Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Joi, 10 Octombrie 2013 18:52
General Br. (r) Aurel rogojan, art-emis25 martie 2013
Declaratia finala a Consiliului Autonomiei Maghiare din Bazinul Carpatic proclama autonomia tuturor maghiarilor din statele vecine Ungariei.Comunit??ile maghiare de dincolo de frontiere nu vor drepturi reziduale, ci autonomie teritorial? în regiunile cu popula?ie maghiar? majoritar?, autonomie cultural? ?i individual? pentru întreaga maghiarime din Bazinul Carpatic, a subliniat LaszloTokes, pre?edintele Consiliului Autonomiei Maghiare din Bazinul Carpatic- KMAT, în urma consf?tuirii care a avut loc la Hodmezovasarhely ( Ungaria) . Acesta a precizat c? declara?ia final? a Consiliului, adoptat? cu consens deplin, prevede c? maghiarimea are dreptul la autodeterminare comunitar?, conform principiului 'drepturi pentru teritoriu'. [...] „Tokes: autonomie pentru maghiarimea din întregul Bazin Carpatic" (Cotidianul: „Magyar nemzet"-Ungaria din 25.03.2013 - M.T.I.)

„Maghiarii care tr?iesc în comunit??i largi au dreptul la autonomie teritorial?". Vicepremierul ungar Zsolt Semjen, responsabil de politicile pentru comunit??ile maghiare din str?in?tate, citat de MTI, a declarat: „Etnicii maghiari care tr?iesc în comunit??i largi au dreptul la autonomie teritorial?. Eforturile pentru autonomie ale comunit??ilor maghiare nu sunt departe de realitate, dat fiind c? urmeaz? un principiu al Uniunii Europene.Diaspora maghiar? are dreptul la autonomie cultural?, iar maghiarii care tr?iesc în comunit??i largi trebuie s? primeasc? autonomie teritorial? [...] fiecare comunitate trebuie s? î?i elaboreze propriul concept de autonomie în func?ie de propriile necesit??i. Guvernul Ungariei va sus?ine aceste planuri [...]". Declaratia a fost prilejuita de o conferin?a pe tema „autodetermin?rii" desf??urat? la Budapesta. („Adev?rul" din 08.04).

 

9 aprilie 2013
„Bell Research": „Jum?tate din maghiarii din România consider? c? Transilvania î?i va dobândi autonomia". Rezultatele sondajului realizat de „Bell Research", în perioada august – octombrie 2012, în trei jude?e situate la grani?a cu Ungaria (Bihor, Satu Mare, S?laj) ?i în trei jude?e din Tinutul Secuiesc (Covasna, Harghita, Mure?), publicate în ultimul num?r al revistei ungare „Nemzetpolitikai Tukor" (Oglinda Politicii Na?ionale), care apare sub egida Direc?iei pentru Rela?ii Externe a Parlamentului Ungariei, releva ca aproximativ jum?tate din maghiarii din România consider? c? sunt ?anse ca, în cel mult 12 ani, Transilvania s? ob?in? o form? de autonomie. (Cotidianul: „Uj Magyar Szo" din 09.04.2013).

 

18 aprilie 2013
Peste trei milioane de euro, finantare din partea Guvernului Ungariei ?i a mai multor companii cu capital de stat din Ungaria pentru Partidul Popular al Maghiarilor din România si reteaua organizatiilor coordonate de Laszlo Tokes. Re?eaua partidului care militeaz? pentru federalizarea României ?i autonomia teritorial? a Tinutului Secuiesc este finan?at? de facto de c?tre statul ungar, folosind c?i indirecte de transfer al banilor, ocolindu-se astfel legea. Companii cu capital de stat din Ungaria au finan?at cu peste trei milioane de euro numeroase entit??i juridice din România, aflate în strâns? leg?tur? cu László T?kes, arat? o investiga?ie a portalului de limb? maghiar? Transindex.ro din Cluj, realizat? de jurnalistul Sipos Zoltán cu sprijin din partea Departamentului de Stat al S.U.A ?i al Ambasadei Fran?ei la Bucuresti Partidul Conservator a notificat Directia Natioinala Anticoruptie, Autoritatea Electoral? Permanent? ?i Serviciul Român de Informa?ii asupra concluziilor îngrijor?toare ale investigatiei care dovede?te c? Guvernul ungar ?i mai multe companii cu capital de stat din Ungaria au finan?at Partidul Popular al Maghiarilor din România cu peste trei milioane de euro.

 

Investiga?ia releva cum mai multe companii cu capital de stat, cu conduceri apropiate liderului Fidesz, premierul Viktor Orban, au finan?at pe diferite filiere, în mod indirect, Partidul Popular al Maghiarilor din România printr-o serie întreag? de organiza?ii, asocia?ii ?i funda?ii în care se reg?sesc persoane din anturajul politic sau civic al lui Laszlo Tokes. Partidul Conservator atrage aten?ia asupra caracterului ilegal al acestei activit??i sanc?ionate de legea finan??rii partidelor politice (Legea 334/2006 privind finan?area activit??ii partidelor politice ?i a campaniilor electorale, actualizat? la data de 24/06/2011) conform c?reia este interzis? sus?inerea partidelor prin mijloace financiare din str?in?tate.

 

Re?eaua László T?kes, finan?at? de la bugetul Ungariei - (Preluare rezumata din versiunea in limba romana a investigatiei )

 

Mi?carea civic?. Consiliul Na?ional al Maghiarilor din Transilvania - CNMT sau, dup? acronimul derivat din limba maghiar? E.M.N.T. - condus de László Tökes. Dup? ?apte ani de civism mai degrab? steril, CNMT a sim?it nevoia unei ac?iuni politice mai viguroase, a?a încât a generat un partid: Partidul Popular al Maghiarilor din România (P.P.M.T.).

 

Organiza?ia neguvernamental?. Cea de-a treia entitate relevant? este organiza?ia nonguvernamental? asociat? la C.N.M.T., denumit? Asocia?ia EMNT, care preia în titulatur? acronimul în limba maghiar? al C.N.M.T., adic? E.M.N.T.. Înfiin?at? tot în 2010, când s-a n?scut ?i partidul, Asocia?ia E.M.N.T. este prezidat? tot de Laszlo Tökes.

 

Finan?area oficial? a .P.P.M.T. - Din raportul detaliat al veniturilor ?i cheltuielilor electorale al P.P.M.T., publicat pe site-ul Biroului Electoral Central (B.E.C.), reiese c? în cursul alegerilor locale din vara anului trecut, P.P.M.T. a avut venituri totale de 116.000 de euro, cheltuielile însumând 113.000 de euro. La alegerile parlamentare din 2012, partidul a avut venituri totale de 127.000 de euro ?i cheltuieli de 115.000 de euro. Din datele publicate nu reiese cine a donat bani P.P.M.T., ?i nici nu putem ?ti exact din ce activit??i a avut partidul venituri.

 

Finantarea real?. Din r?spunsurile primate in cadrul investigatiei, rezult? c? de la înfiin?area PPMT, în 2010, diferite ministere ?i firme de stat au acordat finan??ri substan?iale unor ONG-uri înfiin?ate recent de c?tre func?ionari ?i politicieni din CNMT sau PPMT. Banii , peste trei milioane de euro, au venit pe câteva filiere:

 

Filiera „Centrelor pentru democra?ie". În România, au fost înfiin?ate 26 de asemenea centre, operate sub auspiciile mi?c?rii civice a lui László Tökes, CNMT,cu scopul de a ajuta cu formalit??ile de dobândire a cet??eniei maghiare. Ministerul Administra?iei Publice ?i Justi?iei din Ungaria a transferat în total 490.000 de euro în contul Asocia?iei EMNT, ONG-ul afiliat CNMT.

 

Trainingurile, exclusiv pentru politicienii P.P.M.T. Asocia?ia EMNT a beneficiat de finan??ri în valoare de 8.000 de euro. Banca de Devoltare Maghiar?, cu capital integral de stat, a acordat o finan?are de 84.000 de euro pentru traininguri de dezvoltare comunitar? organizate de Asocia?ia EMNT în 22 de localit??i din Ardeal. Pe pagina web al CNMT, nu exista referiri despre acest program.

 

Filiera „Presa F?r? Hotare". Din r?spunsurile primite la cererile de informa?ii reiese c? în ultimii ani, cel mai generos finan?ator al proiectului C.N.M.T.-P.P.M.T. a fost Loteria de stat din Ungaria, o companie extrem de profitabil?, subordonat? Administra?iei Averii Statului Maghiar. Loteria din Ungaria este cunoscut? datorit? faptului c? în 2010 a acordat o finan?are de 850.000 de euro Funda?iei Pentru Presa Maghiar? F?r? Hotare. Pe lâng? sponsorizarea din decembrie 2010, Funda?ia Pentru Presa Maghiar? F?r? Hotare a mai beneficiat de o finan?are de 670.000 de euro din partea Loteriei ungare, acordat? în decembrie 2011. Un alt finan?ator important al proiectului CNMT-PPMT, respectiv al Funda?iei Pentru Presa Maghiar? F?r? Hotare, este Banca de Dezvoltare Maghiar?. ?i aceast? institu?ie este proprietate a statului maghiar, iar totalul dona?iilor se ridic? la 612.000 de euro. O parte mai mic? a dona?iilor provine de la compania de electricitate na?ional?, de asemenea aflat? în proprietatea statului maghiar, care a donat 34.000 de euro. Bani pentru O.N.G.-urile politicienilor

