Revista Art-emis
Polemici nejuridice pe seama Codului de Procedur? Penal? PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Duminică, 02 Februarie 2014 18:12

General Br. (r) Aurel Rogojan, art-emisIntrat în vria diversiunilor prin care se urm?re?te folosirea legii penale ca instrument politic al grupurilor de interese nelegitime, ?eful guvernului a devenit, ?i el, releu de amplificare a manipul?rilor. În ceea ce prive?te problema intercept?rilor, premierul a ar?tat: „La problema intercept?rilor, lucrurile stau în felul urm?tor: mandatele de ascultare pe siguran?? na?ional? nu s-au modificat în niciun fel, Legea 51/1991 le prevede în continuare. […]”. Dincolo de exprimarea stâlcit?, parc? a unuia care a fost mereu corigent la limba român?, premierul face dovada unei ignoran?e în materia unor institu?ii juridice fundamenatele, în direct? rela?ie cu drepturile ?i libert??ile fundamentale ale cet??enilor garantate constitu?ional.

Cet??ene prim-ministru,

Dispozi?iile art. 13-15 ale Legii nr. 51/1991 privind siguran?a na?ional? a României, referitoare la ceea ce numi?i „mandate de ascultare pe siguran?? na?ional?”, sunt ?i r?mân abrogate. Sunt abrogate prin efectul unei legi anterioare de modificare a Codului de Procedur? Penal?, din 2004, la care se mai adaug??i o decizie a Cur?ii Constitu?ionale. De altfel, acestea au fost, în drept, temeiurile în baza c?rora intercept?rile convorbirilor telefonice ?i ambientale ale lui Dinu Patriciu, de c?tre Serviciul Român de Informa?ii, au fost declarate ilegale, iar S.R.I. obligat la dezd?un?ri în valoare de 50.000 lei. R?mân abrogate prin efectul Legii nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedur? Penal? ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative care cuprind dispozi?ii procesual penale.

Alta:

„ […] În m?sura în care exist? o propunere pe care eu o consider de natur? s? rezolve interpretarea diferit?, ca s? se poat? începe urm?rirea penal? fa?? de fapte ?i nu fa?? de persoane, atunci toate lucrurile se rezolv? [...]. Este o interpretare pe care unii speciali?ti spun c? se pot face în continuare intercept?ri, al?ii spun c? nu ?i atunci, prin textul pe care l-a propus C.S.M., cred c? nu va mai exista nicio diferen?? de interpretare”.

Domnule prim-ministru, începerea urmaririi penale „in rem”, adic? de fa?? de fapte, cu scopul evident de a stabili f?ptuitorii, este o regul? de când exist? dreptul penal! A?adar am ar?tat c? dispozi?iile art. 13-15 din Legea siguran?ei na?ionale referitoare la tehnicile speciale de supraveghere ?i investiga?ii sunt abrogate de 10 ani. Abrogarea a fost impus? de ministrul justi?iei, Rodica St?noiu, sus?inut? de Adrian N?stase, având ca argument celebrul art. 8 din Conven?ia european? a Drepturilor Omului ?i existen?a unei condi?ii de preaderare în leg?tur? cu punerea de acord a legisla?iei na?ionale cu reglement?rile interna?ionale în materia Drepturilor Omului. Astfel, dup? ce în primul paragraf al articolului 8 se prevede c? orice persoan? are dreptul la respectarea vie?ii sale private ?i de familie, a domiciliului s?u ?i a coresponden?ei sale, în al doilea paragraf sunt prev?zute restric?iile ce pot fi impuse în exerci?iul acestor drepturi, respectiv condi?iile în care o autoritate public? poate s? intervin? în exercitarea dreptului, Conven?ia impunând expres ca ingerin?a s? fie prev?zut? în lege ?i s? constituie o m?sur? necesar? într-o societate democratic? pentru securitatea na?ional?, siguran?a public?, bun?starea economic? a ??rii, ap?rarea ordinii ?i prevenirea faptelor penale, protejarea s?n?t??ii sau a moralei, ori protejarea drepturilor ?i libert??ilor altora.

În afara acestor condi?ii expres prev?zute în textul Conven?iei, în jurispruden?a constant? a Cur?ii se mai re?ine în plus c? ingerin?a trebuie s? fie propor?ional? cu scopul urm?rit. De men?ionat c?, ?i pân? la abrogare, intercept?rile anterioare urm?ririi penale erau realizate ilegal, deoarece în lege se prevedea ca opera?iunile respective s? fie efectuate „în condi?iile prev?zute de Codul de Procedur? Penal?”, ceea ce întotdeauna înseamn? într-o faz? a procesului penal. Pentru aplicarea art. 13-15 din Legea siguran?ei na?ionale, redefinit? de azi, 1 februarie 2014, odat? cu intrarea în vigoare a noilor coduri, „Legea securit??ii na?ionale”, s-a recurs la un artificiu de interpretare, în sensul c? legea spune mai mult decât a dorit legiuitorul, c? dac? nu s-ar fi avut în vedere crearea posibilit??ii intercept?rilor ca mijloc special de ob?inere a informa?iilor cu valoare probatorie (aten?ie, acestea nu sunt mijloace legale de prob?, ci pot conduce, doar, la realizarea mijloacelor legale de prob?!), atunci textul nu ar fi fost prev?zut în legea special? a siguran?ei na?ionale. Artificiul de interpretare nu a mai ?inut dup? abrogarea expres? din anul 2004. Pentru a se crea, din nou, baz? legal? intercept?rilor, articolele 13-15 abrogate din Legea siguran?ei na?ionale au fost preluate în art. 20-22 din Legea nr.535 din 2004 privind prevenirea ?i combaterea terorismului.

Iat?, de exemplu, ce prevedea art. 13 abrogat ?i ce prevede art 20 în vigoare:

Legea nr. 51/1991 privind siguran?a na?ional?, Art. 13: „Situa?iile prev?zute la art. 3 constituie temei legal pentru a se solicita procurorului, în cazuri justificate, cu respectarea prevederilor Codului de procedur? penal?, autorizarea efectu?rii unor acte, în scopul culegerii de informa?ii, constând în: interceptarea comunica?iilor, c?utarea unor informa?ii, documente sau înscrisuri pentru a c?ror ob?inere este necesar accesul într-un loc, la un obiect sau deschiderea unui obiect; ridicarea ?i repunerea la loc a unui obiect sau document, examinarea lui, extragerea informa?iilor pe care acestea le con?in, cât si inregistrarea, copierea sau obtinerea de extrase prin orice procedee; instalarea de obiecte, între?inerea ?i ridicarea acestora din locurile în care au fost depuse […].”

Legea nr.535 din 2004 privind prevenirea ?i combaterea terorismului Art. 20: „Amenin??rile la adresa securit??ii na?ionale a României, prev?zute la art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind siguran?a na?ional? a României, inclusiv faptele de terorism prev?zute în prezenta lege, constituie temeiul legal pentru a se propune procurorului de c?tre organele de stat cu atribu?ii în domeniul securit??ii na?ionale, în cazuri justificate, s? solicite autorizarea efectu?rii unor activit??i în scopul culegerii de informa?ii, constând în: interceptarea ?i înregistrarea comunica?iilor, c?utarea unor informa?ii, documente sau înscrisuri pentru a c?ror ob?inere este necesar accesul într-un loc, la un obiect sau deschiderea unui obiect; ridicarea ?i repunerea la loc a unui obiect sau document, examinarea lui, extragerea informa?iilor pe care acesta le con?ine, cât ?i înregistrarea, copierea sau ob?inerea de extrase prin orice procedee; instalarea de obiecte, între?inerea ?i ridicarea acestora din locurile în care au fost depuse.”

Ce trebuie observat? C? în legea privind combaterea ?i prevenirea terorismului, tehnicile speciale de supraveghere ?i investiga?ii nu ?in în primul rând ?i direct de obiectul legii, acesta fiind prev?zut subsecvent obiectului legii siguran?ei na?ionale, în redactarea „inclusiv faptele de terorism prev?zute în prezenta lege“. Cu alte cuvinte, la ad?postul pretextului antiterorist, mai cunoa?tem precedente devenite scandaluri politice interna?ionale, se va continua interceptarea dup? cum vin dela?iunile, b?nuielile, interesele… Ce trebuie spus? Interceptarea comunica?iilor este o cale facil? de acces la extrem de multe informa?ii privind via?a intim?, privat?, famili?, afacerile, coresponden?a, rela?iile ?i anturajul. Atât ofi?erii de informa?ii, cât ?i investigatorii judiciari?ti prefer? aceast? cale direct? ?i intruziv? în locul tehnicilor clasice, care ?in de m?iestria profesiei… Consecin?ele sunt negative nu numai în planul protec?iei drepturilor cet??enilor, ci ?i în deprofesionalizarea agen?ilor secre?i. Cine mai sunt naivii care s? conspire sub microfoane, camere ascunse orin prin alcovuri?

În pofida controverselor, nimeni nu atac? fondul problemei. De ce nu se adopt? o lege special? privind regimul intercept?rilor? E mai bine s? se prevad? doar o posibilitate generic? a intercept?rilor, s? se creeze undeva o baz? de date ?i s? nu existe garan?ii legale privind protec?ia cet??enilor, a?a cum cere art. 8 din Conven?ia European? a Drepturilor Omului? E bine ?tiut. Numai opt luni a ?inut minunea respect?rii celebrului Art. 8. De la intrarea în vigoare a modific?rilor Codului de Procedur? Penal? din 2003 ?i pân? în noiembrie 2004, la adoptarea legii privind prevenirea ?i combaterea terorismului. Dar, ?i pe acel interval, printr-o discutabil? hot?râre a C.S.A.T., s-au ob?inut derog?ri. Culmea ironiei: Rodica St?noiu era consilier preziden?ial pentru securitate na?ional?!

footer