Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Dr. Larry Watts   
Miercuri, 02 Octombrie 2013 22:42

Larry Watts - PacepaNu acorda?i aten?ie omului din spatele cortinei”

Pe data de 28 iulie 2013, pe canalul românesc B1 TV s-a desf??urat un program maraton de 6 ore pentru lansarea ultimului efort literar al dezertorului român al R?zboiului Rece, Ion Mihai Pacepa, „Dezinformarea”, 2013), co-autor Ronald J.Rychlak, ?i pentru a aduce omagii lui Pacepa ca presupus responsabil de c?derea comunismului în România ?i, aparent, în Europa.
Diseminarea de informa?ii false concepute pentru a induce în eroare factorii de decizie ?i/sau opinia public? cu scopul lu?rii de m?suri d?un?toare pentru interesele lor”. Ca parte a acestei extravagan?e, completat? de clipuri video de marketing ?i interviuri mass-media, domnii Pacepa, reporterul Andrei Badin, ?i Vladimir Tism?neanu au atacat persoana ?i cartea mea: „Fere?te-m?, Doamne, de prieteni. R?zboiul clandestin al blocului sovietic împotriva României” (2010).

Ironia face ca titlul ?i tema central? a volumului lui Pacepa-Rychlak „Disinformation” sunt ideale pentru în?elegerea atacurilor lor împotriva lui Larry Watts (prezentare Ria Novosti - n.r.).

Pentru acei cititorii care nu sunt familiariza?i cu conceptul, dezinformarea este diseminarea de informa?ii false concepute pentru a induce în eroare factorii de decizie ?i/sau opinia public? cu scopul lu?rii de m?suri - inclusiv non-ac?iune - d?un?toare pentru interesele lor. În cazul de fa??, acest lucru s-ar putea referi la prezentarea incorect? a unei surse ca fiind de încredere ?i demn? de consultare sau, exact invers, ca pe un ?arlatan ale c?rui rapoarte ar trebui s? nu fie nici citite, nici luate în considerare. Deoarece dezinformarea nu poate rezista verific?rii temeinice, se fac toate eforturile pentru a descuraja analiza critic?. Chiar ?i fabrica?iile cele mai bizare pot fi vândute publicului atunci când dezinformarea face apel la idei preconcepute, suspiciuni, prejudec??i culturale sau politice ale receptorului.

Cele mai multe ac?iuni de dezinformare au câteva caracteristici comune. În primul rând, în afar? de mici detalii care ofer? oarecare plauzibilitate, principalele acuza?ii sunt dificil sau imposibil de verificat. În al doilea rând, dezinformarea este dificil de a fi atribuit? înapoi, pân? la la sursa original?. Chiar ?i atunci când sunt men?ionate referin?e la sursa, ele sunt foarte generale, neînso?ite de cit?ri specifice, numere de pagin?, sau programe ?i ore de de difuzare. Aceast? tactic? deliberat? face ca receptorul s? cread? c? acuza?ia este documentat?, descurajându-l pe acesta s? examineze sau s? verifice referin?a astfel men?ionat?. Un exemplu în acest sens: niciunul din citatele pe care Pacepa le prezint? ca venind din discu?iile sale cu ?eful KGB, Yuri Andropov, ?eful Informa?iilor Externe K.G.B. Alexandru Saharovski, sau de la Nicolae Ceau?escu nu avea vreo baz? documentar?.

De asemenea, fabrica?iile echipei Pacepa-B?din-Tism?neanu privind colaborarea pe servicii de informa?ii sovieto-român? post-1963 ?i atacurile împotriva persoanei ?i muncii mele urmeaz? acela?i model.  De?i ei sus?in existen?a post-1963 a  colabor?rii împotriva S.U.A., Vatican ?i Israel, din partea României, ei nu furnizeaz? vreo dovad? care s? o sus?in? în afara  „autorit??ii” lui  Pacepa, insistând numai asupra a ceea ce a scris el în Orizonturi Rosii.  Mai mult, ei inventeaz? propriul lor „Larry Watts”, în scopul de a ataca afirma?ii pe care eu niciodat? nu le-am exprimat verbal sau în scris, în timp ce încearc? s? atrag? personalit??i, nu direct implicate, din SUA s? li se al?ture în campania lor împotriva afirma?iilor atribuite mie pentru care ace?tia sunt singurii responsabili. Aceast? a doua tactic? corespunde unui “joc” standard de dezinformare în care conflictul este aprins între ?int? ?i o ter?? parte pân? când acesta ajunge s? se autosus?in?, deturnând astfel energiile ?intei ?i sl?bind pozi?ia sa.

