Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Joi, 06 Iunie 2013 19:21
Target Ro „Cineva trebuie s?-i avertizeze pe bazbuzucii holocaustici c? prea intind coarda, c? r?bdarea românului are o limit?. Când toat? lumea ?tie c? în momentul de fa?? în Israel tr?iesc peste 400.000 de evrei originari din România (c?rora li se adaug? cei care au r?mas s? tr?iasc? printre noi, aici), când toat? lumea de bun? credin?? este de acord c? Antonescu i-a tratat pe evrei cu totul altfel decât Hitler ?i Horthy, ace?ti nes?n?to?i mintal vin ?i pun paie pe un foc neaprins vreodat?. Vor, poate, s?-l aprind? acum, când peste un milion de evrei ?i-au luat deja cet??enie româneasca ?i s-au instalat confortabil în România? Cumva s-au ru?inat fundamentali?tii evrei c? nu le merge cu arabii, cu Iranul, ?i caut? un alt ?ap isp??itor? Orice ar fi, din România nu vor pleca to?i românii, iar a instiga la ur? intre ace?tia ?i evreii veni?i s? traiasc? aici, în pace ?i lini?te, este o crim? impardonabil? ?i imprescriptibil?. Pentru Numele lui Dumnezeu, este timpul ca holocausticii s? o lase mai moale cu m?g?riile astea. Deja e prea mult ce au ob?inut pân? acum cu Holocaustul, în general, ?i cu a?azisul holocaust românesc! Bine ar fi ca evreii de bun? credin?? s? în?eleag? aceste lucru ?i s?-?i ia soarta în propriile maini, s? nu mai accepte manipul?rile f?cute în numele ?i contra intereselor lor!"

I - Liviu Beris c?tre Ionel Haiduc

Asocia?ia Evreilor din România - Victime ale Holocaustului (A.U.R.V.H.)
Str. Vasile Adamache nr. 11, 030783-Bucure?ti, sector 3
Tel/Fax: 004-0213229554
e-mail: http://us.mc1258.mail.yahoo.com/mc/compose?to= Această adresă de e-mail este protejată de spamboƣi; aveƣi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Cod Fiscal 13022981

ACADEMIA ROMÂN?
Domnului Pre?edinte Ionel Haiduc

Am primit pe ziua de 15 februarie 2013 tocmai din Canada,o înregistrare a ?edin?ei desf??urate în aula mare a Academiei Române,purtând un titlu incitant, „Bomba de la Academie". Vizionarea înregistr?rii mi-a dovedit c? titlul dat de media este pe deplin justificat. În fa?a plenului Academiei, a conducerii acestui înalt for ?tiin?ific, un profesor invitat din Germania, comunic? „o mare descoperire ?tiin?ific?". În România nu a existat Holocaust! Aplauzele prelungite care au marcat încheierea expunerii ?i lipsa oric?rei obiec?ii la comunicare, au eviden?iat acordul deplin al asisten?ei.
Cred c? nici o descoperire ?tiin?ific? comunicat? pân? acum în aceast? aul?, nu a f?cut ca numele Academiei Române s? fac? atât de rapid înconjurul lumii. Depinde îns? în ce sens.

La timpul când s-au desf??urat evenimentele la care s-a f?cut referire, aveam doar 13 ani. ?i doar pentru c? m-am n?scut evreu, am trecut prin pericolul împu?c?rii în timpul execu?iilor efectuate f?r? nici un fel de judecat?, de c?tre armata român? la intrarea trupelor în Her?a (5 iulie 1941), am trecut prin groz?via convoaielor mor?ii pe drumurile Basarabiei, în care dac? r?mâneai în urm? erai împu?cat, ?i prin foame,frig ?i tifos exantematic în timpul deport?rii în Transnistria. ?i m? întreb acum, dup? aceast? „descoperire", eu care m? consideram pân? acum supravie?uitor al Holcaustului românesc, c?rui eveniment i-am supravie?uit? ?i cei aproape 80% din 1800 evrei deporta?i din Her?a, r?pu?i de glon?, de foame, frig, tifos exantematic ?i febr? tifoid?, datorit? condi?iillor în care au fost pu?i în Transnistria, c?rui eveniment îi datoreaz? moartea? Sau cei extermina?i în trenurile mor?ii ?i în pogromul de la Ia?i, cei din jude?ele Bucovinei de Sud ?i din jude?ul Dorohoi, (teritorii care nu au fost niciodat? sub ocupa?ie) ?i au c?zut prad? deport?rii, c?rui eveniment î?i datoreaz? moartea? Cum poate fi numit? aceast? politic? de exterminare programat? ?i aplicat? de un stat suveran asupra unor oameni vinova?i doar pentru c? s-au n?scut din anumi?i p?rin?i?

