Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Luni, 14 Octombrie 2013 09:29
 
General br. (r) Aurel Rogojan, art-emisRo?ia Montan? Gold Corporation s-a construit prin mit?, înalt? corup?ie politic? ?i tr?dare de ?ar?
 
Febra aurului din Romania l-a lovit, mai întâi, pe Virgil Magureanu 
 
Faptul c? numita „Comisie special?” comun? a Camerei Deputa?ilor ?i Senatului pentru avizarea Proiectului de Lege privind unele m?suri aferente exploat?rii minereurilor auro-argentifere din perimetrul Ro?ia Montan? ?i stimularea ?i facilitarea dezvolt?rii activit??ilor miniere în România” se str?duie s? lase impresia c? lucreaz? de zor nu este, nici pe departe, un fapt de natur? s? l?mureasc? fondul chestiunii. Dimpotriv?. Proiectul de lege pentru avizarea c?ruia s-a recurs la calea extraordinar? de creare a unei comisii speciale, prin strâmb? derogare de la regulile consacrate ale procesului de legiferare, stipulate de legea în materia tehnicii legislative ?i de Regulamentele Camerelor, nu este decât o tentativ? a guvernului de induce în eroare Parlamentul ?i a-l face responsabil pentru legitimarea unui lung ?ir de fraude, mari acte de corup?ie ?i tr?dare, pe care se bazeaz? specula?ia bursier? „Ro?ia Montan? Gold Corporation”.  
 

Febra aurului din România l-a lovit, mai întâi, pe Virgil M?gureanu. El ?i unii dintre cei care-l secondau la conducerea S.R.I. l-au adus în România pe australianul Jimmy Taylor, care s-a implicat în proiectul „Aurul S.A. Baia Mare”, un joint-venture al companiei australiene Esmeralda Exploration ?i al guvernului român. Compania a sus?inut c? are capacitatea necesar? pentru a cur??a un reziduu toxic minier cianurotic numit tailing, care, sub form? de praf, începuse s? fie împr??tiat de vânt. Promi?ând c? va cur??a aceste reziduuri ?i c? va continua exploatarea aurului cu ajutorul cianurilor, compania a ales s?-?i depoziteze noile reziduuri într-un lac de baraj în apropiere de Bozanta Mare. În noaptea de 30 ianuarie 2000, barajul a cedat deversând 100.000 de metri cubi de ape contaminate cu cianuri (aproximativ 100 de tone de cianuri), care s-au împr??tiat peste câmpuri ?i în sistemul hidrografic local. Cianura deversat? a afectat râurile Sasar, L?pu?, Some?, Tisa ?i Dun?re, înainte de a ajunge la Marea Neagr?. Apele poluate, în special Tisa ?i Dun?rea, au provocat moartea unei mari cantit??i de peste în Ungaria ?i în Iugoslavia. Accidentul a fost unul dintre marile dezastre ecologice din Europa. Oficial, Esmeralda Exploration a dat vina exclusiv pe c?derile importante de z?pad? din zon?. În particular, Jimmy Taylor a acuzat un sabotaj din partea unui poten?ial concurent, interesat ?i el de afacere.
 
Frank Timi? a miruit, pe îndestulate, de la dreapta la stânga e?ichierului politic
 
În locul lui Jimmy Taylor a ap?rut Frank (Vasile) Timi?, un australian de origine român? ?i f?r? leg?tur? cu mineritul, dar cunoscut cu leg?turi în re?elele interna?ionale ale trafican?ilor de droguri. Frank Timi? nu a ap?rut din senin. ?i el a fost „adus de mân?”. De Gâf Deac, ambasador extraordinar ?i plenipoten?iar al României în Australia ?i Noua Zeeland?. Sub garan?iile de bonitate ale lui C?t?lin Harnagea sau ale lui Costin Georgescu & Comp..
Ca ?i predecesorul s?u, Timi? va solicita ?i ob?ine concesiunea exploat?rii haldelor de steril... ?i, în timp ce sterilul era exportat, speciali?ti în prospec?iuni geologice, anume agrea?i, au prelevat din exteriorul perimetrului ini?ial al minei de la Ro?ia Montan?, cca. 80 tone de e?antioane de minerale, care au fost trimise pentru expertizare de c?tre unul dintre cele mai prestigioase laboratoare de determinare a con?inutului de metale rare ?i pre?ioase. Rezultatele au fost peste a?tept?ri. Imediat, proiectul de contract cu statul român a fost legalizat în copie, la un notar din Alba Iulia, fiind radiat din titlu men?iunea „proiect”. Cu documentul fals, prezentat drept contract de asociere parafat ?i cu buletinele de analiz? a concentra?iei de minerale pre?ioase ?i rare s-a constituit dosarul de listare la bursa din Toronto a unei societ??i proprietate exclusiv? a statului român ?i subven?ionat? de c?tre acesta! Din acel moment, banii au început s? curg?. Dar, pân? a ajunge aici, Frank Timi? a miruit, pe îndestulate, de la dreapta la stânga e?ichierului politic. Serviciul Român de Informa?ii a sesizat Parchetul pentru fapte de tr?dare prin transmitere de secrete ?i alte infrac?iuni.[1] 

