Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 09 Februarie 2014 16:24

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisUltimele evenimente petrecute pe meleagurile române?ti au scos la iveal? pe lâng? setea de senza?ional a presei, maleabilitatea ?i credulitatea marii majorit??i a românilor, care sunt gata s? cread? ?i s? înghit? orice pastil? li se pune în palm? ?i modul în care cei care conduc aceast? ?ar? - sau ce a mai r?mas din ea, mai bine zis cei care simuleaz? c? conducerea aceastei ?ari -, î?i trateaz? electoratul. O b?taie de joc total?, un dispre? dezgust?tor, o indiferen?? criminal? ?i o arogan?? f?r? margini! Dup? accidentul din Apuseni când toat? presa ?i lumea se inflamase de credeai c? am intrat în luna lui cuptor, când tot mai mul?i vorbeau de o revolt? popular? ?i deja unora începuser? s? le tremure genunchii, a venit „Generalul Iarn?” înso?it de „Colonelul Viscol” ?i au acoperit totul. Noroc cu viscolul c? s-au putut decreta coduri de urgen?? ?i astfel, oficial ?i practic, oamenii au fost împiedica?i s? încerce oarece manifest?ri „a la Kiev”. Bucurie mare la guvern! Orbi?i de vânt, de z?pada viscolit? ?i de manipul?ri, românii nu mai v?d nimic se freac? la ochi buimaci. Nu mai au timp pentru un am?rât de accident ?i doi mor?i deja îngropa?i. Acum risc? s? fie ei în?i?i îngropa?i de vii în z?pad?, considerând subiectul „Apuseni”, încheiat. Autorit??ile, guvernul, mini?trii ?i-au pus puloverele pe ei, ca Roman ?i Iliescu pe vremuri, ?i au dat ordin supu?ilor: „f?ce?i-v? c? lucra?i”, demonstrând înc? o dat? c? românul are memoria scurt?. Nimeni nu a sesizat c? ?inutele „de lucru” ale domnilor din conducerea de guvern fac parte dintr-o strategie studiat? ?i calculat?, c? figurile „îngrijorate” sunt cosmetizate cu profesionalism, sub îndrumarea sociologilor ?i responsabililor cu manipularea, cu state vechi în domeniu. Frecându-?i mâinile, bucuro?i c? televiziunile ?i oamenii au ce m?cina ?i au uitat de tragedia din Apuseni, guvernan?ii no?tri se fac c? lucreaz?.

Orbi?i de viscol, româna?ii nu v?d c? acest circ, aceast? b?taie de joc se repet? an de an, la fiecare ninsoare, de peste 24 de ani încoace ?i, de fiecare dat? singurul lucru pe care îl fac oficialit??ile este s? închid? drumurile, s? scoat? armata la desz?pezit. De fiecare dat? se promit m?suri, se rostesc amenin??ri la adresa drumarilor, dar ace?tia î?i încaseaz? nestingheri?i banii pe contracte neonorate, dau parand?r?tul celor cu care au semnat contractele, visteria partidelor se garnise?te pentru alegeri ?i toat? lumea e mul?umit?. Cum aceast? situa?ie se manifest? de peste 24 de ani, de?i aproape mereu se mai revolt? câte cineva pentru lipsa utilajelor, totul trece repede, vine vara, totul se uit?. La fel se vor uita ?i cauzele mor?ii celor dou? persoane din Apuseni ?i viitorul accident aviatic va avea aceea?i soart?, dac? vor mai avea norocul s? piloteze un alt Iovan care s? aduc? avionul la sol.

