Revista Art-emis
Cine ne vrea etrusci? PDF Imprimare Email
Acad. Sorin Dumitrescu   
Joi, 07 Martie 2013 19:20
Muzeul ??ranului Român
„Muzeul ??ranului Român profanat de homosexuali!"

Intr-un mesaj public de protest, academicianul Sorin Dumitrescu, profesor universitar, pictor ?i scriitor, fondator al cunoscutei Edituri „Anastasia" ?i prieten al creatorului Muzeului ??ranului Român dup? 1989, regretatul Horia Bernea (foto împreun?, mai jos), solicit? românilor s? apere Agora Tradi?iei din inima Bucure?tiului ?i Ministerului de Interne s? declan?eze „anchetarea rapid? a autorilor profan?rii, începând cu a directorului general al Muzeului ??ranului Român". Profesorul Sorin Dumitrescu explic? de ce trebuie demis de urgen?? Virgil Nitulescu, directorul troian apologet al propagandei homosexuale împotriva propriului Muzeu ?i a mostenirii lui Horia Bernea.

„Muzeul ??ranului Român profanat de homosexuali! Care este motivul pentru care M.?.R e ?inta mi?c?rii gay?" î?i începe, dubitativ, profesorul Sorin Dumitrescu mesajul sau, intitulat „Cine ne vrea etrusci?", din care red?m mai jos:
„Nimeni nu-?i aduce aminte ca M.?.R s? fi organizat o segrega?ie sexual?, s? fi interzis vreunuia din membrii declara?i ai orient?rii gay s?-i viziteze s?lile ?i s?-i asculte discursul muzeal . Nu exist? ?i n-a existat vreodat? o interdic?ie marcat? oficial printr-o pl?cu?? sau afi? public, care s? fi blocat vreunui gay intrarea în spa?iul muzeal. N-a existat nici o m?sur? a conducerilor institu?iei Muzeul ??ranului Român, care s? oblige vreun homosexual minoritar s? se legitimeze, s? prezinte documente care s?-i dee în vileag orientarea sau s? cumpere biletul de intrare mai scump! Pe suprafa?a, interioar? sau exterioar?, a zidurilor Muzeul ??ranului Român n-au existat ?i nici nu vor exista vreodat? ziceri ancestrale ale ??ranului Român care, în numele Tradi?iei, s? fi înfierat aceast? desfrânare/orientare iar institu?ia Muzeul ??ranului Român n-a avut niciodat? printre preocup?ri s? opun? public persoana duhovniceasc? a ??ranului Român, persoanelor a c?ror « trup s-a ab?tut de la calea sa pe p?mânt ». (Facerea/6,12) ?i atunci, de ce a ?inut mor?i? acest grup de b??tina?i ?i b??tina?e gay s? vin? tocmai aici, într-un loc incompatibil cu orientarea lor, s? violeze arhetipul ancestral al unui întreg popor, propagând mediatic o deriv? ontologic? care ne-a costat Potopul! (De fapt erau mai mul?i alogeni ?i alogene - nota V.R.)
De ce tac ?i de ce ap?r? acest viol f?r? precedent, noile organe ale statului, ale U.S.L.-ului, pentru a c?ror biruin?? am înfruntat gerul zile în ?ir?! De ce nu stopeaz? urgent sacrilegiul ?!

De ce harnicele Antene ale patriei fac politica stru?ului, în acest timp smintit, când unii preg?tesc s? ne arunce în uitare ca pe etrusci?! Profanarea unui cimitir cre?tin, evreiesc sau islamic, ca mizerabil viol al unui loc de veci, este totu?i benign?, fa?? de violarea, în plin? civiliza?ie, a modelului d?inuirii unui întreg poporului.

Români, f?r? tradi?ia T?ranului Român disp?rem ca etruscii! Dup? 30 de ani ?i mai bine, schimbat-au buldozerele cu gay.

