Revista Art-emis
Ce este valoarea? PDF Imprimare Email
Gheorghe C. Mihai   
Miercuri, 08 Ianuarie 2014 20:49

Prof. univ. dr. h.c. gheorghe C. Mihai, art-emis

 Ce în?elegem prin valori? Sunt Eminescu, Joja, Paulescu, Viorel Barbu, Buzatu, Ion Coja ?.a., valori în acela?i sens ca binele, sinceritatea, credin?a, adev?rul, justul, utilul, frumosul, grotescul ?.a.? Dar ?i ”Binele este o valoare” în aceea?i accep?iune a lui „este”? Cele trei hectare de teren arabil în proprietatea mea sunt sau au valoare? Mun?ii Alpi (Carpa?i) ?i Oltul ?i Amazonul ?i Luna sunt sau au valoare? Nuan?ele sunt foarte importante, terenul arabil, Carpa?ii, Luna sunt obiecte c?rora li se confer?, pe când binele (frumosul, justul etc) este o tensiune atributiv? universal? provenit? din spiritul uman universal, situat într-un orizont axiologic spre care ne îndr?znim, pe calea c?ruia voim a ne descoperi, în lumea c?ruia voim a tr?i.

În realitatea axiologic? pe care o construim cu vremurile, genera?ie cu genera?ie, epoc? dup? epoc?, indivizii (comunit??ile) primesc atributul valorii de un grad oarecare; astfel, ele au, nu sunt valori ?i au prin oper?, nu prin ei ca in?i, ca indivizi. Eminescu are valoare filosofico-literar? prin opera lui, valoroas?,  f?r? de care ar r?mâne cu valoarea atribuit? de meseria, de f?cutele lui socio-domestice. Opera lui Noica este oricum valoroas? ca ?i aceea a lui Liiceanu, problema e a câtimii de valoroas? a fiec?reia din acestea, care revine nu societ??ii hic et nunc, ci a istoriei universalului uman. Prin urmare, întrebarea: (mai) avem e ambigu? ?i profund derutant?. Decretul 34/1954 este sau are valoare juridic? la fel ca ?i dreptatea? „Masa t?cerii” este sau are valoare ca ?i frumosul? ?i, în general, obiectele, rela?iile, propriet??ile naturale, sociale, psihice sunt (frumoase-urâte, drepte-injuste, adev?rate-false, utile-inutile etc) sau  primesc valoare, devin valoroase.

Când spunem c? nu mai avem valori e una, c? nu exist? valori, e alta; valorile exist? peren, indiferent de opiniile in?ilor, genera?iilor, epocilor care, oricum, contribuie la con?inutul lor dinamic prin facere-tr?ire-ra?iune, dimpreun?. La fel, substan?a valorilor nu cre?te nici nu scade cu vremurile, ci ata?amentele, implic?rile, lucr?turile noastre la mi?carea ei. Frumosul nu e mai pu?in frumos azi decât pe vremea lui Tintoretto sau Mozart sau Watt sau Bernouli sau Kant. ?i atunci, întreb, ce înseamn? c? au dec?zut valorile? C? nu mai avem valori? Personalit??i creatoare de opere valoroase sunt lesne identificabile ori?iunde, recunoa?terea ?inutelor lor axiologice nu ?ine de mofturile unora, a unei genera?ii, a unui episod de via?? social? hic et nunc. Confuzia - adeseori premeditat? - între a fi ?i a avea ?ine de ideologic, de prostia ideologic?, profitoare.

footer