În încercarea lor de a-?i sp?la mâinile ?i p?catele dup? episodul „Apuseni”, guvernan?ii au scos la interval toate for?ele posibile, inclusiv rezervele guvernului, dar nu cele date bisericii ?i sereiului în decembrie, alea s-au p?pat deja, ci altele, din buzunarele fraierilor care cotizeaz? la bugetul prim-ministrului, nu al României, pentru c? el îl împarte cui vrea, nu cui trebuie. V?zând cu zboar? elicopterele pe viscol la ordinul primului ministru sau al lui Oprea, auzind c? elicopterul M.A.I. este destinat s? zboare inclusiv în condi?ii deosebite, v?zând cum intervin ?i sunt trimi?i militarii ?i pompierii cu ma?inile pe drumuri acoperite total de z?pad?, r?mânând ?i ei în pan? sau izola?i riscându-?i via?a, românul se simte deja mai bine ?i îi cre?te inima în piept. Dou? familii îns? nu se pot bucura. Se întreab? - cum m? întreb ?i eu: unde era elicopterul M.I. care poate zbura ?i pe viscol? Unde erau militarii, pompierii, utilajele ?enilate? Unde era guvernul când doi oameni mureau înghe?a?i, în Apuseni? Dup? cum spuneam, guvernan?ii s-au bucurat c? a venit aceast? r?bufnire a iernii, gândind c? astfel lumea va uita de tragedia din Apuseni, de indiferen?a ?i lipsa de interes cu care au intervenit ?i s-au gr?bit s? dea tot, acum, ca s? arate c?… se poate. Da, asta au ar?tat ?i asta trebuie s? vad? românii! Faptul c? dac? vrei, dac? te mobilizezi, dac? depui interes ?i coordonezi activitatea, pot zbura ?i elicopterele, pot intervenii ?i oamenii. Iar concluzia este c? în cazul accidentului aviatic din Apuseni nu a existat interes, nu s-a f?cut tot ce se putea face, de?i dotarea exista, de?i atât uman cât ?i tehnic, se putea interveni.

S-a spus c? vremea nu a permis decolarea elicopterelor M.Ap.N. sau ale M.I. în Apuseni. Gogo?i! S-a demonstrat practic! Televiziunile au tot ar?tat marea minune, elicopterul M.I. intervenind pe viscol puternic. Situa?ia în Apuseni, a fost de 100 de ori mai calm? ?i mai accesibil? meteorologic decât am v?zut acum ?i totu?i, nu s-a dat ordin sau aprobare pentru ridicarea acestora. De ce atunci Nu ?i acum, Da? ? Cine se face vinovat de aceast? indolen??, lips? de r?spundere, cauzatoare de moarte? Cine se face vinovat de faptul c? armata nu a intervenit nici m?car cu informa?ii, de?i avea date despre pr?bu?irea avionului. Radarul din Câmpia Turzii avea coordonate mult mai exacte decât cele trimise c?tre I.S.U.! R?spunsul este unul singur: dintr-un motiv sau altul, conducerea armatei nu s-a implicat ?i nu a colaborat. Probabil a?tepta ordin, probabil a?tepta s? fie rugat? sau a?tepta un troc cu cei de la interne. Eu ?tiu c? un militar a?tepta s? fie salvat iar armata a dormit în bocanci. Ru?ine! Nu ministrului du?a, care nu este militar de carier?; nu este nici m?car ministru. Armata este condus? de al?ii. Ru?ine militarilor care au avut date ?i logistica necesar?, dar au stat degeaba! Nu a?a procedeaz? un militar când un camarad al lui e în pericol!

Stima?i colegi care a?i putut interveni dar a?i stat cu mâinile în sân, a?teptând ordin de la un civil supus politic f?r? nici o leg?tur? cu onoarea ?i codul militar, ve?i avea pe con?tiin?? via?a Aureliei Ion toat? via?a voastr?! Punct. Ministrul ap?r?rii, de la c?derea z?pezii, pân? în acest moment a dat 12 comunicate de pres? în care se laud? cu m?surile luate ?i interven?ia armatei la desz?peziri, în condi?ii meteorologice extreme. La Accidentul din Apuseni îns?, în afar? de coondolean?ele transmise familiilor celor uci?i de indiferen?a guvernan?ilor, domnul ministru a dat un singur comunicat ?i ?la for?at de gura presei, care spunea a?a: „În urma informa?iilor ap?rute în pres?, Biroul de Pres? al Ministerului Ap?r?rii Na?ionale face urm?toarele preciz?ri: Ministerul Ap?r?rii Na?ionale a urmat procedurile conform legisla?iei ?i regulamentelor în vigoare. Astfel, s-a dispus preg?tirea elicopterelor I.A.R. 330 M echipate cu chit MEDEVAC de la Câmpia Turzii ?i Gearmata pentru plecarea în misiune. Din cauza condi?iilor meteo nefavorabile, cea?? dens? ?i condi?ii de givraj, conform c?r?ii tehnice, elicopterele nu au putut desf??ura misiunea. Executarea unei misiuni în condi?ii meteo nefavorabile pune în pericol securitatea personalului ?i a aeronavei.