Cre?tini, trezi?i-v? ?i ap?ra?i defini?ia României în ochii lui Dumnezeu! Popor român, las? Pia?a Universit??ii unde e ?i ap?r?-?i grabnic d?inuirea ?i Modelul umanit??ii tale specifice! Ia seama, acum sublima Pia?? s-a mutat la M.?.R.
În numele Cuvântului lui Dumnezeu, români, veni?i to?i la « Pia?a Universit??ii de la Muzeul ??ranului Român ! Ap?ra?i-v? Tradi?ia ! Ni?te sminti?i au hot?rât s? fim etruscii lor! »"

„Mi-e ru?ine de Ambasada SUA din România!" „I am ashamed that our country's embassy and cultural attashe would be promoting the L.G.T.B. agenda" (Kevin Allen, Ancient Faith Radio)[1]

Preoti, profesori universitari, arti?ti ?i fo?ti detinu?i politic, în ap?rarea Muzeului ??ranului Român

C?tre Români

Evenimentele generate de proiec?ia la Muzeul Na?ional al ??ranului Român a unui film cu tematic? homosexual?, proiec?ie din cadrul programului „Luna istoriei L.G.B.T.", ?i protestul care a anulat-o au stârnit o serie de reac?ii în mass-media româneasc? ?i din partea oamenilor de cultur?. Prin rândurile de mai jos, ne adres?m celor care simt nevoia p?str?rii unei min?i limpezi în t?v?lugul informa?ional contemporan.

Suntem con?tien?i c? Muzeul Na?ional al ??ranului Român (M.?.R.) nu este depozitarul unei lumi anacronice, f?r? relevan?? pentru prezent ?i inutil? din perspectiva viitorului. Precum scria primul ctitor al acestei institu?ii, Al. Tzigara-Samurca?, el este proiectat s? prezinte „atât traiul zilnic, cât ?i via?a intelectual? ?i religioas? a ??ranului"; în el trebuie „s? se pl?m?deasc? viitorul artei române?ti". Având în vedere aceste rosturi care i s-au dat, este legitim s? ne întreb?m: acest viitor se poate pl?m?di printr-o siluire a trecutului? Ne ajut? s? r?spundem tot fondatorul Muzeului: „Respectul tradi?iei este incontestabil unul dintre elementele cele mai puternice pentru educarea moral? a popoarelor. La ??ranul nostru tradi?ia religiei str?mo?e?ti împlinea, în parte, acest rol în educa?ia sentimental?."

În 1908, Al. Tzigara-Samurca? a ales ca moto al unui articol de-al s?u, intitulat „Suntem vrednici de un muzeu na?ional?", versul „În noi totul e spoial?, totul e lustru f?r? baz?" din poezia Epigonii, de Eminescu. Nu putem s? nu observ?m c? reac?iile umorale de ast?zi provin de la persoane apar?inând aceleia?i categorii, reflectând conflictul formelor care nu recunosc ?i nu î?i asum? niciun fond. În fapt, evenimentele de la M.?.R. ar trebui s? devin? obiectul unei dezbateri culturale de amploare, care s? nu fie influen?at? de acord?ri, pe sub mas?, de fonduri ?i func?ii pe criterii netransparente: dorim o cultur? în continuarea tradi?iei istorice, care s? r?spund? coerent ?i în chip specific dezvolt?rilor culturale de pe plan interna?ional? Sau o cultur? care s? fac? tabula rasa de ceea ce a însemnat cultura vernacular?, de la cea tradi?ional? si medieval?, la cultura secolului al XIX-lea, cultura interbelic? ?i cea din perioada comunist?, acuzate, pe rând, de obscurantism, de nesincronicitate cu cea european?, de na?ionalism, respectiv de colabora?ionism, ceea ce ar impune ca în România, în planul civiliza?iei ?i în cel cultural, s? pornim totul de la zero? De r?spunsul oamenilor de cultur? la aceast? întrebare depinde nu doar starea culturii în viitor, ci ?i educa?ia tinerei genera?ii, care, fiind mai mult decât o op?iune personal?, sunt un act de responsabilitate fa?? de societatea româneasc? din trecut, prezent ?i viitor, dar ?i fa?? de civiliza?ia european? ?i universal?.

