Revista Art-emis
Holocaustul - Un Ghe?eft cu dubl? m?sur? (2) PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neacsu   
Miercuri, 14 August 2013 06:50

HolocashSpania

Spaniolii nu prea au avut timp de Holocaustul evreilor, ei au avut propriul lor Holocaust dar nu îi pot spune a?a pentru c? nu e voie, termenul este rechizi?ionat de evrei a?a c? ceea ce s-a întâmplat în Spania pe timpul r?zboiului civil ?i dup? 1939 pân? prin 1950, de?i are toate ingredientele unei nenorociri sau dezastru pentru a anumit? parte a popula?iei, nu va fi acceptat de „lumea bun?” ca ?i Holocaust. Fiind prea ocupa?i cu propriul lor r?zboi, spaniolii nu au avut timp de evrei. Cu toate astea, s-a descoperit recent c? Franco a dat totu?i o mân? de ajutor lui Hitler în problema evreilor. Generalul Francisco Franco le-a ordonat oficialilor spanioli s? realizeze liste cu numele a 6.000 de evrei pe care le-a a?ezat într-o arhiv? secret? cu date despre evreii din Spania. Lista i-a fost înmânat? lui Heinrich Himmler însu?i, ?eful S.S. care este considerat eminen?a cenu?ie a „solu?iei finale”, în timpul discu?iilor privind posibilitatea ca Spania s? se al?ture Axei, din care f?ceau deja parte Germania lui Hitler ?i Italia lui Mussolini. Pân? la urm?, din cauza preten?iilor lui Franco pe care Hitler le considera exagerate, Spania a r?mas în afara conflictului mondial. Acuma în?eleg eu de unde a ap?rut moda asta cu datul bile?elelor la momentele ?i întâlnirile oficiale, la investiri, cu ocazia numirilor în func?ie. Orice s-ar spune, la Cotroceni se cunoa?te istoria Germaniei foarte bine. ?i a Spaniei.

În 1996, la cererea evreilor, Spania, ca ?i alte ??ri a adoptat o lege care interzicea negarea Holocaustului fa?? de evrei. În 2011, s-a revenit ?i printr-o decizia din 3 iunie, Curtea Constitutionala din Spania a declarat c? nici o persoan? nu va mai putea fi persecutat? pentru exprimarea opiniilor sale fa?? de holocaust. Anterior, orice critic? expus? la acest subiect istoric era considerata o crim?.

Spre deosebire de ei, Ungaria, în februarie 2010, aproba un proiect de lege prin care negarea Holocaustului a devenit ilegal? în Ungaria ?i este pasibil? de trei ani de deten?ie. În 2002, la ordine exprese, premierul de atunci a emis neconstitu?ionala OUG 31 prin care, sub imperiul pedepsei cu închisoarea, este interzis? orice alt? p?rere decât cea men?ionat? în acea lege strâmb?.

În februarie 2013 în aula mare a Academiei Române, profesorul Vladimir Iliescu a negat existen?a holocaustului în România, fiind aplaudat de întreaga asisten??. La scurt timp dup? declara?ia sa, a fost dat afar? de la o universitate din Germania unde preda gratuit, iar Academia român? s-a „delimitat” de afirma?iile profesorului. Domnia sa sus?inea c? „da, este adev?rat c? au murit 20.000 de evrei în România, dar asta nu este Holocaust.” Subiectul este foarte sensibil atâta vreme cât defini?ia Holocaustului este tranformat? de fiecare a?a cum vrea. Dac? evreii consider? c? „sacrificarea unui animal prin ardere” este egal cu termenul calamitate, iar aceasta se aplic? numai când este vorba de evrei, atunci oricine are dreptul s? considere ce vrea, s? dea  Holocaustului orice defini?ie vrea.

În 2010, ?eful diplomatiei române, pe atunci Teodor Baconschi, împreun? cu omologii s?i din Cehia, Lituania, Letonia, Ungaria ?i Bulgaria au ini?iat un demers cerând s? se pun? sub semnul egalit??ii genocidul practicat de regimurile totalitare comuniste cu Holocaustul, astfel încât persoanele care neag? atrocitatile comise de c?l?ii comuni?ti s? r?spund? în fa?a unei legi comunitare similare cu cea referitoare la Holocaust.

Dup? analizarea „scrisorii celor ?ase”, Comisia European? pentru Justi?ie a apreciat c? nu sunt îndeplinite condi?iile pentru legiferare cu privire la crimele atribuite comuni?tilor, dar problema trebuie p?strat? în studiu. Acestea sunt cuvintele cuprinse în raportul trimis Parlamentului European ?i guvernelor celor 27 de state membre U.E.. S-a justificat prin aceea c? ororile comise de comuni?ti nu au fost îndreptate împotriva unei minorit??i etnice. Trebuiau s? spun? c? nu au fost îndreptate împotriva evreilor, ca s? fie ?i mai clar de ce nu se aprob?. Ar fi fost ?i culmea s? fie îndreptate împotriva evreilor atâta vreme cât toat? lumea ?tie c? comunismul este opera evreilor.

De ce trebuie s? r?spund? România, poporul român pentru actele guvernului Hortyst în Transilvania ?i ale germanilor ?i ucrainienilor ?i ru?ilor în Basarabia? Nu exist? dovezi c? guvernul român al lui Antonescu, armata român?, popula?ia civil? român? (exceptând unele elemente pro naziste, sau membri ai G?rzii de Fier, altor organiza?ii extremiste sau progermane, din care unele si-au recâ?tigat posesiunile recent prin Forumul Democrat German) au organizat, participat sau s?vâr?it pogromuri sau acte de violen?? la adresa evreilor în România. Unele documente vorbesc despre directive privind deportarea evreilor, Antonescu, ca ?i Petain a fost nevoit s? dea curs cererilor unei Germanii care nu numai c? ?tia dar avea ?i cu ce s? î?i impun? p?rerea, dar aceasta s-a f?cut la un alt nivel ?i o alt? scar? decât dac? s-ar fi f?cut sub directa coordonare sau conducere a S.S.-ului sau Gestapo-ului. Exist? îns? probe c? Antonescu s-a opus atât diplomatic, cât ?i practic, cerin?elor Germaniei în ceea ce prive?te politica evreiasc?. Pe teritoriul românesc controlat de guvernul lui Antonescu în drept ?i în fapt, nu au avut loc nici un fel de ac?iuni antisemnite. Dac? s-au manifestat, acestea s-au manifestat în zonele în care conducerea administrativ? sau militar? era efectiv în responsabilitatea germanilor, a horty?tilor sau cum era în Basarabia, Transnistria, ac?ionau diferite grupuri na?ionaliste apar?inând altor etnii.

În Ungaria de exemplu, popula?ia conlocuitoare, în special evreii din teritoriile primite prin Diktat au suferit de-a lungul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial abuzuri ?i crime comise de autorit??ile ungare. În special evreii au fost deporta?i masiv c?tre lag?rele de concentrare în perioada ocup?rii Ungariei de c?tre Germania nazist?. A?a ceva nu s-a întâmplat în România. Eventual, guvernul Antonescu poate fi învinuit c? a înlesnit repatrierea evreilor în loc s? lupte cu armata german? pentru ap?rarea lor. Antonescu ar putea fi învinuit c? nu a fost destul de dur cu Hitler ?i a urm?rit mai mult interesele românilor decât ale altor etnii conlocuitoare, sau nu a pedepsit personal abuzurile f?cute de trupele germane care tratau România ca pe un stat vasal, nu aliat, ( dar în nici un caz ca ru?ii dup? 23 august 44 care au tratat România ca pe o ?ar? cucerit?, ocupat?, nu ca pe o partener?) dar pentru p?strarea unit??ii statale, ?i chiar reîntregirea teritoriului, Antonescu a fost nevoit s? fac? unele sacrificii. Între supravie?uirea unui popor ?i a unui stat ?i ap?rarea cu pre?ul transform?rii ??rii într-o alt? Polonie a unor na?ionalit??i conlocuitoare, Antonescu a ales s? apere unitatea statului f?r? îns? a ordona sau comite acte de violen?? sau crime împotriva altora. Nimeni nu poate nici m?car sus?ine, dar s? mai ?i dovedeasc? faptul c? guvernul României, armata sau locuitorii s?i, se fac vinova?i de a?a ceva. ?i atunci, de ce din toate statele din care evreii au fost deporta?i, România, românii sunt cei care sunt considera?i responsabili de holocaust? De ce trebuie s? ne cerem noi scuze pentru faptele comise de al?ii? Pentru c? în loc s? îi trimit? în lag?re pe Evrei le-au dat voie s? plece în Israel împotriva cererilor exprese ale lui Hitler de a-i trimite în lag?re? De ce din to?i fo?tii conduc?tori ai ??rilor satelite ale Germaniei doar Antonescu este declarat criminal de r?zboi, doar România îl reneag?, ?i nu mai este voie s? fie afi?ate sau postate tablouri ?i busturi sculptate ale Mare?alului Român? De ce din toate na?iile lumii trebuie s? fim noi cei mai necru??tori cu eroii nemului? Pentru c? a?a a comandat Marele Licurici? De ce trebuie s? ne sl?vim tr?d?torii de neam afla?i sub orizonturi înstelate ?i s? ne batem joc de adev?ra?ii patrio?i?

