emergen?a unor noi poli de putere, în cazul în care nu se adapteaz? ?i. militar, U.E. nu mai are cum s?-?i impun? punctul de vedere, s? participe la competi?ia pentru resurse, diminuându-?i ?i rolul politic în lumea în schimbare.
S? vedem acum un num?r de scenarii posibile în viitor ?i care ar putea fi o provocare pentru for?ele armate europene dac? nu î?i schimb? optica. Autorii studiului propun un grafic care s? eviden?ieze aceste scenarii pe baza trendurilor amintite anterior eviden?iate sub forma a trei axe. Apoi sunt puse scenariile colorate în func?ie de nivelul intensit??ii riscului sau amenin??rii fa?? de UE, urmate de alte trei axe ce reprezint? tipul de r?spuns necesar, ?i nu în ultimul rând, sunt subliniate tipul de opera?ii de r?spuns pentru fiecare scenariu.
Vom lua aceste scenarii pe rând.
 
Amenin??ri la teritoriul european
 
Amenin?are: Modernizarea aparatului militar într-o ?ar? de la periferia UE îi d? acesteia posibilitatea s? amenin?e teritoriul U.E.. Elemente na?ionaliste din acea ?ar? lanseaz? mai multe atacuri cibernetice asupra infrastructurii informatice din câteva ??ri U.E..
R?spuns: Atât timp cât teritoriul UE nu este direct amenin?at, nu este necesar? dezvoltarea de capacit??i militare de ripost?. Ar fi suficient? organizarea defensive a ap?r?rii pe zonele amenin?ate (f?r? a risca o escaladare) ?i eliminarea atacurilor cibernetice prin m?suri de contracarare, cum s-a întâmplat în cazul atacurilor cibernetice asupra Estoniei în 2006.
Dezvolt?ri poten?iale: O reac?ie militar? prea f??i?? ar putea duce la o escaladare, dar ?i lipsa vreunei reac?ii ar putea da un semn de sl?biciune, de asemenea ducând la escaladare. Este posibil? o agresiune a acestui stat împotriva unui ter? aflat tot în vecin?tatea U.E..
Necesar: Respingerea unei astfel de amenin??ri necesit? capacit??i de ap?rare cibernetic? coordonate pentru a putea r?spunde unei astfel de amenin??ri care poate veni din partea statelor sau organiza?iilor criminale sau teroriste transfrontaliere. Este necesar? ?i existen?a unui grad ridicat de preg?tire pentru ap?rare (inclusiv NBC: nuclear, biologic ?i chimic). Va fi nevoie de mobilizarea de suficiente for?e militare europene, dar f?r? a da impresia preg?tirii unei lovituri preventive.
Instabilitate ridicat? în sud-estul Asiei
Amenin?are: Cre?terea puterii ?i expansiunea unei ??ri modific? radical balan?a de putere regional?. Al?i actori locali, plus alte puteri cu interese în regiune solicit? sprijin din partea U.E., a doua putere economic? mondial?, pentru stabilizarea situa?iei. U.E., ca ?i partener economic pentru o mare parte din ??rile din zon?, trebuie s? intervin? în sprijinul coali?iei formate.
R?spuns: Necesitatea patrul?rii zonei maritime pentru a men?ine leg?turile comerciale ?i pentru a stabiliza regiunea, ?inând cont c? întreruperea fluxului comercial ar avea repercusiuni economice majore în ??rile U.E..
Dezvolt?ri poten?iale: Ar fi trei tipuri, dezastre naturale (s? ne amintim de valul tsunami din 2006), pirateria ?i revendic?ri teritoriale asupra unor mici insule din zon?, revendic?ri care ar putea duce la un conflict militar.
Necesar: Ar fi nevoie ca U.E. s? fie capabil? s? trimit? ?i s? men?in? în regiune (la circa 10000 km de bazele europene) o puternic? flot? de patrulare incluzând fregate, submarine, nave amfibie ?i un porthelicopter. Împreun? cu alia?ii ?i folosind bazele lor din regiune, U.E. va contribui la stabilizarea situa?iei ?i descurajarea agresiunii.
 