Având în vedere c? zona de cercetare se desf??ura pe o raz? destul de mare, ministrul ap?r?rii na?ionale a dispus ca un deta?ament din cadrul Batalionului 317 Cercetare de la Cluj s? se al?ture for?elor de c?utare-salvare ale celorlaltor institu?ii implicate. Totodat?, ministrul ap?r?rii na?ionale a dispus preg?tirea aeronavei de tip C-27 J Spartan echipat? MEDEVAC pentru a transporta victimele accidentului de la Cluj la Bucure?ti. M.Ap.N., prin Centrul Na?ional Militar de Comand?-Nucleu (structura care asigur? func?iile de Centru Operativ în situa?ii de urgen??) a colaborat ?i colaboreaz? permanent cu toate centrele operative ale institu?iilor publice centrale ?i locale care ac?ioneaz? în astfel de situa?ii.”

Deci domnul ministru, ?i-a acoperit incompeten?a ?i lipsa de reac?ie prin „proceduri” ?i „c?r?i tehnice”, f?r? a interveni m?car cu o informa?ie. De?i avea, la Târgu Mure?, un deta?ament specializat în ac?iuni de c?utare salvare l-a p?strat la c?lduric? în timp ce un militar murea încarcerat în carlinga avionului. A?a zisele condi?ii meteo nefavorabile se manifestau pe o zon? foarte restrâns? în zona în care s-a pr?bu?it avionul, dar se putea ajunge în zon? cu elicopterele ?i apoi scanat? zona cu detectoare termice. Dar s-au scos în fa?? am?râtele de I.A.R.-uri în timp ce „Pumele” st?teau în hangar. Ce au f?cut S.I.A.S. ?i D.I.A.S.? Dar Deta?amentul de C?utare Salvare în lupt?? Acum îns?, pe viscol, z?pad? de trei metri, drumuri troienite, domnul Du?a a scos tot ce mai putea scoate din armat? afar?, f?r? s? mai ?in? cont de c?r?i tehnice ?i condi?ii meteo de 100 de ori mai vitrege decât cele de la accident. De ce domnule Du?a acum s-a putut ?i atunci nu? De ce domnule Oprea acum a ie?it elicopterul M.A.I. ?i atunci nu? Cine coordona cele dou? ministere din partea premierului, domnule Oprea?

De ce nu au intervenit la accidentul din Apuseni echipele de c?utare salvare conform Regulamentului de organizare ?i func?ionare a deta?amentelor interven?ie la dezastre al Societ??ii Na?ionale de Cruce Ro?ie?