 

Pe listele de dona?ii ale companiilor de stat din Ungaria se gasesc sapte O.N.G.-uri din România, care au primit în ultimul an un total de aproximativ un milion de euro: Asocia?ia Curaj Civic, Asociatia Identitas, Asocia?ia 16 Patak, Asocia?ia Kezdiszekert, Asocia?ia Mikó Imre, Asocia?ia Pro Partium, Asocia?ia Reconstructio. Aceste ONG-uri au câteva tr?s?turi comune: toate au fost înfiin?ate relativ recent, în 2011 sau 2012, fondatorii fiind aproape exclusiv persoane ce activeaz? în CNMT sau PPMT. Aceste ONG-uri nu par s? aib? activitate, sau cel pu?in nimic ce ar justifica aceste finan??ri generoase. Iat? cum arat? bilan?ul lor:
- Asocia?ia Curaj Civic;
- Asocia?ia nu are site web. Sponsorizarea primit? de la Loteria ungar?: 99.000 de euro;
- Asocia?ia Identitas;
- Asocia?ia Identitas nu are site web. Suma primit? de la Loteria ungar?: 132.000 de euro;
- Asocia?ia Pro Partium;
Asocia?ia nu are site web. Finan?area primit? de la Loteria ungar?: 167.000 de euro;
- Asocia?ia Reconstructio;
- Asocia?ia Reconstructio nu are site web.. Finan?area primit? de la Loteria ungar?: 265.000 de euro;
- Asocia?ia 16 Patak (16 Lacuri);
- Asocia?ia nu are site web. Finan?area primit? de la Banca de Dezvoltare Maghiar?: 34.000 de euro;
- Asocia?ia Kezdiszekert;
- Finan?area primit? de la Banca de Dezvoltare Maghiar?: 34.000 de euro.
Asocia?ia Mikó Imre.
- Finan?area primit? de la Banca de Dezvoltare Maghiar?: 34.000 de euro.

 

Not?: Investiga?ie a fost realizat? în cadrul programului „Grants for Investigative Journalism", organizat de Funda?ia Freedom House România, cu sprijinul financiar al U.S. Department of State ?i al Ambasadei Fran?ei în România. Responsabilitatea pentru con?inutul acestui material apar?ine autorului ?i nu reflect? neap?rat punctul de vedere sau pozi?ia U.S. Department of State sau al Ambasadei Fran?ei în România. (Agen?ia de ?tiri: "Agerpres" din 18.04.2013 , „Adev?rul")

 

22 aprilie 2013 - Pre?edintele Ungariei, Janos Ader s-a întâlnit cu reprezentan?i ai organizatiilor etnicilor maghiari care doresc s? ob?in? autonomia în ??ri vecine. Potrivit Agentiei M.T.I. , Laszlo Tokes, un europarlamentar român de origine maghiar?, pre?edintele Consiliului pentru Autonomia Ungurilor în Bazinul Carpatic (KMAT) ?i al?i lideri din cadrul acestui organism l-au informat pe Ader despre eforturile întreprinse în vederea ob?inerii autonomiei unor comunit??i de etnici maghiari în aceast? regiune ?i în leg?tur? cu evenimente legate de marcarea Anului Autonomiei. La întâlnire au fost prezenti Jozsef Berenyi, liderul Partidului Comunit??ii Ungare în Slovacia, Miklos Kovacs, pre?edintele Asocia?iei Culturale Ungare Transcarpatice ?i Istvan Pasztor, liderul Alian?ei Ungurilor din Voivodina. (Agentia de ?tiri „Mediafax", „Adevarul" din 22 aprilie 2013).

 

Iulie 2013 - Tab?ra de var? de la Balvanos - Laszlo Tokes cere ca Transilvania sa adopte drapel propriu ?i s? fie pus? sub protectoratul Ungariei. Concomitent, fostul pre?edinte al U.D.M.R., Marko Bela, nu excude posibilitatea unor tensiuni ?i conflict generate de maghiarii din România. Declara?iile au fost f?cute în prezen?a premierului Ungariei Orban Viktor. De men?ionat lipsa, pân? la acest moment, a oric?rei lu?ri de pozi?ie din partea autorit??ilor ?i clasei politice din România.
- Va urma -


footer