Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
MarĹŁi, 27 August 2013 23:51

 General Br. (r) Aurel Rogojan, art-emis25 septembrie 2012 - „Vot împotriva Tinutului Secuiesc” 

 
„Senatul a spus NU ?inutului Secuiesc. Plenul a respins proiectul de lege referitor la autonomia acestei zone. […] Reprezentan?ii U.D.M.R. care au ini?iat proiectul în 2005 nu au dorit s? ia cuvântul la dezbaterea din Senat, camer? decizional? în acest caz.” (Postul de televiziune: TVR 1 din 25.09.2012, ora: 14:22)
 
3 octombrie 2012 - Premierul Ungariei, Orban Viktor la Targu Mure?
 
Premierul Ungarie, Orban Viktor a participat, în calitate de invitat de onoare, la manifestarea dedicat? împlinirii a 10 ani de la înfiin?area Universit??ii Maghiare de Stiin?e din Ardeal „Sapientia”. Au  rostit discursuri Orban Victor, premierul Ungariei,  Kato Bela, pre?edintele Funda?iei „Sapientia”, Tokes Laszlo, pre?edintele Universit??ii Cre?tine din Partium, David Laszlo, rectorul Universit??ii „Sapientia”, ?i Janos-Szatmari Szabolcs, rectorul Universit??ii Cre?tine din Partium. „Uj Magyar Szo” din 02.10. Cu acest prilej a avut loc semnarea, de c?tre premierul Ungariei, Orban Viktor, a unui acord de principiu privind colaborarea Guvernului Ungariei, Funda?iei „Sapientia”, Universit??ii „Sapientia” ?i Universit??ii Cre?tine „Partium” „în scopul dezvolt?rii înv???mântului superior de limba maghiar? din Transilvania”. Europarlamentarul Laszlo Tokes, pre?edinte al Universit??ii Cre?tine „Partium” din Oradea, [...] a declarat (03.10.2012), la Târgu Mure?, c? „în societatea româneasc?  înc? nu a avut loc schimbarea de regim în ceea ce prive?te via?a minorit??ilor, ar?tând c? ’ar fi cazul ca pentru statul român maghiarii ?i tinerii din România s? nu fie copiii vitregi”  (Agen?ia de ?tiri „Agerpres”).
 
 4 octombrie 2012 - Lan? viu n jurul Colegiului „Szekely Miko” din Sfântu Gheorghe
 
„Câteva sute de persoane au format (04.10.2012) un lan? viu în jurul Colegiului „Szekely Miko” din Sfântu Gheorghe, în semn de solidaritate cu trei membri ai comisiei de restituire a imobilelor na?ionalizate, trimi?i în judecat? de Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie pentru abuz în serviciu. Printre protestatari s-au num?rat elevi, dasc?li, preo?i ?i politicieni, iar o parte dintre ei au afi?at mesaje în limba maghiar? prin care au acuzat statul român c? vrea s? rena?ionalizeze cl?direa colegiului ori au cerut retrocedarea bunurilor care au apar?inut comunit??ii maghiare ?i au fost confiscate de comuni?ti. […] (Agen?ia de ?tiri: „Agerpres” din 04.10.2012 - Oana M?lina Negrea).
 
„Jobbik” protesteaz? impotriva ridicarii statuii luiu Andrei ?aguna
 
Filiala „Jobbik” din Gyula (Ungaria) se opune cu fermitate împotriva ridic?rii statuii episcopului român Andrei Saguna. „Uimi?i, am primit vestea conform c?reia cu ocazia întâlnirii dintre mini?trii de externe maghiar ?i român, cele dou?  p?r?i au convenit la ridicarea statuii. Cerem conducerii ora?ului Gyula, respectiv reprezentan?ilor parlamentari s? î?i foloseasc? influen?ele la Guvern ?i s? se al?ture protestului nostru. (…). In cazul în care acest lucru nu se întâmpl?, vom întreprinde alte ac?iuni mult mai radicale” (Csengeri Lajos, pre?edintele filiale „Jobbik” din Gyula)[1] 
 
9 octombrie 2012 - Guvernul ungar îi sus?ine pe patrio?ii români care coopereaz? cu minoritatea ungar?  ?i cu Budapesta          
 
„Premierul Ungariei, Viktor Orban, ?i-a exprimat preocuparea în leg?tur? cu riscul apari?iei unor tendin?e politice na?ionaliste în România, informeaz? „MTI”. Cu ocazia Conferin?ei Rezisten?ei Ungare (MAERT), desf??urat? la Budapesta, Orban a declarat c? Guvernul ungar are toate motivele s? fie preocupat în leg?tur? cu evolu?iile politice din România […] Potrivit „MTI”, Orban a declarat c? Guvernul ungar îi sus?ine pe patrio?ii români care coopereaz? cu minoritatea ungar? ?i cu Budapesta.   
 