Unii istorici au folosit termenul de Holocaust. România, prin oficialit??ile reprezentative ale Statului, a adoptat acest termen ?i a stabilit ziua de 9 octombrie ca Zi Na?ional? de Comemorare a Holocaustului. Pentru autorul „descoperirii", termenul de Holocaust nu poate fi aplicat decât în lag?re de tip Auschwitz, cum este cazul pentru Germania ?i Ungaria. Dup? acela?i autor, în România evreii au fost doar "persecuta?i" ?i au murit doar 100.000, cel mult 120.000, (o bagatel? pare-se pentru acest savant). Numai c? termenul Holocaust, ca ?i alte cuvinte, a c?p?tat pe parcursul istoriei ?i un alt în?eles pe lâng? cel din antichitate care reflect? genocidul din cursul celui de al II-lea r?zboi mondial. În acest sens, termenul de Holocaust se refer? la exterminare ?i nu la tehnologia folosit? pentru exterminare. În exterminarea evreilor ?i a altor grupe de oameni, Germania nazist? a folosit ?i tehnologii mai avansate precum camere de gazare ?i crematorii. Holocaustul este german, chiar dac? unele lag?re au fost pe teritoriu polonez sau austriac, deoarece autoritatea era exercitat? de guvernul nazist.

În exterminarea evreilor din România nu au fost utilizate camere de gazare. Au fost folosite tehnologii învechite precum glon?ul (la intrarea trupelor în Basarabia ?i în Bucovina de Nord), moartea prin asfixiere (în vagoanele închise etan? ale trenurile mor?ii de la Ia?i), incendierea ?i aruncarea în aer prin dinamitare a unor magazii pline cu oameni (Odessa), spânzur?tori (Odessa) ?i moartea lent? (prin înfometare, frig ?i condi?ii de mizerie care au dus la izbucnirea epidemiilor de tifos exantematic ?i febr? tifoid?). ?i dac? exterminarea efectuat? de Germania, pe care Hitler nu a reu?it s-o des?vâr?easc? datorit? înfrângerii în r?zboi, este denumit? Holocaust, exterminarea s?vâr?it? de guvernul Antonescu (pe care nici acesta nu a reu?it s-o des?vâr?easc? din acelea?i cauze) cum s? fie denumit??

În calitatea dv de Pre?edinte a Academiei unde a fost f?cut? comunicarea acestei „decoperiri ?tiin?ifice" din respect pentru opinia public? din ?ar? ?i din str?in?tate, consider c? ave?i datoria de onoare de a-mi r?spunde pe aceea?i cale la urm?toarele întreb?ri: Dac? nu sunt supravie?uitor al Holocaustului românesc, c?rui eveniment am supravie?uit? Evreii ?i romii care au murit datorit? ac?iunilor guvernului Antonescu, în teritoriile aflate atunci sub autoritate româneasc?, victime ale c?rui eveniment sunt, dac? nu victime ale Holocaustului românesc?

În a?teptarea r?spunsului dumneavoastr?,
Cu repect,
Liviu Beris
Pre?edinte al Asocia?iei Evreilor din România, Victime ale Holocaustului (A.E.R.V.H.)

II. Ion Coja c?tre Ionel Haiduc, respectiv Liviu Beris

Domnule Pre?edinte Ionel Haiduc,
Scrisoarea ce v-a fost adresat? de numitul Liviu Beris, prin func?ia înalt? pe care Domnia Voastr? o ave?i, de reprezentant al excelen?ei române?ti în toate domeniile, consider c? m? prive?te ?i pe mine, în calitatea mea de autor al, probabil, celor mai multe texte dedicate faptului c? „în România nu a existat Holocaust!" Dac?, vreodat?, Academia Român?, în urma vreunui cataclism istoric, va atribui un fotoliu pentru activitatea ?tiin?ific? ?i artistic? (sic!) de negare a Holocaustului din România, s-ar p?rea c? eu voi ocupa acel fotoliu. Dar pân? atunci, adic? pân? la kalendele grece?ti, da?i-mi voie s? reac?ionez „ca ?i când"! Ca ?i când m-a? afla instalat în acel fotoliu... A?adar, din aceast? perspectiv? examinând scrisoarea ce v-a fost adresat?, îng?dui?i-mi s?-i dau eu un r?spuns, de specialitate, o pseudo-specialitate pe care, ca om serios ce sunte?i, n-ave?i cum s-o st?pâni?i. V? mul?umesc pentru încredere. Sper s-o merit.