Confruntare în regiunea indo-pacific?
 
Amenin?are: Conform acestui scenariu, lupta pentru domina?ie între ??rile de prim rang din regiune este în toi. În cazul acesta, alte ??ri medii, devenite state client sus?inute de una din puterile dominante, se amenin?? reciproc ridicând posibilitatea izbucnirii r?zboiului în Strâmtoarea Hormuz ?i Marea Arabiei.
R?spuns: În parteneriat cu alte state interesate, U.E. va trebui s? ac?ioneze pentru p?strarea liniilor maritime de comunica?ii. Va fi nevoie de o ac?iune maritim? care s? asigure acest lucru ?i s? nu permit? escaladarea situa?iei ?i interven?ia altor state.
Dezvolt?ri poten?iale: Chiar dac? în regiunea indo-pacific? izbucne?te doar un conflict local, acesta poate s? escaladeze rapid prin implicarea unor juc?tori importan?i în sprijinul statelor client. S-ar putea ajunge chiar ?i la lovituri nucleare tactice.
Necesar: U.E. va fi nevoit? s? mobilizeze o puternic? for?? naval? al?turi de alia?ii ei. Aceast? flot? va trebui s? aib? capabilit??i de lupt? antiaerian? ?i antisubmarin, capabile s? fac? fa?? unor sisteme avansate de contrainterven?ie care ar fi dispuse pe coaste ostile. Flota U.E. va trebui s? opereze la circa 5500 km de cas?, dar ar putea beneficia de bazele aliate, precum ?i de cele europene din Djibouti, Diego Garcia ?i Abu Dhabi. Interven?ia ar putea dura dou? luni pân? se caut? o solu?ie politic?.
 
Criz? umanitar? în Africa Central?
 
Amenin?are: În urma propag?rii tulbur?rilor din nordul Africii, un mic stat instabil din Africa Central? intr? în colaps. O minoritate oprimat? ini?iaz? proteste în capital? care sunt reprimate cu brutalitate, protestatarilor se raliaz? ?i alte minorit??i, este chemat? armata care deschide focul. Încep masacrele, opinia public? european? cere interven?ia.
R?spuns: Genul acesta de scenariu necesit? o interven?ie umanitar?, dar pentru succesul ei e necesar? protec?ia personalului. Primul lucru trebuie realizat? o proiec?ie a for?ei militare, prin crearea de zone de excludere aerian?, pot fi necesare ?i unele lovituri cu muni?ii ghidate împotriva unor ?inte guvernamentale care ar putea ataca podul aerian cu ajutor. Cet??enii europeni afla?i în ?ar? vor trebui evacua?i imediat.
Dezvolt?ri poten?iale: Caracteristicile regiunii central-africane necesit? ca s? fie p?strat? siguran?a zborurilor la mare distan??. Avia?ia european? va fi dependent? de bun?voin?a partenerilor dintre vecinii respectivei ??ri, dar care poate nu v?d cu ochi buni interven?ia european?. Se poate ca s? se afle în rela?ii bune cu regimul de la putere sau s? îl aprovizioneze cu armament.Structura defensiv?
Necesar: Bazele militare din regiune ale alia?ilor sau ale partenerilor, chiar ale ??rilor europene, se pot dovedi cruciale în ipoteza impunerii zonelor de excludere aerian? sau a loviturilor aeriene. E nevoie de suficient? avia?ie pe un teatru de opera?ii aflat la 4000 km de cas?, pentru a men?ine superioritatea aerian? ?i a lovi rapid ?inte terestre dac? e cazul. E nevoie de efort logistic cu avioane de transport, dar ?i în cazul unei interven?ii terestre limitate (poate fi sub forma unui desant la obiective precise).
 
Amenin??ri la infrastructura extern?
 
