Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ing. Doru Apostol   
Duminică, 03 Noiembrie 2013 19:01
Ro?ia Montan? (4)Prin privatizarea C.F.R. Marf? c?tre G.F.R. se poate ob?ine o pozi?ie de monopol regional pentru transportul feroviar de marf?. Trebuie avut în vedere faptul c? o companie cu capital românesc care a c?pu?at ani de zile compania de stat C.F.R. Marf? este acum în a?teptare pentru un r?spuns din partea Consiliului Concuren?ei. Dar asta e pe plan local. Pe plan regional, G.F.R. desf??oar? opera?iuni în cre?tere în Grecia, Croa?ia, Bulgaria, Ungaria, Austria, Moldova, Serbia, efectuând transporturi pe tot cuprinsul Europei. Prin pozi?ia de monopol se poate realiza evacuarea rapid? a ?lamului rezultat din opera?iunile de la Ro?ia Montan?, cu ie?ire spre rutele maritime ?i spre uzinele de prelucrare din Europa ?i restul lumii. Trebuie amintit c? senatorul Haralambie Vochi?oiu, vicepre?edinte al Comisiei pentru Ro?ia Montan? a declarat c? aproximativ 142.000 tone de material aurifer au fost scoase din ?ar?, sub pretextul unor analize efectuate în Canada ?i Australia. Este de presupus c? acestea au fost transportate cu trenul de la locul de extrac?ie ?i pân? într-un port românesc sau din ??rile vecine. Cu ce companie feroviar? ?i apoi maritim?, în baza c?ror acte, facturi, documente de export? De ce sunt întreb?ri f?r? r?spuns? Este interesant punctul de vedere al Consiliului Concuren?ei chiar dac? privatizarea C.F.R. Marf? c?tre G.F.R. a e?uat de aceast? dat?. Pentru c? patronul ?i-a anun?at inten?ia de a participa la urm?toarele 100 de licita?ii de privatizare ale C.F.R. Marf?.
 
Proiectul Ro?ia Montan? valoreaz? peste 6.300 miliarde dolari
 
În cadrul tabelului de mai sus sunt prezentate câteva date despre datoria public?, raportul între datoria public? ?i PIB, PIB-ul pe cap de locuitor ?i valoarea PIB-ului. Aceste ??ri fac parte din Grupul celor Opt (G8) la care am ad?ugat ?i România pentru compara?ia statistic?. Valorile din acest tabel sunt influen?ate de cursul valutar, burs?, conflicte interna?ionale, materii prime, modific?ri legislative, baze de calcul în care sunt inclu?i mai mul?i sau mai pu?ini parametri, datorii asumate pe plan intern sau extern etc. Astfel, în SUA datoria public? a fost plafonat? la 16.700 miliarde de dolari, nivel care a fost atins în toamna anului 2013 ?i care asteapt? s? fie rezolvat? la nivel legislativ. Dar în situa?ia în care valoarea proiectului Ro?ia Montan? este de cel pu?in 6.300 miliarde de dolari s-ar putea spune c? ''viitorul sun? bine''. Dac? facem raportul între aceast? sum? ?i popula?ia României de 20.121.641 persoane (conform Recens?mântului Popula?iei ?i al Locuin?elor din 2011) rezult? o valoare de aproximativ 313.000 USD/persoan?. E drept c? aceast? valoare s-ar raporta la durata de exploatare, dar tot nu e o sum? de neglijat.
Întrebarea evident? este de ce nu exploat?m noi ca ?ar? aceste bog??ii fabuloase? De ce trebuie s? fim slugi în loc s? fim st?pâni? În situa?ia în care ne vom exploata noi aceste rezerve am putea s? aducem în economie cel pu?in 10 miliarde de dolari anual pentru urm?toarele sute de ani. Dar asta înseamn? c? trebuie s? na?ionaliz?m aceste rezerve în interesul statului român. ?i când spun statul român m? gândesc la:
- cei care l-au votat pe pre?edintele Traian B?sescu;
- cei care au votat U.S.L., P.D.L., U.D.M.R. ?i celelalte partide;
- cei care nu au votat;
- toat? popula?ia acestei ??ri care tr?ie?te pe teritoriul na?ional sau este plecat? din ?ar? din diverse motive;
- toate minorit??ile na?ionale;
- bisericile recunoscute pe plan na?ional apar?in?toare oric?rui cult confesional;Rosia Montana Tabel-6
- to?i bugetarii (medici, profesori, func?ionari publici, militari etc.);
- to?i cei care activeaz? în câmpul muncii, pensionarii, copiii;
- cei care se afl? în penitenciare;
- cei care se odihnesc în cimitire;
- toate construc?iile care se afl? pe teritoriul României;
- istoria noastr? (Burebista, ?tefan cel Mare, Mihai Viteazul ...);
- oamenii de ?tiin?? ?i de cultur? pe care i-a dat acest popor ?i opera lor (Brâncu?i, Enescu, Eliade, Coand? ...);
- lista poate continua pe multe pagini, dar nu include politrucii ?i persoanele care din interese meschine ?i cu metode ilegale doresc s?-?i însu?easc? doar pentru ei o parte din orice înseamn? statul român.
Având în vedere cele prezentate în acest material, propun urm?toarele:
Ro?ia Montan? Tabel-7- interzicerea cianur?rii ca metod? de extragere minier? pe tot cuprinsul ??rii;
- interzicerea exploat?rii gazelor de ?ist ?i a petrolului prin metoda fractur?rii hidraulice;
- na?ionalizarea rezervelor miniere strategice în interesul statului român;
- tragerea la r?spundere penal? ?i trimiterea în judecat? a celor care au întreprins ac?iuni de subminare a economiei na?ionale, corup?ie, trafic de influen??, asocierea în vederea s?vâr?irii de infrac?iuni, înalt? tr?dare. Aici am ?i eu o întrebare: imunitatea parlamentar? confer? protec?ie în cazuri de subminare a economiei na?ionale ?i înalt? tr?dare? Bineîn?eles c? de anchete ?i încadrarea juridic? se vor ocupa organele abilitate ale statului.;
- cu ajutorul Academiei Române, a institutelor de cercetare, a universit??ilor, a societ??ii civile ?i a oric?ror alte organisme na?ionale cu atribu?ii ?i responsabilit??i specifice, s? se construiasc? un program na?ional de dezvoltare, exploatare ?i prelucrare a resurselor naturale na?ionale. Spun asta pentru c? nici o resurs? na?ional? nu constituie apanajul vreunui politician sau demnitar pe care s? o foloseasc? în interes personal.;
- stabilirea unor metode de extrac?ie ?i exploatare care s? nu produc? impacturi ecologice majore ?i posibile accidente cu pierderi uria?e de vie?i omene?ti ?i efecte catastrofice greu de reparat;
- construirea de unit??i de prelucrare (fabrici, combinate) a minereurilor extrase, pe teritoriul ??rii evitându-se astfel exportul de materii prime;
- prin construirea de capacit??i de prelucrare se vor crea mii ?i zeci de mii de locuri de munc?, care se vor întinde pe durata a multor zeci de ani;
- crearea unui cadru legislativ astfel încât s? nu se mai ajung? în situa?ii de acest gen.
Vede?i al?turi în tabelul 7,  persoanele ?i institu?iile c?ror le-a fost adresat acest material, astfel încât acestea s? poat? întreprinde demersurile necesare pentru solu?ionarea proiectului Ro?ia Montan?.
footer