Revista Art-emis
Holocaustul - Un ghe?eft cu dubl? m?sur? (1) PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neacsu   
Duminică, 11 August 2013 17:32

HolocashTermenul Holocaust, vine din greac? holókauston, care înseamn? sacrificarea unui animal prin incinerare. În ebraic? exist? cuvântul Shoah care înseamn? catastrof?, distrugere, nenorocire ?i care este folosit pentru a denumi ceea ce Holocaust este aproape unanim în?eles. C?utând defini?ia sau explicarea acestui cuvânt am g?sit:

„1. Great destruction resulting in the extensive loss of life, especially by fire.

2.a. Holocaust The genocide of European Jews and others by the Nazis during World War II: « Israel emerged from the Holocaust and is defined in relation to that catastrophe »” (Emanuel Litvinoff).

2.b. A massive slaughter: « an important document in the so-far sketchy annals of the Cambodian holocaust » (Rod Nordland).

3. A sacrificial offering that is consumed entirely by flames.”

În Wikipedia, explica?ia este mai simpl? ?i mai strict?, sau mai exclusivist?: „The Holocaust (from the Greek ?????????? holókaustos: hólos, « whole » and kaustós, « burnt »)also known as Shoah (Hebrew: ?????, HaShoah, « the catastrophe »; Yiddish: ?????, Churben or Hurban, from the Hebrew for « destruction »), was the mass murder or genocide of approximately six million Jews during World War II.”

Astfel cuvântul Holocaust a fost restrâns la procesul de nimicire în mas? a evreilor de c?tre nazi?ti în cel de-Al Doilea R?zboi Mondial, cuvântul Holocaust, fiind tradus/interpretat acuma a?a cum l-a r?stâlm?cit o anumit? propagand?, nu a?a cum îi era în?elesul original. De ce oare ?

De?i termenul original al cuvântului ?i defini?ia ini?ial? se refer? la distrugere în mas? prin foc, iar  în unele defini?ii se face referire chiar la armele de nimicire în mas?, inclusiv armele nucleare ?i deci la Holocaust Nuclear care este reprezentat de drama japonezilor de la Hiro?ima ?i Nagasaki, nimeni nu vorbe?te de Holocaustul Japonezilor, nimeni nu condamn? S.U.A. pentru acel Holocaust, ?i nici statele care au fost de acord cu programul nuclear ?i distrugerea nu doar a celor dou? ora?e (cum se uziteaz? când se vorbe?te despreHirio?ima ?i Nagasaki , ca ?i cum cele dou? ora?e ar fi fost simple buc??i de c?r?mid? puse una lâng? alta f?r? via?? în ele) ci ?i omorârea a sute de mii de oameni nevinova?i. De ce ? Exist? unit??i de m?sur? diferite? Unii au voie s? fac? orice în numele Holocaustului, s? cear? urm?rirea, c?utarea, pedepsirea pân? ?i a celor care au fabricat cuiele cu care au fost b?tu?i stâlpii din lag?rele germane, iar altora, omorâ?i, masacra?i, în America de Nord pe timpul expansiunii „civiliza?iei în vestul s?lbatic” , de Kmerii ro?ii în Cambodgia, de comuni?ti în Rusia ?i ??rile comuniste, de Turci în Armenia, nici m?car nu li se d? voie s? foloseasc? termenul, pentru c? termenul Holocaust a fost adjudecat de evrei? Mai trebuie s? se dea o lege european? care s? spun? clar c? termenul Holocaust se va folosi numai legat de evrei ?i cu asta va fi clar. Recent, foarte recent, au fost desecretizate unele documente ?i astfel s-a aflat c? „Guvernul britanic ?i-a exprimat oficial sprijinul pentru bombardarea nuclear? a Japoniei, în cadrul unei reuniuni a Comisiei politice mixte din 4 iulie 1945 de la Washington privind dezvoltarea ?i controlul energiei nucleare, referindu-se la bombele atomice Tube Alloys (T.A.), nume de cod pentru programul armei nucleare britanice din timpul celui de-al doilea r?zboi mondial.”[1] 

Acuma în?eleg de ce Angliei i se mai spune ?i „perfidul Albion”. A?i auzit pe cineva s? condamne cele dou? state pentru Holocaustul Japonezilor? A?i auzit pe cineva s? foloseasc? oficial sau neoficial cuvântul Holocaust legat de ceea ce Anglia a aprobat, S.U.A. a executat ?i japonezii au sim?it? Nuuuuuuuuuu! Din când în când mai vin ni?te pilo?i americani în concediu prin Japonia cu lacrimi în col?ul batistei ?i „marcheaz? momentul” regretelor eterne ?i atât. Am mai scris într-un articol despre unele ciud??enii, coinciden?e ?i for??ri ale Holocaustului. Nu contest procesul sau faptele în sine indiferent unde s-au întâmplat, dar se pare c? totu?i, pe undeva se exagereaz?, iar unit??ile de m?surare e actelor ca ?i vinov??iile se aplic? diferit de la ?ar? la ?ar?, în func?ie de simpatii, interese, în?elegeri, politici ?i politic?. Dac? un stat este sortit pieirii, iar conducerea acestuia accept? cei 40 de argin?i, atunci în spinarea acestui stat se pun toate relele lumii. Bineîn?eles c? nu se poate ajunge la gâtul neamului f?r? tr?d?torii din interior. „Holocaustul” evreilor din România are ?i el parte de acela?i tratament, fiind recunoscut, acceptat , declarat de un guvern ?i un pre?edinte pentru care nu exist? istorie, nu exist? probe, nu exist? mândrie, nu exist? ?ar?, exist? doar bani ?i interese personale, scaune, func?ii, putere. Hai s? vedem ce a însemnat Holocaus în alte ??ri, ce s-a întâmplat acolo, care a fost contribu?ia popoarelor ?i guvernelor la exterminarea popula?iei evrei?ti, cum trateaz? acuma aceste ??ri subiectul ?i cum sunt v?zu?i fo?tii conduc?tori din timpul Holocaustului.

Ungaria

 
Aproape 600.000 de unguri de origine evreiasca au murit în timpul Holocaustului. Din cei 825.000 de evrei care tr?iau în Ungaria în 1941, aproximativ 63.000 au murit sau au fost asasina?i înainte de ocupa?ia german? din martie 1944. Sub ocupa?ie, pu?in peste 500.000 dintre ei au murit ca urmare a relelor tratamente, au fost asasina?i sau deporta?i. Shoah-ului au supravie?uit doar 255.000 de evrei.
În 1938, în Ungaria condus? de Miklos Horthy au ap?rut o serie de m?suri antisemite care au limitat pentru evrei profesiile autorizate.
În aprilie ?i mai 1944, când înfrângerea le-a ap?rut ca inevitabil?, germanii ?i alia?ii lor în Ungaria au început s?-i deporteze masiv pe evreii unguri în ritmul de 12.000 pe zi, în principal c?tre Auschwitz.Horty cel care este responsabil de aceste deport?ri, ?i alte m?suri anti-Semite, este înc? declarat erou al Ungariei.

Polonia

Aici nu mai e nevoie de nici o prezentare, Polonia a fost împ?r?it? ?i ocupat? de Ru?i ?i Germani în totalitate, polonezii fiind decima?i bra? la bra? cu evreii aproape mai ales c? în Polonia se g?sea centrul Diasporei evreie?ti din întreaga lume ?i cea mai mare comunitate de evrei. Deci nu e de mirare c? au murit 6 milioane de polonezi ?i evrei la un loc, dar mai mul?i polonezi. Unii polonezi au devenit vân?torii evreilor ?i germanofili sau, mai rar, rusofoni. Antisemitismul s-a manifestat cu o mare virulen?? în Polonia. Polonezii le-au repro?at evreilor c? au colaborat cu sovieticii precum ?i faptul c? evreii comuni?ti au jucat un rol de prim plan în ac?iunile represive ?i în deport?rile catolicilor polonezi. Dar au avut loc ?i ac?iuni de salvare a evreilor. ?i totu?i, Polonia nu s-a recunoscut vinovat? de Holocaustul la adresa evreilor din Polonia, ba mai mult, nimeni nu le cere desp?gubiri, de?i cele mai multe lag?re de exterminare au fost pe teritoriul Poloniei.

Dac? st?m s? ne gândim bine, practic evreii ar trebui s? pl?teasc? desp?gubiri Poloniei, pentru c? din cauza num?rului mare de evrei din Polonia, au suferit polonezii. Dar Polonezii nu cer desp?gubiri. La fel ar trebui s? cear? ?i românii desp?gubiri Israelului pentru genocidul la care au fost supu?i românii sub conducerea evreilor care au adus comunismul în România. P?i dac? Polonia nu este învinuit? de Holocaust cu toate lag?rele ei de exterminare, pe motiv c? germanii sunt cei care sunt responsabili, de ce ar fi învinuit? România pentru pogromul de la Ia?i sau deport?rile din Transnistria ?i asasinatele comise Horty?ti în Transilvania sau de armata german? pe teritoriul Basarabiei si Transnistriei, când este ?tiut ca toate actele au fost f?ptuite de germani ?i ucrainieni?

Fran?a

În Fran?a, au fost victime ale Holocaustului 76.000 din 300.000 de evrei care se g?seau în aceast? ?ar?. Doar 3% din deporta?ii evrei din Fran?a au supravie?uit. Arest?rile evreilor din Fran?a au început din 1940 ?i masiv în 1941, iar „deportare evreilor începe la 27 martie 1942, data plec?rii din Paris pentru Auschwitz a primului convoi”. Mare?alul Petain cel care a condus guvernul pro german sau mai bine spus a ales calea colabor?rii cu nem?ii în schimbul desfiin??rii Fran?ei, a încercat s? îndulceasc? condi?iile impuse de germani. În zona ocupat? de hitleri?ti, între 16 ?i 17 iulie 1942 au fost aresta?i de c?tre poli?ia francez? ?i preda?i germanilor , 13.000 de evrei. În Fran?a, au fost victime ale Shoah 76.000 din 300.000 de evrei care se g?seau în aceast? ?ar?. A recunoscut Fran?a acest “holocaust”?Cum trateaz? Fran?a subiectul?

În 2012 pre?edintele francez Francois Hollande a recunoscut rolul Fran?ei în Holocaust, la o ceremonie organizat? pentru a marca 70 de ani de la deportarea evreilor din Fran?a, dar colaborarea ??rii cu ocupan?ii nazi?ti, în vremea r?zboiului, a fost foarte mult? vreme un subiect tabu. „Adev?rul este c? aceste crime au fost comise de Fran?a, în Fran?a”,a spus Hollande, dar a refuzat s? cear? iertare evreilor pentru rolul pe care l-a jucat Fran?a în acest episod tragic. De sesizat ?i expresia folosit? „aceste crime au fost comise de Fran?a, în Fran?a “ . Deci ÎN FRAN?A, NU DE FRAN?A. ?i uite c? Fran?a înc? mai tr?ie?te de?i în Fran?a ?i în zilele astea au loc ac?iuni anti-semite. Mare?alul Petain, eroul de la Verdun, dar ?i colabora?ionistul care a acceptat s? lucreze cu Germanii decât s? îi lase s? distrug? Parisul, dup? r?zboi a fost judecat, condamnat la moarte, dar apoi pedeapsa i-a fost comutat? ?i a fost întemni?at pe via??. A murit la 95 de ani. Între timp, Fran?a î?i reconsider? propria istorie, iar Petain nu mai este v?zut ca un tr?d?tor de ?ar? ci aproape ca un salvator. În nici un caz nu a fost declarat criminal de r?zboi ?i nu a fost învinuit pentru Holocaust, a fost judecat pentru fapte comise împotriva cet??enilor francezi nu la ordinul altora. În zilele noastre memoria lui Petain este rerevaluat?, ca s? folosesc un termen la mod?.

Italia

În Italia nu au avut loc deport?ri masive, sau progromuri, aceste erau apanajul celor afla?i mai la est, pogromul ca termen apar?ine ru?ilor, popoarelor slave. De?i foarte apropiat ?i prieten al lui Hitler, Mussolini, Il Duce de?i a dat ?i el legi anti-Semite, ca toate ??rile din sfera german? de influen??, aliate sau ocupate de Germani, ac?iunile f??i?e, agresive au fost neînsemnate. Una din cauze a fost obsesia lui Mussolini fa?? de evreice. Printre ele se num?r? Margherita Sarafatti, care ?i-a cheltuit o parte din avere pentru eroul ei ?i Angelica Balabanoff, primul s?u mentor politic.Sarafatti a fost amanta ?i consiliera politic? a lui Mussolini.