Conferin?a Rezisten?ei Ungare (MAERT) este reuniunea anual? a politicienilor de etnie maghiar? din ??rile vecine cu Ungaria.” (Agen?ia de ?tiri: „Mediafax”).
 
Viktor Orban îi cere liderului Partidului Civic Maghiar din Romania s? înfiin?eze un Institut pentru Strategia Na?ional?. „Premierul ungar, Viktor Orban, i-a cerut lui Jeno Szasz, liderul Partidului Civic Maghiar (P.C.M.) din România, s? înfiin?eze ?i s? conduc? un Institut pentru Strategia Na?ional? a c?rui misiune s? fie preg?tirea conceptelor pentru decizii în cadrul politicii Guvernului ungar privind na?iunea. Discu?iile pe care Orban le-a avut cu Jeno Szasz la Budapesta s-au concentrat pe probleme privind politica na?iunii ?i pe viitoarele alegeri parlamentare din România, a declarat directorul Serviciului de pres? al premierului ungar, Bertalan Havasi, pentru ‘MTI’. El a declarat c? noul institut ar trebui s? aib? ca misiune preg?tirea conceptelor pentru decizii în cadrul politicii Guvernului ungar privind na?iunea ?i s? func?ioneze: ca institu?ie de sprijin în cadrul sistemului administrativ public din Ungaria. (Cotidianul „Adev?rul” din 9 octombrie 2012).
 
17 octombrie 2012 - Laszlo Tokes pune federalizarea României pe agenda de lucru a celui de al XXI-lea Congres al Partidului Popular European  
 

Liderul Partidului Popular Maghiar din Transilvania, Laszlo Tokes,  a insistat pentru „o descentralizare” care sa aib? drept rezultat final un sistem de federalizare a Romaniei. „Consider c? toat? problematica minoritar?, a regiunilor dezavantajate, locuite de minoritari ar trebui s? fie cuprins? în politica de coeziune a Europei Unite ?i prin aceasta s? se încerce dep??irea crizei generale a Europei. Între cauzele crizei se num?r? ?i mo?tenirea comunist?, care ne fr?mânt? ?i ast?zi.Noi consider?m c? problema regimurilor este o problem? genuin?  european? ?i, totodat?, una specific româneasc?. România supercentralizat? nu va reu?i s? ias? din criz?, dac? nu se va face descentralizarea ?i regionalizarea ??rii […]” „Partidul Popular Maghiar din Transilvania propune un astfel de program de descentralizare, de regionalizare, care va conduce la un sistem de federalism în România”.[2] 

18 octombrie 2012 - A fost creat? Comisia pentru Ap?rarea Drepturilor Maghiarilor”
 
Filiala jude?ean? Bihor a Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) a fondat Comisia pentru Ap?rarea Drepturilor Maghiarilor din Jude?ul Bihor.
 
Infiin?area acestei comisii este motivat? de ac?iunile antimaghiare, care au avut loc în mod repetat, în ultima perioad?, respectiv de manifest?rile agresive. Comisia are rolul de a se documenta, de a cerceta ?i de a g?si o solu?ie judiciar? pentru cazurile date. […] Aceasta are sarcina de a solicita respectarea drepturilor legale individuale sau ale comunit??ii maghiare, cum ar fi, de exemplu, folosirea limbii maghiare în administra?ia local?, s?n?tate, poli?ie, justi?ie sau în institu?iile care se subordoneaz? administra?iei locale ?i jude?ene. […] Activitatea comisiei va fi sprijinit? de speciali?ti voluntari.” (Cotidianul: „Uj Magyar Szo” - cotidian de limba maghiar? editat la Bucure?ti din 18.10.2012)
 
22 octombrie 2012 - Constituirea Consiliul Autoguvern?rii Regionale Partium”
 
- In localitatea Valea lui Mihai a avut loc, in prezenta europarlamentarului Tokes Laszlo, întâlnirea consilierilor locali ?i ai pre?edin?ilor Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) din jude?ele: Bihor, Arad, Satu Mare, S?laj ?i Cluj, […] cu scopul constituirii Consiliului Autoguvern?rii Regionale Partium (ROT) din cadrul PPMT.
 
- Zatyko Gyula, pre?edintele PPMT pentru regiunea Partium l-a propus pentru func?ia de pre?edinte al noii structuri pe Reszler Janos, din cadrul organiza?iei PPMT Satu Mare.     Cotidianul: „Szatmari friss ujsag” (Satu-Mare)
 
 Vicepremierul Ungariei, Zsolt Semjen prezent la comemorarea Revolu?iei ungare din 1956, la Sfantu Gheorghe
 
„In discursul rostit la Sf. Gheorghe, cu ocazia inaugur?rii Parcului Memorial al Revolu?iei din 1956, vicepremierul ungar, Zsolt Semjen, a afirmat c? unificarea juridic? a na?iunii maghiare ?i acordarea cet??eniei ungare ‘sunt cele dou?  mari porunci ale d?inuirii maghiarilor’. Vicepremierul ungar responsabil cu politica na?ional? a subliniat c? na?iunea maghiar?  se va perpetua doar când vor d?inui toate p?r?ile acestei na?iuni, iar acest lucru va fi posibil doar dac? Ungaria îi va unifica din punct de vedere juridic pe maghiarii care tr?iesc pretutindeni în lume, prin acordarea cet??eniei ungare. Zsolt Semjen a sus?inut c? cet??enia ungar? mai presupune ?i eliberarea pa?apoartelor ?i acordarea dreptului la vot. Din 2014, Parlamentul ungar va lua în considerare voin?a fiec?rui maghiar ?i va deveni astfel Legislativul comunit??ilor maghiare de pretutindeni. […] (Magyar hirlap” - Ungaria, din 22 octombrie 2012)
 
Protest al Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania privind restituirea propriet??ilor care au apar?inut bisericilor maghiare
 
„Aproximativ 20 de membri ai Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania (P.P.M.T.) ?i ai unei asocia?ii de tineret maghiare au protestat (22.10.2012), în centrul municipiului Cluj-Napoca, fa?? de tergiversarea procesului de restituire a propriet??ilor ?i au cerut retrocedarea de urgen?? a unor imobile care au apar?inut bisericilor tradi?ionale maghiare […]. (Agen?ia de ?tiri: „Mediafax” din 22.10.2012)
 
5 noiembrie 2012 - Regiunile din Transilvania au dobândit autonomia sub Maria Tereza.
 
„Senatorul Gyorgy Frunda (U.D.M.R.) afirm? c? „numitorul comun al Uniunii Europene ?i al Imp?r??iei Mariei Tereza sunt regiunile, iar viitorul se bazeaz?  pe aceste regiuni”, subliniind c? regiuni din Transilvania au dobândit autonomia sub Maria Tereza, iar România „s? o lase mai u?or cu statul na?ional”. […] El a subliniat c? î?i dore?te s? sus?in? „acea regiune în care maghiarii sunt majoritari”.[…] (Agen?ia de ?tiri: „Mediafax” din 05.11.2012)  
 
Lansarea manualului „Istoria secuilor” la Sfântu Gheorghe
 
„Manualul alternativ „Istoria secuilor” a fost lansat ?i la Sfântu Gheorghe. Este acela?i manual prezentat, în septembrie, la Miercurea Ciuc. […] Pre?edin?i consiliilor jude?ene din Covasna ?i Harghita, parlamentari ?i candida?i ai U.D.M.R., au participat, al?turi de alte 200 de persoane, în sala unei biblioteci din Sfântul Gheorghe pentru a asista la prezentarea manualului de istorie. Pre?edintele CJ Covasna, Tamas Sandor a amintit c? autorit??ile din Bucure?ti vor s? fac? un control în leg?tur? cu acest manual care nu are avizul Ministerul Educa?iei. Tamas Sandor a declarat c? guvernan?ii nu se tem de acest manual, ci de ?inutul Secuiesc. […]. (Postul de radio: „Europa FM” din 05.11.2012)
 
Protest al Partidului Popular Maghiar din Transilvania – PPMT fa?? de „neretrocedarea arhivelor care au apar?inut comunit??ii maghiare”
 
„Peste 20 de membri ai Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) au protestat (05.11.2012) la Cluj-Napoca, fa?? de „neretrocedarea arhivelor care au apar?inut comunit??ii maghiare din Transilvania”, sus?inând c? acestea se afl? la diverse institu?ii care refuz? s? le dea solicitan?ilor sau s?  permit? studierea lor de istorici ?i cercet?tori.
 
