Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Corvin Lupu   
Miercuri, 24 Iulie 2013 10:39

Prof. univ. dr. Corvin Lupu, art-emis„România trebuie s? aib? grij? singur? de ea, pentru c? N.A.T.O. ?i Uniunea European? nu vor face asta.” (George Friedman)

Valorosul analist a accentuat, în prezen?a unei asisten?e selecte, în frunte cu prim ministrul României ?i cu guvernatorul B.N.R., c? statul român ar trebui s? lupte pentru ap?rarea suveranit??ii sale, pe fondul unui trend european de „diminuare pân? la extinc?ie” a suveranit??ii na?ionale. Cu alte cuvinte, Friedman ne-a spus verde în fa?? c? interesele noastre sunt diferite de cele ale Uniunii Europene. Tema este de o importan?? istoric? pentru România ?i ar trebui, pentru orice putere responsabil?, s? conduc? la elaborarea de strategii coerente. M? refer la identificarea numitorului comun de interese europene ?i române?ti ?i de preluare selectiv? a „recomand?rilor”, mai corect spus dispozi?iilor europene care exced chiar ?i cadrului instituit de Tratatul de aderare a României la U.E., acceptat necondi?ionat de guvernan?ii de la Bucure?ti. De altfel, modul în care au fost acceptate condi?iile împov?r?toare impuse de c?tre U.E. s-a f?cut nedemocratic ?i netransparent. Printre altele m? refer doar la faptul c? ni s-a impus s? cesion?m bunuri ale poporului român unor societ??i str?ine agreate de mai marii Europei, sau la faptul c? s-a impus ??rii reducerea sufrafe?ei agricole cu o treime. Printr-o politic? inten?ionat?, s-a ac?ionat în a?a fel încât multe milioane de hectare au r?mas nelucrate, în scopul ca România s? devin? pia?? de produse agro-alimentare ale statelor din vestul Europei. Spa?iul nu ne permite s? d?m ?i alte exemple de acest fel.

George Friedman a accentuat c? „România trebuie s? aib? grij? de ea singur?, pentru c? N.A.T.O. ?i Uniunea European? nu vor face asta”! De asemenea a recomandat ca România s? promoveze o ini?iativ? regional?, în cadrul c?reia s?-?i pun? în aplicare interesele politice, economice ?i de securitate. În acest context, eu reamintesc cititorilor no?tri c? politicienii din perioada interbelic? au ini?iat ?i sus?inut atât Mica Antant?, cât ?i În?elegerea Balcanic?, care au creat un cadru de securitate colectiv?. Împrejurarea c?, dup? dou? decenii, sistemul de securitate colectiv? sa pr?bu?it sub loviturile Germaniei, nu s-a datorat ineficien?ei sale, ci faptului c? statele garante, Marea Britanie ?i Fran?a, nu ?i-au îndeplinit obliga?iile. Friedman a mai declarat c?: „Este o iluzie optic? impresia c? UE sau N.A.T.O. vor avea grij? de România, care este un stat suveran ?i trebuie s? î?i asume r?spunderea pentru viitorul politic... Trebuie s? v? asuma?i problema suveranit??ii ?i s? o pl?ti?i”. A reie?it c? cedarea bog??iilor ??rii se face contra unor c??tiguri de securitate na?ional?. Fragilitatea frontierelor României trebuie eliminat? printr-un acord cu S.U.A., care s? men?ioneze în mod expres acest lucru ?i care s? fie pl?tit cu mijloace economice. Or, România ?i-a irosit cea mai mare parte a bazei materiale ?i a resurselor ??rii f?r? s? ob?in?, în schimb, garan?ii de securitate na?ional?, inclusiv a frontierelor, din partea unei puteri capabil? s? fac? acest lucru. Din acest punct de vedere, al ap?r?rii intereselor na?ionale, Polonia este cel mai bun exemplu din întreaga U.E., exceptând Germania, care de?ine a doua influen?? din Europa, dup? cea a S.U.A..

Personal, sunt de p?rere c? România ar trebui s? trimit? consilierii pre?edintelui, ai premierului ?i ai mini?trilor la reciclare obligatorie la Var?ovia. De asemenea, pentru a în?elege fenomenele politico-istorice cu care se confrunt? ?ara, ar fi nevoie ca politicienii no?tri de vârf, unii destul de mode?ti din punct de vedere al orizontului de cunoa?tere ?i de în?elegere, s? citeasc? atent c?r?ile domnului profesor, analist ?i înalt ofi?er C.I.A., Larry L. Watts, fostul pre?edinte al Comisiei de reformare a serviciilor secrete din România, intitulate „Fere?te-m? Doamne, de prieteni. R?zboiul clandestin al Blocului Sovietic cu România” ?i „Cei dintâi vor fi cei din urm?. România ?i sfâr?itul r?zboiului rece”.

