Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Luni, 16 Septembrie 2013 12:52

General br. (r) Aurel Rogojan2 februarie 2013

Declaratia de la Satu Mare -  2013 „Anul autonomiei”. Peste 400 de persoane au participat la conferin?a intitulat? „Alege viata! - Alege autonomia!”, organizat? sâmb?t?, 2 februarie 2013 la Satu Mare, de Consiliul Na?ional Maghiar din Transilvania (CNMT), în parteneriat cu Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPMT). Evenimentul a fost organizat cu prilejul împlinirii a zece ani de la lansarea mi?c?rii de autodeterminare a maghiarilor din Transilvania, mi?care care în acela?i an, în 2003, a condus la înfiin?area CNMT. Participan?ii au votat propunerea f?cut? de T?kés László privind declararea anului 2013 Anul Autonomiei. Pre?edintele CNMT a declarat c? autonomia este o cauz? vital? a comunit??ii maghiarii din Transilvania, eviden?iind importan?a coordon?rii proiectelor de autonomie elaborate de organiza?iile politice maghiare.

În cadrul conferin?ei a fost adoptata Declara?ia de la Satu Mare”, în care se prevede c?, în interesul dobândirii autonomiei, se alege calea ac?iunii. Documentul militeaza pentru un consens politic orientat spre autonomie al organiza?iileor maghiare din întregul Bazin Carpatic ?i nu doar între cele din Transilvania. Declara?ia de la Satu Mare prevede, de asemenea, c? este necesar? ?i exercitarea unor presiuni politice legitime în afara Parlamentului. Participan?ii la conferin?? au aprobat ?i declara?ia de inten?ie cu privire la constituirea Consiliului Autonomiei din Partium. […]” [  Cotidianul: „Uj Magyar Szo” - 04.02.2013]

3 februarie 2013

„Drapelul secuiesc a fost arborat pe cl?direa prim?riei din Remetea Nirajului”. La ini?iativa reprezentan?ilor Partidului Civic Maghiar din cadrul administra?iei locale din Remetea Nirajului, jude?ul Mure?, pe cl?direa prim?riei a fost arborat drapelul secuiesc, […] Cu acest prilej, un vorbitor a afirmat ca “autonomia Tinutului Secuiesc trebuie s? existe pentru ca administra?iile locale s? poat? fi ale noastre. Acest lucru trebuie cerut Guvernului ?i la manifesta?ia proautonomie, care va avea loc în data de 10 martie, la Târgu Mure?.” [Uj Magyar Szo - din 04.02.2013 ]

5 februarie  2013

„Consiliile locale din Ungaria sa arboreze drapelul secuiesc!” (Zsolt Nemeth, secretar de stat in Ministerul de Externe al Ungariei). „Responsabili guvernamentali din Covasna ?i Harghita, din centrul României, au  interzis arborarea steagului secuiesc pe cl?dirile publice. Are loc un r?zboi al steagurilor […]”, a afirmat Zsolt Nemeth, la o ceremonie desf??urat? în Districtul 20 din sudul Budapestei, unde Prim?ria a arborat un drapel secuiesc în semn de simpatie.” […] Guvernul ungar se a?teapt? cu fermitate ca România s? pun? cap?t acestei ‘agresiuni simbolice […]”. Totodat? , oficialul guvernului de la Budapesta a îndemnat consiliile locale din Ungaria s? dea dovad? de solidaritate, arborând la rândul lor drapelul secuiesc, ‘în sus?inerea autonomiei’. […]” Agen?ia de ?tiri: Agerpres” din 05.02.2013 - Mihaela Toth 