De la guvernan?i nu aveai ce s? ceri. Pe ei nu îi intereseaz? via?a oamenilor, nu îi intereseaz? c? oamenii mor de frig pe ei îi intereseaz? s? nu fie ei g?si?i vinova?i, în rest, pot s? moar? to?i românii. Dovada cea mai clar? ?i f?r? dubii c? acesta este adev?rul ?i a?a gândesc guvernan?ii no?tri, a dat-o însu?i primul ministru cu o fraz? care a fost trecut? cu vederea mult prea u?or. Este incredibil, impardonabil, pur ?i simplu criminal ceea ce a spus domnul Ponta îmbr?cat „de lucru” la ?edin?a de guvern. Parc? îl ?i vedeam cu lopata în mân?. Cât fariseism, s? vii la ?edin?a de guvern în pulover ca s? creezi impresia c? e?ti la munc?, nu la o activitate oficial?. Nici în astfel de situa?ii, unii nu uit? de ceea ce au înv??at la ?colile de partid privind propaganda ?i manipularea. Ce declar? domnul Ponta la pe data de 27.01 în ?edin?a de guvern? Citez „nu avem pierderi de vie?i omene?ti din cauza neimplic?rii autorit??ilor”. Domnilor, la ora aceea erau 13 persoane decedate din cauza frigului, g?site înghe?ate în diferite locuri. Ei bine, domnul Ponta nici m?car nu a putut le pomeneasc? s? î?i exprime regretul c? are cu 13 votan?i mai pu?in pe liste, pe el îl interesa ?i se bucura chiar c? nu a murit nici unul din vina autorit??ilor, deci nu i se poate repro?a nimic a?a c? nici m?car nu i-a pomenit. Astfel gânde?te premierul României, asta e filozofia lui, ?sta este principiul care îl c?l?uze?te în via??[ Pot s? moar? to?i românii, de foame, de frig, otr?vi?i de cianuri, de apele infestate prin fragmentare hidraulic?, atâta vreme cât autorit??ile care i se subordoneaz? nu sunt vinovate direct, totul este în regul?, ne putem considera victorio?i. Acesta este primul ministru al României, iar cei care îl înconjoar? sunt dup? calapodul s?u. Primarul Bucure?tiului ordon? închiderea ?colilor pentru c? el nu este în stare s? cure?e str?zile unei capitale europene, iar ?eful C.A.D.N.R. cere ?oferilor s? î?i fac? poze în n?me?i ca s? poat? dovedi în instan?? de ce nu au pl?tit rovigneta. Oamenii înghe?au în ma?ini iar pe el îl interesau amenzile pentru c? asta le cere primul ministru: „??rii cât mai multe taxe ?i amenzi”.

Pe acela?i cântar, dar pe cel?lalt taler, p?strând o balan?? echilibrat? se afl? pre?edintele României care de?i România se afl? de zece zile în tensiune ?i stare de fierbere, se face c? nu vede, c? nu aude. A uitat de cucul de la ora 18.30, nu are nici un mesaj pentru români. Problema desz?pezirilor, a accidentului aviatic nu intr? în competen?a pre?edintelui, el nu are atribu?iuni pe aceste aspecte, a?a c? nu are ce spune. El e preocupat acum de Nana ?i eventual de aducerea lui Elan în ?ar? ca s? îi poat? înfunda pe Ghi?? ?i Ponta. ?i mai e îngrijorat pu?in de Opri?, dar nu prea mult pentru c? decizia se ia în C.S.A.T. în unanimitate ?i slav? domnului are destule voturi cu care s? î?i salveze slujitorul. Ce face B?sescu acum? Ce face cucu? Cucu strânge dovezi ?i când va ie?i, va ie?i cu bombe, petarde, fumigene pe care le va arunca înspre primul ministru. Asta este grija pre?edintelui, altceva nu îl intereseaz?.

Ace?ti doi oameni, aceste dou? con?tiin?e sunt în capul ??rii. S? nu a?tepta?i nimic altceva de la ei, au demonstrat din plin amândoi cât îi doare pe ei de soarta românilor. Muri?i fra?i români pe capete, asta v? e soarta, acesta v? e destinul, alt? solu?ie nu ave?i cât? vreme în capul ??rii stau oameni nepotrivi?i. Dar ave?i grij? cum muri?i. S? nu muri?i din cauza neimplic?rii autorit??ilor c? se sup?r? premierul.

Asta este soarta României o Românie care poate pl?te?te astfel p?catele „democra?iei” ?i crimele Cr?ciunului, o Românie uituc?, ce nu poate ?ine minte m?car c? în fiecare an în fiecare iarn? se love?te de acelea?i probleme, c? la fiecare scrutin voteaz? acelea?i nulit??i arogante ?i nesim?ite, c? de 24 de ani m?nânc? aceea?i pâine, din ce în ce mai contaminat? ?i mai înnegrit? sintetic, o Românie parc? uitat? de Dumnezeu de?i se spune c? ar fi Gr?dina Maicii Domnului.

http://www.crucearosie.ro/uploads/Legislatie/Altele/Regulament%20de%20org%20si%20func%20al%20detas%20de%20inter%20la%20dezastre.pdf

footer