Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Luni, 14 Octombrie 2013 09:00

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisRomânia risc? s? nu se mai poat? ridica niciodat? de la p?mânt, p?mânt care deja aproape c? nu îi mai apar?ine , acesta a fost vândut, concesionat, d?ruit tuturor celor care l-au dorit oferind un comision cum spun „investitorii” sau ?pag? cum spun cei care o primesc pe ascuns. Nu este vorba de o alarm? populist?, nici m?car „na?ionalist?” este o realitate dur? pe care îns? cei care o favorizeaz? o ascund iar cei care ar trebui s? cear? socoteal? autorit??ilor se fac c? nu o v?d sau dau din mân? a lehamite. România a ajuns deja la cea mai periculoas? stare a bolii, starea la care „Organismul” nu mai lupt? pentru via??. Fie din cauza anestezicelor fie din cauza unei „medicamenta?ii” gre?ite, fie din lipsa oxigenului care refuz? s? mai vin? pe furtun, organismul românilor nu mai reac?ioneaz? la nimic, refuz? s? coopereze, „Pacientul” d? semne c? nu mai vrea s? tr?iasc?. Din când în când mai mi?c? câte un deget mai tresare un mu?chi prin Pia?a Universit??ii, dar este doar un reflex, un act mecanic aproape incon?tient, corpul în ansamblul s?u nu mai reac?ioneaz?, nu mai con?tientizeaz?, nu mai simte ceea ce se întâmpl? pe lâng? el, prive?te, are ochii larg deschi?i dar nu vede, are urechi dar nu aude, are gur? dar nu vorbe?te, este ca un Zombi, sau un organism aflat în stare de legum?, în com? dar o com? indus?, indus? de „medicul” care ar fi trebuit s? o salveze. Partea proast? este îns? c? starea de com? nu este indus? spre binele bolnavului pentru a-i lungi via?a sau a a?tepta o perioad? când se va descoperi medicamentul sau când va ajunge în sec?ie organul care trebuie grefat , aceast? stare este indus? pentru a da voie „medicului”?i „asistentelor” s? plece în concedii, s? se distreze, s? fac? un ban „operând” în privat, s? umble dup? ciubucuri ?i bani nemunci?i. În timpul acesta pacientul prive?te cu ochii în tavan, vede cum medicul de gard? î?i pip?ie asistenta, consum? b?uturi fine, fumeaz? ?ig?ri toxice lâng? el, de?i ?tie c? îi d?uneaz?, îi bag? cianuri în perfuzie, dar nu reac?ioneaz?, de?i are mâinile ?i picioarele libere. Creierul nu mai reac?ioneaz? de?i ochii v?d, v?d o mul?ime de lucruri pentru care alt? dat? ar fi s?rit ca ars:

- În Ardeal urma?ii sau pretin?i urma?i ai fos?ilor grofi, sub obl?duirea autorit??ilor care dau legi prin care favorizeaz? reinstaurarea regimului de pe timpul lui Horty, scot oamenii din cas? ?i îi las? f?r? propriet??i. Mostenitorii grofului Iosif Grosz au primit in instanta, prin decizie definitiv? ?i irevocabil? 8.700 de hectare de teren, adic? tot satul N?das din judetul Arad ?i p?mânturile aferente. România? Legum?!

- Reprezentan?i ai unor guverne str?ine fac presiuni asupra României s? dea p?mânturile unor biserici ?i reprezentan?i ai unor organiza?ii str?ine de neamul românesc, dar nu spun nimic despre drepturile românilor care au fost despuia?i de regimul austro ungar ?i de cel al lui Horty. Autorit??ile române fac sluj.[1]  România? Legum?!

- Între anii 2007 ?i 2013, R.M.G.C. a extras din mun?ii Ro?iei Montana, ?i a trimis în afara grani?elor 142.000 de tone de z?c?mânt minier sub form? de carote. Dac? ne referim numai la concentra?ia de aur, f?r? a vorbi de celeate metale rare din „probele de steril” trimise peste grani??, asta înseamn? 200 de kilograme de aur, care pe pia?a noastr? valoreaz? ?apte milioane de euro. Reprezentan?ii companiei canadiene infirm? cifrele, îns? nu neag? trimiterea minereurilor în afara grani?elor. Livrarea a început cu mul?i ani în urm? ?i a atins apogeul în timpul guvern?rii Boc.[2]  România? Legum?!

- „Investitori” pu?i pe c?p?tuial? se „înfr??esc” cu politicieni români ?i înfiin?eaz? companii de buzunar care primesc contracte ?i drept de exploatare a p?mântului distrugând mun?i ?i otr?vind p?mântul, autorit??ile for?eaz? ?i modific? prin ?pag? legi în favoarea ho?ilor. România? Legum?!

