Revista Art-emis
Falsa dihotomie PDF Imprimare Email
  
Duminică, 22 Septembrie 2013 18:03

Vocea Rusiei, Alfred Gusenbauer, George SörösRedac?ia revistei ART-EMIS precizeaz? c? nu este neap?rat de acord toate afirma?iile cuprinse în materialul prezentat mai jos, îns? este imperios necesar ca cititorii s? cunoasc? ?i alt? opinie asupra scandalului Ro?ia Montan?, chiar dac? aceasta vine de la portalul Guvernului Federa?iei Ruse „Vocea Rusiei” - o voce din ce în ce mai puternic? ?i care poate fi u?or comparat? cu postul de radio „Europa Liber?” de alt?dat?. Ambele au brodat/brodeaz? pe osatura adev?rului, ambele au fost/sunt pl?tite ?i au servit/servesc alte interese decât cele ale României. În ceea ce ne prive?te pe noi, românii, este cazul s? ne reamintim cuvintele lui Jean-Marie Le Pen, adresate poporului român: „Îmi pare r?u c? trebuie s? v-o spun, dar acest p?mânt e prea frumos ?i prea bogat ca s?-l pute?i p?stra f?r? lupt?. Vi-l vor lua!”. Miliardarii care tânjesc dup? aurul de la Ro?ia Montan? nu au scrupule. „Partea cea mai interesant? a [afacerii - n.n.] const? în faptul c? principalii ac?ionari ai companiei canadiene, miliardarii Steinmetz, Kaplan ?i Paulson sunt considera?i rivali ideologici ?i concuren?i economici ai miliardarului George Sörös. În acela?i timp, Alfred Gusenbauer, „directorul independent”, îns?rcinat cu supravegherea managementul companiei în vederea respect?rii intereselor ac?ionariatului este unul dintre prietenii lui Sörös” sus?ine Valentin M?ndr??escu în ancheta sa despre Ro?ia Montan?.

Ast?zi, v? prezent?m un material preluat de la sursa men?ionat?,[1]  care se refer? la dou? dintre hienele ce s-au n?pustit asupra trupului zbuciumat al României: George Sörös ?i Alfred Gusenbauer. (Redac?ia ART-EMIS)

Valentin Mândr??escu - Ro?ia Montan? ?i falsa dihotomie între „dreapta” ?i „stânga”

Proiectul Ro?ia Montana întruchipeaz? toate aspectele negative ale „sistemului tic?lo?it” ?i „capitalismului de cumetrie”. [...] Am demonstrat c? România va încasa cu 3,7 miliarde de dolari mai pu?in decât ar fi încasat Congo pentru un proiect asem?n?tor. Acum a venit timpul s? facem o analiz? a persoanelor care finan?eaz? ?i coordoneaz? proiectul Ro?ia Montan?. În curând vom ajunge la persoanele „din spatele cortinei”, dar vom începe cu personalul executiv al Garbiel Resources.

Unul dintre aspectele curioase ale modului în care func?ioneaz? compania Gabriel Resources const? în faptul c? managementul companiei are salarii colosale, chiar ?i în condi?iile în care Gabriel Resources înc? nu are profit. Îns? banii nu sunt pl?ti?i degeaba. Ac?ionarii companiei au avut grij? s? aduc? la Gabriel Resources pe cei mai buni speciali?ti în domeniul „proiectelor speciale” ?i „rela?iilor cu guvernele statelor subdezvoltate”. C.E.O.-ul companiei este Jonathan Henry care a intrat în top 10 ai celor mai bine pl?ti?i directori executivi din Canada cu o remunerare total? de peste 9,5 milioane de dolari dup? estim?rile M.S.N. Canada. Ce ?tie s? fac? Jonathan Henry ca s? merite ace?ti bani? Înainte s? ajung? la Gabriel Resources, Henry a fost C.E.O.-ul companiei britanice Avocet Mining unde ?i-a demonstrat eficien?a managerial?. În ciuda presiunilor din partea societ??ii civile, Avocet Mining nu a semnat Codul Interna?ional de management al produc?iei, transportului ?i folosirii cianurii în produc?ia aurului. În 2011, la una din exploat?rile de?inute de compania britanic?, un camion înc?rcat cu cianur? a c?zut într-un râu care alimenta cu ap? câteva sate învecinate. „Înainte s? ne salveze, aurul o s? ne omoare”, scriau jurnali?tii locali, f?când referire la promisiunile Avocet de a aduce locuri de munc?, investi?ii ?i prosperitate. Sun? cunoscut, nu? Practic, nici un proiect al companiei britanice nu s-a desf??urat f?r? un scandal de propor?ii: cianur? în râurile din Brukina Faso, dispute pe licen?e cu guvernul din Tadjikistan, acuza?ii de prejudicii comerciale în valoare de peste un miliard de dolar în Indonezia. Acum devine clar de ce fostul C.E.O. al Avocet a fost ales pentru a conduce opera?iunile Gabriel Resources. Are toate calific?rile necesare pentru a lucra în România.

Cel mai interesant personaj din echipa de management de la Gabriel Resources este „directorul independent” Alfred Gusenbauer, fost prim-ministru al Austriei în perioada 2007-2008. De ce ar fi nevoie de fostul cancelar austriac în conducerea unei companii miniere? Alfred Gusenbauer are o reputa?ie de specialist în rela?ii guvernamentale ?i are mul?i prieteni în Europa de Est. În România, doctorul Gusenbauer face parte din consiliul ?tiin?ific al Institutului Social Democrat „Ovidiu ?incai” al c?rui pre?edinte este Adrian N?stase. Mai mult, Gusenbauer a participat, începând din 2006, la reuniunile grupului Bilderberg, în cadrul c?rora putea s? g?seasc? „numitor comun” cu Mugur Is?rescu care a devenit convins c? rezerva de aur a României nu trebuie s? creasc?. Fostul premier austriac are o vast? experien?? în domeniul sus?inerii unor afaceri care depind de bun?voin?a guvernului României. Toate companiile care l-au angajat pe Gusenbauer ca director sau consultant au avut un succes deosebit în domeniul privatiz?rilor ?i contractelor publice. Alpine Bau, pentru care fostul lider al social-democra?ilor austrieci a lucrat în calitate de consultant, a reu?it (împreun? cu Ion ?iriac) s? achizi?ioneze pachete majoritare la Granitul Bucure?ti ?i S.C.A.E.P. Giurgiu Port. Compania Strabag, la care Gusenbauer a fost angajat ca „director independent”, a ob?inut numeroase contracte de construc?ie de drumuri, îns? scandalurile legate de execu?ia acestor contracte în valoare de miliarde de dolari se ?in lan?. Lista succeselor manageriale ale fostului cancelar austriac poate fi continuat?.

Partea cea mai interesant? a [afacerii] const? în faptul c? principalii ac?ionari ai companiei canadiene, miliardarii Steinmetz, Kaplan ?i Paulson sunt considera?i rivali ideologici ?i concuren?i economici ai miliardarului George Sörös. În acela?i timp, Alfred Gusenbauer, „directorul independent”, îns?rcinat cu supravegherea managementul companiei în vederea respect?rii intereselor ac?ionariatului este unul dintre prietenii lui Sörös. Gusenbauer se afl? în rândul celor „95 de prieteni” ai lui Sörös care în 2011 au semnat o scrisoare deschis? prin care Sörös ?i cei care îl sus?in cereau instituirea unei uniuni fiscale în cadrul Uniunii Europene ?i crearea unui mecanism legislativ prin care conducerea UE ar putea controla bugetele ??rilor-membre. De fapt, Sörös ?i prietenii au cerut crearea (la nivel economic ?i fiscal) a Statelor Unite ale Europei în care ??rile-membre vor r?mâne f?r? suveranitate economic? ?i f?r? controlul asupra propriilor bugete. Acum, acest proiect este sus?inut atât de politicieni de dreapta (Merkel, B?sescu) cât ?i de politicieni de stânga (Gusenbauer, Ponta). În acela?i timp, afacerile miliardarilor „de dreapta” (Kaplan, Paulson) sunt supravegheate Gusenbauer, prietenul miliardarului „de stânga” Sörös. În acest context, fiecare cet??ean capabil de gândire logic? ar trebui s?-?i pun? o întrebare simpl?: nu cumva politicienii „de stânga” ?i „de dreapta” joac? de fapt în aceea?i echip??
 
Precizare: Toate informa?iile prezentate în articol apar?in autorului.
Grafica - Ion M?ld?rescu

footer