[…] Pre?edintele filialei P.P.M.T. Cluj, Szasz Peter, a declarat c? arhivele care au apar?inut comunit??ii maghiare au fost dispersate în diverse institu?ii ale statului, cum este Muzeul de Istorie, Biblioteca Central? Universitar?, Biblioteca Academiei sau Arhivele Na?ionale. […] (Agen?ia de ?tiri: „Mediafax” din 05.11.2012)
 
„Un nou conflict interetnic mocne?te în Covasna”
 
[…] La ini?iativa filialei U.D.M.R. Covasna, în fa?a Prefecturii din centrul ora?ului Sfântu Gheorghe, a fost amplasat un panou de 12 metri p?tra?i cu inscrip?ia „SIC - Terra Siculorum” (P?mânt secuiesc). Maghiarii îl acuz? […] pe prefectul de Covasna, Codrin Munteanu, c? le-ar fi jignit simbolurile, dup? ce a comparat steagul secuiesc cu cel al unui club de fotbal sau al unui produc?tor de automobile. In replic?, prefectul sus?ine c? ac?iunile autorit??ilor locale ar fi presiuni ?i intimid?ri legate de dorin?a Prefecturii de a clarifica aspecte privind cheltuirea banilor publici. (Postul de radio: „Europa FM” din 05.11.2012, ora: 17:03] „U.D.M.R. va organiza un miting cu steaguri secuie?ti în fa?a Prefecturii din Sfântu Gheorghe”
 
„[…] Pre?edintele Consiliului Jude?ean, Tamas Sandor, ?i primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, au declarat (05.11.2012) în cadrul unei conferin?e de pres? c? mitingul are ca scop ap?rarea simbolurilor comunit??ii maghiare […] (Agen?ia de ?tiri: „Agerpres” din 05.11.2012) 
 
8 noiembrie 2012 - Peste 2.000 de maghiari au participat, la Sfântu Gheorghe, la un miting pentru ap?rarea steagului secuiesc”. Manifestarea a avut loc în fa?a Prefecturii Covasna, manifestarea fiind organizat? de filiala UDMR ?i sus?inut? de Partidul Popilar al Maghiarilor  din Transilvania, Partdul Civic Maghiar  ?i Consiliul National Secuiesc. (Corespondenta MEDIAFAX)
 
09-11 noiembrie 2012- Conferin?? na?ional?  pentru educatoarele maghiare din Romania initiata de Secretariatul de Stat pentru Politica Na?ional? din Ungaria. ”In perioada 09-11.11.2012, la Centrul Scolar ‘Teleki’ din Sovata, Uniunea Pedagogilor Maghiari din România (RMPSZ) va organiza o conferin?? na?ional? ?i un curs de preg?tire pentru educatoarele maghiare din Ardeal, în cadrul c?rora va fi prezentat programul intitulat ‘Anul gr?dini?elor maghiare de peste hotare – 2012?, initiat de c?tre Secretariatul de Stat pentru Politica Na?ional? din Ungaria. (…)” [Cotidianul: „Uj Magyar Szo” - cotidian de limba maghiar? editat la Bucure?ti din 08.11.2012 ]
 
„Jobbik solicit? îndep?rtarea t?bli?ei explicative din fa?a statuii lui Matei Corvin din Cluj”  
 
Parlamentarul Jobbik, Istvan Szavay a adresat o scrisoare secretarului de stat ungar responsabil pentru cultur?, Laszlo L. Simon, referitoare la „t?bli?a amplasat? ilegal, în data de 23.05.2011, în fa?a grupului statuar Matei Corvin, din Cluj, pe care se afl? inscrip?ionat un text provocator, antimaghiar al istoricului român Nicolae Iorga”. Intr-un comunicat remis sâmb?t? , 10 noiembrie 2012, Agen?iei ungare de pres? „MTI”, partidul de extrem? dreapta Jobbik din Ungaria a precizat c? textul de pe t?bli??, în care regele Matei Corvin este considerat, în mod fals, drept român, sun? astfel: ‘Biruitor în r?zboaie, învins numai la Baia, de propriul s?u neam, când încerca s? înving? Moldova nebiruit?’. In scrisoarea adresat? secretarului de stat pentru cultur?, parlamentarul Istvan Szavay a subliniat c? „textul scris pe t?bli?a a?ezat?  în fa?a grupului statuar este nu numai o dovad? elocvent?  a concep?iei na?ionalist-?ovine a românilor despre propria lor istorie, dar ?i lezeaz?, în mod vizibil, sentimentele na?ionale ale maghiarilor, între?ine tensiunea interetnic? din ora?  ?i mai mult de atât este în contradic?ie cu acordul încheiat între România ?i Ungaria cu privire la restaurarea statuii regelui Matei Corvin, precum ?i cu legile române?ti în vigoare.” (Cotidianul: „Uj Magyar Szo” - cotidian de limba maghiar? editat la Bucure?ti din12.11.2012 - MTI) 
 
12 noiembrie 2012 - „Partidul Popular Maghiar din Transilvania vrea o Românie federal? ?i parlament regional la Cluj”
 
Partidul Popular Maghiar din Transilvania  - P.P.M.T., prin vocea vicepre?edintelui Gergely Balazs, se pronun?? pentru o Românie federal? ?i pentru un parlament regional la Cluj. PPMT vrea o Românie federal?, o Transilvanie regional?. Federalizarea înseamn? mai multe drepturi, un control mai mare asupra puterii politice. Vrem decizii institu?ionale responsabile pe plan regional ?i parlament regional la Cluj. Un parlament ?i un guvern regional cu bugete proprii sunt mai eficiente. Vrem o strategie regional? pentru dezvoltarea infrastructurii, astfel încât deciziile legate de construirea unei autostr?zi, de exemplu, s? nu fie luate de autorit??ile de la Bucure?ti, ci de comunit??ile locale ?i regionale. […]  (Agen?ia de ?tiri: Agerpres” din 12.11.2012 - Marius Septimiu Avram) 
 
Laszlo Tokes i-a cerut comisarului european pentru justi?ie ?i drepturi fundamentale, Viviane Reding s? se asigure c? Guvernul român respect? drepturile minorit??ilor. Eurodeputatul Laszlo Tokes i-a cerut (19.11.2012) comisarului european pentru justi?ie ?i drepturi fundamentale, Viviane Reding, precum ?i Parlamentului European (P.E.) s? fac? investiga?ii în România pentru a se asigura c? Guvernul actual de la Bucure?ti respect?  drepturile forma?iunii sale, Partidul Popular Maghiar din Transilvania (P.P.M.C.). Este ?ocant c? aleg?torii partidului meu sunt intimida?i de autorit??i. Ace?ti oameni au sprijinit partidul nostru cu semn?turile lor. Pe 9 decembrie vom avea alegeri parlamentare ?i partidul nostru este intimidat pentru c? suntem împotriva corup?iei, suntem pentru federalism, suntem pentru drepturile minorit??ilor, […] (Agen?ia de ?tiri: „”Agerpres” din 20.11.2012 - Florin Stefan - Corespondentul Agerpres la Bruxelles).
 
19 noiembrie 2012 -Institutul Balvanyos” a deschis un site de popularizare a reorganiz?rii federaliste a României. Conform comunicatului emis luni, 19.11.2012 de biroul de pres? al institutului, pe site-ul szovetsegiromania.ro, prin articole, opinii ?i înregistr?ri video se analizeaz? tema unei posibile moderniz?ri a României, iar în cadrul rubricii ‘Trecutul viu’ sunt prezentate documente referitoare la […] istoria politicii române?ti. Totodat?, prin lansarea site-ului, institutul dore?te ca tema regionaliz?rii, a federaliz?rii, s? fie prezent? cu un efect mai bun în via?a public? româneasc?. […] [3]  
 
20 noiembrie 2012 -Apel pentru participarea la protestul pentru autonomie
 
Europarlamentarul Tokes Laszlo, pre?edintele Consiliului Na?ional Maghiar din Transilvania (EMNT), îndeamn? pe to?i maghiarii din Ardeal s? participe la protestul pentru autonomie din 24.11.2012, de la Sfântu Gheorghe: ” […] Maghiarimea noastr? din Ardeal a sim?it în special ?i  într-o m?sur? uria?? daunele ‘democra?iei române?ti specifice’. Chiar ?i ast?zi suntem acolo, încât corifeii puterii centralizate neag? chiar ?i simpla existen?? a Tinutului Secuiesc. Acest lucru nu mai poate merge mai departe! Suntem incapabili s? mai pl?tim politica falimentar? a guvernelor române?ti dintotdeauna. Am a?teptat de ajuns ca al?ii, undeva, cine ?tie cu pre?ul c?ror în?elegeri din fundal, s? ne rezolve problemele noastre… S? lu?m în mâinile proprii coordonarea sor?ii proprii! S? facem acest lucru nu doar pentru c? jur?mântul ?i uniunea noastr? de acum 20 de ani privitoare la autonomie ne oblig? la acest lucru, ci ?i pentru c? un întreg ?ir de exemple europene func?ionale ne arat? c?, pentru noi, în afara autodetermin?rii, nu exist? cu adev?rat nicio alt? solu?ie. Dorim autonomie! Solicit?m autonomie pentru Tinutul Secuiesc ?i autonomie pentru întreaga maghiarime din Ardeal. Pe 24 noiembrie chem pe toat? lumea la Sfântu Gheorghe, acolo unde la cuvântul spiritual al clopotului de la prânz începe un protest, pentru a atrage aten?ia lumii, mai ales a puterii române?ti, asupra revendic?rilor noastre ?i nu mai pu?in pentru a cerere sprijinul compatrio?ilor no?tri români pentru sus?inerea chestiunii noastre îndrept??ite. […]” 
 
20 noiembrie 2012 - Consiliul Na?ional Secuiesc dore?te înfiin?area Ministerului Afacerilor Externe al ?nutului Secuiesc
 
„Consiliul Na?ional Secuiesc (CNS) are în vedere înfiin?area unui serviciu pentru afaceri externe al Tinutului Secuiesc. Pre?edintele CNS, Izsak Balazs, a declarat c? propunerea referitoare la înfiin?area unui serviciu, care s? îndeplineasc? rolul Ministerului Afacerilor Externe al Tinutului Secuiesc, va fi prezentat? la reuniunea CNS, care va avea loc în data de 30.11.2012. Potrivit lui Izsak Balazs, acest serviciu ar asigura un cadru institu?ional rela?iilor externe pe care CNS le-a dezvoltat în ultima perioad?. (Cotidianul: Magyar hirlap - Ungaria, din 22.11.2012 - MTI) 
 
22 noiembrie 2012 - Discu?iile despre autonomie nu exced legea mai mult decât cele despre monarhie”
  
Pre?edintele U.D.M.R. Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, consider? c? discu?iile pe tema autonomiei ?i federaliz?rii nu exced cadrul legal cu nimic mai mult decât cele despre monarhie, Parlament unicameral ori regionalizare despre care vorbesc cei mai mari oameni politici ai României. (Agen?ia de ?tiri: Agerpres din 22.11.2012).  
 
24 noiembrie 2012 - Miting pentru autonomie, organizat de Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania (P.P.M.T.) la Sfântu Gheorghe  
 
Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania (P.P.M.T.) a organizat un miting pentru autonomia teritorial? a Tinutului Secuiesc în fa?a Prefecturii din municipiul Sfântu Gheorghe.
Pre?edintele P.P.M.T., Toro T. Tibor, a declarat c? autonomia este solu?ia pentru ap?rarea identit??ii maghiarilor ?i secuilor din aceast? zon? ?i reprezint? un prim pas spre federalizare.
Mitingul a fost organizat cu sprijinul Consiliului Na?ional Secuiesc ?i al Consiliului Na?ional al Maghiarilor din Transilvania, dou? forma?iuni civice autonomiste, conduse de Izsak Balazs ?i Tokes Laszlo, prezen?i  ?i ei la aceast? manifesta?ie. […] (Agen?ia de ?tiri: Agerpres din 24.11.2012).
Pre?edintele Consiliului National al Maghiarilor din Transilvania, europarlamentarul Tokes Laszlo, a reiterat c? se va crea un program de ac?iune privind lupta pentru autonomie, care va include pa?ii necesari pentru ob?inerea unui rezultat. […]” ( Agen?ia de ?tiri: Mediafax din 24.11.2012)
A fost adoptat? Declaratia de la Sfantu Gheorghe Autonomia este Solutia!”
Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania (P.P.M.T.)

 

footer