Domnule Beris,
la prima întrebare r?spund astfel: nu faptul c? „v-a?i n?scut evreu" v-a expus pericolului de a fi împu?cat „de c?tre armata român? la intrarea trupelor în Her?a (5 iulie 1941)", ci faptul c?, mai înainte cu un an, în iulie 1940, Armata Român?, nevoit? s? evacueze Basarabia ?i Bucovina, inclusiv Her?a, a fost atacat? în modul cel mai la? cu putin?? de civili evrei înarma?i! Evreii din spe?a terorist?, mereu bine informa?i, au ?tiut c? militarii români primiser? ordin s? nu r?spund? cu foc de arm? la provoc?rile civililor. Nu discut ra?iunea acestui ordin, dup? p?rerea mea justificat. Atacul murdar la care s-au dedat atunci evreii, „unii evrei", nici pân? azi nu a fost denun?at ori regretat de ceilal?i evrei. Nici m?car evreii de la Bucure?ti sau de azi nu s-au învrednicit s? se delimiteze de comportamentul mizerabil al evreilor terori?ti din Her?a ?i celelalte localit??i care atunci, în vara lui 1940, au declan?at de fapt începutul holocaustului din România, holocaust care a f?cut sute de mii de victime printre români!

„În România nu a existat Holocaust!"

A gre?it domnul Vladimir Iliescu afirmând c? „în România nu a existat Holocaust"! P?i cum s?-i zicem altfel hecatombei care a înghi?it sute de mii de români începând cu iunie 1940?! C?ci dup? intrarea ru?ilor în Basarabia ?i Bucovina, a urmat primul act al tragediei: deport?rile în Siberia. Cumva nu cunoa?te domnul Beris ce rol au jucat evreii în stabilirea listelor, în instigarea ru?ilor la deportarea unui num?r cât mai mare de români, în primul rând a românilor din elita local??! A celor mai români dintre români?!... Deci pun ?i eu aceast? întrebare! Nu a?tept r?spuns.

Se ?tie c? un mare num?r de tineri evrei, unii copii - v-a?i num?rat printre ei, domnule Liviu? -, au atacat cu foc de arm? ?i grenade pe românii militari sau civili! S-au adus în acest sens zeci, sute de dovezi pentru mii de mor?i! Niciun r?spuns nu s-a primit din partea comunit??ii evreie?ti, a celor care pretind s?-i reprezinte pe evreii n?p?stui?i! N?p?stui?i când? Dup? un an abia, când Armata Român? a trecut Prutul înapoi! Era absolut firesc s? existe represalii împotriva nemernicilor! De ce v? face?i c? nu ?ti?i de acei evrei mizerabili, domnule pre?edinte?!

„Cine a dat primul", neprovocat?

Întrebarea care se pune este simpl?, copil?resc de simpl?: „Cine a dat primul", neprovocat?! Cine a ridicat sabia f?r? niciun motiv, altul decât ura animalic?, irepresibil? ?i inexplicabil?, ura fa?? de cel care te-a îndatorat prin omenia sa! Ce i-a f?cut pe evreii din Her?a, domnule Beris, s? atace convoaiele de refugia?i români, în iunie 1940?

Nu ve?i da un r?spuns la aceast? întrebare. C?ci, iat?, sunt mai bine de 70 de ani de când nu r?spunde niciun evreu la aceast? întrebare! Niciunul, în frunte cu pre?edintele evreilor victime ale holo... etc., etc., bla-blauri neru?inate! Mincinoase!

