Revista Art-emis
M?rul discordiei din Bazinul Levantin PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Luni, 02 Septembrie 2013 10:58

General Br. (r) Aurel Rogojan, art-emisMizele dosarului sirian: democra?ia sau petrolul?

Adev?ratele mize ale dosarului sirian par a fi de natur? economic?. Evenimentele în curs au fost escaladate dup? ce concernul american Noble Energy a descoperit unul dintre cele mai mari z?c?minte de gaze naturale din lume, în adâncul Bazinului Levantin din Marea Mediteran?, zon? maritim? ale c?rei resurse sunt disputate de Siria, Israel, Liban, Cipru ?i autorit??ile Hamas din Fâ?ia Gaza. Israelul a fost prima ?ar? care ?i-a proclamat imediat dreptul de exploatare. Inten?ionat sau nu, z?c?mântul a primit, la modul general, denumirea amenin??toare, cu conota?ii de apocalips? biblic?, „Leviathan”. Poten?ialul câmpului gazeifer este uria?: 3.454 miliarde de metri cubi, iar perspectiva exploat?rii z?c?mintelor a amorsat o competi?ie acerb?, implicând întreg poten?ialul conflictual din regiune, reprezentat de Israel, Siria, Autorit??ile din Fâ?ia Gaza, respectiv „Hamas”-ul, care irit? Israelul, Ciprul, care irit? Turcia. Libanul, la rândul s?u, a cerut la O.N.U. s? i se recunoasc? dreptul de exploatare a z?c?mantului în apele sale teritoriale, cea mai vocal? revendicare venind din partea mi?c?rii „Hezbollah”, sus?inut? de Iran, care de asemenea irit? Israelul.

Concomitent cu acest poten?ial conflictual, Qatarul ?i Turcia i-au prezentat pre?edintelui sirian Bashar al Assad proiectul de gazoduct Qatar-Arabia-Saudit?-Irak-Siria-Turcia, de unde gazul putea fi exportat ?i spre Europa, în detrimetul Federa?iei Ruse, interesat? s? de?in? monopolul exportului de gaze c?tre Europa. Ru?ii au intervenit pe lâng? Bashar s? nu semneze contractul cu Qatarul ?i, ca s? fie siguri c? l-au convins, i-au „capacitat” pe generalii fideli Moscovei. Dup? cum se ?tie, pre?edintele Bashar nu are autoritate asupra armatei, a?a cum avea p?rintele sau. El este dependent de generalii mo?teni?i de la tat?l s?u, cu care Moscova trateaz? direct, fiind doar informat asupra celor convenite. Între ciocan ?i nicoval?, Bashar a respins oferta qatarioto-turc? în favoarea proiectului de gazoduct din Iran. În aceast? situa?ie, cei care hot?r?sc cine sunt beneficiarii gazelor sunt Iranul, China, India ?i Rusia.

Construc?ia gazoductului a început imediat, iar for?ele destabilizatoare au fost activate. Când a început a?a-zisa revolt? din Daraa, Bashar a cerut autorit??ilor s? explice popula?iei situa?ia creat? ?i s? se g?seasc? o rezolvare pa?nic?. Armata, îns?, s-a implicat, cu de la sine putere, în reprimarea nemul?umirilor, ignorând ordinul pre?edintelui. Logica generalilor a fost aceea c? “trebuie dat? o lec?ie opozi?iei, c? în Siria nu se vor repeta „prim?verile arabe” în regie occidental?”, iar Bashar trebuie s? în?eleag? c? nu are experien?a necesara pentru a solu?iona o astfel de criz?. ?i de atunci, Bashar ?i familia lui sunt, practic, prizonieri la palat. Nu pot s? plece, stau ?i platesc facturile pentru tot ce le face armata. Ce se va întampla cu el? Probabil va fi ?apul isp??itor.

„Fra?ii Musulmani”, încuraja?i s? escaladeze violen?ele ?i teroarea

SUA, Turcia, Qatarul ?i Arabia Saudit? au început s? sprijine direct organiza?ia Fra?ii Musulmani, ca element destabilizator pentru regimurile „tr?d?toare”, care au negociat cu Iranul, Rusia, China ?i India z?c?mintele din Bazinul Leviatanului. Dar, „paradoxal” în acest conflict, ?i re?eaua Al Qaeda este „aliata” SUA!

Navele turce?ti se angajeaz? în tot felul de conflicte cu navele de prospec?ie americane, israeliene ?i cipriote în Marea Mediteran?. Turcia import? din Rusia 60% din necesarul de gaze naturale ?i nu poate l?sa „inamicul istoric” s? gestioneze ?i „Leviathanul”. Dac? în Siria vor primi puterea „Fra?ii Musulmani”, se sper? c? se va inversa avantajul. În cazul „Leviathanului”, apreciaz? exper?ii în problemele Orientului Mijlociu, niciuna dintre par?i nu va ceda f?r? lupt?. ?i în acest caz, petrolul, iar nu grija pentru popoarele arabe, a adus atâtea nave de r?zboi în Mediterana. Indiferent de concluziile comisiei de exper?i ai O.N.U. cu privire la utilizarea armei chimice, principalele puteri occidentale par a fi decise s?-i administreze o corec?ie exemplar? liderului de la Damasc.

