Revista Art-emis
A.C.T.A., din nou pe rol? PDF Imprimare Email
Cezar Adonis Mihalache   
Duminică, 24 Noiembrie 2013 23:22

NO, A.C.T.A.!De?i nu este definitiv?, decizia C.E.D.O. de a „responsabiliza” de?in?torii de platforme virtuale (de la site-urile de socializare ori site-urile „comune” la presa electronic? ?i bloguri) pentru comentariile „din afar?” trage o grea perdea peste libert??ile de exprimare. ?i nu atât cortina în sine, care poate nu se va l?sa pe de-a întregul acum, este periculoas?, ci perspectiva cenu?ie care se poate deslu?i în spatele frânturii de îngr?dire pe care au conturat-o magistra?ii de la C.E.D.O.. În acel con de umbr? care pare a înghi?i a?tept?rile a miloane de oameni; a?tept?rile, speran?ele dar, mai ales, libert??ile acestora. Cât de periculoas? este pentru noi aceast? prim? decizie, mai ales c? ea vine într-o perioad? în care guvernan?ii încearc? s? pun? felurite „talpi” presei, cel mai recent prin promovarea prin ordonan?? de urgen?? a codului insolven?ei, cu articole dedicate trusturilor media, vedem din grabnica reac?ie a ?efului de la Consiliul Na?ional de Discrimnare a românilor (C.N.D.C.), c?ci, ?eful acestei institu?ii, ignorând faptul c? nu este vorba de o decizie definitiv? a C.E.D.O. ?i se poate înc? prezuma ca ea încalc? normele U.E. privind libert??ile de exprimare, s-a ?i repezit cu bocancii în tot mai fragilul nostru drept de exprimare, vocalizându-?i bucuria, cum altfel?!, pe o re?ea de socializare. Iar cum gura p?c?tosului o ia înaintea minime ra?iuni, pre?edintele C.N.D.C.a clamat un adev?r bine mascat în ultimii ani, acesta l?udându-se c? institu?ia sa aplic? decizia C.E.D.O. (nedefinitiv?!) înc? de acum… ?ase ani!

?i totu?i, nimic surprinz?tor! Pentru c?, în mod  constant, cei ce au urm?rit deciziile Consiliului Na?ional pentru Combaterea Discrimin?rii au putut remarca felul în care aceast? agen?ie, m?sc?rit? înc? de la înfiin?are pentru a impune drepturile minorit??ilor peste cele ale majorit??ii, a emis decizii de la nivelul unei instan?e judec?tore?ti! Iar faptul c? pre?edintele institu?iei, Asztalos Csaba, vine acum ?i î?i laud? „viziunea” de a fi sanc?ionat „multe institu?ii de pres?”, ar trebui poate s? ne deschid? ochii despre felul în care sunt respectate, de fapt, libert??ile noastre de c?tre guvernan?i.

Revenind la decizia C.E.D.O. , de remrcat c? totul a plecat de la un scandal declan?at în Estonia, unde instan?ele judec?tore?ti au amendat un site de ?tiri pentru comentariile anonime, ofensatoare, vizând un articol. Considerându-se neîndrept??i?i, mai ales c? platforma avertiza c? „autorii comentariilor sunt responsabili pentru post?rile lor”, site-ul s-a adresat C.E.D.O. (reprezentan?ii site-ului argumentând c? nu erau responsabili pentru comentariile utilizatorilor). C.E.D.O. a decis îns? c? site-ul de ?tiri este responsabil din punct de vedere legal pentru comentariile ofensatoare ale utilizatorilor. Asta în pofida faptului c? administratorii platformei au asigurat eliminarea automat?, prin sistemul de filtrare, a termenilor vulgari! Pe fond, repro?ul judec?torilor s-a legat de faptul c? „numeroase comentarii injurioase au trecut de filtrul automat”, iar administratorii site-ului nu au luat m?suri ?i pentru îndep?rtarea acestora, bazându-se doar pe sistemul automat de filtrare! Or, tocmai aceast? precizare este grav?, practic, site-urile fiind „responsabilizate”, adic? obligate s? lectureze ?i, mai ales, s? elimine comentariile cititorilor. Ceea ce ne aduce extrem de aproape de o cvasiimpunere a cenzurii, sub termenul de „responsabilizare”, linia dintre un comentariu ?i o opinie fiind extrem de sub?ire! (?i emitentul deciziei, C.E.D.O. , are un site, inclusiv cu ?tiri despre activitatea sa, or, în cazul unor comentarii ireven?ioase sau pur ?i simplu „nepotrivite”, va aplica la rându-i practica cenzurii sub acoperirea autoresponsabiliz?rii?).

