Revista Art-emis
Sindromul antiterorismului PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu   
Duminică, 28 Noiembrie 2010 10:11
Buzatu GheorgheSe manifest? spontan, fiind o acumulare de înc?rc?turi, cu resurse de la o epoc? la alta. De acest fenomen responsabile nu-s numaidecât clasele guvernante, ci ?i cele „de jos". Mai mult decât un act decisiv ori de voin?? suprem?, sindromul rezult? prioritar din team?. Care, de vreme ce-a sc?pat de sub control, poate avea - ?i are! - consecin?e ?i implica?ii r?v??itoare. Cauza se confund? cel mai ades cu efectul, ?i viceversa, iar victimele pot fi pretutindeni, „jos" ori „sus", con?tiin?ele individuale ori de grup coboar? la nivelul zero, astfel c? vindec?rile sunt lente ?i arareori depline. Oricum, tardive. De?i actele teroriste au înso?it istoria, totu?i stadiul atins în zilele noastre n-a fost cunoscut nicicând în trecut. Ca for?? ?i amploarea distribu?iei, în privin?a aspectelor propagandistice ?i, nu mai pu?in, a consecin?elor. Ast?zi, la nivelul acumul?rilor pretinse ori a?teptate, fiind globale. Riscurile evolu?iei totale ?i de??n?ate, care – vorba poetului – transform? armonia în haos. Este simptomatic c? sistemele democratice consolidate (de regul?, societ??ile occidentale) nu rezist? presiunilor ?i tenta?iilor. Cândva, acestea s-au confruntat cu nazismul ?i stalinismul, dar n-au abjurat, cel pu?in pro forma, formulele democratice. Acum, în lupta cu terorismul, totul apare justificabil, inclusiv înc?lcarea drepturilor elementare ale individului. De bun sim?, nu mai încape vorb?. Organismele secrete de informa?ii se întrec în ilegalit??i, iar guvernele ?i parlamentele le legalizeaz? pe ner?suflate. Dac? Gulagul era sinonim pân? de curând cu monstrul din poveste, Guantanamo se recomand? deja drept o virtute. Este clar - lumea s-a întors pe dos, iar noi o dat? cu ea! La noi, cu totul recent, Legea 298/2008 - supranumit?, dup? organul de alt?dat?. „Ochiul ?i timpanul", dup? ni?te r?m??i?e babilonice - s-a adoptat doar în câteva minute, în Senat sau la Camer?, a fost rapid promulgat? ?i tot asemenea ... s-a amânat. Pe motivul, hilar, c? „ceva" ar fi în neregul?, de?i totul este absurd ?i ilegal. Practic, toat? lumea poate fi b?nuit? ?i interceptat?, chiar ?i probele ultra-?tiin?ifice (!?), c?ci – se cunosc vechile metehne - „Serviciile" nu-s numai curioase ci ?i viclene sau credincioase ?i, ca atare, v?d, trebuie s? vad?, colaborarea tuturor cu terori?tii, pentru acela?i scop - r?sturnarea ordinii mondiale actuale, care, evident, nu-i câtu?i de pu?in ideal? ... Dar - ce import?? Suntem în plin r?zboi, al tuturor împotriva tuturor, ?i gata! Politicienii n-au ce face ?i bat în retragere în fa?a confra?ilor ceva mai belico?i, Mac Carthy aidoma rena?te în mii de còpii – dup? modelul Matrio?celor din Pia?a Kremlinului - ?i, mai mult, ne face cu ochiul din galantare ?i de pe ecrane, zburd? prin computerele noastre, la ?coal? ?i în biserici ... Pare c? nimeni, la nivel planetar, nu mai e în m?sur? s? reac?ioneze convenabil, fiindc? to?i ac?ioneaz?. ?i se scuz? galant: Terori?tii! Ace?tia sunt pretutindeni ?i nic?ieri. Este El, e?ti Tu ori sunt chiar Eu ... Ba nu - suntem To?i, ia acolo - ni?te neto?i, dota?i cu m?rgele ?i cipuri, întrucât Marele Arhitect, în orice clip, trebuie s? ?tie locul ?i rostul fiec?rei viet??i. Cu adev?rat, ce se-ntâmpl?, oameni buni? S-a defectat, undeva-cumva, vreun mecanism sofisticat, astfel c? - oricând - zecile de mii de focoase nucleare stocate în ultimele decenii stau s? explodeze instantaneu? Nicidecum! Pentru c?, dac? nu-i, dup? col? ne pa?te R?ZBOIUL ... O, dar dac? s-ar produce odat?! C?ci, nu-i a?a, chiar ?i un r?zboi adev?rat, odat? declan?at ?i asumat, devine preferabil unuia posibil ?i care, nefiind real, bate culmile absurdului. Un Absurd gata a-?i ie?i ori?icând din pepeni, cât timp - vai! - lumea s-a prea obi?nuit cu situa?ia actual?, mai precis cu Acei nebuni care nu guverneaz?!
Iar, pentru a r?mâne în context, ?i a reveni în sfâr?it la titlu, fie-mi îng?duit s? observ c?, numai cu totul întâmpl?tor, sindromul rimeaz? cu supraomul, pentru care îns?, dup? experimentele groaznice suportate de umanitate, n-a mai r?mas nici un loc?or pe planet? ... Din care motiv ?i acest îndemn final: Fra?i Terori?ti, mai sta?i pe la casele voastre! Nu pricepe?i c?, numai a?a, ave?i ?ansa de-a deveni bunici ferici?i, noi reu?ind - cine mai ?tie? - s? v? cople?im cu dragoste, în?elegere ?i simpatie!
Despre în?elegere, ce mai vre?i ... Numai 20 de ani de postcomunism aiurit ne-au convins decisiv c?, la nivel planetar, nicidecum americanii ar fi cei mai inteligen?i. Ei au câ?tigat „R?zboiul Rece" f?r? a fi irosit vreun glon?, iar fructul victoriei l-au irosit în afaceri, iar la sfâr?it, în 2008-2009, ne-au adus pe cap - dup? cât se spune - ?i actuala criz?!
... Dar, l?sând legendele ?i glumele deoparte, ce va fi îns? data viitoare, atunci când, cu obligativitate, nu vor mai fi TOT EI, americanii, la ori de serviciu ... Ceea ce, cu siguran??, n-ar fi totuna?! footer