Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Dr. ?erban Fotea   
Luni, 13 Mai 2013 19:02
Dr. Serban Fotea, art-emisOrice afirma?ie pe care o facem este într-un context; doar în acest context, afirma?ia î?i g?se?te cel pu?in o minim? justificare. Rupt? din context, afirma?ia poate p?rea mai mult sau mai pu?in deplasat?; mai mult, pentru a comunica» eficient este necesar? recunoa?terea contextului ?i de c?tre interlocutor(i). Aceasta este o condi?ie f?r? de care nu se poate comunica cu adev?rat. Contextul, ca atare, este o aranjare spa?io-temporal? de evenimente mai mult sau mai pu?in complexe, ce implic? atât subiectivitatea, cât ?i obiectualitatea, care formeaz? un tot unitar caracterizat de o anumit? capacitate de impulsionare specific?. Nu exist?, nu a existat ?i nu va exista vreodat? comunicare f?r? prezen?a mai mult sau mai pu?in recunoscut? a unui context. În func?ie de caracteristicile sale, un context incit? ?i sus?ine anumite fenomene de comunicare, în mod specific, în vreme ce alte fenomene de comunicare sunt atenuate pân? la dispari?ie. Putem astfel vorbi despre selectivitatea specific? a unui context dat; de aici necesitatea recunoa?terii a unui acela?i context de c?tre dou? sau mai multe persoane, pentru a putea vorbi cu adev?rat despre comunicare.

Modernitatea ?i postmodernismul, folosindu-se chiar ?i de ?tiin?a de ultim? or?, au urm?rit ?i urm?resc într-un înver?unat stil sofist s? ne conving? de arbitrarietatea punctelor de vedere, în limitele respect?rii unor legi umane ?i nu divine. Ambi?ia aceasta luciferic? a omului vestic, cu prec?dere, de a se defini pe sine f?r? a ?ti de fapt cine este cu adev?rat, a luat o amploare nemaiîntâlnit? pân? acum, fapt datorat ?i civiliza?iei tehnologice foarte avansate, care a luat-o cu mult înaintea culturii ?i spiritualit??ii pe P?mânt. S? fim bine în?ele?i: civiliza?ie înseamn? predominant cantitate, materie, fie ea ?i în chipul ideilor, care mai de care mai savante, ale min?ii; prin urmare, ?tiin?a tot aici intr?. Cultura-spiritualitatea sunt altceva, în cazul lor fiind predominant? calitatea ?i sufletul ce se sustrag inten?iilor mai mult sau mai pu?in oneste ale ?tiin?ei de a le cuantifica ?i de a le controla. Problema este c? materia-civiliza?ia-cantitatea ?i spiritul-cultura-calitatea sunt menite a fi împreun? într-un mod armonic, respectând întâietatea spiritului-culturii-calit??ii asupra materiei-civiliza?iei-calit??ii, care sunt tocmai pe acest suport spiritual, f?r? de care devin cu adev?rat problematice ?i generatoare de mari probleme în via?a Omului pe P?mânt.

Ceea ce-l define?te, practic, pe OM este tocmai sufletul, aspectul spiritual-cultural, care are menirea de a înnobila limbajul omului, de a-l ridica de la nivelul limbajului de pia??, mai mult sau mai pu?in animalic-instinctual, la nivelul limbajului rug?ciune, la nivelul limbajului comuniune întru iubire cu Creatorul, cu ceilal?i semeni ?i cu Natura întreag?. Totul este o problem? de accente; ?tiin?a actual? urm?re?te s? se substituie religiei, uzând de tot felul de subterfugii mentale pentru a truca abil via?a spiritual?-sufleteasc?: telefonia mobil?, internetul, re?eaua mass-media etc. Nu ni se spune pe fa?? c? se urm?re?te asta, dar orice om care are bun?voin?? ?i prive?te la accentele din societatea actual? româneasc?, de exemplu, poate remarca o subtil? atenuare» a fenomenelor cu adev?rat culturale-spirituale, cu ecouri religioase, în schimbul instituirii ?i promov?rii unor obiceiuri laice lipsite de r?d?cinile spirituale din care-?i trage seva de via?? acest popor.

Civiliza?ia poate fi esen?ializat? actualmente prin bani: ai bani, po?i face aproape orice, aceasta este judecata omului de larg consum, crescut cu atâta grij? de mai marii zilelor noastre. ?inta omului actual, r?v??it din punct de vedere cultural-spiritual, îndopat cu alimente modificate genetic ?i cu aditivi alimentari nocivi, înarmat cu telefoane mobile ?i prins în plasa re?elei de internet, este reprezentat? de bani. Ace?ti bani sunt la ora actual? scopul comunic?rii într-o propor?ie sup?r?tor de mare, având b?ncile drept elemente de stocare ?i de impulsionare precis orientat?; iat? cine genereaz? contextul, cel pu?in pe partea material?, la ora actual?: corpora?iile financiare, organiya?iile suprastatale care lucreaz? în numele banilor ?i nicidecum în numele culturii, spiritualit??ii ?i religiei revelate, aspecte care sunt în mod subtil trecute cu vederea.

Prin aceasta, omul este frustrat profund în ceea ce prive?te comunicarea, menit? a fi pentru el comuniune întru iubire; societatea actual?, prin îns??i mersul ei, invit? la un limbaj de pia?? ce se transform? u?or în bârfe ?i scandaluri: este suficient s? deschidem întâmpl?tor televizorul la orice or? din zi sau din noapte ?i s? verific?m câteva programe, pentru a în?elege pe viu cele afirmate, sau s? cump?r?m la întâmplare câteva ziare locale sau na?ionale de la una din multele tonete oferite cu generozitate de mai marii ora?ului pentru cre?terea nivelului de cultur? al popula?iei.

Se cresc oameni sau robo?i-maimu?e, ne putem întreba pe bun? dreptate? Aceast? uniformizare ?i aplatizare pe orizontala planului material atenteaz? la chipul omului f?cut dup? chipul ?i asem?narea Lui Dumnezeu. Este un atentat biologic, prin cele prezentate mai sus, în ceea ce prive?te alimenta?ia, dar ?i prin vaccinuri foarte discutabile, gen gardasil (contra cancerului de col uterin) sau împotriva gripei prostine; ?i este, de asemenea, un atentat cultural-spiritual prin luarea în discu?ie a prezen?ei icoanelor în ?coli, prin batjocorirea mitului Miori?a care st? drept fundament spiritual pentru poporul român, ?i prin alte exemple care, din p?cate, ni se ofer? într-un ritm galopant, v?dind o mare ?i diabolic? grab?.

Care este rostul comunic?rii, ne întreb?m, dac? nu-l lu?m în serios pe acela de a face bani? Aceast? ?int? a omului materialist sintetizeaz? într-un cuvânt toate felurile de posesiuni lume?ti, lipsindu-l de motiva?ia spiritual?. Ajungem s? nu ne mai dorim prea mult realizarea spiritual? (ce nu trebuie confundat? cu realizarea intelectual? sau socio-profesional?) pentru c? mediul-contextul este de a?a natur? încât ne îndeamn? la uitarea acestui fundamental ?el al omului. ?tacheta coborât? nepermis de mult opereaz? o muta?ie genetic? periculoas?, prin care omul, chiar dac? nu se trage din maimu??, se îndreapt? cu repeziciune c?tre starea de maimu??, dup? cum spunea un gânditor român contemporan: psihologia c???r?torului-consumatorului a ajuns s? sufoce efectiv pe acei oameni care urm?resc s? înoate contra curentului, în fluviul darwinist al mul?imii ce o ia la vale. Se cultiv? starea de rob care în?al?, vorbe?te pe la spate ?i care, înainte de toate, are o ur? congenital? fa?? de st?pân. În aceast? babilonie diabolic?, recunoa?terea îmbog??it? de sine ca fiu al Lui Dumnezeu, fiu al Iubirii, înso?it? de o bucurie a sufletului, trecerea de la copil?ria de carne la copil?ria Divin?, ni se pare a fi scopul demn pentru orice fiin?? uman? care se respect? pe sine ?i urm?re?te s?-i respecte ?i pe semenii s?i. La acest scop ader? ?i pu?inii oameni de ?tiin?? care au sinceritatea recunoa?terii autorit??ii Divine, împreun? cu religia.

A comunica înseamn? a actualiza mai mult sau mai pu?in inspirat literele unui alfabet între?esute într-un limbaj, dup? reguli relativ precise ?i dup? norme gramaticale de obicei bine precizate. Comunicarea ne solicit? revenirea la centru, la nucleul alfabetului, la nucleul limbajului, f?r? de care scopul comunic?rii nu poate fi atins: p?strarea unei identit??i mereu reînnoite-îmbog??ite de Sine. Dar acest regresus ab initio pe care îl punem în act de fiecare dat? când comunic?m la nivelul concret al limbajului este absolut necesar s? fie pus în act ?i în ceea ce prive?te nivelul cultural-spiritual-metaforic al limbajului folosit; cu alte cuvinte, limbajul este necesar s? fie profund impregnat de seva de via?? provenit? din r?d?cinile spirituale ale unui popor, pentru ca membrii acelui popor s? se poat? bucura de p?strarea identit??ii na?ionale de Sine ?i de îmbog??irea cultural?-spiritual? a acestei identit??i na?ionale. Mai mult, limbajul este gr?itor prin fapte, c?ci faptele dau consisten?a cuvintelor, f?r? de care cuvintele sunt goale, mincinoase.

Articulând cuvinte dup? normele gramaticale, trebuie s? le articul?m, totodat?, ?i dup? normele spirituale-culturale ale propriului neam: doar astfel ne putem p?stra identitatea na?ional? de Sine, integritatea spiritual?. Privit? din aceast? nuan?at? perspectiv?, comunicarea este un exerci?iu complex al reamintirii de Sine pe diferite niveluri ce au drept repere dou? extreme: bio-fiziologicul, prin normele alimentare ?i de via?? s?n?toas?, ?i culturalul-spiritualul, prin perpetuarea valorilor culturale ?i spirituale ale neamului. Doar atunci când exist? o armonie între aceste dou? extreme ale comunic?rii, doar atunci când acestea se reg?sesc împreunate armonic-simbolic (de la gecescul symbolon, a pune împreun?) într-un acela?i act de comunicare, putem vorbi despre comunicare în adev?ratul sens al cuvântului. Din acest punct de vedere, promovarea în rândul societ??ii actuale de larg consum a limbajului acestuia economic-managerial, de pia??, în detrimentul exprim?rii culturale-spirituale este o grav? lovitur? adus? omenirii, în genere, ?inta pe care o putem intui fiind uniformizarea economic?, dublat? de o castrare cultural?-spiritual?, fapt care conduce la «robotizare sau legumizare: omul docil, bun cet??ean al unei societ??i plasate sub semnul ruperii de Divin. Pentru a opera aceast? anestezie general? sunt folosite patru mari resorturi principale:
- sc?derea nivelului spiritual-cultural, astfel încât s? fie creat? o confuzie a valorilor;
- atenuarea ?i dispersarea voin?elor individuale ale oamenilor prin mijloacele mass-media ce promoveaz? informa?ii predominant pe orizontala Crea?iei materiale;
- pervertirea sexualit??ii omului, devierea ei de la menirea de tain? pe care o are, de împreunare a Lui Dumnezeu cu Crea?ia;
- alimenta?ia pervertit? ?i juc?riile tehnologice, gen telefonul mobil, internetul etc., ce au un impact profund negativ asupra omului atunci când sunt folosite f?r? discern?mânt, provocând haos informa?ional.

Comunicarea se v?de?te în acest caz a fi diabolic?, degenerat?, etimologia cuvântului grecesc diabolon explicându-ne faptul c? este vorba despre o separare, o ruptur? între cele dou? niveluri fundamentale ale limbajului: nivelul spiritual-cultural ?i nivelul bio-fizilogic. În aceste condi?ii, lipsa memoriei personale a trecutului istoric dureros al neamului românesc, dublat? de rarefierea prezent?rilor pe aceast? tem? din volumul manualelor de istorie ?colar?, face ca tinerii de azi s? fie candida?i redutabili în cursa c?tre nic?ieri, slujitori devota?i cauzei nimicului în lume. Ivi?i în plin? anestezie general?, ace?ti tineri sunt în fapt profund handicapa?i de lipsa memoriei trecutului dureros al acestui neam românesc, c?ci astfel le lipse?te motiva?ia intrinsec? de a lupta pentru adev?rata libertate a sufletului, fiind sub impresia halucinant? a erei tehnologice care îndeamn? viclean la exercitarea libert??ii de a întoarce spatele Lui Dumnezeu. O simpl? excursie la Aiud, la monumentul de la Râpa Robilor ar fi necesar? ?i binevenit? pentru ace?ti tineri, pentru a fi mai aproape de mii ?i mii de al?i tineri români care au murit tortura?i pentru credin?a în Hristos, afirmat? prin faptele lor ?i confirmat? prin aceea c? ne-au l?sat mo?tenire mul?ime de sfinte moa?te ce izvor?sc mir de bun? mireasm? ?i fac minuni.

Pentru a comunica cu adev?rat trebuie s? ?tiu cine sunt, s? m? definesc în primul rând spiritual-cultural prin raportare faptic? la un context pe care-l recunosc împreun? cu semenii mei; din acest punct de vedere, lipsa memoriei na?ionale de Sine este un mare impediment în comunicarea armonic? a oamenilor ce formeaz? un neam. De aici rolul spiritual curativ al durerii, de a «trezi» pe oameni din somnul cel de moarte în care, aparent paradoxal, s-au afundat ?i mai mult, dup? decembrie '89.

Uitarea de Sine rezultat? prin promovarea acestui limbaj diabolic de pia?? poate fi detaliat? ca dezintegrare socio-cultural? ?i politic?, alienarea oamenilor ?i moartea neamului: iat? care este finalul prev?zut de cei care plimb? t?v?lugul globaliz?rii pe suprafa?a Planetei. Acestea fiind spuse, apare o dreapt? ?i sincer? ?i presant? întrebare: Comunicarea... încotro? footer