Revista Art-emis
Mo?tenirea ?i jaful de la I.C.R. PDF Imprimare Email
  
Luni, 13 Mai 2013 19:20
Der Führer HoRoPaÎn depozitul de carte stau nevândute publica?ii în valoare de 500.000 euro

Ancheta cotidianul.ro, în colaborare cu ziaristionline.ro, scoate la iveal? dovezi concrete ale jafului de la I.C.R. sub mandatul lui H.R. Patapievici:
- editarea unor c?r?i care zac ?i acum în depozit, plata unor publica?ii care s? scrie pozitiv despre I.C.R.;
- acordarea de bani pentru traducerea discre?ionar? a unor clien?i ai I.C.R..
V? prezent?m câteva informa?ii oficiale, rezultate dup? încheierea verific?rilor Cur?ii de Conturi:

500.000 de euro risipi?i pe car?i ?i reviste care zac în depozitul ICR

Curtea de Conturi a constatat c? în depozitul I.C.R. exist? „cantit??i mari de volume pl?tite, ce nu au putut fi vândute, de editarea de publica?ii ce nu se vând, cu autori remunera?i, dar f?r? redac?ii care s? se preocupe ?i de difuzarea acestora".
Astfel, „la 31.12.2012, valoarea total? a stocului era de 2.066.674 Lei (RON). În anul 2010 au r?mas în stoc c?r?i ?i reviste de peste 2,3 milioane Lei (RON), care nu au fost valorificate, de?i s-a pl?tit pentru ele".
R?spunsul I.C.R. fa?? de aceast? situa?ie este semnificativ: „Cea mai mare parte a stocurilor de c?r?i ?i reviste provine din tirajele editate de I.C.R. între anii 2007 ?i 2010. Curtea de Conturi a constatat c? nu au fost luate m?suri pentru diminuarea acestora."

Campionii c?r?ilor nevândute: Iulian Capsali ?i Ioana Popescu

Din Raportul Cur?ii de Conturi afl?m ?i care este topul publica?iilor care au f?cut o gaur? de o jum?tate de milion de euro în bugetul ICR:
- La mémoire des murs (autor: Iulian Capsali, Ioana Popescu; Editura I.C.R.): 2011: 89.250 RON; 2012: 71.250 RON
- Caietele Enescu I-VI (Editura I.C.R.): 2011- 51.692 Lei (RON); 2012- 36.822 Lei (RON)
- Por?i si gr?dini (autor: Mariana Macri; Editura I.C.R.): 2011: 11.583 RON; 2012: 11.016 Lei (RON)
- Days and Nights (autor: Uniunea Scriitorilor; Editura I.C.R.): 2011: 1725 RON; 2012: 1.350 Lei (RON)
- Anuario dell instituto (autor: Ioan Aurel Pop; Cristian Luca; Editura ICR): 2011: 3.612 Lei (RON); 2012: 3.612 Lei (RON)
- Adnot?ri - Lec?ii de pictur? (autor: Constantin Flondor) - 40.800 Lei (RON);
- Album - Andrei ?erban (autor: Andrei ?erban) 65.365 Lei (RON);
- Album - Aurel Bulacu - 54.900 Lei (RON);
- Cel ce se pedepse?te singur (autori: ?tefan Bertalan, Florin Mitroi, Ion Grigorescu) - 26.106 Lei (RON).
Simpla lectur? a acestor titluri na?te serioase întreb?ri despre felul neprofesionist în care s-a lucrat la editura I.C.R., întrucât sumele uria?e cheltuite ?i soarta volumelor editate par a exprima nu numai nepricepere, ci ?i anumite interese.

Astfel, volumul „La Mémoire des murs", realizat de Iulian Capsali, ap?ruse în anul 2006, tot la editura I.C.R., astfel încât reedit?rile din 2011 ?i 2012 nu aveau nici o justificare. De aceea, ?i Raportul Cur?ii de Conturi constat? c? sumele cheltuite, adic? 89.250 Lei (RON) pentru anul 2011 ?i 71.250 Lei (RON) pentru anul 2012 nu reprezint? altceva decât o risip? a banului public. Mai mult decît atât, titlul albumului este plagiat dup? romanul „La mémoire des murs" al scriitoarei Tatiana de Rosnay, ap?rut în 2003 la editura „Plon" ?i republicat apoi la editura „Hélo?se d'Ormesson"!

Coperta romanului „La Mémoire des murs" al scriitoarei Tatiana de Rosnay ?i coperta albumului realizat de Iulian Capsali ?i Ioana Popescu. Plagiatul este evident. Metoda dup? care s-a realizat acest plagiat al lui Iulian Capsali a fost experimentat? cu succes de mult mai celebrul s?u mentor Andrei Ple?u, care a preluat tacit titlul c?r?ii „Minima moralia", care-i apar?ine, de fapt, lui Theodor-W. Adorno! Cineva trebuie s? r?spund? pentru jaful acesta înf?ptuit de I.C.R. sub conducerea lui H. R. Patapievici, institu?ie care ajunsese la un buget de aproape 15 milioane de euro anual!

Topul profitorilor ICR ?i al editurilor str?ine umflate cu bani publici[1]

Dup? auditul efectuat de Curtea de Conturi a României la Institutul Cultural Român (I.C.R.) sub conducerea lui H. R. Patapievici a ie?it la iveal? dimensiunea unui jaf uria?, de care a profitat clientela politic? aservit? fostei Puteri. Datele pe care le prezent?m ?i în acest episod sînt oficiale, provenind din documentele contabile ale I.C.R..

Datele pe care vi le prezent?m aici vizeaz? finan??rile externe, adic? sumele pl?tite unor edituri str?ine pentru a publica volumele clien?ilor ICR, precum ?i situa?ia cheltuielilor de deplasare, protocol ?i drepturi de autor oferite „neo-boierilor", adic? lui Vladimir Tism?neanu, Norman Manea, Lucian Ban ?i mul?i al?ii.

Topul profitorilor I.C.R.

Primele zece persoane care au primit cele mai mari finan??ri directe de la I.C.R.:Plesu, plagiat Capsali Popescu
- Lucian Ban - 993.880 Lei (RON),
- Mihai Chirilov - 142.543 Lei (RON),
- Norman Manea - 112.347 Lei (RON),
- Vladimir Tismaneanu - 102.539 Lei (RON),
- Ion Horia Leonida Caramitru - 76.675 Lei (RON),
- Mircea Cartarescu - 48.048 Lei (RON),
- Dan Lungu - 37.817 Lei (RON),
- Matei Vi?niec - 33.039 Lei (RON),
- Dan Sorin Perjoschi - 30.485 Lei (RON),
- Amalia Perjoschi - 25.616 Lei (RON).

Medalia de aur a finan??rilor ICR: pianistul Lucian Ban

În mod surprinz?tor, pe primul loc se afl? Lucian Ban, un pianist american de jazz, originar din România, care, într-un interviu pentru „Forula AS", declara: „Eu nu pun mare pre? pe ideea de patriotism"! Pe patriotism, nu, dar pe banii patriei, da!

Iat? cîteva ac?iuni finan?ate de ICR pentru pianistul american, a?a cum sînt prezentate chiar pe site-ul oficial al I.C.R.:

„Dup? un turneu de lansare cu impact r?sun?tor în Statele Unite, albumul "The Romanian-American Jazz Suite", lansat de Sam Newsome ?i Lucian Ban, ajunge ?i în Europa, în organizarea Institutului Cultural Român".
Era vorba despre un turneu din anul 2008, care cuprindea urm?toarele concerte:

- Bucure?ti, sala ArCuB, 19 octombrie
- Tallinn, Kumu Hall, 20 octombrie
- Luxembourg, Opderschmelz Regional Cultural Centre, 22 octombrie
- Rotterdam, World Music Dance Centre, 23 octombrie
- Bruxelles Music Village, 24 octombrie
- Poznan, Blue Note Jazz Club, 25 octombrie
- Brno, Club Alterna, 26 octombrie
- Viena, Reigen-Live Club, 27 octombrie
- Paris, Duc de Lombards, 28 octombrie

În noiembrie 2011, i s-a asigurat finan?area pentru a participa la London Jazz Festival 2011 „cu sprijinul Institutului Cultural Român din Londra", opera?iune repetat? ?i în 2012!
De ce trebuia s?-i finan?eze I.C.R.-ul astfel de turnee, din moment ce, prin valoarea sa, Lucian Ban trebuia s? încaseze banii necesari chiar din biletele vândute?

Medalia de argint a finan??rilor ICR: pianistul Mihai Chirilov

Pe locul 2 al încas?rilor se afl? Mihai Chirilov, un critic de film pe care I.C.R. l-a plimbat prin toat? lumea.

Nu mai târziu decît anul trecut, lui Mihai Chirilov i s-au pl?tit banii necesari pentru a fi în America la... o dezbatere! Iat? ce se scrie chiar pe site-ul I.C.R.: „În 7 iunie 2012 ICR New York organizeaz? dezbaterea The Romanian Film Festival in New York: Histories to Tell, moderat? de Corina ?uteu ?i Mihai Chirilov. I.C.R. New York contribuie, de asemenea pentru al treilea an consecutiv, la producerea publica?iei speciale în limba englez? aperiTIFF, realizat? sub îngrijirea lui Mihai Chirilov".
?i asta nu e nimic fa?? de ?ederea lui pe banii I.C.R. câteva luni la New York în aprilie 2009, România alegându-se din huzureala criticului cu câteva observa?ii lingu?itoare la adresa altor profitori care ?ineau diverse conferin?e pe banii ICR!

Profitorii I.C.R.Cine vrea s? vad? de ce i se dau bani lui Mihai Chirilov, poate citi ce scria „maestrul" în „Evenimentul zilei" din 6 aprilie 2012: „Promovarea inteligent? ?i dezvoltarea de parteneriate cu institu?ii americane de prestigiu - toate acestea fiind strâns legate de experien?a decisiv? în management cultural a Corinei ?uteu, director I.C.R. - N.Y., ?i de viziunea de ansamblu a lui Horia Roman Patapievici care a ?tiut s? reconfigureze de la zero politica cultural? a I.C.R.-ului". Ei? Nu merita omul bani de la I.C.R. pentru asemenea cuvinte despre ?eful cel mare al centralei ?i ?efu?a de la I.C.R. New York?

Medalia de bronz a finan??rilor I.C.R.: Norman Manea

Despre scriitorul Norman Manea, stabilit de mult? vreme în America, Nicolae Manolescu scria în „Istoria..." sa: „În parte, „Întoarcerea huliganului" r?scump?r? o oper? prolix?, nehot?rât? între fic?iune ?i m?rturie, scris? adesea în limb? de lemn, prezum?ioas? ?i greu de citit". (p. 1443). Manolescu îi invoc? lui Norman Manea ?i „naivit??ile utemistului din anii '50, care a acceptat excluderi ?i lin?aje morale".

Pentru astfel de merite, I.C.R. i-a pl?tit ?i lui Norman Manea o sumedenie de turnee prin lume, între care la Göteborg ?i Stockholm (în 2012), la Viena (în februarie 2011), precum ?i publicarea unui num?r impresionant de traduceri.
Recunosc?tor ?i el, scria atunci când I.C.R. a fost luat de sub pre?edin?ia lui B?sescu ?i trecut în subordinea Senatului : „Este dezastruos ca practicile brutale si aroganta politicienilor de ieri si de astazi conduc intr-o maniera nefasta destinele culturii"!

Tism?neanu, C?rt?rescu ?i Matei Vi?niec

Poate p?rea surprinz?tor, îns? Vladimir Tism?neanu, Mircea C?rt?rescu ?i Matei Vi?niec n-au reu?it s? urce pe podiumul finan??rilor I.C.R., clasându-se abia pe locurile 4, 6 ?i, respectiv, 8. Dar, s? nu le plângem de mil?, întrucât n-au r?mas nepremia?i!

Topul editurilor str?ine care sau înfruptat din banii I.C.R.

Multe dintre proiectele I.C.R.-ului lui H. R. Patapievici nu s-ar fi putut realiza dac? n-ar fi existat ?i partenerii care s?-l stoarc? de bani. Edituri prestigioase, precum ?i altele mai m?run?ele, au reu?it s? ias? pu?in din criz? prin banii pe care ICR i-a oferit pentru a publica ni?te c?r?i române?ti. În mod cert, oamenii aceia, care sînt ceva mai s?n?to?i la minte, s-au întrebat de ce li se dau lor bani, în loc ca sumele s? fi fost acordate unor edituri din România, iar c?r?ile s? fi fost difuzate oriunde în lume!

Topul primelor zece edituri finan?ate de I.C.R.:
- Frank & Timme (Germania) 178.422,33 Lei (RON)
- El Nadir (Spania) 144.111,19 Lei (RON)
- Pre-Textos (Spania) 133.174,93 Lei (RON)
- Denoel (Fran?a) 131.086,22 Lei (RON)
- Uitgeverij De Bezige Bij (Olanda) 107.910,31 Lei (RON)
- Dalkey Archive Press (SUA) 104.425,92 Lei (RON)
- Dioti I. Melpomeni (Grecia) 95.736,62 Lei (RON)
- Du Seuil (Fran?a) 92.981,82 Lei (RON)
- Paradox Publishing Group (Bulgaria) 70.053,74 Lei (RON)
- Keller Editore (Italia) 69.743,25 Lei (RON)
TOTAL 1.127.646,33 Lei (RON)

To?i ace?ti bani au fost arunca?i doar pentru ca unii scriitori români s? se laude c? au publicat la „Pre-textos" sau la „Du Seuil". Întrebarea care apare firesc: în cazul în care s-au vândut acele c?r?i, banii încasa?i au revenit I.C.R., din moment ce el a suportat cheltuielile? Dac? nu, unde au ajuns? ?i, oare, ce tiraje s-au tip?rit la aceste edituri? ?i, înc? ceva: nu era mai simplu ca editura I.C.R. s? fi scos acele c?r?i (nu discut?m acum selec?ia lor), în loc s? tip?reasc? acele publica?ii în valoare de 500.000 de euro care zac ?i azi în depozit? Cu banii rezulta?i din vânzarea în str?in?tate, se puteau, bineîn?eles, tip?ri alte c?r?i. Numai c?, în acest fel, am fi putut s? afl?m ?i noi ce c?r?i române?ti doreau, într-adev?r, s? citeasc? str?inii.

- Va urma -


Sursa: Cotidianul.ro & ziaristii.online
Grafica - Ion M?ld?rescu
-------------------------------------------------
[1] http://www.cotidianul.ro/topul-profitorilor-icr-si-al-editurilor-straine-umflate-de-banii-nostri-212093/ footer