Amenin?are: Dup? ce un regim islamist ia puterea într-un stat arab, jihadi?tii instaleaz? baterii de artilerie ?i rachete de-a lungul Canalului Suez cerând taxe suplimentare de trecere pentru fiecare nav?, amenin?ând cu deschiderea focului. Se d? o dat? limit? de când va începe taxarea. Casele de asigur?ri sar în aer, bursele de asemenea, o parte din armatori î?i trimit vasele de transport în jurul Africii, drept rezultat cre?te consumul de combustibil ?i emisiile de gaze, iar pre?urile bunurilor transportate cre?te sim?itor. Printre cele mai importante bunuri care circul? prin Canalul Suez este petrolul, pre?ul acestuia cre?te de asemenea, antrenând cre?teri de pre?uri la scar?. Se cere ac?iune.
R?spuns: UE va trebui s? execute lovituri aeriene ?i navale împotriva acestor jihadi?ti printr-o opera?iune de ap?rare extins? pentru protejarea unei artere esen?iale de circula?ie în comer?ul cu Orientul Mijlociu ?i Asia.
Dezvolt?ri poten?iale: Puteri regionale ar putea s?-i înt?reasc? pe jihadi?ti cu sisteme defensive sofisticate. Jihadi?tii î?i instaleaz? sistemele de rachete în zone populate cu civili pentru a nu fi bombardate. Se poate s? ia ostatici dintre cet??enii europeni care lucreaz? în zon? sau care sunt în trecere. E o problem? care, chiar rezolvat?, ar putea ap?rea din nou, de aceea va trebui g?sit? o solu?ie pe termen lung.
Necesar: Avia?ia ?i marina european? vor trebui s? duc? ac?iuni de lupt?, al?turi de alte state aliate sau interesate, la circa 2000 km de baze. Vor fi necesare probabil ac?iuni cu drone, dar ?i cu muni?ii ghidate. Sunt posibile ?i ac?iuni ale for?elor speciale.
 
Regim agresiv în Orientul Mijlociu
 
Amenin?are: Un stat din Orientul Mijlociu cu o putere militar? în cre?tere reu?e?te s? se doteze cu armament nuclear, apoi ?i cu rachete cu raz? medie de ac?iune capabile s? loveasc? cu armament nuclear ?inte aflate pân? la 2500 km distan??. Teritoriul UE este direct amenin?at. Sigur pe el, acest stat începe s? h?r?uiasc? navele comerciale europene din Golf, s? sus?in? mi?c?rile teroriste care ac?ioneaz? inclusiv pe teritoriul european. Ulterior î?i atac? vecinul mai slab, stat pro-vestic, esen?ial pentru traseul cu hidrocarburi spre U.E..
R?spuns: ?inând cont de gravitatea situa?iei, va fi nevoie de un r?spuns interna?ional, al europenilor ?i alia?ilor lor. Va fi nevoie de o for?? expedi?ionar? mare, prev?zut? cu sisteme defensive anti-rachet?, tactice ?i strategice (de genul Deveselu).
Dezvolt?ri poten?iale: O palet? larg? de amenin??ri, de la atacuri teroriste orchestrate pe sol european, pân? la lovituri nucleare pe teritoriul european.
Necesar: O for?? expedi?ionar? puternic?, dotat? cu sisteme avansate pe platforme navale ?i aeriene, capabil? s? conduc? o coali?ie de for?e militare venite ?i din afara U.E.. Sisteme de ap?rare antirachet?, dar ?i poten?ialul de opera?iuni amfibie de desant pe sol inamic.
Cam acestea ar fi scenariile ?i v? asigur c? nu sunt toate cele posibile. În viitorul spre care ne îndrept?m ne a?teapt? amenin??ri la care înc? nu ne-am gândit. De aceea e necesar ca U.E. s? aib? o for?? militar? care s? poat? reac?iona unitar, repede ?i flexibil. Întrebarea care trebuie pus?, cu ochii pe situa?ia din Ucraina, oare liderii europeni nu s-au trezit cam târziu? Tot cu ochii la Ucraina, putem spune c? da, între târziu ?i prea târziu.
Grafica - Ion M?ld?rescu
footer