Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 26 Iunie 2013 22:38

28 iunie 1940 - Zi de doliu a Neamului RomânescSuntem în ajunul celei mai neagre zile din istoria Neamului Românesc - 28 iunie! Este imperios necesar ca Parlamentul României s? declare data de 28 iunie - zi de doliu na?ional, s-o marc?m în fiecare an, pîn? la revenirea teritoriilor furate de la est de Prut acas?, la sânul Patriei-mam? România! Într-un alt articol m? întrebam: De ce Mi?carea Civic? „Anul 1812" ?i nu „...1940"? Întrebarea r?mâne foarte actual?, întrucât consecin?ele anului 1812 au fost lichidate înc? în 1918, pe când cele ale lui 28 iunie 1940/23 august 1944 le resim?im ?i azi. Este momentul ca istoricii, atât de o parte, cât ?i de cealalt? a Prutului, s? vin? cu o serie de articole, s? participe la diferite emisiuni la posturile de televiziune ?i radio, în care s? elucideze crimele s?vâr?ite de ocupan?ii ru?i dup? ocupa?iile teritoriilor române?ti din stânga Prutului. Ucraina a avut cel mai mult de beneficiat de pe urma ocupa?iilor ruse?ti: sudul ?i nordul Basarabiei, nordul Bucovinei ?i ?inutul Her?a sunt teritorii na?ionale Române?ti, incluse în mod criminal ?i f?r? niciun temei în Ucraina.

Un amic de-al meu m? întreba mai d?un?zi: de ce nu îndr?zne?te Republica Moldova sa-?i cear? înapoi teritoriile care au fost rupte din Basarabia în momentul înfiin??rii R.S.S.M.? Îi r?spund amicului meu ?i celorlal?i care gândesc la fel: acest stat artificial Republica Moldova niciodat? n-a avut în componen?a sa sudul Basarabiei sau nordul Bucovinei. Dup? ce ru?ii au rupt o halc? bun? din teritoriul României, pe o parte din aceste teritorii furate a fost creat? a?a numita R.S.S.M., iar sudul Basarabiei, districtul Hotin, nordul Bucovinei ?i ?inutul Her?a au fost trecute la Ucraina! Nici „Basarabia" n-a existat vreodat? ca stat. ?i, repet: consecin?ele anului 1812 au fost lichidate înc? în 1918. Deci, din punct de vedere istoric ?i al Dreptului Interna?ional, ?i ?inând cont de faptul c? Pactul Molotov-Ribbentrop a fost condamnat ?i declarat nul ab initio de întreaga comunitate interna?ional?, inclusiv de U.R.S.S. (Rusia) ?i Germania, iar în Actul Final de la Helsinki din 1975, Harta de la Paris pentru o Nou? Europ? din 1990 ?i alte Acte Interna?ionale este stipulat clar c? frontierele dintre state pot fi modificate pe cale pa?nic? cu acordul p?r?ilor, doar România, ?ara de la care au fost furate aceste teritorii, are dreptul ?i obliga?ia s? le revendice! Apropo, tratatul dintre România ?i Ucraina, semnat de domnul Constantinescu ?i prelungit înc? pe 5 ani, expir? în 2016, dac? nu gre?esc. Ucraina, dac? vrea lini?te ?i pace în aceast? zon? a Europei, ?i dac? dore?te cu adev?rat s? adere la U.E., ar trebui s? purcead? neîntîrziat la lichidarea consecin?elor Pactului Hitler-Stalin. În cazul României - frontiera trebuie restabilit? pe Nistru, de la Munte pân? la Mare, iar „Transnistria" s?-i revin? Ucrainei (nu Rusiei), a?a cum a fost pân? la 28 iunie 1940! În cazul refuzului Ucrainei de a se a?eza la masa de negocieri cu România în problema unui schimb de teritorii, problema ar putea fi solu?ionat? la Tribunalul Interna?ional de la Haga, a?a cum a fost solu?ionat? (par?ial) ?i problema platoului continental al M?rii Negre.

Deja în 30-40 % din satele Republica Moldova nu mai sunt copii de clasa I, se comaseaz? ?colile, semn evident c? ni se stinge Neamul! Iar urma?ii lui Stalin ?i Hitler de pe malul Bîcului se bucur? c? au „?ar?". Eu am a?teptat de la guvernan?i s? în?eleag? ?i s? recunoasc?, în sfâr?it, c? unica solu?ie de a ne integra în U.E. este (Re)Unirea cu Patria-mam? România, ?i s? ac?ioneze în consecin??! Din p?cate, îns?, ?i ?stora, ca ?i comuni?tilor, le convine s? emigreze to?i tinerii de aici. ??tia vor cu tot dinadinsul s? transforme aceste teritorii române?ti, rupte în mod criminal din trupul ??rii, în gubernie ruseasc?. Asta-i fa?a adev?rat? a „marilor democra?i ?i proeuropeni"! Situa?ia românilor din sudul, din nordul Basarabiei ?i nordul Bucovinei este ?i mai dramatic?.28 iunie 1940

Mul?i î?i dau cu p?rerea c? ar trebui s? renun??m la Transnistria ?i s? ne Unim cu România (f?r? Transnistria), neob?inând nici m?car sudul Basarabiei în schimb. Mare neghiobie! Exist? o alt? solu?ie, de fapt, o singur? solu?ie: Unirea de jure a Republicii Moldova (cu Transnistrie cu tot), cu România! Devenind parte integrant? a Statului Român, problema Transnistriei se va transfera pe agenda de preocup?ri a U.E., N.A.T.O. ?i S.U.A., unicele for?e capabile s?-i for?eze pe ru?i s?-?i retrag? trupele de ocupa?ie ?i armamentul din aceast? zon? a Europei. Dup? asta ar putea avea loc un schimb de teritorii între România Reîntregit? ?i Ucraina, astfel, ca s? se poat? reveni la frontierele României de pân? la ocupa?ia ruseasc? din 1940, cu frontiera pe Nistru de la Munte pâna la Mare, cu platoul continental ?i, implicit, z?c?mintele naturale adiacente!

Statul Român nu are nici o scuz? s? priveasc? impasibil cum dispare fiin?a na?ional? româneasc? în teritoriile-i înstr?inate de la est de Prut! Are obliga?ia s? adopte de urgen??, la cel mai înalt nivel, un Plan de Ac?iuni în vederea Reunific?rii ??rii în contextul nulit??ii Pactului Molotov-Ribbentrop, a Acordului de Pace de la Paris din 1947, în lumina Actului Final de la Helsinki din 1975, a Chartei de la Paris din 1990 ?i a altor Acte Interna?ionale. Dac? autorit??ile Statului Român ?i-ar fi dorit Reîntregirea ??rii, noi demult eram uni?i. Lichidarea consecin?elor Pactului Hitler-Stalin trebuie s? fie prioritatea num?rul unu pe agenda de preocup?ri a conduc?torilor celor dou? teritorii române?ti! Numai astfel românii au ?ansa s?-?i refac? ?ara!

footer