Presa din data de 28.01.2013 anun?a c? fostul premier italian Silvio Berlusconi, a dat na?tere unei noi controverse, pentru c? l-a l?udat pe Benito Mussolini, în Ziua Holocaustului, în ciuda legilor anti-evrei adoptate de Il Duce. „Mussolini a gre?it când a adoptat legile împotriva evreilor, dar în alte privin?e a fost un lider bun. În mod evident, guvernul de pe timpul lui Mussolini, de team? c? puterea din Germania ar putea ajunge la o victorie complet?, a preferat s? se alieze cu Germania lui Hitler decât s? i se opun?”. a spus Berlusconi. Pentru unii declara?ia lui Berlusconi poate constitui o gaf?, sau una din nebuniile cu care a obi?nuit lumea, dar în fapt a exprimat realitatea ?i a dat un exemplu de cum trebuiesc interpretate ?i acceptate faptele predecesorilor. Pentru o ?ar?, important este supravie?uirea sa ca stat, ca na?iune ?i popor, ?i uneori pentru salvarea ??rii, unii conduc?tori sunt nevoi?i s? ia ?i unele m?suri mai nepl?cute, mai ales pentru al?ii. Istoria medieval? este plin? de asasinate, m?celuri crime comise împotriva unor categorii sociale, familii de domnitori, boieri, nobili care prezentau un pericol pentru un anumit conduc?tor sau regim la un moment dat. Nu spun c? aceste ac?iuni sunt justificate sau e bine c? s-au petrecut, spun doar c? în judecarea unui moment istoric, a faptelor unui regim sau conduc?tor trebuiesc luate în calcul toate aspectele, to?i factorii, inten?iile, scopurile ca ?i variantele sau op?iunile ?i apoi pus? eticheta.

Mussolini este înc? respectat în Italia, patriotismul s?u nu este pus la îndoial?, Il Duce înc? impune respect italienilor, chiar dac? a pus ?ara la dispozi?ia lui Hitler, dar a avut m?car un statut privilegiat, fiind aproape partener al lui Hitler, nu supus. Când italienii au vrut s? ias? din parteneriat, au ie?it. Dar Il Duce nu a fost scos din manualele de istorie, cum a fost scos Antonescu la noi, de?i Antonescu a f?cut mai pu?in r?u României decât Mussolini Italiei.

De cele mai multe ori la români eticheta o pun al?ii iar noi doar luâm m?surile, for?a?i de cei care au pus eticheta, în interesul lor, nu al românilor. A?a se face c? SUA face presiuni ca România s? redea posesiunile bisericii catolice ?i evreilor din Transilvania, f?r? a se întreba cum au fost ob?inute acele terenuri de c?tre cei care le reclam? acuma, a?a se face c? mo?tenitorii unui groff într? în posesia unui sat întreg ?i las? un sat întreg f?r? case ?i p?mânturi, a?a se face c? unii maghiari vin cu documente de proprietate falsificate sau ob?inute sub regimul Hortyst cu for?a sau prin abuz ?i cer s? li se dea p?mântul înapoi, iar justi?ia român?, conducerea politic?, samsarii care conduc ?ara, dau tot pretextând c? nu au ce face, sunt obliga?i de .. legile europene. Legile române?ti, legile p?mântului, legile biunului sim? legile drept??ii nu mai au nici o valoare. Este foarte curios, nu am auzit pe nimeni din C.S.M. s? se plâng? c? prin declara?iile S.U.A. privind aceste retroced?ri, justi?ia român? se simte amenin?at?, presat?, stresat?, for?at? s? ia decizii. Nimeni nu constat? c? se fac presiuni la adresa guvernului sau justi?iei pentru a lua decizii în acest sens. Dar dac? un ziar spune c? unii procurori ?i judec?tori fac ?i rezolv? dosare la comand?, C.S.M. prin doamna Oana Smith H?ineal? sare în sus ca ?i când ar fi nimerit cu partea dorsal? în urzici.

- Va urma -
Grafica - Ion M?ld?rescu

footer