Evident, ar fi o naivitate s? credem c? internetul a reprezentat vreodat? o form? f?r? posibilit??i de îngr?dire a libert??ii de exprimare! De fapt, mult mai „volatil” decât suportul clasic, hârtia, „suprema libertate” pe care o afi?eaz? spa?iul web reprezint? doar o perdea de fum menit? a fi distras aten?ia de la strivirea mijloacelor clasice de exprimare. În primul rând, presa scris?. Iar dac? presa scris? a disp?rut atât de u?or a fost ?i vina jurnali?tilor care s-au l?sat îmb?ta?i cu ideea falsei libert??i garantate de comunicarea virtual?. Când, în realitate, era vorba doar de o pastil? de îndulcire a amarului gust dat de închiderea treptat? a publica?iilor, sub presiunea costurile de tipografie ?i difuzare. Astfel, ziari?tii s-au refugiat mult prea repede în ceea ce, poate cu mai pu?in de zece ani în urm?, era privit? drept cenu??reasa presei. Ziarele electronice. Foamea de exprimare, dori?a de a fi prezent public au deturnat aten?ia de la m?rul otr?vit pe care îl reprezenta presa electronic?, o pres? substan?ial mai ieftin?, cu o for?? de penetrare pe care ziarele nu ar fi putut s? o ating? decât la costuri exorbitante, dar ?i o pres? mult mai u?or de controlat la momentul necesar, internetul fiind un mijloc captiv mult mai supus „interven?iilor” exterioare decât presa scris?. Pentru c?, între presa electronic? ?i guvernele dornice de cenzur?, nu mai stau atâtea roti?e c?rora puterea s? le pun? opreli?te. Acum lucrurile sunt mult mai u?or de controlat, „cheia” fiind la acela care controleaz? mediul virtual, nu la cel ce posteaz? informa?iile. De aceea, se poate spune c? judec?torii de la C.E.D.O. pun acum pe masa guvernelor un nou proiect „A.C.T.A.”. Iar decizia lor, dac? va r?mâne definitiv?, va schimba comunicarea a?a cum o ?tiam noi! Pentru c? „responsabilizarea” de?in?torilor de spa?ii virtuale de exprimare „pentru con?inutul comentariilor” este doar un pas spre „responsabilizarea” acelora?i de?in?tori de medii virtuale pentru propriile opinii. ?i nu suntem de fel departe de momentul definirii blogurilor ca sum? de comentarii, nu doar ale cititorilor, ci ?i ale posesorilor, adic? for?area „responsabiliz?rii” din clipa în care ?i articolele (post?rile) vor fi considerate nu atât opinii cât mai ales comentarii pe marginea unui subiect.

Not?: Deciza C.E.D.O. a venit în ziua în care una dintre cele mai importante re?ele de socializare a luat hot?rârea de a anula utilizatorilor dreptul la intimitate, eliminând posibilitatea de a fi „invizibil” în c?ut?rile efectuate de c?tre al?i utilizatori. Mai mult, platforma a decis s? fac? vizibil istoricul în timp al post?rilor utilizatorilor. A f?cut aceast lucru f?r? a avertiza utilizatorii care, dac? nu doreau ca „trecutul” lor pe re?eaua respectiv? s? devin? public ?i accesibil de c?tre oricine ?i oricând, ar fi trebuit s?-?i poat? ?terge conturile de pe re?eaua respectiv?.

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer