Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 23 Iunie 2013 20:02

Coinciden?e?Am mai spus-o în alte ocazii, coinciden?ele se întâmpl? de regul? o dat? la câteva zeci de ani ?i ar trebui s? se petreac? în mod aproximativ egal în bine ?i în r?u. Când îns? acestea se „întâmpl?" atât de des, ?i numai pe o latur? a evenimentelor, numai când trebuie s? mi se ia un drept, s? fiu furat, min?it, înjosit, manipulat, verificat, urm?rit, înregistrat, monitorizat, batjocorit, eu nu cred în coinciden?e.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? de 23 de ani nici un guvern, nici un pre?edinte, nici un partid, nu au reu?it s? construiasc? altceva decât vile.
- Nu cred c? este o coiniden?? faptul c? de 23 de ani încoace, toate combinatele, intreprinderile, fabricile care produceau ceva ce era c?utat ?i avea valoare, industria chimic?, petrolier?, agricultura, industria na?iona?? de armament, energia, transporturile, metalurgia, industria de ma?ini ?i utilaje au c?zut toate, s-a ales praful de ele, au disp?rut a?a neplanificat.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul flota comercial? (a patra din lume la nivelul anului 1989 - n.r.) a unei ??ri poate s? dispar? a?a dintr-o dat? ?i nimeni nu e vinovat de asta, ca ?i cum ar fi disp?rut sau ar fi fost vândut? pentru c? nu mai aveam nevoie de ea, f?r? s? punem nimic în schimb.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? toate combinatele siderurgice ale ??rii au înc?put pe mâna unor puteri str?ine, a reprezentan?ilor unei ??ri care nici acum, dup? 100 de ani nu ne-a înapoiat tezaurul dat spre p?strare. Nu cred c? este o coinciden?? acest act de tr?dare na?ional?.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? de 23 de ani, înainte de fiecare mandat de pre?edin?ie sau alegeri, candida?ii principalelor partide ori trimi?ii lor, fac vizite mai mult sau mai pu?in oficiale în ??rile „licuricilor".
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? la conducerea ??rii, în parlamentul României, în guvern, la pre?edin?ie, apar mereu persoane cu dosar penal, afla?i în cercet?ri, cu dosare de plagiat, incompatibilit??i, persoane ?antajate ?i ?antajabile, a c?ror probitate moral? este nu numai îndoielnic? ci de-a dreptul scandaloas?. Numai bune de manipulat.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? din toat? justi?ia român? sunt ale?i în fruntea ei exact cele mai controversate pesoane, dar reevaluate, unii cu procese pierdute la C.E.D.O. pentru abuz, c? nu mai avem judec?tori buni în România încât suntem nevoi?i s? numim procurori pe post de judec?tori la C.C.R., sau c? dintre to?i juri?ti României, cel mai bun de ministru al justi?iei este o rud? a primului ministru, a?a cum cel mai bun pentru func?ia de ?ef al St.M.G. este un nepot al so?iei pre?edintelui.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? to?i escrocii interna?ionali investesc în România, c? ace?tia sunt desemna?i s? negocieze „privatiz?ri" strategice din România.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? din toate privatiz?rile efectuate, nici una nu a reu?it ?i toate intreprinderile privatizate au ajuns în faliment, c? practic nu mai avem nimic care s? mearg? în aceast? ?ar?, nici energie, nici transporturi, nici industrie de armament, nici p?duri, ?i în curând, nici ape, care vor fi otr?vite prin metoda R.M.G.C. sau Chevron.
- Nu cred c? este o simpl? coinciden?? faptul c? sistemul educa?ional este la p?mânt, c? renumita ?coal? româneasc? nu mai exist?, c? ?coala româneasc? scoate numai „Ebe" ?i „Mareani", a?a cum se exprima eufemistic primul ales al ??rii, realizatorul unei „capodopere". Nu este o coinciden?? faptul c? în loc s? ridic?m stacheta înv???mântului, noi c?ut?m solu?ii s? d?m ?i pro?tilor diplom?, s? avem nu numai pro?i cu diplom? cum deja avem, dar ?i diplome pentru pro?ti.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? nu mai avem industrie de ap?rare, nu mai avem armat?, nu mai avem cu ce ne ap?ra ?ara am transformat gradele militare în cocarde pe umerii prietenilor ?i slujitorilor politici, c? generalii armatei intr? în pu?c?rie mai repede decât membrii clanurilor mafiote, c? armata, ca întreg poporul este dezbinat?, ajungându-se ca militarii s? fie considera?i coada de topor, sau „minerii" unui partid sau altul.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? se d?râm? spitale ?i se înmul?esc cimitirele, c? doctorii ne pleac? în str?in?tate, iar în ?ar? ne umplem de reprezentan?ii a sute de „misiuni evanghelice" care g?sesc aici toate condi?iile pentru îndobitocirea celor cu diplom? de prost.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? în loc s? fim uni?i, în loc s? ne manifest?m ca o na?iune suveran?, noi ced?m suveranitatea unor organiza?ii sau structuri care nu urm?resc decât spolierea acestei ??ri ?i ne mai ?i federaliz?m sub deviza „cu cât le d?m mai mult din ceea ce mai avem, cu atât vom primi ?i noi câte ceva de ros".
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? numai la noi se vorbe?te de autonomie, regionalizare, drepturile minorit??ilor în timp ce în alte ??ri, curios, nu sunt astfel de probleme, de?ii românii din alte ??ri nu au nici ?coli în limba român?, nici universit??i ?i nu sunt nici l?sa?i s? î?i foloseasc? limba român? în administra?ia local?, dar s? mai fie declarat? limba român? ca limb? oficial?.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? nu mai avem nimic ?i ne pierdem treptat ?i con?tiin?a de neam a?a cum nu este o coinciden?? nici faptul c? din toat? biblioteca Romei au „disp?rut" f?r? s? se ?tie cum, exact volumele care vorbeau despre daci.
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? p?mântul sfânt al vechii Dacii, toate centrele energetice ?i spirituale ale acestui p?mânt, Mun?ii Or??tiei, Mun?ii Buz?ului, Bucegii, sunt cercetate, investigate, scormonite, luate în arend? sau cedate pentru „dezvoltare" turistic?, sau pentru „antrenamente militare" reprezentan?ilor unor ??ri care în toat? istoria ne-au adus numai „bucurii".
- Nu cred c? este o coinciden?? faptul c? toate guvernele ?i conducerile partidelor, candida?ii la pre?edin?ie aveau ?i au în componen?? sau erau ?i sunt membrii ai unor loji masonice.

În urm? cu dou?-trei s?pt?mâni, a explodat ?tirea c? serviciile secrete americane au determinat marile firme IT, marile site-uri s? le pun? la dispozi?ie datele ?i coresponden?a cet??enilor pe care ei îi consider? „dangero?i" f?r? a fi dovedi?i, f?r? a nici o justificare m?car ?i nu numai de la ei din ?ar? ci din întreaga lume. Europa a reac?ionat. Unele ??ri cer explica?ii. Altele dau aprob?ri.

În urm? cu câteva zile, România a fost vizitat? de conduc?torii serviciilor secrete din cele mai puternice state ale lumii. Cine ?tie cum se planific? aceste vizite câte m?suri de securitate ?i discre?ie se iau cu ocazia acestor vizite, ?tie c? este imposibil ca cele dopu? vizite s? nu aib? leg?tur? între ele, pentru c? altfel ar fi fost decalate în a?a fel încât s? nu existe nici cea mai mic? b?nuial? c? s-ar fi putut vedea. De la vizita celor doi, în Transnistria au reînceput problemele, ru?ii si-au adus aminte de transnistreni. Românii nu.

Acum dou? zile, yahoo mail a cerut clien?ilor s?i s? î?i reinnoiasc? parola, s? o schimbe pretextând o „îmbun?t??ire" a serviciilor de securitate a contului. De dou? zile RDS-RCS (cel pu?in în Craiova), nu mai merge, „a c?zut unul din servere". Vor urma alte ora?e.

Mai crede cineva în coinciden?e?

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer