Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Duminică, 18 August 2013 08:26

General Br. (r) Aurel Rogojan7 iunie 2012

- „In spatele zilei de doliu Trianon, exist? o nou? putere, cea a solidarit??ii na?ionale transfrontaliere a maghiarilor din Bazinul Carpatic […]” a declarat Nemeth Zsolt, secretar de stat în cadrul Ministerului ungar al Afacerilor Externe în cadrul forumului public organizat la Miercurea-Ciuc, mentionand: „Observ?m o intensificare a fenomenului de dezintegrare na?ional?, iar noi trebuie s?-l facem reversibilIn loc de energiile autodistrug?toare este mare nevoie de realizarea practic? a noii unit??i anun?ate de Partidul Popular Maghiar din Transilvania, iar noua unitate maghiar? face posibil? existen?a unui viitor maghiar atât în Transilvania, cât ?i în Tinutul Secuiesc.”

Noi avem o singur? cauz? na?ional? maghiar?, indiferent unde tr?im (Tökes  Lazslo)

„Noi avem o singur? cauz? na?ional? maghiar?, indiferent unde tr?im, ?i este binevenit ca secretarii de stat Szatmary Kristof ?i Nemeth Zsolt, ori pre?edintele Parlamentului ungar, Kover Laszlo, s? fac? vizite în sânul comunit??ii maghiare ?i s? intervin? conform op?iunilor lor politice, în cazul acesta în campania electoral?. […]”   (Agen?ia de ?tiri: „Mediafax” din 07.06.2012 - Kiss Edit”) 

„Este foarte clar c? d-l Kover Laszlo nu este un prieten ?i nu este binevenit în România”

Premierul Victor Ponta a declarat c? activitatea pre?edintelui Parlamentului Ungariei în România este monitorizat? pentru a se vedea dac? încalc? vreo lege, fiind de p?rere c? gestul acestuia nu este singular, ci face parte dintr-o strategie prin care minoritatea maghiar? din România s? fie radicalizat? împotriva institu?iilor statului român. „Este foarte clar c? d-l Kover Laszlo nu este un prieten ?i nu este binevenit în România, este foarte clar c? atitudinile sale provocatoare nu sunt întâmpl?toare ?i nu cred c? este un gest singular, cred mai degrab? c?  este o adev?rat? strategie prin care minoritatea maghiar?  din România s? fie radicalizat? împotriva institu?iilor statului român ?i este foarte clar c? suntem to?i foarte mobiliza?i pentru a nu-l l?sa pe d-l Kover Laszlo ?i pe prietenii domniei sale, care stau la Budapesta ?i se fac c? nu ?tiu ce face în România, s?-?i ating? scopurile”, a ad?ugat Ponta.    (Agen?ia de ?tiri: „Agerpres” din 07.06.2012 - Gheorghe Pietrar) 

Declara?iile pre?edintelui Parlamentului Ungariei sunt inacceptabile

Ministrul de externe Andrei Marga a afirmat (07.06.2012) c? declara?iile pre?edintelui Parlamentului Ungariei Kover Laszlo sunt inacceptabile ?i c? acesta a dep??it limitele dreptului de a face campanie într-o alt? ?ar?. „Domnul pre?edinte al Parlamentului Ungariei ?i-a legat în ultimele s?pt?mâni numele de dou? ac?iuni:

- reînhumarea cu ceremonii ?i simbolistici preten?ioase a unor persoane implicate, cum se supune în literatura interna?ional?, nu numai în România, în regimul fascist al lui Szalasi;

- ofensarea autorit??ilor române.”  (Agen?ia de ?tiri: „Agerpres” din 07.06.2012 - Florentina Peia) 

Kover ?i Nemeth au înc?lcat (?i) Constitu?ia ungar?    

Gyorgy Frunda, senator U.D.M.R., i-a acuzat pe Laszlo Kover, pre?edintele Parlamentului ungar, ?i pe Zsolt Nemeth, secretar de stat al M.A.E. ungar, de înc?lcarea Constitu?iei Ungariei, pentru c?, „în campania electoral?, nu sus?in U.D.M.R., ci pe celelalte dou? partide maghiare din Transilvania […].” Referindu-se la declara?ia premierului Orban Viktor - conform c?reia Kover Laszlo dore?te ca prin vizita sa în România „s? radicalizeze comunitatea maghiar? împotriva institu?iilor statului român” - Veress Laszlo, ?eful de Cabinet al pre?edintelui Parlamentului ungar, a declarat c? pre?edintele Parlamentului ungar urmeaz? aceea?i strategie pe care o urmeaz? ?i politica româneasc?, în cazul comunit??ilor române?ti de peste hotare.[1] 

Ungaria ?i România se afl? in stare de r?zboi rece

8 iunie 2012 - „Ungaria ?i România se afl? în stare de r?zboi rece”. Astfel caracterizeaz? românii rela?iile actuale cu Ungaria. Acesta este ?i rezultatul ac?iunilor antimaghiare întreprinse, în mai ?i la începutul lunii iunie 2012, de noul Guvern român, care au dus, în cele din urm?, la deteriorarea, f?r? precedent, a rela?iilor româno-ungare. (Agen?ia de ?tiri: „Regnum” - Rusia, 08.06.2012)

?colile secuie?ti vor avea la dispozi?ie noi manuale        

16 iunie 2012 - „Incepând cu urm?torul an ?colar, aproape 5.500 de elevi din clasele VI-VII din jude?ele Harghita, Mure? ?i Covasna vor avea posibilitatea s? înve?e din manualele de istorie a secuimii, editate în cadrul programului intitulat Academia Tinutului Secuiesc. Prin lansarea acestui manual vom face cunoscut acele aspecte despre care pân? acum nu se putea vorbi” - a declarat Birtalan Jozsef, managerul jude?ului Harghita. „Pe termen lung se dore?te adaptarea manualului ?i pentru elevii din clasele primare. […]”. (Cotidianul: „Udvarhelyi Hirado”, Harghita, Odorhei, 12.06.2012 - Simon Eszter) 

Politica de asimilare a maghiarimii din România se continu? de 92 de ani încoace (Laszlo Tokes)

16 iunie 2012 - Laszlo Tökes: „Politica de asimilare a maghiarimii din România se continu? de 92 de ani încoace”. Pre?edintele Consiliului Na?ional al Maghiarilor din Transilvania, Laszlo Tökes, a declarat la o conferin?? pe tema autonomiei organizate de C.N.M.T. ?i Centrul „Maurits Coppieters” al Alian?ei Libere Europene (E.F.A.), la Sovata, c? în Transilvania este în derulare o „politic? de asimilare”. Tökes a reluat ideea c? prin Biserica Ortodox? se face „o colonizare”, subliniind c? foarte multe biserici ortodoxe s-au construit mai ales în zonele unde maghiarii sunt majoritari, de?i num?rul enoria?ilor nu ar justifica acest lucru.”

Maghiarii din Baia Mare instig? la intoleran?? etnic?: „Nu v? amesteca?i cu românii!”

4 august 2012 - Pe site-ul erdely.ma a fost publicat recent un manifest ?ocant, în care semnatarii - pedagogi, persoane civile ?i publice, dar ?i conduc?tori ai bisericilor, „responsabili pentru soarta ungurimii din zona ora?ului Baia Mare” - le cer maghiarilor s? nu se amestece cu românii. Manifestul a fost semnat ?i de viceprimarul ora?ului, Ludescher Istvan. ( „Adev?rul”, 04.08.2012)

8 august 2012 - „Consiliul Jude?ean Harghita finan?eaz?, pentru al patrulea an consecutiv, Tabara Asocia?iei Tineretul Maghiar Ardelean (Erdelyi Magyar Ifjak/ EMI). Consiliul Jude?ean Harghita finan?eaz?, pentru al 4-lea an consecutiv, tab?ra organizat? de Asocia?ia Tineretul Maghiar Ardelean (Erdelyi Magyar Ifjak/ EMI), manifestarea fiind acuzat?, de-a lungul timpului, c? promoveaz? mesaje extremiste ?i revizioniste. Potrivit site-ului oficial al manifest?rii, la evenimentul care se desf??oar? în perioada 8-12 august, vor fi organizate mai multe paneluri de dezbateri unde sunt invita?i s? ?in? prelegeri politicieni maghiari din România ?i Ungaria, dar ?i scriitori, politologi sau jurnali?ti. Vona Gabor si alti reprezentan?i la vârf ai partidului « Jobbik » de extrem? dreapt? din Ungaria vor fi prezzenti la eveniment. […]” (Agen?ia de ?tiri: „Agerpres”, 08.08.2012)         

Din anul de înv???mânt 2012/2013 se poate preda istoria S?tmarului în limba maghiar?         

La propunerea vicepre?edintelui C,J, Satu Mare, Csehi Arpad Szabolcs, profesorii maghiari de istorie preg?tesc un manual auxiliar pentru elevii s?tm?reni.[2]     

C. N. C. D. s-a autosesizat cu privire la manifestul: „Noul strig?t pentru ungurimea din Baia Mare!”

„Consiliul Na?ional pentru Combaterea Discrimin?rii (C.N.C.D.) anun?? c? s-a autosesizat cu privire la manifestul: « Noul strig?t pentru ungurimea din Baia Mare! »”. Manifestul la care face referire C.N.C.D. a fost semnat de mai mul?i preo?i, lideri ai comunit??ii maghiare din Baia Mare ?i de viceprimarul ora?ului ?i denun?? „r?spândirea unei gândiri […] care amenin?? existen?a comunit??ii noastre. […]”[3]   

Românii nu sunt prietenii no?tri, ei sunt adversarii no?tri pe planul politicii na?ionale ?i pe planul strategiei na?ionale

11 august 2012 - „Românii nu sunt prietenii no?tri, ei sunt adversarii no?tri pe planul politicii na?ionale ?i pe planul strategiei na?ionale”.Declara?ia a fost f?cuta la  Tabara Asocia?iei Tineretului Maghiar Ardelean - E.M.I., de catre Szavay Istvan, consilierul presedintelui Jobbik pentru politica national? . (Postul de televiziune: „Realitatea TV”, 11.08.2012)

Autonomia Tinutului Secuiesc este inevitabil?

12 august 2012 - „Autonomia Tinutului Secuiesc este inevitabil?: Doresc o ?ar? comun?, frumoas?, în Bazinul Carpatic”.    Balczo Zoltan, vicepre?edintele Parlamentului Ungarieia declarat, în cadrul  Taberei  Tineretului Maghiar Ardelean - E.M.I., c? „ob?inerea autonomiei ?inutului Secuiesc este inevitabil?”. La rândul s?u, parlamentarul Koszegi Zoltan  a spus: „Obliga?ia de a realiza autonomia este a noastr?, slava este a lui Dumnezeu, dar rezultatele vor fi tot ale noastre. Doresc o ?ar? comun?, frumoas?, în Bazinul Carpatic”. (Postul de televiziune: „România TV”, 12.08.2012, ora: 07:33)  

Chemare la „eliberarea Ardealului” cu arma în mân?

Controverse, mesaje extremiste ?i discu?ii despre autonomie la Tab?ra Tinerilor Maghiari din Ardeal. Tab?ra s-a promovat prin mai multe înregistr?ri pe Internet în care tineri se antreneaz? cu arme de foc într-un poligon de tragere. Mesajul în limba maghiar? cheam? la eliberarea Ardealului cu arma în mân?. Organizatorii, Asocia?ia Tinerilor Maghiari din Ardeal, au negat orice leg?tur? cu aceste filme. Lideri ai U.D.M.R. s-au delimitat de ac?iunile extremiste. Cea mai controversat? prezen?? a fost cea a pre?edintelui Partidului Jobbik de extrem? dreapta din Ungaria. Tinerii maghiari din Ardeal au fost chema?i s? se al?ture partidului.       

Szavay Istvan, responsabil cu politica na?ional? a Partidului Jobbik, a declarat: „Conducerea Partidului lucreaz? la o nou? strategie ?i vrem ca de la 01.09.2012 statutul Partidului Jobbik s? cuprind? ?i dreptul de a fi membru de partid nu doar pentru cei care au domiciliu în Ungaria, ci ?i a cet??enilor maghiari din fostele teritorii rupte din Ungaria”.          

„Istoricul Raffay Erno, care sus?ine revizuirea Tratatului de la Trianon, a ?inut prelegeri participan?ilor,  iar forma?ia rock „Karpatia » care promoveaz? reîntregirea Ungariei Mari, a sus?inut un repertoriu tematic.” (Postul de televiziune: „TVR 1”, 12.08.2012, ora: 20:02)

15 august 2012 - Parlamentarul maghiar Zoltan Koszegi, membru al partidului FIDESZ: „Dac? Ungaria î?i consolideaz?  pozi?ia, FIDESZ ar putea încerca revizuirea grani?elor în 2020”. Parlamentarul le-a transmis celor prezen?i la Tab?ra Tineretului Maghiar de la Borzont, c?, în cazul în care partidul FIDESZ devine mai puternic ?i Ungaria î?i consolideaz? pozi?ia economic?, în opt ani ar putea fi cerut? oficial revizuirea grani?elor”.[4]  