- Centrul de Instruc?ie al Infanteriei - Poligonul de la Sfântu Gheorghe, un punct strategic pe harta României, un platou de peste 1.200 de hectare la în?l?ime, care str?juia întreaga depresiune, a fost dat de c?tre prefectul Jude?ului, în posesia comunei Bre?cu, care a repartizat p?mântul pe sprâncean?. „Primarul Antal Arpad declara nu de mult c? etnicii maghiari din Sfântu Gheorghe sunt „intimida?i” de prezen?a poligonului în apropierea ora?ului. Zis ?i f?cut; beneficiind de lipsa de reac?ie a diriguitorilor Armatei din 2003 încoace - de când a început „ruperea” poligonului bucat? cu bucat? – ?i a prefec?ilor - cozi de topor -, „?mecherii” din U.D.M.R., prin primarii din Sfântu Gheorghe ?i Arcu? (fost? Valea Cri?ului), au intrat abuziv în posesia poligonului” se spune în Cotidianul. România? Legum?!

- Firme care au ob?inut prin ?pag? terenuri în exploatare, nu respect? contractele de exploatare, devin st?pâni pe tot terenul primit spre folosin??, for?eaz? plecarea locuitorilor din apropierea zonei de exploatare prin extinderea extrac?iei peste normele stabilite prin contract sub obl?duirea acelora?i autorit??i, „doctori” ?i „asisten?i” binevoitori ?i degrab? închiz?tori de ochi la ?pag?. Apar cutremure în zona de exploatare iar „doctorii”, f?r? a face nici un fel de investiga?ie f?r? o „ecografie” m?car, având la baz? numai „fi?a de observa?ie” pus? la dispozi?ie de „medicul privat” declar? c? „tratamentul” aplicat de acesta este corect, de?i au mai fost reclama?ii de „mal praxis” cu privire la acela?i „doctor”. România? Legum?!

- Undeva mai departe dar nu prea departe, în alt „cabinet”, alte autorit??i, acelea?i apuc?turi. Autorit??ile dau aviz de „operare” unei „echipe de medici” care vrea s? foloseasc? metoda de operare prin trepana?ie sau fracturare sus?inând c? nu aveau nici un motiv s? nu acorde autoriza?ia de construc?ie. Acelea?i autorit??i îns? se fac c? nu ?tiu nimic despre efectele fractur?rii ?i mai grav uit? s? spun? c? „sala de opera?ie” este proprietate privat? a unor persoane care nu au fost nici m?car întrebate dac? sunt de acord. Nu-i nimic, înarmate cu autoriza?ia, firma Chevron va intra pe p?mântul vasluienilor cu buldozerele iar autorit??ile vor da din umeri spunând c? „este legal, au autoriza?ie, nu avem ce s? le facem” de?i autoriza?ia este ob?inut? ilegal ?i abuziv, p?mântul este proprietate privat? a cuiva care nu ?i-a dat acceptul; România? Legum?!

- Acela?i lucru se întâmpla la alt cap?t de ?ar?, în comuna Brusturi, Bihor unde o companie „multina?ional?” de prospec?iuni a intrat la „verificat” pe p?mânturile oamenilor. Autorit??ile o scald?, în timp ce compania î?i vede de lucru. Primarul comunei Brusturi, Ioan Petru?, se ap?r? ?i spune c? firma str?in? a primit licen?a de explorare de la Agen?ia Na?ional? de Resurse Minerale Utile dar ?i c? au primit autoriza?ie de explorare de la Consiliul Jude?ean Bihor. ?eful cabinetului Pre?edintelui Consiliului Jude?ean Bihor, spune îns? c? „Firma care ast?zi a fost reclamat? c? face explor?ri de gaze ?i petrol la comuna Brusturi nu are aviz de la Consiliul Jude?ean, în spe??, certificat de urbanism.” ?i aici, ca ?i la Izvoarele, ca ?i în Vaslui, oamenii vor fi sco?i cu bulgozerul sau cu cutremurul de pe propriet??i uite a?a, pentru c? „doctorii” au primit ?paga.[3]  România? Legum?!

- În plus, din cabinetul „doctorilor” se vede cum ace?tia se bat, se înjur?, se amenin??, se scuip?, se zgârie se fac de râs învinuindu-se unul pe altul de furt, în?el?ciune, fraude, minciuni, mal praxis, tr?dare, crime economice, însu?ire de foloase necuvenite, tr?gând fiecare de pacient fiecare cu „echipa” lui de asisten?i ?i asisten?e, f?r? nici un pic de ru?ine, f?r? s? le pese c? aud pacien?ii sau lumea din afara „spitalului”. România? Legum?!

Cam astea ?i multe alte lucruri sunt v?zute de pacient care practic nu mai reac?ioneaz?, „anesteziat” f?r? voin??, f?r? dorin?a de a mai tr?i m?car. România Legum? asist? neputincioas? f?r? reac?ie, f?r? s? clipeasc? m?car, a?teptând momentul când i se vor decupla aparatele ?i va trece în nefiin??.

P.S. Acum trei ani „frumoasa tatii”, încercând s? arate Europei cât de „liberal?” este ea, sus?inea cauza etnobotanicelor. „Pacientul” nu a zis nimic, a considerat c? etnobotanicele sunt plantele alea din care se face ceaiul de tuse. Ast?zi emisiunile de ?tiri anun?? într-un col? de ecran, a?a ca s? nu zic? lumea c? nu au anun?at, c? „doctorii” inten?ioneaz? s? legalizeze Canabisul. Mâine, în Românie vom cânta la un ison: „Ieftine?te, Doamne heroina!”


footer