Dup? p?rerea lui Friedman, problema se pune c? România are nevoie în primul rând de o rela?ie special? ?i de un acord cu Statele Unite, în afara N.A.T.O.. Interesul este al României, nu al S.U.A.. „Întrebarea este ce ave?i de oferit”, a men?ionat politologul american. El a men?ionat c? Europa este într-o criz? profund?, structural?, care va dura. El a recomandat aten?ie la faptul c? este criz? doar în U.E. ?i în S.U.A., ceea ce trebuie s? dea de gândit puterii de la Bucure?ti, legat de proiectele strategice pe care nu le are, dar pe care trebuie s? ?i le construiasc?. Friedman a avertizat c? în viitor Fran?a va pierde capacitatea decizional? în UE, influen?a pe continentul nostru urmând a fi exercitat? de Germania ?i de Federa?ia Rus?. „S.U.A. ?i U.E. nu pot opri ascensiunea Rusiei”, a afirmat Friedman. De asemenea, Friedman a spus c?: Problema în Europa este c? nu exist? un lider, sunt opinii divergente între principalele state precum Germania ?i Fran?a ?i nu exist? o solu?ie comun?.

Prima contradic?ie a Europei este c? este o uniune între state care nu sunt la fel”. Friedman spune c? timpul trece pentru Europa, iar problemele în loc s? se rezolve, se acutizeaz?, mai ales în ceea ce prive?te ?omajul. „Problema este c? s-au creat anumite speran?e în special pentru clasa de mijloc, iar acum acest lucru a disp?rut. Acest lucru nu ?ine de o criz? scurt?, ci de ceva mult mai profund”, a ad?ugat el. Friedman a men?ionat c? din cauza opiniilor diferite, Europa nu a putut s? fac? ceea ce au f?cut S.U.A., în 2008, când au stopat extinderea crizei. În Europa s-a trecut de la o criz? bancar?, la o criz? social?, a unei întregi genera?ii care nu are o rezolvare imediat?.

Prin aceste afirma?ii, George Friedman a infirmat toate mesajele eronate enun?ate în ultimii ani de Pre?edin?ia României ?i de guvernan?i, mesaje care au avut rol de influen?are a electoratului, sau de justificare a unor m?suri care s-au dovedit deja a fi fost eronate, sau care au fost ineficiente. Dup? p?rerea lui Friedman, afirmat? cu convingere ?i cu t?rie, România nu ar trebui s? adopte euro, pentru c? nu ar avea de ce. „Bine c? nu sunte?i în zona euro. Nu intra?i acolo!”, a declarat pre?edintele Stratfor. Friedman a dat ca exemplu Turcia în privin?a faptului c? nu face parte din zona euro. „Le-am spus ?i turcilor c? cel mai bun lucru care li s-a întâmplat a fost c? au fost respin?i de la intrarea în U.E.”, a men?ionat politologul american de origine iudeo-maghiar?.

Reamintesc c?, odat? cu intrarea în Uniunea European?, în 2007, România ?i-a stabilit ca ?int? adoptarea monedei unice europene în 2015, dat? care nu va mai fi respectat? din cauza apari?iei crizei economice. Guvernul Ponta, care s-a declarat sus?in?tor al adopt?rii euro, nu a stabilit o nou? dat? de aderare. Pre?edintele României, Traian B?sescu a declarat recent c? guvernul ar trebui s? stabileasc? anul 2017 drept dat? de aderare la euro. Sper?m c? factorii români de decizie s? asculte de Friedman ?i s? reflecteze. România nu trebuie s? mai urmeze orbe?te UE, pentru c? aceasta ?i-a modificat ?i deformat liniile politice pe care le adopt?, nemaifiind organiza?ia care ni s-a prezentat cu ocazia perioadei în care s-a preg?tit aderarea.

Dup? p?rerea mea, analiza strategic? privitoare la România, comandat? de Mugur Is?rescu foarte valorosului analist George Friedman, trebuie s? fie luat? în seam? cu mult? seriozitate de puterea de la Bucure?ti. U.E. ?i regimul politic occidental sunt în mare criz?, pe pant? descendent? ?i este deosebit de important ca, la ora viitoarelor mari schimb?ri din Europa, România s? nu mai fie dep??it? ?i nici surprins?, a?a cum s-a întâmplat cu ocazia evenimentelor din decembrie 1989. Atunci, Ceau?escu Nicolae ne-a l?sat pe to?i nepreg?ti?i pentru întâlnirea cu viitorul.

„Îmi pare r?u c? trebuie s? v-o spun, dar acest p?mânt e prea frumos ?i prea bogat ca s?-l pute?i p?stra f?r? lupt?. Vi-l vor lua!” (Jean-Marie Le Pen, în aten?ia poporului român)

footer