Niciun român nu a fost pomenit printre vinova?i

A doua întrebare a dlui Beris se refer? la Ia?i, la evenimentele din iunie 1941, care au produs sute de victime printre evrei. Au fost atunci dou? categorii de evrei: evrei aresta?i de poli?ia român? (circa 500 de evrei) ?i evrei aresta?i de armata german?. Dintre evreii aresta?i de poli?ia român? to?i au fost judeca?i ?i condamna?i la închisoare pentru actele lor de terorism, dar la sfâr?itul r?zboiului to?i erau în via?? ?i au fost elibera?i. Repet, la Ia?i, to?i evreii aresta?i de poli?ia român? au r?mas în via??! S-ar putea spune c? pe acei evrei i-a salvat îns??i arestarea, c?ci prigoana propriu-zis?, pogromul, a început dup? ce germanii s-au plâns c? autoritatea româneasc? a arestat un num?r prea mic dintre evreii vinova?i de cunoscutele acte de terorism în spatele frontului! Pentru evreii din Ia?i, aresta?i de armata german?, care au avut parte de cu totul alt destin, interesa?i-v?, domnule Beris, la tribunalul din Haifa, ca s? afla?i de ce au fost uci?i ?i cine i-a ucis! Dup? r?zboi, la Haifa s-a ?inut un proces cu vinova?ii de moartea evreilor din „trenurile mor?ii" de la Ia?i! Niciun român nu a fost pomenit printre vinova?i. Dimpotriv?, românii au intervenit ca s? diminueze efectele represaliilor nem?e?ti! Care nem?i au avut ?i ei motivele lor!...

„Nu exist? niciun motiv pentru a-l face pe mare?alul Ion Antonescu vinovat de pogromul de la Ia?i"!

Un comunicat al Yad Vashem din urm? cu vreo doi ani spune c? „nu exist? niciun motiv pentru a-l face pe mare?alul Ion Antonescu vinovat de pogromul de la Ia?i"! Pogrom pentru care, ca s? fim drep?i, au fost vinova?i ?i unii evrei. Mereu „unii" evrei. Nu to?i! Dar nici pu?ini! Din p?cate „ceilal?i" evrei, având interdic?ie de la legile Talmudului, niciodat? nu au putut s?-i dema?te pe evreii criminali, evreii terori?ti, anarhi?ti, bezmetici, netrebnici, f?r? nicio cenzur? moral? în comportamentul lor! Evreii ne-evrei!

Se f?cuser? complici cu inamicul

A?a se face c? atunci când s-a re-instalat administra?ia româneasc? în Basarabia ?i Bucovina, în iunie 1941, nu au putut fi identifica?i cu exactitate to?i evreii care se f?cuser? vinova?i de crime împotriva românilor în perioada iulie 1940 - 21 iunie 1941. Popula?ia evreiasc? a refuzat s? colaboreze cu autorit??ile la identificarea evreilor criminali, s-a solidarizat cu ei, propriu-zis. În aceast? situa?ie, Ion Antonescu a luat m?sura logic? - c?ci exist? o logic? a r?zboiului!, m?sura izol?rii evreilor neloiali ??rii, a str?mut?rii de pe teritoriul românesc a evreilor suspecta?i de colaborare cu inamicul. Prin comportamentul lor ace?ti evrei nu meritau s? mai fie cet??eni români! Se f?cuser? complici cu inamicul! A?a ceva se pedepse?te cu moartea, de obicei.

Antonescu a fost mai blând, a?a c? evreilor care se f?cuser? atât de vinova?i fa?? de români li s-a stabilit domiciliu obligatoriu în Transnistria! Nu în cote?e sau grajduri, ci în case de oameni, în sate ?i ora?e! Nu în lag?re de exterminare! Da, în Transnistria evreii au ajuns s? fie p?zi?i de jandarmii români, dar nu ca s? nu fug? în Rusia - erau liberi s-o fac? dac? doreau!, ci ca s? nu fie omorî?i de ucrainienii localnici, care aveau motive foarte serioase s? se r?zbune „pe evrei"! Nu mai intru în detalii. Am scris zeci, sute de pagini pe acest subiect ?i niciun Liviu Beris sau Radu Ioanid etc. nu mi-au f?cut onoarea de a m? prinde cu vreo minciun?! A?a cum i-am prins eu ?i pe Sonia Palty, ?i pe Matatis Carp, ?i pe Lya Benjamin etc. E drept: nu pe to?i evreii! Ceilal?i îns?, care nu se ?in de minciuni, evreii evrei, sunt nevoi?i s? tac? ?i s? recunoasc? adev?rul numai când discu?i cu ei „între patru ochi"! Sfii?i ?i jena?i de situa?ie... Am mul?i colegi evrei cu care am purtat astfel de discu?ii!