Consider?m c? impunerea, în spa?iul cultural, a acestui tip de totalitarism ideologic, prin g?zduirea, în incinta Muzeului, a manifest?rilor organizate de Asocia?ia „Accept", cu acordul Directorului Horia Bernea ?i Sorin DumitrescuGeneral al Muzeului, Domnul Virgil ?tefan Ni?ulescu, nu este un r?spuns pertinent în cadrul dezbaterii culturale contemporane ?i va genera proteste similare celui care a avut loc la proiectarea filmului - fiind dreptul unor oameni liberi de a se opune acestui tip de constrângere ideologic?. Responsabili pentru aceast? situa?ie sunt doar cei care folosesc dictatul în locul dezbaterii, iar reac?ia celor care încearc? s? rezolve problema f?r? dialog nu este decât consecin?a acestui fapt.

Având în vedere istoria recent? a României, atitudinea „Accept" ?i cea a Domnului Virgil ?tefan Ni?ulescu ne amintesc de u?a trântit? de c?tre Vî?inski la Palatul Regal în 1945. Acuza?iile nefondate pe care ei le lanseaz? sunt similare celor de la instaurarea comunismului: cei care nu sunt de acord cu noi sunt a priori „legionari", „fundamentali?ti", „nazi?ti", „na?ionali?ti", „huligani" etc. Este simptomatic faptul c?, atunci când regimul comunist l-a redenumit, în anul 1953, Muzeul Lenin-Stalin, l-a definit, mai întâi, ca fiind „nazist", aceea?i etichet? care este acum aplicat? celor care ap?r? acest spa?iu reprezentativ al spiritualit??ii ??ranului român ?i, implicit, al valorilor tradi?ionale ale neamului românesc.

Horia Bernea spunea despre ??ranul român c? „?tie, dar nu se poart? cu suficien??". Suficien?a caracterizeaz? cel mai bine atitudinea directorului de ast?zi al muzeului, care nu a sesizat nepotrivirea flagrant? dintre presta?ia sa ?i statutul M.?.R. ?i nu a în?eles rostul acestui muzeu în peisajul cultural na?ional, european ?i universal. Reac?ia domnului Virgil ?tefan Ni?ulescu, din 22 februarie a.c., care, în locul argumentelor, folose?te etichetarea ca mijloc de anatemizare a celor care au protestat în acest caz de inadecvare spiritual?, este una a suficien?ei. Domnia sa nu folose?te argumente pentru c? nu le are - a se vedea, pentru dezbatere, textele care au înso?it fondarea ?i refondarea Muzeului (accesibile pe pagina de internet a acestuia. Acuza de „homofobie" ?i apelul la for?ele de ordine nu vor fi niciodat? argumente valabile într-o dezbatere cultural? ?i identitar?, ci semnul unor tendin?e autoritariste.

Actuala criz? poate fi rezolvat? prin dialog numai dup? ce Domnul Virgil ?tefan Ni?ulescu î?i va asuma eroarea prin care a declan?at un scandal public într-un spa?iu al profundit??ii ?i al serenit??ii. Caracterul discre?ionar al actului s?u nu se poate ascunde în spatele acuzelor proferate de actualul Director, printre care sunt repetate cele de discriminare sau de deficit democratic. Nu numai c? am citit despre rescrierea istoriei ?i „nouvorb?" în romanul orwellian 1984, dar am ?i tr?it - majoritatea oamenilor de cultur? care am dep??it vârsta tinere?ii -, în propria noastr? ?ar?, presiunea ideologicului, rescrierea istoriei, alterarea codului cultural, acuza de „devia?ionism" de la principiile „democra?iei populare" etc.

Al. Tzigara Samurca? întreba, în 1908: „Suntem vrednici de un muzeu (de etnografie - n.n.) na?ional?" Societatea din vremea sa a r?spuns „da", regimul comunist a r?spuns „nu", Horia Bernea ?i colaboratorii s?i au r?spuns din nou „da", dup? 1990. La începutul secolului al XXI-lea, trebuie s? r?spundem din nou la întrebarea: „Suntem vrednici de un muzeu na?ional?" Dac? r?spundem „da", atunci nu putem asista pasivi la deturnarea Muzeului Na?ional al ??ranului Român de la rostul s?u specific în cultura român?. ?i aceasta nu din ur?, cum suntem acuza?i, ci din dragoste pentru ??ranul român si Tradi?ie, pentru Al. Tzigara -Samurca?, pentru Horia Bernea, pentru Irina Nicolau, dar ?i pentru to?i cei ce apreciaz? valorile care dau via?? Muzeului, indiferent de cum se consider? ei.

În sfâr?it, însu?i muzeul refondat de Horia Bernea ?i de colaboratorii s?i este un r?spuns în cadrul dezbaterii culturale de care am amintit: un muzeu fidel ?i fa?? de tradi?ie, ?i fa?? de exigen?ele contemporane, singurul muzeu din România care a ob?inut, în 1996, trofeul si premiul de Muzeu European al Anului, acordat de Forumul Muzeului European.
Mai suntem vrednici de el?
Semneaz?: Acad. Maria Manoliu, profesor universitar de limbi romanice, lingvist/ Prof. univ. dr. Ilie B?descu, director al Institutului de Sociologie al Academiei Române/ Prof. univ. dr. Radu Baltasiu, Directorul Centrului European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române/ Cristian Mandeal, dirijor/ Prof. univ. dr. Pavel Chiril?/ Dr. Costion Nicolescu, fost Director de imagine al Muzeului ??ranului Român/ Marcel Petri?or, profesor, scriitor, fost de?inut politic/ Dionisie Stoenescu, medic, fost de?inut politic/ Demostene Andronescu, scriitor, fost de?inut politic/ Jacques V. Iamandi, fost de?inut politic/ Nicolae M?rgineanu, regizor/ Prof. univ. dr. Costea Munteanu/ Silvia Radu, sculptor/ Prof. univ. dr. Gheorghe Ciobanu, profesor emerit, fizician/ Prof. univ. dr. Ion Gh. Ro?ca, rector/ Prof. dr. conf. univ. Bogdan Alexandru Voiculescu/ Prof. univ. dr. Eleonora Voiculescu/ Dr. Emilia Corbu, cercet?tor ?tiin?ific, arheolog/ Lect. univ. dr. Andreea Bandoiu/ Prof. univ. Horea Pa?tina/ Prof. univ. Adrian Pârvu/ Prof. univ. dr. Irina Meghea/ Asist. univ. drd. Mihai Coman/ Dr. Marian C. Ghilea, cercet?tor/ Virgil Vl?escu, doctor în bioetic?/ Lect. dr. Octavian Gordon, clasicist/ Dr. Ovidiu Hurduzeu, scriitor/ Liliana Ursu, scriitoare/ Tatiana Petrache, traduc?tor/ Gheorghi?? Ciocioi, etnolog/ Paul Nistor, istoric/ Cornel Ciucanu, istoric/ Florin ?inca, istoric/ Marcel Lutic, etnograf/ Lauren?iu Dumitru, publicist/ Elena Dulgheru, critic de film/ Liliana Chiaburu, arhitect/ Rafael Udri?te, jurnalist/ Doina Bâsc?, jurnalist/ Doina Mândru, critic de art?/ Adriana Scripcariu, critic de art?/ Ileana Pintilie, critic de art?/ Raluca B?loiu, critic de art?/ Prof. univ. dr. Constantin Flondor, pictor/ Prof. univ. dr. Florin Ciubotaru, pictor/ Andrei Rosetti, pictor/ Bogdan Vladu??, pictor/ Ion Grigorescu, pictor/ Emilia Pop, pictor/ Mihai Sârbulescu, pictor/ Irina Papuc, pictor/ Corina Maria Negreanu, pictor/ Mircea Roman, sculptor/ C?lin Vasilescu, sculptor/ Drago? Neagoe, sculptor/ Alexandru Papuc, sculptor/ Dumitru Bondar, sculptor/ Elena Scutaru, sculptor/ Alexandra Doroban?u, arhitect/ Militza Sion, arhitect/ Cristian Mihu, arhitect/ Nina Teodor, sociolog/ Victor Ceau?u, profesor de istorie/ Prof. univ. dr. Teodor Laurian/ Prof. Univ. Dr. Valeriu Irimescu, membru corespondent al Academiei Române/ Conf. univ. dr. Codrina Laura Ioni??/ Lect. univ. dr. Puiu Ioni??/ Georgeta Irimescu, profesor universitar/ Prof. univ., pictor Marin Gherasim/ Cosmina Dragomir, profesoar?, artist plastic/ Dr. ing. Erast C?linescu/ Nicolae Mihail Stanca, inginer Dr. R?zvan Constantinescu, ?ef de lucr?ri U.M.F. Ia?i/ Amalia Ritivoi, medic/ Constantin Ritivoi, medic/ Anca Iord?escu, pictor/ Sorin Costina, medic/ Marius Boca, medic/ Roxana Cristian, medic/ Sorin Maximeasa, medic/ Cornelia Maximeasa, medic/ R?zvan Vasiliu, medic/ Otilia Vasiliu, medic/ Dima Constantin, medic/ Adrian Ilie, medic/ Paul Teodor, inginer tehnic/ Dinu Savopol, inginer/ Silviu Nicolae Radu, inginer/ Mihaela Ne?oiu, profesoar?/ Olga Andreescu, profesoar?/ Alexandru Ciolan, editor, lingvist/ Iulian Capsali, regizor, publicist/ Irina Bazon, filolog, traduc?tor/ Dr. Cristina Cânep?, matematician/ Dr. Ana Ursescu, matematician/ Dan Tanasa, român/ Florian Palas, profesor, jurnalist/ Victor Roncea, jurnalist/ Andrei Brezianu, scriitor/ Cristina Poponete, sociolog militar/ Alexandru Agavriloae, arhitect/ Nicolae Luca, scriitor, cineast/ Daniel Foc?a, istoric/ Florina Petre, Romania/ Cosmin Alexe Diaconu, Bergen-Norvegia.

Muzeul ??ranului Român

Ambasadorul SUA la Bucuresti, la Parada gayPe ??ranul acesta m?rturisit la Muzeul ??ranului Român în altitudinea lui duhovniceasc?, în pofida simplit??ii ?i asprimii unei vie?i de trud?, nu-l mai ating r?ut??ile zilei: el î?i are locul lui în ve?nicie, pentru c? L-a tr?it pe Hristos.
„Nu ?tim al?ii cum sunt, dar noi ne sim?im acas? în Muzeul nostru. Adic? ne sim?im bine, ne place s? privim în jur în s?lile prietenoase cu pere?i picta?i, pline de obiecte frumoase, sau surprinz?toare, sau, dimpotriv?, familiare. Ne sim?im mai aproape de p?rin?i ?i sim?im totdat? c? aici avem ce povesti ?i copiilor ...".[2]
Pentru un suflet de român (pe care nu am preten?ia c? toat? lumea îl în?elege, dar îl poate m?car respecta), Muzeul ??ranului Român reprezint? infinit mai mult decât expunerea savant? a unor exponate în rela?ie cu ni?te oameni oarecare care tr?iau la ?ar? ?i care acum nu mai sunt printre noi, dar ne-au r?mas obiectele lor. Acest muzeu, prin inteligen?a duhovniceasc? a unor titani din spa?iul culturii precum Horia Bernea, a c?p?tat alura unei biserici, cu voca?ia de a dezv?lui ceva din intimitatea de tain? dintre Dumnezeu ?i om în tr?irea str?mo?ilor no?tri. Cel mai adesea, obiectele expuse arat? o cultur? a unor oameni în care Dumnezeu a îns?mân?at dorirea de sfin?enie, ?i pe care, iat?, prin mo?tenirea de la ei, ne-o transmit ?i nou?. Acest muzeu nu are nimic din neutralitatea ?tiin?ific? a unui insectar: aici obiectele sunt vii pentru c? vii întru Domnul erau ?i cei care le-au confec?ionat, ?i cei care au ?tiut s? le descopere ?i s? le pun? în valoare pentru folosul nostru.

A m? sim?i acas? la Muzeul ??ranului Român înseamn? a tr?i o anume intimitate proprie c?minului în care am primit via?? sau am dat la rândul meu. În plus, pentru românul satului nostru, ortodox, Dumnezeu este cineva care face parte din familie. Iar împreun? cu El ?i sfin?ii, ace?ti minuna?i la suflet reprezenta?i în icoanele despre care un copil din poporul nostru spunea c?sunt „pozele de familie ale lui Dumnezeu". De aceea acest muzeu, înf??i?ând casa ??ranului, Îl încape acolo ?i pe Dumnezeu ?i pe sfin?ii lui. În aceast? comuniune ?i comunitate de suflet, de reculegere sufleteasc?, de întîlnire între genera?ii, de întâlnire cu r?d?cinile mele, de întâlnire cu mine însumi întru fiin?a neamului meu, de întâlnire cu mine însumi întru Dumnezeu, în care m? simt mai aproape de p?rin?i ?i doritor a împ?rt??i bucuria ?i copiilor mei, se dore?te cu sprijinul unor puternici ai lumii acesteia, în spiritul deprav?rii ie?it? ast?zi în lume ca s? secere suflete dup? suflete, intruziunea a ceea ce se legitimeaz? prin a nurespecta cele pe care propria noastr? alc?tuire trupeasc? ?i firea îns??i ne înva??. Ni se propune s? ignor?mbanatomia uman?, diferen?ierea sexual?, orientarea sexual? a omului în masculin ?i feminin. ??ranul român, dragi iubitori de dez-orientare sexual?, f?r? s?-l idealiz?m, precepea p?catul desfrân?rii cu atâta acuitate încât dac? cineva p?c?tuia se spunea c? a spurcat satul! În casa lui a?i g?sit de cuviin?? s? v? face?i vestirea?

U?ile lumii acesteia le pot for?a puterea ?i duhul lumii, nu ?i u?ile Împ?r??iei lui Dumnezeu. C? este toat? lumea de acord sau nu, Taina Împ?r??iei lucreaz? înc? din aceast? lume, aici ?i acum. Orice r?stignire în plus, chiar ?i a ??ranului român pus s? g?zduiasc? între zidurile unui muzeu care îi e dedicat ceea ce nu a dorit ?i tr?it, îl apropie de Înviere. ??ranul acesta a supravie?uit totalitarismului, ?i lec?ia lui o primim ?i noi cu recuno?tin??. Ie?i?i din totalitarism, ?tim de acum s?-i recunoa?tem pecetea. Pe ??ranul acesta m?rturisit la Muzeul ??ranului Român în altitudinea lui duhovniceasc?, în pofida simplit??ii ?i asprimii unei vie?i de trud?, nu-l mai ating r?ut??ile zilei: el î?i are locul lui în ve?nicie, pentru c? L-a tr?it pe Hristos. (Pr. R?zvan Ionescu[3])
Grafica - Ion M?ld?rescu
Sursa: Ziaristii.online
---------------------------------------------------
[1] Un american despre propaganda "gay" de la Bucuresti: "Mi-e rusine de Ambasada SUA din Romania!". Kevin Allen, Ancient Faith Radio: "I am ashamed that our country's embassy and cultural attache would be promoting the "LGBT" agenda!". Academician Sorin Dumitrescu: "Cine ne vrea etrusci?"
[2] http://www.muzeultaranuluiroman.ro
[3] pr. R?zvan Ionescu, scris pentru portalul Mitropoliei Moldovei ?i Bucovinei, DOXOLOGIA footer