Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Miercuri, 14 August 2013 07:42

General Br. (r) Aurel RogojanC? ni se preg?te?te ceva este dincolo de eviden?e. Deja dictatul, sufocant pentru demnitatea na?ional?, al unor interese economice str?ine cu identitatea incert?, face ?i desface jocurile politice în România, cheam? la ordine, rând pe rând, Parlamentul, Pre?edin?ia Republicii, Guvernul, Justi?ia, Presa, Agen?iile Speciale. În tot acest timp, noi nu putem s? nu observ?m semnele prevestitoare de vremuri grele care vin din est. Acolo sunt lansate cu obstina?ia ?i perseveren?a pic?turii chineze?ti tezele unei doctrine a „românismului agresiv”, dup? cum urmeaz?:

7 octombrie 2010 - Agen?ia de ?tiri: „Regnum” (Rusia): „[...] Este necesar un bloc antiromânesc, a c?rui politic? s? aib? ca obiectiv final distrugerea statului român ?i încetarea existen?ei sale în grani?ele actuale. România se pronun?? împotriva reglement?rii conflictului moldo-transnistrean prin formarea unei federa?ii sau confedera?ii, l?sând Republica Moldoveneasc? Nistrean? f?r? baz? juridic? pentru a se opune unei noi încerc?ri de refacere a «României Mari» în grani?ele din 1941-1944. [...]. Dac? nu vom opri expansionismul românesc pe Prut, pe Nistru va fi deja prea târziu s? o mai facem. [...] Du?manul trebuie b?tut pe teritoriul lui. Iar România, la nivelul politicii ei de stat, este un du?man neîndoielnic pentru Republica Moldova ?i Republica Moldoveneasc? Nistrean?. De aceea, este necesar un bloc antiromânesc, a c?rui politic? s? aib? ca obiectiv final distrugerea statului român ?i încetarea existen?ei sale în grani?ele actuale. Transilvania, oare, nu a fost rupt? din Ungaria? Oare este totul în regul? cu ru?ii ?i ucrainenii din România? Bucure?tiul nu ar trebui s? arunce cu pietre în vecini, având propria cas? de sticl? fragil?. [...]”

17 ianuarie 2011 - Agen?ia de ?tiri: „Lenta P.M.R.” (Republica Moldova) „Asalt asupra Estului: românismul agresiv îndreptat împotriva Transnistriei, Moldovei ?i Ucrainei în secolul al XX-lea”. „Uniunea Moldovenilor ?i o serie de alte asocia?ii na?ionale din Republica Moldoveneasc? Nistrean? preg?tesc, în vederea public?rii, o carte care „va demasca planurile expansioniste ale României, concepute înc? din 1914, în leg?tur? cu Moldova, Transnistria ?i Ucraina”. Titlul provizoriu al c?r?ii este „Asalt asupra Estului: românismul agresiv îndreptat împotriva Transnistriei, Moldovei ?i Ucrainei în secolul al XX-lea”.

31 mai 2011 - Agen?ia de ?tiri: „Regnum” (Rusia): „Dac? «potaia» româneasc? va fi bolnav?, UE o va arunca afar?, o va da pe mâna hingherilor sau, în cel mai bun caz, o va eutanasia”

- Deschiderea în Parlamentul European a unei reprezentan?e a ?inutului Secuiesc, nerecunoscut de Bucure?ti, a fost comentat? pentru Agen?ia „Regnum” (31.05.2011) de c?tre politologul ?i istoricul transnistrean Nikolai Babilung?: „[...] Mi se pare c? acest fapt demonstreaz?, înc? o dat?, cât de slab? ?i cât de instabil? este unitatea intern? din unele state precum România. Clasa politic? din aceast? ?ar? nu ar trebui s? se mai gândeasc?, înainte de toate, la extinderea teritoriului spre est, pe baza Republicii Moldova, ?i cu atât mai mult a autoproclamatei republici transnistrene ?i Ucrainei. Ar trebui s? se ocupe, cu adev?rat, de consolidarea stabilit??ii în propria ?ar?, poate chiar prin intermediul federaliz?rii ?i extinderii drepturilor ?i împuternicirilor acelor teritorii, pe care România le-a invadat la începutul secolului al XX-lea [...]. Îns? este pu?in probabil ca vreun politician român s? fie capabil s? se ocupe serios ?i în mod obiectiv de problemele ??rii sale [...]. To?i sunt atât de orbi?i de miturile, de fabrica?ie proprie, privind «marea na?iune român?» ?i «România Mare», [...] încât nu sunt capabili, pur ?i simplu, s? aib? o percep?ie adecvat? a realit??ii. Ace?tia vor continua [...] s? predice dogma românismului agresiv, vor pretinde teritoriile vecinilor lor din est ?i vor construi intrigi împotriva autorit??ilor legitime din aceste state [...]. ?i propria lor cas? se surp?. ?i o dovad? în acest sens este deschiderea, la Bruxelles, a unei reprezentan?e a ?inutului Secuiesc pe lâng? Parlamentul European'. [...]”.

24 ianuarie 2012 - Agen?ia de ?tiri: „Mediafax”: Miting împotriva Unirii, din 1859, în fa?a Ambasadei României din Chi?in?u: „Mai multe persoane s-au adunat în fa?a Ambasadei României din Chi?in?u, denun?ând Unirea din 24 ianuarie 1859. Simpatizan?ii Partidului « Patrio?ii Moldovei » au scandat„Tr?iasc? Moldova Mare! », exprimând nemul?umirea fa?? de Unirea din 24 ianuarie 1859.[...]”

2 mai 2012 Publica?ia: „YAM.MD” (Republica Moldova): „Frontul lui Putin cere imperativ Chi?in?ului « s? nu joace dup? cum îi cânt? Bucure?tiul »”. Frontul Popular, o suprastructur? politic? creat? de Vladimir Putin în preajma alegerilor parlamentare ?i preziden?iale din Federa?ia Rus?, a expediat o declara?ie pe adresa Congresului Civic organizat (29.04.2012) de Partidul Comunistilor din Republica Moldova, în care se spune: „Cet??eni ai Republicii Moldova, fi?i adev?ra?i patrio?i ai neamului. Nu permite?i ca ?ara voastr? s? fie condus? de la Bucure?ti. Ap?ra?i-v? independen?a ?i statalitatea voastr?. [...] Românizarea cu orice pre?, revan?ismul istoric, transformarea Republicii Moldova într-un avanpost al N.A.T.O., aceasta este politica actualei guvern?ri. Poporul rus este gata s? ajute popula?ia din Republica Moldova în formarea unui stat cu adev?rat independent, bazat pe interesele cet??enilor din Republica Moldova', se mai adaug? în declara?ie. [...]”

17 mai 2012 - Agen?ia de ?tiri: „Unian” (Ucraina): „În sudul Ucrainei continu? distribuirea de pa?apoarte române?ti. Înainte de recens?mântul popula?iei din Ucraina, România face propagand? în rândul popula?iei moldovene?ti din regiunea Cern?u?i în favoarea schimb?rii apartenen?ei sale na?ionale cu cea român?. Reprezentan?ii societ??ilor na?ional-culturale moldovene?ti din Ucraina consider? c? autorit??ile de la Bucure?ti adopt? o politic? antimoldoveneasc?, xenofob? ?i discriminatorie nedeghizat? fa?? de moldovenii din Ucraina. [...] Liderii asocia?iilor culturale moldovene?ti din Ucraina solicit? M.A.E. « s? avertizeze conducerea României c? distribuirea, în continuare, de pa?apoarte române?ti cet??enilor ucraineni, intensificarea altor ac?iuni de românizare a moldovenilor din Ucraina pot provoca conflicte interetnice ?i conduce la destabilizarea întregii arhitecturi a securit??ii europene ». [...]”

10 septembrie 2012 - Publica?ia „YAM.MD" (Republica Moldova): „« Patrio?ii Moldovei » vor organiza un mar?, sub lozinca « Moldova noastr? », la Ia?i. La ambasadele ?i consulatele României vor fi organizate mai multe mitinguri care se vor desf??ura sub lozinca « Pentru Moldova »”. Acestea vor fi organizate de partidul « Patrio?ii Moldovei » ?i vor avea loc la 16 septembrie în fa?a reprezentan?elor diplomatice ale României de la Moscova, Sankt-Petersburg, Kiev, Odesa ?i Chi?in?u.” Potrivit unui comunicat de pres? al forma?iunii, « mitingurile sunt organizate de cet??eni ai Republicii Moldova, care consider? c? România promoveaz? o politic? antimoldoveneasc? agresiv? în regiune ». A venit vremea s?-i amintim României despre teritoriile noastre, care au fost practic luate în anul 1859, prin manipulare ?i alte metode ?mechere.”