6 februarie 2013

Declara?iile secretarului de stat ungar,  Zsolt Nemeth sunt inacceptabile. Ambasadorul Ungarie la Bucuresti, convocat de urgen?? la Ministerul Afacerilor Externe „Declara?iile domnului Zsolt Nemeth sunt inacceptabile ?i contravin spiritului de bun?-vecin?tate ?i Parteneriatului Strategic pentru secolul XXI dintre România ?i Ungaria. Autorit??ile române nu accept? ?i nu vor accepta astfel de interferen?e regretabile care contravin cadrului constitu?ional ?i legal din România. Practic, îndemnul oficialului ungar echivaleaz? cu sus?inerea explicit? a autonomiei teritoriale pe criteriu etnic, care nu este permis? de Constitu?ia României ?i nu face parte din standardele europene acceptate în domeniul protec?iei persoanelor care apar?in minorit??ilor na?ionale. Respingem, prin urmare, cu fermitate acest demers”, a precizat Bogdan Aurescu, secretar de stat pentru afaceri strategice ?i copre?edinte al p?r?ii române a Comitetului de specialitate româno-ungar de colaborare în domeniul minorit??ilor na?ionale , mentionand ca  ambasadorul ungar, Oszkar Fuzes, va fi convocat de urgen?? la Ministerul Afacerilor  Externe.   [Agen?ia de ?tiri: Mediafax din 06.02.2013]  

La 6 februarie 2013, secretarul de stat pentru afaceri europene, George Ciamba, l-a convocat pe ambasadorul Ungariei la Bucure?ti, Oszkar Fuzes , la sediul MAE, in legatura cu  declara?iile secretarului de stat ungar, Zsolt Nemeth, cu privire la arborarea “drapelului  Tinutului Secuiesc” ?i presupusele „agresiuni simbolice” la care ar fi supus? minoritatea maghiar?  în România.  [Agen?ia de ?tiri: „Agerpres” din 06.02.2013]. Ambasadorul Ungariei reitereaza solidaritatea Ungariei cu autonomisitii secui      

Intr-o declara?ie pentru  Postul de televiziune „Digi 24”, ambasadorul Ungariei în România, Fuzes Oszkar, a spus c?  demersul secretarului de stat în Ministerul de Externe de la Budapesta este unul normal ?i firesc. Diplomatul a precizat c? România nu ar trebui s? interzic? steagul secuiesc.   

Fuzes Oszkar, ambasadorul Ungariei la Bucure?ti (prin telefon): „Dac? în România nu se poate s? se foloseasc? steagul secuiesc, asta este o agresiune simbolic? ?i trebuie s? facem ceva, trebuie s? d?m un r?spuns ?i anumite consilii din Ungaria vor ridica steagul secuiesc. Nu în?elegem ?i credem c? nu are rost s? se interzic? steagul secuiesc din Tinutul Secuiesc ?i bineîn?eles suntem solidari cu secuimea.”  Postul de televiziune: Digi 24 din 06.02.2013, ora: 13:00

6 februarie 2013

„Liderul UDMR Covasna: Ceea ce nu este ascultat la Bucure?ti este auzit la Budapesta sau Bruxelles”     

Pre?edintele UDMR Covasna, Tamas Sandor, „[…] este important c? Guvernul Ungariei sus?ine dezideratele comunit??ii maghiare din Transilvania, ad?ugând c? ‘ceea ce nu este ascultat la Bucure?ti este auzit la Budapesta, Bruxelles sau Washington”.Agen?ia de ?tiri: „Mediafax” din 07.02.2013 - Kiss Edit

7 februarie 2013

Ministrul Afacerilor Externe, Titus Corl??ean a discutat cu omologul sau de la Budapesta despre evitarea escalad?rii atitudinilor din cele dou?  ??ri”.   

„[…] Ministerul Afacerilor Externe a informat, într-un comunicat, c? ?eful diploma?iei române, Titus Corl??ean, a avut (07.02.2013) o convorbire telefonic? cu omologul s?u ungar, Janos Martonyi (foto). „Cei doi mini?tri au exprimat pozi?iile Guvernelor român ?i respectiv ungar, în leg?tur? cu evolu?iile ?i declara?iile formulate în spa?iul public în ultimele zile, cu sublinierea sensibilit??ilor legate de unele aspecte relevante pentru fiecare dintre cele dou? p?r?i. La finalul convorbirii, cei doi înal?i demnitari au c?zut de acord asupra faptului c? interesul cooper?rii dintre cele dou? state impune evitarea escalad?rii atitudinilor ?i declara?iilor publice formulate în cele dou? ??ri”. [Agen?ia Mediafax, 07.02.2012] 

Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei intareste pozitia ambasadorului  Fuzes ?i reitereaza sustinerea revendicarilor  autonomiste.