Fostul director al C.I.A., R. James Woolsey,  a c?zut în aceast? capcan? pentru c? avea încredere în Pacepa ?i trebuie c? nu a mai verificat acuza?iile lui Pacepa. Aceea?i tehnic? a fost folosit? pentru a-l ademeni pe Albert Einstein ?i un num?r de senatori ?i congresmeni americani în sprijinul naiv oferit organiza?iilor din Frontul Sovietic ce pretindeau c? lucreaz? pe probleme de asisten?? social? în perioada anilor 1920 si 1930.[1] 

Domnii Pacepa ?i Tism?neanu au încercat s? angajeze o autoritate din SUA pentru a discredita „Fere?te-m?, Doamne, de prieteni. R?zboiul clandestin al blocului sovietic împotriva României” înc? de la publicarea ei. Aceasta nu a fost o sarcin? u?oar? având în vedere c? aceast? carte a primit recenzii favorabile de la speciali?ti de renume pe tema România ?i R?zboiul Rece.[2]  „Fere?te-m?, Doamne, de prieteni. R?zboiul clandestin al blocului sovietic împotriva României” a primit  de asemenea avize de sus?inere de la un fost analist ?ef al serviciilor secrete britanice, un analist senior CIA responsabil pentru Balcani, mai mul?i fo?ti înal?i diploma?i americani care au servit în zon?, ?i profesori atât din ??Statele Unite cât ?i din  Europa. În România, cartea a fost bine întâmpinat? ?i apreciat? de academicieni, profesori universitari, arhivi?ti, directori din serviciile de informa?ii post-comuniste, mini?trii Ap?r?rii, ?efii Statului Major General, etc (pentru comentarii ?i extrase din c?r?i.[3]  

Confrunta?i cu o o misiune aproape imposibil?, de a combate „Fere?te-m?, Doamne, de prieteni. R?zboiul clandestin al blocului sovietic împotriva României” , Pacepa si compania au ales s?  evite cartea cu totul. În schimb, ei dau impresia c? se refer? la carte citând critici ?i acuza?ii împotriva propriilor lor fabrica?ii. În tentativa lor de a face acest ?ir de fabrica?ii mai credibil, ei atribuie un caracter ?i un trecut  autorului care au foarte pu?in? leg?tur? cu realitatea. Pentru ei  Larry Watts este un american neloial care a fugit din Statele Unite în timpul R?zboiului Rece, ?i care ?i-a vândut serviciile regimului comunist din România, ?i chiar ?i-a tr?dat ?ara - reprezentandu-m? pe mine ca pe un Pacepa pe invers. În acest timp, Pacepa este confortabil înf??urat în mai multe valuri de steagul american, compunând „scrisori de dragoste” c?tre Statele Unite ale Americii. Astfel de fabrica?ii se pot credibiliza deformând persoana-?inta, care altfel ar fi lipsit? de orice motiva?ie credibil? pentru comportamentul imputat. De exemplu, aproape imediat dup? publicarea „Fere?te-m?, Doamne, de prieteni. R?zboiul clandestin al blocului sovietic împotriva României”, Vladimir Tism?neanu a început s? insinueze c? fusesem un adept al stalinismului ?i c? lucrasem pentru Securitate, el sugerând c? am „devenit  nativ” de la „prea mult contact” cu istoricii militari români înainte de 1989.[4] 

Andrei B?din, intervievatorul lui Pacepa în „evenimentul major de televiziune,” deformeaz? prin exagerare povestea unui Larry Watts, care „s-a mutat în România lui Ceau?escu”, dup? ce a ob?inuse „azil  politic din partea regimului” apoi a „îmbr??i?at idealurile comunismului românesc” ?i „a colaborat cu Securitatea”.[5]  Pacepa, sursa lor de informa?ii „de încredere”, declar? c? „în realitate, Watts s-a stabilit în România în timpul domniei lui Ceau?escu ?i a lucrat pentru fratele lui Ceau?escu, generalul Ilie Ceau?escu.”[6]  Niciuna dintre aceste fabrica?ii nu ar putea rezista chiar unei simple verific?ri a faptelor. Diversele mele c?l?torii în România au fost întotdeauna organizate ?i finan?ate sub egida Congresului sau Guvernului american. Astfel, am petrecut doi ani în România comunist? pe o bursa Fulbright, câteva luni pe burse IREX, ?i dou? luni pe ceea ce se cheam? de exemplu bursa pe Resurse Na?ionale. N-am întâlnit un singur membru al clanului Ceau?escu în acest timp si nu am acceptat vreun loc de munca de la ei. Nici nu m-am cuib?rit într-un azil confortabil din care s? conspir cu regimul Ceau?escu în timpul anilor 1980, cum pretind Pacepa ?i B?din.

L?sând la o parte universul alternativ creat de Pacepa ?i compania, în realitatea noasträ, cea în care traiectoria persoanelor poate fi retrasat? conform cu documentele existente, eu am condus fie activitatea de cercetare la Woodrow Wilson Center în cadrul unui grant  în Washington DC, fie mi-am finalizat lucrarea de doctorat în Los Angeles într-un program comun dintre R.A.N.D. ?i U.C.L.A.,  timp în care lucram ca ?i consultant R.A.N.D.. Am dat asisten?? de cercetare ?i analiz? pentru studii comisionate de Pentagon cu privire la Uniunea Sovietic?, Europa de Est ?i Pactul de la Var?ovia. Aceste studii au fost conduse de catre expertul R.A.N.D. pe probleme K.G.B., Jeremy Azrael, ?i au fost efectuate cu diferi?i speciali?ti R.A.N.D.  în problematica ??rilor Pactului de la Var?ovia ?i a Europei de Est - de exemplu, JF Brown, A. Ross Johnson, John Van Oudernaren, ?i F. Stephen Larrabee.  Am avut de asemenea privilegiul de a lua parte la ocazionalele episoade de „joc de r?zboi”, cu participarea lui  McGeorge Bundy, Frank Fukuyama, Arnold Kantor etc.

În 1988 perspectivele României mi s-au p?rut atât de sumbre încât am p?r?sit-o temporar ca obiect de studiu, reorientându-mi aten?ia pe analiza evolu?iei extraordinar? pe atunci de liberalizare a U.R.S.S.. Numai r?sturnarea lui Ceau?escu în Revolu?ia din decembrie 1989 ?i persuasiunea personalului I.R.E.X. m-au convins s? ma întorc la subiectul România de la postul de profesor la Washington University din Seattle.

Începând cu 1991 pân? azi, am locuit si activat în România cel pu?in jum?tate din timp, lucrând pe integrarea în N.A.T.O. ?i reforma serviciilor de securitate, iar din 2009 ?in cursuri universitare ?i scriu.  Pâna în prezent, ?ederea mea in România a fost întotdeauna pe baza unor vize temporare.  Nu am cerut ?i nu am aplicat vreodat? pentru cet??enia român?. Pentru toate acestea exist? documente ce pot fi verificate la fiecare dintre institu?iile men?ionate.