Pe timpul lui Horty, Ungaria a fost printre primele state din Europa interbelic? ce a legiferat m?suri antisemite. Înc? din 1920 a adoptat legea privind reglementarea admiterii în înv???mântul superior, scopul declarat al legii fiind „contingentarea cu în?eleapt? chibzuin?? a num?rului studen?ilor”. În realitate, era vorba de limitarea la anumite procente a studen?ilor apar?inând na?ionalit??ilor conlocuitoare. Începând din 1938, s-au luat o serie de m?suri antievreie?ti. Legea numit? „Asigurarea mai eficient? a echilibrului vie?ii sociale ?i economice” limita accesul evreimii la via?a economic? ?i social? din Ungaria. Circa 250.000 de evrei ?i-au pierdut locurile de munc?. Peste numai o jum?tate de an, parlamentul ungar a adoptat o alt? lege antisemit?, care stabilea c? trebuiau considera?i evrei, al?turi de cei de religie iudaic?, to?i cei cu un p?rinte ori doi bunici de religie iudaic? în momentul, ori înaintea, intr?rii în vigoare a legii. No?iunea de evreu a fost extins? ulterior prin legea din 1941, privind „ap?rarea rasei”. „A treia lege evreiasc?” interzicea c?s?toriile mixte. Dar asta nu i-a împiedicat pe Unguri s? îl sl?veasc?, s? îl comemoreze, pe Horty, americanii nu cer ca acesta s? fie declarat criminal de r?zboi, evreii nu cer s? studieze arhiva Ministerului Ap?r?rii Ungar ca s? o interpreteze cum vor ei sau s? o „cure?e” de „inexactit??i” . Asta se întâmpl? doar în România.

Cine poate explica logic, lingvistic, politic sau oricum ar dori el, de ce Holocaust înseamn? numai evrei, sau numai oropsirea indiferent cât de mic? ar fi, a evreilor, de ce alte categorii de oameni, categorii religioase, profesionale, politice, etnice sau economice nu pot beneficia de sintagma Holocaust? A pus cumva poporul evreu monopol pe Holocaust? Dar despre exterminarea a sute de triburi de indieni de c?tre Na?iunea Na?iunilor ce se poate spune? A fost în mod cert o exterminare, au fost ucise milioane de persoane,avem de a face cu o etnie, de fapt mai multe ?i totu?i nu îl recunoa?te nimeni. De ce nu sunt b?ga?i în pu?c?rie cei care nu recunosc Holocaustul împotriva indienilor din America de Nord? De ce se folosesc mai multe m?suri în m?surarea drept??ii ? ?i totu?i cine explic? ce înseamn? Holocaust, de la ce cifr? în sus vorbim de Holocaust, care este diferen?a între holocaust ?i cataclism, dezastru, decimare, nimicire, exterminare, ucidere, accident, deces? Dac? se pr?bu?e?te un autocar sau avion cu turi?ti evrei se nume?te Holocaust iar dac? în autocar sunt români este accident, întâmplare nefericit?, neglijen?? sau voia lui Dumnezeu? Cine ne poate explica unde se termin? r?zboiul ?i începe Holocaustul, cine se poate plânge de Holocaust ?i cine are parte doar de accidente ?i de la ce num?r de victime în sus trecem de la victime la Holocaust? Oare copila?ii care au murit ar?i la maternitatea din Bucure?ti au murit în Holocaust? Ar trebui s? spunem a?a, pentru c? au fost sacrifica?i prin ardere pe altarul nesim?irii ministeriale ?i a indiferen?ei fa?? de cet??ean a guvernan?ilor. Cine stabile?te regulile, cine decide cum sunt judecate ac?iunile ?i de ce aceste reguli nu se aplic? uniform?

Când se vor aplica acelea?i legi tuturor, fie conform Comisiei de la Vene?ia, fie conform codului lui Barroso?

De ce unii sparg oalele ?i al?ii le pl?tesc?

footer