Comunicat al Ministerului de Externe al Ungariei: „[…] Fuzes Oszkar, ambasadorul Ungariei la Bucure?ti, […] a declarat p?r?ii române c? maghiarii din România au dreptul s? foloseasc? simbolurile lor, motiv pentru care Ungaria sprijin? arborarea drapelului secuiesc. Acest lucru este în concordan?? cu o practic? veche, precum ?i cu normele de drept ale Uniunii Europene. Cheia solu?ion?rii situa?iei create în problema împiedic?rii folosirii simbolurilor minorit??ilor se afl? în mâna p?r?ii române. Ambasadorul a atras aten?ia p?r?ii române ?i asupra faptului c?, în ultima perioad?, au avut loc mai multe asemenea cazuri care contravin legilor române?ti aflate în vigoare ?i care încalc? drepturile comunit??ii maghiare cum ar fi, de exemplu, cazul nesolu?ionat al Universit??ii de Medicin? ?i Farmacie din Tg. Mure? sau cel al m?surilor luate de administra?iile locale pentru îngr?direa folosirii limbii maghiare, pe care Ungaria le consider? inacceptabile.” [www.kormany.hu

7 februarie 2013

„?ase institu?ii din judetul Mure? s-au conformat ordinului de la Budapesta, arborând steaguri secuie?ti”  Prefectul jude?ului Mure?, Corneliu Grosu, a men?ionat c? 6 institu?ii din jude? - prim?rii, unit??i ?colare ?i un spital - s-au „aliniat ordinului primit de la Budapesta”, arborând steaguri secuie?ti, urmând  a se aplica legea. Prefectul a declarat într-o conferin?? de pres? (07.02.2013), c?: „[…] este o adev?rat? «furie a steagurilor», iar disputele legate de arborarea steagurilor secuie?ti reprezint? nu o inabilitate, ci ‘din contr?, un atac asupra României’. Imi asum r?spunderea pentru cuvântul atac asupra României, chiar dac? el are ?int? poate ceea ce iubim cel mai mult, simbolistica româneasc?, steagul românesc, însemnele române?ti ?i imnul românesc.”. […] Agen?ia de ?tiri: Mediafax”din 07.02.2013 - Redac?ia 

„Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad î?i îndeamn?  prietenii de pe o re?ea de socializare s? posteze steagul secuiesc pe pagina lor: Ii rog pe to?i prietenii mei maghiari ?i români deopotriv? s? posteze steagul secuiesc pe coperta lor în semn de protest fa?? de circul mediatic care are ca ?int? simbolurile na?ionale ale maghiarilor din România. S? spunem NU discrimin?rii ?i intoleran?ei!” Mesajul este postat pe Facebook, în limbile maghiar?, român? ?i englez?.   Agen?ia de ?tiri: Mediafax” din 07.02.2013     

2013, februarie 11

Curtea de Apel din Târgu Mure? a decis c? steagul secuiesc este interzis pe cl?dirile oficiale din Harghita.Hot?rârea este definitiv? ?i irevocabil?. Mul?i dintre primarii ?i directorii de ?coli nu sunt de acord cu aceast? decizie. Corpul de Control al prefectului de Harghita, Jean-Adrian Andrei a început o verificare în rândul prim?riilor din jude?, fiind vizate pe lâng? fa?adele institu?iilor ?i birourile primarilor unde este arborat ?i drapelul Ungariei ?i cel al Tinutului Secuiesc.[…]

2013, februarie 11

Primarii Partidului Popular Cre?tin Democrat (K.D.N.P.) din Ungaria vor arbora drapelul secuiesc. Palffy Istvan, purt?torul de cuvânt K.D.N.P., a transmis solicitarea conducerii partidului potrivit c?reia localit??ile ungare care pân? acum nu au institu?ionalizat rela?ii fr??e?ti cu Tinutul Secuiesc, s? o fac? cât mai repede. K.D.N.P. ?i-a delegat primarii s? arboreze drapelul secuiesc, a declarat Palffy Istvan în cadrul unei conferin?e de pres?, ad?ugând c? localit??ile Barcs, Obuda, Tata, Somogyvar, Tokol, Vac ?i Ceglet pot fi date exemplu în privin?a arbor?rii drapelului secuiesc, în semn de solidaritate cu secuii. […] Politicianul K.D.N.P. a precizat c? ac?iunea de arborare a drapelului secuiesc demonstreaz?  întregii Europe ?i Uniunii Europene c? în România nu sunt luate în seam? normele europene ?i autonomia comunit??ilor. […]„Magyar hirlap” (Ungaria) din 11.02.2013  