Fermitatea acestei decizii rezid?, în primul rând, din faptul c?, la 26.08.2013, Departamentul de Stat a amânat, din cauza 'consult?rilor continue' cu privire la atacul cu arme chimice din Siria, întrunirea americano-rus? de la Haga, programat? pentru 28.08.2013, la care urmau s? participe importan?i diploma?i din Statele Unite ?i Rusia (subsecretarul american de stat pentru afaceri politice, Wendy Sherman, ambasadorul american în Siria, Robert Ford, ?i vicemini?trii ru?i de externe, Ghennadi Gatilov ?i Mihail Bogdanov). Scopul întâlnirii era acela de a dezbate planurile de organizare a unei conferin?e interna?ionale de pace privind încheierea r?zboiului civil din Siria. Nu putem suspecta, având în vedere premisele anterior men?ionate, existen?a vreunui interes al Siriei de a sabota întâlnirea ruso-american?, menit? a g?si solu?ii politice crizei. A?adar, este greu de presupus ca liderul de la Damasc s?-?i fi îngreunat situa?ia prin ordinul criminal de folosire a armei chimice.

Rusia „regret?” c? Statele Unite au decis s? amâne o reuniune bilateral? privind Siria, a anun?at (27.08.2013) adjunctul ministrului rus de Externe, Ghennadi Gatilov, citat de „AFP”. „Elaborarea mecanismelor unei reglement?ri politice în Siria ar fi fost extrem de util? chiar acum', în timp ce amenin?area unei ac?iuni armate planeaz? asupra acestei ??ri, a ad?ugat el [...].” Pe de alt? parte, purt?torul de cuvânt de la Casa Alb?, Jay Carney, potrivit „CNN International”, a dat ca cert faptul c? regimul de la Damasc este responsabil de atacul chimic. Aceasta înainte ca exper?ii O.N.U. s?-?i înceap? investiga?iile.

J. Carney: „[...] Dup? cum am subliniat la 26.08.2013, serviciile de informa?ii din S.U.A. lucreaz? la un raport cu privire la situa?ia din Siria pe care îl vom da publicit??ii dup? ce îl vom primi. [...] Nu exist? nicio îndoial? c?, la 21.08.2013, au fost utilizate arme chimice la scar? larg? în apropiere de capitala Damasc, [...] regimul sirian fiind responsabil de derularea unui asemenea atac. De?inem informa?ii cu un grad ridicat de credibilitate referitoare la faptul c? regimul sirian a folosit deja arme chimice în acest conflict, având în vedere c? de?ine controlul asupra depozitelor cu arme de acest gen din ?ar?.”

Oficiosul „The Washington Post” din 27.08.2013 înt?re?te spusele purt?torului de cuvânt: „Administra?ia Obama are în vedere o ac?iune militar? împotriva Siriei cu scop ?i durat? limitat?, menit? a servi drept repercusiune pentru utilizarea de c?tre Damasc a armelor chimice ?i ca mijloc de intimidare. [...]” au declarat importan?i oficiali din cadrul Administra?iei SUA.

Pe un teren deja preg?tit, secretarul de stat al Ap?rarii, Chuck Hagel, vine s? confirme, prin intermediul postului britanic de televiziune „B.B.C. World”, c? „SUA este preg?tit? s? lanseze un atac asupra Siriei”. La acela?i post de televiziune, premierul David Cameron ?i ministrul de Externe, William Hague, s-au exprimat clar c? Marea Britanie are în vedere un r?spuns f?r? sprijinul unanim al O.N.U., în acest sens fiind rechemat în sesiune parlamentul. Alertat, pre?edintele Vladimir Putin ?i-a întrerupt o întâlnire, pre? de câteva minute, pentru o convorbire telefonic? urgent? cu premierul britanic, solicitat? de acesta din urm?, pentru a-l informa asupra pozi?iei britanice fa?? de recentele evolu?ii ale crizei siriene.

Postul de radio „Vocea Rusiei” a f?cut cunoscut? pozi?ia Moscovei, prin intermediul ministrului sirian de Externe, Walid Al Mouallem, care a declarat c? „Rusia nu va l?sa f?r? sprijin Guvernul sirian. [...] De asemenea, Mouallem a declarat c? 'de agresiunea împotriva Siriei ?i continuarea conflictului pe p?mântul sirian, este interesat mai presus de toate un singur stat - Israelul”. Potrivit ministrului (28.08.2013), „decizia SUA de a amâna negocierile cu Rusia programate pentru miercuri, consacrate reglement?rii politice a crizei siriene, se explic? prin influen?a Israelului. [...]”. Iat?, a?adar, cum cercul ra?ionamentelor analitice se închide sus?inut de fapte ?i evenimente materiale cu relevan?? informativ? predictiv?: „Avioane de r?zboi ?i transportoare militare au început s? ajung? la baza aerian? a Marii Britanii din Cipru, «Akrotiri», care se afl? la mai pu?in de 160 de kilometri de coasta sirian?, aspect care reprezint? un indiciu al intensific?rii preg?tirilor pentru derularea unui atac militar împotriva regimului lui Bashar Al-Assad”, au declarat pentru „The Guardian”, sub protec?ia anonimatului, doi pilo?i comerciali. [...] Totodat?, reziden?i din apropierea facilit??ii militare au precizat c? activitatea bazei a fost mult mai alert?, în ultimele 48 de ore, decât în mod normal. „În cazul în care se ordon? atacarea unor ?inte siriene, Cipru va reprezenta, probabil, un punct central al campaniei aeriene. [...]”

De „ultim? ora” sunt ?tirile care pun la îndoial? juste?ea unei interven?ii armate, dar ?i surpriza pe care parlamentul britanic i-a f?cut-o guvernului de la Londra, respingând o interven?ie militar? în Siria.[1] 


footer