10 septembrie 2012 - Cotidianul: „Magyar nemzet”, MTI (Ungaria): „« Republica Moldova este o ?ar? cheie ». Pre?edintele Parlamentului ungar, Kover Laszlo, a afirmat în cadrul unei conferin?e de pres? comune cu omologul s?u de la Chi?inau, Marian Lupu, c? Republica Moldova este « o ?ar? cheie » ?i c? Ungaria poate acorda un sprijin mare pentru realizarea integr?rii ei în Uniunea European?. [...]”

10 septembrie 2012 -Publica?ia „YAM.MD” (Republica Moldova): „« Istoria românilor » serve?te scopului de lichidare a Republicii Moldova. Curtea de Apel Chi?in?u a respins cererea Asocia?iei Istoricilor ?i Politologilor « Pro-Moldova », în care reclaman?ii au solicitat anularea ordinului « Privind predarea istoriei românilor în sistemul înv???mântului preuniversitar ». Membrii Asocia?iei « Pro-Moldova » nu sunt de acord nici cu con?inutul, nici cu denumirea disciplinei, calificând acest curs drept xenofob ?i na?ionalist. Acest manual provoac? ura interetnic? ?i ofenseaz? demnitatea minorit??ilor na?ionale, fiind, de asemenea, unul antistatalist, deoarece nu recunoa?te poporul moldovenesc. Autorii manualelor consider? statul moldovenesc ceva întâmpl?tor, iar Basarabia - drept p?mânt românesc. Îns??i denumirea - «Istoria românilor» - poart? un caracter nazist. Trebuie studiat? istoria unei ??ri, dar nu istoria unui popor » [...] ?i aceste manuale au fost publicate din mijloacele Guvernului român, iar o parte din autori sunt cet??enii României. [...]”

11 septembrie 2012 - Publica?ia: „YAM.MD” (Republica Moldova), „Patrio?ii Moldovei”: 16 septembrie poate deveni o duminic? sângeroas?”. „Partidul « Patrio?ii Moldovei » a elaborat un plan de contracarare a ac?iunilor unioni?tilor care pledeaz? pentru lichidarea suveranit??ii Republicii Moldova. Astfel, vor fi create echipe de voluntari pentru ap?rarea patrimoniului istoric al Republicii Moldova, va fi organizat un congres interna?ional istoric ?i un congres na?ional al for?elor promoldovene?ti. De asemenea, Partidul « Patrio?ii Moldovei » inten?ioneaz? s? ini?ieze un proces, la un tribunal interna?ional, de condamnare a României pentru distrugerea statalit??ii moldovene?ti ?i genocid împotriva poporului Republicii Moldova. Totodat?, reprezentan?ii forma?iunii consider? c? organizarea pe 16 septembrie în centrul Chi?in?ului a mar?ului unioni?tilor ar putea provoca v?rs?ri de sânge. « Suntem convin?i c? unioni?tii au nevoie de v?rsare de sânge pentru a demonstra c? patrio?ii duc un r?zboi agresiv ?i au mers chiar pân? la uciderea unioni?tilor în timpul confrunt?rilor. Dup? aceste v?rs?ri de sânge, Guvernul nostru se va adresa celui român cu solicitarea de a introduce for?e pentru a aplana conflictul. Guvernul nostru antipopular are toate în?elegerile necesare cu partea român? privind ap?rarea comun? a statalit??ii ?i interven?ia în caz de tulbur?ri în mas? ?i r?scoale. Ins?, ?tim prea bine c? aici vor veni nu trupele române, dar cele ale NATO, iar americanii vor face regula, la fel cum o fac acum în Siria”, a declarat vicepre?edintele Partidului « Patrio?ii Moldovei », Alexandr Dobrea.”

12 ianuarie 2012 - Publica?ia: „YAM.MD” (Republica Moldova) ?i „Adevarul.md”: „Distrugerea României este o cauz? nobil?”. „Andrei Safonov, analist politic de la Tiraspol ?i fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, sus?ine într-un comentariu pe site-ul « nr2.ru » c? a venit momentul potrivit pentru dezmembrarea României. « Faptul c? la 13-14 ianuarie la Cern?u?i va avea loc o întâlnire a mini?trilor de externe ai Ucrainei ?i Rusiei - Leonid Kozhar ?i Serghei Lavrov - nu este întâmpl?tor. România are preten?ii pentru nordul Bucovinei. A?a c? pe lâng? reglementarea transnistrean? nu este exclus c? Moscova ?i Kievul vor discuta ?i despre coordonarea eforturilor de lupt? contra expansionismului românesc »”, afirm? politologul de la Tiraspol. Acesta sus?ine c? a trecut timpul pa?ilor m?run?i. „Chiar dac? Rusia ?i Ucraina î?i vor unifica eforturile contra urma?ilor lui Ion Antonescu, aceasta nu va da niciun rezultat. Aceasta pentru c? România are o diploma?ie foarte profesionist? ?i alia?i puternici în persoana U.E., S.U.A. ?i N.A.T.O.. Trebuie s? spunem deschis: singurul mod de a sc?pa odat? ?i pentru totdeauna de pericolul românesc - aceasta este încetarea existen?ei statului român ?i dispari?ia sa de pe harta politic? a lumii”, declar? Safonov.