16 august 2012 - „Cazul Miko constituie o problem? a maghiarilor din Ardeal”

[…] Cu ocazia Zilei Drept??ii, în data de 1 septembrie, în fa?a Colegiului « Szekely Miko » din Sf. Gheorghe, va avea loc o manifesta?ie de mare amploare, la care sunt a?tepta?i s? participe maghiari de pe tot cuprinsul Ardealului. La baza organiz?rii manifesta?iei st? decizia Tribunalului Buz?u referitoare la responsabilii retroced?rii Colegiului « Szekely Miko »”. („Uj Magyar Szo” - cotidian de limba maghiar? editat la Bucure?ti, 16.08.2012). „Protestul […] este sus?inut de toate cele trei partide politice maghiare (U.D.M.R., Partidul Civic Maghiar ?i Partidul Popular Maghiar din Transilvania), precum ?i de mai multe organiza?ii civile. Liderul U.D.M.R. Covasna, Tamas Sandor, care este ?i pre?edinte al Consiliului Jude?ean, a declarat în cadrul aceleia?i conferin?e de pres? c? din punctul s?u de vedere acest caz nu este unul juridic, ci unul politic, ar?tând c? în joc nu e o ?coal? oarecare, ci o „institu?ie de înv???mânt simbol al comunit??ii maghiare din Tinutul Secuiesc ?i chiar din Transilvania”. (Agen?ia de ?tiri „Agerpres”, 17 septembrie 2012).

Extinderea intern? a UE, cu preconizatele state noi […] va avea loc, chiar dac? domnul Barroso nu e de acord 

„Extinderea intern? a Uniunii Europene cu preconizatele state noi care se vor crea în cadrul statelor membre, cum ar fi Catalonia, va avea loc, chiar dac? liderul Comisiei Europene, Jose Manuel Barosso, nu este de acord, a  declarat la Târgu Mure?, pre?edintele Consiliului Na?ional Secuiesc (CNS), Izsak Balazs. (Postul de televiziune: „TVR 1”, 25.09.2012, ora: 14:22). Declara?ia liderului C.N.S. vine la câteva zile dup? ce s-a întors din Catalonia, unde a avut întâlniri cu reprezentan?ii Partidului Na?ional Basc ?i cu liberalii din Convergencia Democratica de Catalunya (C.D.C.).” (Agen?ia de ?tiri: „Agerpres”).  

Noi dorim o Românie federal?, o Transilvanie regional?, un Partium autonom  

20 septembrie 2012 - Pre?edintele P.P.M.T., Toro Tibor, a declarat într-o conferin?? de pres? la Oradea (19.09.2012), c? strategia electoral?  a partidului este construit? pe trei piloni importan?i. „Primul punct al strategiei este autonomia comunitar? a maghiarilor din România, pentru care totdeauna P.P.M.T. a militat, iar prin aceasta în?elegem autonomia teritorial? pentru ?inutul Secuiesc, autonomia cultural? pentru întreaga comunitate maghiar? din Transilvania ?i o form? special? de autonomie pentru cei care tr?iesc în Partium” (Bihor, Satu Mare ?i S?laj - n.a.). De asemenea, Toro a afirmat c? un al doilea „pilon” vizeaz?  refacerea „cadrului institu?ional al României”, în sensul promov?rii ideii de federalizare a ??rii. Potrivit liderului PPMT, al treilea „pilon” al strategiei forma?iunii este „euro-transilvanismul”, pe care l-a definit ca „proiectul de gândire politic? transilvanist? din secolele al XVII, XVIII, XIX-lea” ?i despre care a afirmat c? „o serie de idei ale acestei gândiri euro-transilvaniste sunt actuale ?i acum ?i ele se pot pune în interesul Transilvaniei ?i al întregii ??ri, pentru c? Transilvania, printre altele, poate fi motorul care s? trag? din criz? România”.[5] 

- Va urma -


[1]www.mti.hu 07.06.2012
[2] http://www.szatmar.ro
[3] Manifestul se reg?se?te integral pe site-ul  http://www.scribd.com/doc/102353360/Manifest. www.hotnews.ro 
 [4] www.hotnews.ro, Politics.hu, Kronika.  
footer