A le repro?a militarilor români asemenea represalii este, mai înainte de orice, o prostie!

Minciun? este ?i povestea cu zeci de mii de evrei uci?i la Odesa! Au fost mult mai pu?ini ?i nu f?r? o justificare foarte, foarte serioas?! Acea justificare pe care, în cazuri absolut similare, au pretins-o ?i americanii sau, mai recent, îns??i armata Israelului! Faptul c? evreii comuni?ti din Odesa au aruncat în aer cl?direa în care au murit 80 de militari români, ofi?eri mai ales, inclusiv câ?iva generali, produce în mod automat represalii asupra civililor! A le repro?a militarilor români asemenea represalii este, mai înainte de orice, o prostie! Ne iei de pro?ti, domnule Beris?! Ai gre?it adresa!

Legile Cahalului interzic oric?rui evreu s? spun? adev?rul când acest adev?r lezeaz? alt evreu!

Repet: dup? aceea?i „re?et?" ac?ioneaz? orice armat?! Legile r?zboiului nu condamn? asemenea represalii! Numai legile Cahalului interzic oric?rui evreu s? spun? adev?rul când acest adev?r lezeaz? alt evreu! Nu conteaz? c? acel evreu este un criminal, un iresponsabil, un ne-om! Evreii colaboreaz? cu adev?rul, cu dreptatea, numai atât cât convine unor interese evreie?ti, unor directive evreie?ti! Vestitul ?i jalnicul dublu standard evreiesc! Care a tulburat ?i tulbur? sufletul ?i mintea a milioane de evrei! Teribila dram? pe care o tr?ie?te orice evreu în care palpit? scînteia de om.

Imprudent gest pentru un mincinos! Sunte?i victima minciunii numite Holocaustul din România!

Aveam, de la câ?iva prieteni comuni, unele referin?e bune despre dl Beris! M? lep?d de ele f?r? nicio satisfac?ie! Tare mult m? întristeaz? minciunile din scrisoarea sa... S? min?i chiar ?i când te adresezi Pre?edintelui Academiei, institu?ia care este pretutindeni sediul cel mai autorizat al Adev?rului?! Imprudent gest pentru un mincinos! Oricât de pre?edinte ar fi ?i dumnealui.
Domnule Beris, spune?i c?, dac? în România nu a fost holocaust, nu mai ?ti?i a cui victim? sunte?i! Ca ins care min?i?i ?i care ?ti?i bine c? min?i?i, sunte?i o victim? a evreilor, a „unor evrei", a evreilor care, unii au scornit legile, iar al?ii le aplic?, legile acelea nenorocite care v? oblig? s? min?i?i! Da, sunte?i o victim? a Holocaustului în m?sura în care orice om care minte, care este obligat s? mint?, devine o victim? a propriilor minciuni, o victim? a celor care l-au împins sau obligat s? mint?! Sunte?i într-adev?r victima Holocaustului, sunte?i victima minciunii numite Holocaustul din România! Din pricina acestei minciuni nu v? pute?i implini ca om. Doare? Doare tare? Cred ?i eu!
Cu ur?ri cre?tine?ti de reg?sire a drumului drept, c?ci niciodat? nu-i prea târziu s? descoperi calea adev?rului,

Ion Coja
27 februarie 2013

Aplauzele pot avea valoare de dovad? ?tiin?ific?, de argument, de prob? indubitabil?!

Au aplaudat academicienii români când sub cupola Academiei au r?sunat cuvintele „în România nu a existat Holocaust" rostite de savantul german Vladimir Iliescu? Asta ne pune în situa?ia de a constata c? aplauzele pot avea valoare de dovad? ?tiin?ific?, de argument, de prob? indubitabil?! Când cei care aplaud? sunt ditamai academicienii, nu mai este nevoie de niciun argument! De niciun alt argument! Interesant? demonstra?ie ?tiin?ific?! ?i astfel, prin aplauze, se pune cap?t discu?iilor ce ?in de atât amar de vreme. Original? ?i inedit? cale ?i-a ales adev?rul de data asta! Adev?rul formulat limpede, inechivoc, prin aplauze! Inova?ie pur româneasc?! Aplauze pentru aplauzele academice! Bravo, b?ie?i!

Grafica- Ion M?ld?rescu
footer