„[…] Pentru « aceast? cauz? nobil? » ar trebui s?-?i uneasc? eforturile toate statele care au de suferit de pe urma Bucure?tiului - Rusia, Ucraina, Serbia, Ungaria, Bulgaria ?i Republica Moldova.” Safonov descrie pe scurt ?i modul cum poate fi distrus statului roman: „Moldova de peste Prut ar putea fi stat separat sau s? se uneasc? cu Republica Moldova, dar f?r? Transnistria. Ucraina ar urma s?-?i extind? teritoriul încorporând regiunile unde locuiesc ucraineni, iar Moscova ar putea institui un patronaj asupra minorit??ii ruse din România. Ungaria are tot dreptul de a prelua « p?mânturile istorice », adic? Transilvania, iar Bulgaria o parte din Dobrogea. Astfel se creeaz? premise pentru restabilirea Valahiei, care poate chiar reveni la monarhie […] astfel România din vân?tor se transform? în vânat ?i doar dispari?ia de pe harta lumii a României este singura solu?ie pentru o via?? mai lini?tit? în regiune.”

10 ianuarie 2012 - Jurnalul Na?ional 27 01.2013: „[…] Csibi Barna l-a comemorat pe ?tefan cel Mare la Chi?in?u”. Începutul anului 2013 l-a g?sit pe Csibi la Chi?in?u. În data de 10 ianuarie, el l-a comemorat pe ?tefan cel Mare, al?turi de membrii organiza?iilor „Scutul Moldovenesc” ?i „Mi?carea de Tineret Voievod”, cu ocazia împlinirii a 538 de ani de la b?t?lia de la Podul Înalt (jude?ul Vaslui). „Am marcat 538 de ani de la lupta în care voievodul legendar al Moldovei a reu?it cu o oaste de 40.000 de suflete, printre care ?i un contingent numeros de secui, s? înving? o?tirea otomano-valah? condus? de Suleiman Pa?a”, a declarat Csibi Barna. El a depus o coroan? la statuia lui ?tefan cel Mare, a oferit declara?ii ?i s-a recomandat a fi un oaspete din România”. „Împotriva armatei otomane ?i a valahilor au luptat patrio?ii moldoveni împreun? cu 5.000 de secui. ?i eu sunt secui ?i am venit s? îi sus?in pe moldoveni”.

În loc de concluzie a acestei prime p?r?i a cronicii faptelor, un remember necesar, care înl?tur? orice îndoial? c? scenariul geopolitic la care ne referim ar fi lipsit de o baz? cât se poate de real?, avertismentul pre?edintelui Federa?iei Ruse, Vladimir Putin. Vorbind despre Kosovo la cel de al 20-lea summit Rusia-Uniunea European? de la Lisabona, din anul 2007, liderul de la Kremlin a f?cut aluzie la posibilitatea revendic?rii Transilvaniei ?i Dobrogei de c?tre Ungaria ?i Bulgaria. La numai o zi dup? ce România a fost men?ionat? de pre?edintele S.U.A., George W. Bush, drept unul din statele aflate în ?inta Iranului, Vladimir Putin a men?ionat ?ara noastr? pe lista ??rilor europene care se confrunt? cu provoc?ri de natur? separatist?. Reiterând pozi?ia Moscovei în cazul Kosovo, liderul rus le-a sugerat omologilor europeni o abordare mai flexibil?, în spiritul dreptului interna?ional, f?când trimitere la problema basc? din Spania, respectiv la cea flamand? din Belgia ?i, nu în ultimul rând, la „poten?iala problem?" a maghiarilor ?i bulgarilor din România. Practic, Putin a f?cut o aluzie direct? la posibilitatea fragment?rii României prin eventualele revendic?ri ale Transilvaniei ?i Dobrogei.

- Va urma -

footer