Capacitatea lui Pacepa de a compune tirade de neadev?r este impresionant?. Într-o „revela?ie,” în mod evident considerat? de el ca fiind „dovada peremptorie”, Pacepa proclam? ritos c? versiunea în limba englez? a c?r?ii mele ar fi fost publicat? doar dupa un an de la  edi?ia sa în român?. „În mod clar”, spune gloriosul dezertor, „cartea lui Watts a fost mai întâi scris? în limba român?,” ?i a?a se „demonstreaz? rolul ei de dezinformare”.[7] 

Înc? o dat?, fabula?ia lui Pacepa se destram? chiar atunci când e supus? la verificarea cea mai sumar?. Edi?ia englez? a c?r?ii mele, incluzând prim-planuri ale coper?ilor din fa?? ?i spate, fragmente în englez? precum ?i h?r?i interioare a fost prezent? pe internet din noiembrie 2010. Ea a fost, de asemenea, prezentat? la reuniunea din România a Comisiei Trilaterale, la acel timp. Prima edi?ie româneasc? a fost lansat? abia 7 luni mai târziu în mai 2011, fiind semnalat? ?i pe internet.

„Calul” englez, într-adev?r, a venit înainte de „carul” românesc.

Verificarea cronologiei prezentate este un exerci?iu trivial. Ignorarea de c?tre Pacepa a acestei cronologii , insistând c? ordinea de publicare a fost exact invers, ridic? întreb?ri foarte serioase cu privire la alte informa?ii care-l au pe el ca singura surs?.  Faptul ca Pacepa a indus în eroare o serie de fo?ti oficiali americani ?i al?i americani nu reduce deloc problema lui serioasa de credibilitate. Pacepa se ocupa de cartea mea în capitolul final (înainte de epilog) al Dezinformarii sale, insistând c? aceasta este destinat? discreditarii lui. Cu toate acestea, în „Fere?te-m?, Doamne, de prieteni. R?zboiul clandestin al blocului sovietic împotriva României” (2010), care are 760 de pagini, Pacepa apare numai pe ?apte pagini de text, prima dat? doar de la pagina 550 [8]  ?i, spre deosebire de practica sa, eu nu-l vizez cu atacuri la persoan?. Cele câteva referin?e scurte pe care  le fac la trecutul s?u din România se bazeaz? în principal pe propriile sale declara?ii, ?i pe descoperirile recente ale angaja?ilor de la Consiliul Na?ional pentru Studierea Arhivelor Securit??ii din Romania.[9]  )

Acestea fiind spuse, cartea mea detaliaz? r?zboiul clandestin al Blocului Sovietic împotriva României pân? în 1978, bazându-se în principal pe documentele de arhiv? din fostele membre ale Tratatului de la Var?ovia. Iar  descoperirea central?, c?  independen?a regimului comunist din România a fost nu numai real?, dar chiar mult mai adev?rat  anti-sovietic? decât ne-am dat noi seama la timpul potrivit in Occident, love?te din plin legenda lui Pacepa, atât de sus?inut? de domnii Tismaneanu si B?din.

Tema principal? a lui Pacepa r?mâne a?a cum a fost întotdeauna - c? România comunist? a fost un cal troian sovietic ?i c? nimic din independen?a sa nu a fost real. Pe de alt? parte, echipa Pacepa ne cere s? respingem abunden?a de documente contrare tezei lor, ce au ap?rut din arhivele statelor Pactului de la Var?ovia, ?i s? ignoram „omul din spatele cortinei”, pe care daca l-am examina macar un pic s-ar distruge întregul mit creat de repetarea îndelungat? a acestei minciuni.

Dup? Pacepa, România i-ar fi legat la ochi pe pre?edin?ii Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter si Reagan (în primul s?u mandat), ?i pe directorii respectivi ai C.I.A. John McCone (1961-1965), William Raborn (1965-1966), Richard Helms (1966-1973), James Schlesinger (1973), William Colby (1973-1976), George Bush, Sr (1876-1977), Stansfield Turner (1977-1981), ?i, se pare, pe William Casey pe durata primei jum?t??i a mandatului s?u (1981-1987). Aceast? poveste ar fi fost foarte improbabil?, chiar f?ra avalan?a post-comunist? de eviden?? documentar? contrar? de la autorit??ile sovietice ?i ale Pactului de la Var?ovia - documente acum disponibile publicului pe site-uri Proiectului Istoriei Interna?ionale a R?zboiului Rece de pe lâng?  Woodrow Wilson Center ?i de Istorii Paralele pentru Cooperare în Securitate.[10]  În schimb, Pacepa arunc? o „cortina” de vinov??ie asupra întregului aparat românesc de securitate, asupra diferitelor regimuri comuniste din România, asupra României îns??i, în a?a fel încât toate acestea s? poat? fi identificate, dupa teza lui Pacepa, ca reprezentând interesele KGB-ului ?i ale Kremlinului. Pacepa ar fi dorit s? ne fac? s? credem ca bog??ia de documente, disponibile în prezent datorit? Biroului de Istorie al Departamentului de Stat al SUA ?i al Freedom of Information Act Reading Room de pe lânga CIA, sunt nesigure deoarece SUA ar fi avut ochii lega?i de la inceputul anilor ‘60  pân? la aproape o decad? dup? sosirea lui în Statele Unite.[11]  

Întotdeauna, o propunere improbabil?, insisten?a asupra ei este acum ridicol?. Nu doar c? inteligen?a securit??ii americane poate fi comparat? cu cea din cadrul Pactului de la Var?ovia, dar este chiar posibil s? triangul?m documenta?ia din fostul bloc sovietic, pus? la dispozi?ie prin declasificare oficial? ?i procesele de verificare cu improviza?ia scurgerii de informa?ie din Germania de est, din timpul pr?bu?irii Republicii Germane Democrate, documentele KGB scoase ilegal de Vasili Mitrokhin, ?i documentele Comitetului Central Sovietic ?i ale KGB-ului au r?mas în arhivele Republicii Moldova (?i ale altor foste republici sovietice), pe care Moscova a fost disperat? s? le reclasifice (f?r? succes pân? în momentul scrierii acestui text).

- Va urma -

Sursa: Adevarul.ro, Ziaristii Online[12]  


[1][[1]]  http://www.foia.fbi.gov/foiaindex/einstein.htm, New York Times, 09/02/22

[2][2] vezi: Prof. Keith Hitchens, Prof. Dennis Deletant, ?i Directorul politicii de Securitate Na?ional? ?i Strategie de la Colegiul de R?zboi al Armatei SUA , colonelul Charles Van Bebber. (Europa de Sud-Est, 36 1 (decembrie 2012), Revista slavica si Est Europeana, 90 1 (ianuarie 2012); Parametrii, 41 3 (toamna anului 2011).

[3][3] vezi www.larrylwatts.com

[4][4] Tismaneanu.wordpress.com 28/05/11, 30/05/11, 20/12/11 ?i 11/05/13

[5][5] B?din.ro, 18 ?i 19/10/13, evz.ro, 29/07/13.

[6][6] „Disinformation” Pacepa ?i Rychlak, 2013, p.340.

[7][7] Ibidem

[8][8] Larry Watts, „Fere?te-m?, Doamne, de prieteni. R?zboiul clandestin al blocului sovietic împotriva României”,2010, p. 550-552, 554, 581-582, 660

[9][9] vezi Liviu ??ranu, Ion Mihai Pacepa în dosarele Securit??ii 1978-1980, CSNAS 2009 ?i Ziaristi Online: EXCLUSIV: “Pacepa nu a fost agent CIA”. Interviu cu Liviu Taranu, cercetatorul CNSAS care i-a disecat viata fostului prim-adjunct al DIE “defectat” in SUA

[10][10] vezi: http://digitalarchive.wilsoncenter.org/?i  http://www.php.isn.ethz.ch/collections/index.cfm)

[11][11] vezi:  http://history.state.gov/ ?i  http://www.foia.cia.gov/

[12][12] adev.ro/mrkzv6, http://www.ziaristionline.ro/2013/08/25/larry-watts-combate-dezinformarile-cuplului-informativ-pacepa-tismaneanu-rolul-cel-mic-al-celor-doi-agenti-diseminarea-de-informatii-false-concepute-pentru-a-induce-in-eroare-factorii-de-decizie-s/#sthash.LNsBkkba.dpufVersiunea în limba englez? - See the English version at LarryWatts.blogspot.com

footer