Revista Art-emis
Diversiunea Holocaustului (2) PDF Imprimare Email
Fred Leuchter   
Luni, 13 Mai 2013 19:12
Zyklon B
Raport întocmit în anul 1988[1]

Utilizarea HCN ?i „Zyklon B" ca fumigen

Cianura de hidrogen gazoas? (HCN sau acidul hidrocianic) a fost folosit? ca fumigen înc? din primul r?zboi mondial (R.M.1). Era folosit? în conjunc?ie cu aburul ?i cu aerul cald, ?i în timpul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial (R.M.2) în conjunc?ie cu D.D.T., de c?tre S.U.A. ?i alia?ii lor. HCN este produs în general prin reac?ia chimic? dintre cianura de sodiu ?i acidul sulfuric diluat. Reac?ia chimic? genereaz? degajarea de HCN, r?mânând acidul prusic (acidul hidrocianic). Aceasta reac?ie are loc în mod normal într-o incint? ceramic?. Aceasta procedur? a fost folosit? pentru controlul pestelor ?i a bacteriilor pe vase, în cl?diri ?i în înc?perile ?i structurile cu o construc?ie special?. Trebuie respectate anumite instruc?iuni de proiectare ?i manipulare pentru a asigura siguran?a operatorilor. Cianura de hidrogen este unul dintre cele mai puternice ?i mai periculoase chimicale fumigene. Cl?diri special construite sau modificate în acest sens sunt folosite de armat? ?i de organiza?iile de s?n?tate din lumea întreag?. HCN este folosit peste tot pentru controlul bolilor; în mod special pentru cium? ?i tifos, ?i pentru controlul ?oarecilor, puricilor ?i p?duchilor. Camere speciale erau folosite înc? din timpul R.M.1 în Europa ?i S.U.A.. Unele dintre acestea au fost folosite ?i de armata german? în Europa înainte ?i în timpul RM2 ?i mult mai devreme de Serviciul de Imigrare al S.U.A. în Ellis Island, New York Harbor. Multe dintre aceste camere pentru dezinfectare au fost fabricate de DEGESCH, o firma german? din Frankfurt. În timpul r?zboiului, DEGESCH supraveghea distribu?ia de Zyklon B. DEGESCH fabric? ?i acum HCN. Zyklon B era un preparat comercial care con?inea acid hidrocianic. Denumirea „Zyklon B" este o marc? comercial?. HCN era produs în fabric? ?i livrat într-o form? unde HCN era absorbit într-un suport poros, de lemn sau cret?. Era livrat ca pastile sau fulgi. Acest preparat era sigilat în cutii etan?e care necesitau un instrument special de deschidere. În aceast? form?, HCN - Zyklon B era mult mai sigur ?i mai u?or de folosit. Gazul Zyklon B rezultant era HCN. Pastilele sau fulgii trebuiau împr??tia?i pe podeaua înc?perii de cur??at sau folosi?i într-o înc?pere unde se circula ?i se înc?lzea aerul din camer? la peste 25,7 grade C. Dac? se folosea în cl?diri, vase sau corturi pentru a cur??a lemn sau produse, suprafa?a trebuia înc?lzit? peste aceast? temperatur? - punctul de fierbere al HCN. Dac? nu se f?cea a?a, rezultatul era un timp mult mai lung pentru realizarea cur???rii. Opera?iunea necesit? minim 24 - 48 ore. Dup? tratare, aerisirea înc?perii trebuie s? fie de minim 10 ore, în func?ie de loca?ie ?i volum, ?i chiar mai mult dac? cl?direa nu are ferestre sau ventilatoare. Zona tratat? trebuie testat? apoi chimic dac? mai exist? gaz, înainte de a se intra acolo. Uneori se folosesc m??ti de gaz, dar nu sunt sigure ?i nu trebuie s? fie folosite mai mult de 10 minute. Trebuie purtat un costum special pentru a preveni afectarea pielii. Cu cât e mai ridicat? temperatura ?i mai uscat? loca?ia, cu atât manipularea va fi mai rapid? ?i mai sigur?.

Criterii de proiectare pentru o instala?ie de cur??are

O instala?ie de cur??are, cl?dire sau înc?pere, trebuie s? respecte ni?te cerin?e de baz?. Trebuie s? fie etan??, s? se poat? înc?lzi, s? aib? instala?ii de circulare a aerului ?i de aerisire, s? aib? un co? de evacuare înalt ?i un mijloc de împr??tiere uniform? a gazului (la fel ?i pentru materialul Zyklon B). Mai întâi, dac? înc?perea se folose?te ast?zi, ea trebuie s? fie o incint? sudat? ?i testat? la presiune, acoperit? cu o vopsea inert? (epoxi), inox sau plastic (PVC). U?ile trebuie s? aib? garnituri dintr-un material rezistent la HCN (azbest, neopren sau Teflon®). Dac? este o cl?dire, ea trebuie construit? din c?r?mid? sau piatr??i acoperita la interior?i exterior cu o vopsea inert? (epoxi), smoal? sau asfalt. U?ile ?i ferestrele trebuie s? aib? garnituri sau s? fie etan?ate cu pânz? gudronat? sau cauciucat? ?i etan?ate cu neopren sau smoal?. În oricare din cazuri, suprafa?a trebuie s? fie foarte uscat?. „Etan?are" are dou? sensuri: în primul rând, s? previn? mecanic sc?p?rile dinspre interior, în al doilea rând s? fac? suprafe?ele interioare rezistente la impregnarea cu gaz Zyklon B. În al doilea rând, camera sau structura trebuie s? aib? un generator de gaz sau un sistem de distribu?ie pentru Zyklon B, care s? sufle aer cald peste Zyklon B sau generator (generatorul poate fi înc?lzit cu apa dac? e etan?) ?i s? circule aerul cald ?i gazul. Amestecul necesar pentru cur??are este de 3200 p?r?i la un milion (ppm) sau 0,32% volum total HCN. Camera nu trebuie s? aib? obstruc?ii ?i s? asigure un debit puternic?i constant de aer. În al treilea rând, camera sau structura trebuie s? aib? un mijloc de evacuare a amestecului otr?vitor ?i s?-l înlocuiasc? cu aer curat. În general aceasta se realizeaz? cu un ventilator de admisie sau evacuare, cu vane de admisie/evacuare de o m?rime suficient? pentru a permite un debit anume de aer. De obicei, un ventilator de un picior cub pe or??i o deschidere de evacuare ar permite un schimb complet al aerului în jum?tate de or? ?i trebuie utilizate timp de cel pu?in dublul timpului necesar - o or? sau dou? ore. Cu cât e mai mare înc?perea, cu atât mai pu?in practic e aceasta (din cauza m?rimii ventilatoarelor disponibile) iar timpii de evacuare pot fi de câteva ore sau mai mult. Evacuarea trebuie efectuat? la o distant? sigur? deasupra cl?dirii, unde curen?ii de aer pot împr??tia gazul. Aceasta este de obicei la 20 de metri deasupra structurii, dar e nevoie de mai mult dac? structura este protejat? de vânt. Dac? se folose?te un incinerator, co?ul poate fi doar de câ?iva metri în?l?ime. În general e prea costisitor s? incinerezi HCN din cauza volumului de aer care trebuie manevrat într-un r?stimp scurt. Temperatura pere?ilor ?i a aerului din interior ?i a aerului de admisie trebuie men?inute la minim 10 grade peste punctul de fierbere al acidului hidrocianic (250 C) pentru a preveni condensarea HCN pe pere?i, podea ?i tavan, precum ?i în sistemul de evacuare. Dac? temperatura este sub 250 C?i apare condens, instala?ia trebuie decontaminat? cu clor sau amoniac, acesta din urma fiind mai eficient. Aceasta se realizeaz? stropind pere?ii automat sau manual. Dac? se realizeaz? manual, muncitorii trebuie s? poarte costume de protec?ie (din neopren în general) ?i s? foloseasc? tuburi de oxigen deoarece m??tile de gaze sunt nesigure?i periculoase. Interiorul cl?dirii trebuie evacuat mai mult timp pentru ca vaporii de clor s? neutralizeze HCN lichid din sistemul de evacuare. Interiorul cl?dirii trebuie sp?lat apoi cu ap? ?i ?ters bine pentru a se usca înainte de urm?toarea utilizare. În plus, trebuie verificat interiorul cl?dirii dac? s-a eliminat tot HCN. Testul se poate face cu un detector de gaze sau cu acetat/benziden de cupru. În primul caz, se folose?te un dispozitiv electronic. În celalalt caz, o solu?ie de benziden este amestecat? cu acetat de cupru?i folosit? pentru a umezi o hârtie de test care devine mai mult sau mai pu?in albastr? în func?ie de prezen?a HCN.

Criterii de proiectare pentru o camer? de gazare

Multe dintre cerin?ele pentru o instala?ie de cur??are se aplic? ?i pentru camerele de gazare. În general îns?, camerele de gazare sunt mai mici ?i mai eficiente. Nu se recomand? folosirea Zyklon B într-o camer? de gazare din cauza timpului necesar extragerii gazului din suportul (transportatorul) inert. Pân? acum, singura metod? eficient? a fost s? produci gazul la fa?a locului, printr-o reac?ie chimic? între cianura de sodiu ?i 18% acid sulfuric. Recent s-a realizat proiectul pentru un generator de gaz care va fi folosit la camera de gazare pentru 2 persoane de la penitenciarului statului Missouri din Jefferson City. Autorul este consultantul pentru proiectarea acestei camere de gazare. Acest generator folose?te un termoplonjon electric pentru a pre-înc?lzi HCN într-un vas cilindric. La momentul folosirii, HCN este deja transformat în vapori ?i p?trunde în înc?pere prin supape. Dup? utilizare, un sistem de purjare cu azot cura?? ?evile. Timpul total pentru execu?ie este sub patru minute. Camera este evacuat? o dat? la fiecare dou? minute, timp de 15 minute, cu aproximativ ?apte schimburi complete ale aerului. Camera poate fi construit? din o?el sudat sau PVC. U?ile?i ferestrele trebuie s? fie etan?e, de tipul celor folosite în marin?. U?a are o garnitur? care se închide cu ajutorul unui singur mâner. Toata instala?ia electric? ?i de iluminat este protejat? la explozie. Camera include ?ev?ria pentru distribuirea gazului, generatorul de gaz cu sticla de HCN lichid, echipamentul electronic de monitorizare a inimii, doua scaune pentru condamna?i ?i un detector de gaze cu citire afar?, cu grada?ie de 10 ppm. Deoarece camera con?ine un gaz atât de periculos, este folosit? la presiune negativ? pentru a se asigura c? orice sc?pare va fi spre interior. Presiunea din camer? este controlat? cu un sistem de vid care trebuie s? men?in? camera la un vid par?ial de 10 psi (0,7 kg/cm2) (opera?ional: 8 psi plus 2 psi HCN). Presiunea negativ? este men?inut? utilizând ambientul exterior ca standard. Acest sistem este controlat electric ?i ajutat cu o pomp? de vid de 17,7 cfm. În plus, exista un presostat care declan?eaz? sistemele de urgen?? dac? presiunea din camer? ajunge la 12 psi, cu 3 psi peste limita opera?ional?. Sistemul de admisie ?i de evacuare este conceput pentru schimbarea aerului la fiecare 2 minute. Aerul este adus cu un ventilator plasat pe admisia în camer??i evacuat prin partea de sus a camerei. Supapele de admisie?i de evacuare se închid spre interior pentru a preveni pierderea vidului?i sunt programate s? se deschid? sincronizat, supapa de evacuare prima. Aerul iese printr-un tub de PVC cu diametru de 33 cm?i înalt de 20 m, unde vântul împr??tie gazul f?r? probleme. Aerul care intr? trebuie preînc?lzit pentru ca HCN s? nu condenseze?i astfel s? nu fie evacuat. Detectoarele de gaz se folosesc pentru siguran??. Primul, în camera unde ?ine u?a blocat? pân? când nu e sigur, al doilea în afara camerei în zona personalului?i a martorilor, unde declan?eaz? alarmele ?i pornesc un sistem de admisie ?i evacuare aer pentru protejarea martorilor, precum ?i pentru oprirea execu?iei ?i evacuarea camerei. Sistemele de siguran?? sunt audio-vizuale. În zona camerei exist? dispozitive de respirat pentru cazurile de urgen?? (recipiente cu oxigen), precum ?i truse de prim ajutor pentru HCN, echipamente medicale de urgen?? pentru HCN ?i un resuscitator într-o zona învecinat? pentru personalul medical. Proiectarea camerei de execu?ie implic? multe aspecte complicate. O eroare într-o anumit? zon? poate duce la moartea martorilor sau operatorilor.
------------------------------------------------------------------
[1] Diversiunea Holocaustului demontat? cu probe (II) footer