„Noua Dreapt?” protesteaz?  în fa?a Consulatului Ungariei din Cluj”. „Organiza?ia extremist? Noua Dreapt? a organizat o ac?iune de protest (11.02.2013) în fa?a sediului Consulatului Ungariei din Cluj-Napoca, protestând împotriva arbor?rii drapelului secuiesc. […] Mi?carea na?ionalist? Noua Dreapt? se al?tur?  seriei de proteste, organizate la nivel na?ional, în leg?tur?  cu atacarea Articolului 1 din Constitu?ia României de c?tre U.D.M.R., care dore?te în acest sens modificarea sintagmei de stat na?ional în cadrul viitorului referendum na?ional […]”, au precizat reprezentan?ii Noii Drepte, într-un comunicat de pres?.  (Cotidianul: „Uj Magyar Szo” -din 11.02.2013  M.A.Zs)

Filiala U.D.M.R. Covasna a deschis un birou pentru monitorizarea ?i ap?rarea drepturilor minorit??ii maghiare. Pre?edintele filialei U.D.M.R. Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, care este ?i primar al municipiului, a precizat în cadrul unei conferin?e de pres? c? acest birou va monitoriza toate institu?iile publice din jude? în ceea ce prive?te respectarea drepturilor conferite minorit??ilor na?ionale de legile în vigoare, respectiv inscrip?ionare ?i site-uri bilingve, posibilitatea cet??enilor de a depune peti?ii în limba maghiar? ?i de a comunica în limba lor matern?. Antal a apreciat c? peste 70% dintre institu?iile publice din jude?ul Covasna nu respect? legile privind drepturile minorit??ilor ?i a f?cut apel c?tre membrii comunit??ii s? semnaleze orice înc?lcare, abatere ori abuz. „A fost o gre?eal? din partea noastr? faptul c? timp de 10-15 ani nu am tras un semnal de alarm? […]”, a spus Antal Arpad. Biroul de monitorizare va func?iona în incinta sediului U.D.M.R. din Sfântu Gheorghe, iar birouri similare vor fi deschise ?i în alte jude?e din Transilvania. Acestea „vor realiza rapoarte lunare ?i anuale pe care le vor transmite autorit??ilor de la Bucure?ti, ambasadelor, autorit??ilor europene ?i celor americane”. Agen?ia de ?tiri: „Agerpres” din 07.02.2013

8 februarie 2013

Intâlnirea Greco-Catolicilor Maghiari Partium. La biserica greco-catolic? din Municipiul Carei, a fost organizat? intâlnirea Greco-Catolicilor Maghiari Partium. […] Discursul festiv ?i mesajul de salut a fost sus?inut de primarul Municipiului Carei, Kovacs Jeno, dup? care a luat cuvântul Debreczi Janos, consului Ungariei la Cluj Napoca, care a vorbit despre importan?a evenimentului în sine, precum ?i despre proiectul ini?iat cu privire la reabilitarea bisericilor greco-catolice maghiare. Cotidianul: Szatmari friss ujsag” (Satu-Mare) din 09.02.2013 - Deak Endre

21 februarie 2013

Pre?edintele Consiliului Jude?ean propune încheierea unui acord de bun? convie?uire între români ?i maghiari. Pre?edintele Consiliului Jude?ean Harghita, Borboly Csaba, a anun?at c? va ini?ia demersurile pentru încheierea unui acord de convie?uire între românii ?i maghiarii din jude?, care s? fie adoptat ca anex? la statutul jude?ului.  Agen?ia de ?tiri: Agerpres” din 21.02.2013

20 februarie 2013

„Drapelul secuiesc va fi arborat, în fiecare zi de miercuri, pe cl?direa Prim?riei Debrecen”. Drapelul secuiesc a fost arborat  pe sediul Prim?riei din Debrecen. Acesta va flutura în fiecare zi de miercuri, cu ocazia depunerii jur?mântului pentru acordarea cet??eniei ungare.  […] Cotidianul: Magyar nemzet” (Ungaria) din 21.02.2013 - MTI.

- Va urma -

footer