Dosarul penal a fost abandonat din a?a-zise ra?iuni politice, rezumate procurorului general Joi?a T?nase de c?tre premierul Adrian N?stase. Supunem aten?iei comisiei parlamentare necesitatea cercet?rii complete a antecedentelor afacerii „Ro?ia Montan? Gold Corporation”, fiindc? în acest caz nu este vorba de „locuri de munc?” ?i de „investi?ii-dezvoltare”, ci de tr?dare, subminare economic? ?i devalizare a unor resurse strategice a c?ror mare valoare, înc? neestimat? complet ?i corect, a aruncat în lupt? rechinii specula?iilor bursiere. Mai exact spus, asasinii economici.


Un scandalos caz de înalt? corup?ie politic? transpartinic? ?i interna?ional?
 
Fa?? de cele, doar sumar ?i succint, expuse, în numele interesului public general, dorim s? ?tim dac? onor „Comisia special? comun? a Camerei Deputa?ilor ?i Senatului pentru avizarea Proiectului de Lege privind unele m?suri aferente exploat?rii minereurilor auro-argentifere din perimetrul Ro?ia Montan? ?i stimularea ?i facilitarea dezvolt?rii activit??ilor miniere în România „va avea în aten?ie: 
- L?murirea gravelor aspecte de fraud? bursier? ?i înalta corup?ie scoase în eviden?? în dosarul penal al afacerii „Ro?ia Montan?”, instrumentat la sfâr?itul anilor '90 ?i abandonat urmare a „deciziei politice” a premierului Adrian N?stase!
- Audierea de c?tre comisie a fo?tilor premieri Victor Ciorbea, Mugur Is?rescu, Adrian N?stase, C?lin Popescu T?riceanu, Emil Boc, Mihai R?zvan Ungureanu ?i mini?trii din guvernele acestora care au luat decizii/emis hot?râri de guvern ?i alte acte juridice/privind concesionarea, explorarea ?i exploatarea z?c?mintelor minerale de la Ro?ia Montan?, Ro?ia Poieni ?i celelalte perimetre metalifere din MuntiiApuseni!
 
- Clarificarea, inclusiv prin audierea fo?tilor ?i actualilor directori ai serviciilor de informa?ii, împrejur?rilor în care fondul informa?iilor/documentelor secrete referitoare la rezultatele cercet?rilor ?i prospec?iunilor geologice au intrat în posesia lui Frank [Vasile] Timi??
- Cine ?i cum l-a introdus pe Frank [Vasile] Timi? în afacerea „Ro?ia Montan?”, respectiv interesele c?ror politicieni autohtoni le-a reprezentat, atât în faza ini?ial?, cât ?i în evolu?iile ?i transform?rile ulterioare ale societ??ii comerciale create pentru valorificarea de?eurilor, explorare ?i exploatare de resurse metalifere în România?
- Ce alte decizii politice, în perioada 1997-2000, au impus abandonarea ?i a altor cazuri de spionaj-tr?dare, care au privit interese externe de acaparare frauduloas? a resurselor minerale de important? strategic??
- Expertizarea falsurilor intelectuale ?i materiale din actele/documentele RMGC ?i din cele încheiate cu statul român!
- Modul în care perimetrul ini?ial al minei Ro?ia Montan? de cca. 12 kmp a fost extins la peste 40 kmp., în timp ce aceasta era proprietatea statului român!
- Stabilirea modului în care cele 80 de tone de mostre geologice au fost trimise la expertizare în Australia înainte de parafarea ?i intrarea în vigoare a contractului?
- Elucidarea aspectelor de fraud? bursier?, un delict federal în SUA ?i Canada, pe care s-a întemeiat listarea la bursa din Toronto a unei societ??i a statului român ?i subven?ionat? de acesta!
- Audierea pre?edin?ilor Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian B?sescu, precum ?i a consilierilor acestora pentru securitate na?ional?!
- Ce companii miniere consacrate au mai l?sat oferte ?i nu au fost luate în considerare? Cât a fost dispus s? pl?teasc? Ovidiu Tender lui Stephen Roman pentru retragerea din afacere a firmei canadiene „Roman Copper Corp”?
- Evaluarea prejudiciilor economice rezultate din subevaluarea resurselor ?i a pre?ului de concesionare (cca. 250.000 Euro!)! Nu ar fi lipsit de interes dac? ?i autorit??ile competente ?i diriguitoare ale domeniului securit??ii na?ionale ?i fiscalit??ii publice ar reconsidera antecedentele acestui scandalos caz de înalt? corup?ie politic? transpartinic? ?i interna?ional?, iar din identificarea, blocarea ?i confiscarea penal? extins? a depozitelor bancare, precum ?i averilor fraudulos dobândite de marii corup?i s? se trateze unele dintre suferin?ele cronice ale bugetului s?n?t??ii ?i educa?iei.
 

 [1]  http://www.cotidianul.ro/exist?-un-dosar-ro?ia-montan?-el-trebuie-redeschis-de-dna-223595/.
 
 
footer