Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Doru Decebal Feldioreanu   
Duminică, 10 Februarie 2013 22:26
Codrin Munteanu
Pentru c? a ap?rat legea ?i Statul Român în Covasna, Prefectul român Codrin Munteanu a fost eliberat din func?ie

Ceea ce era de a?teptat s? se întâmple în cazul iminentei eliber?ri din func?ia de prefect al jude?ului Covasna a lui Codrin Munteanu, s-a petrecut în ?edin?a de Guvern. Codrin Munteanu, singurul om capabil s? se lupte cu ilegalit??ile ?i abuzurile U.D.M.R. în jude?ul Covasna, a fost „avansat" în func?ia de secretar general al Ministerului Ap?r?rii Na?ionale. Tipic bo?evic, când vrei s? scapi de cineva, îl avansezi. Cunoscut pentru profesionalismul de care a dat dovad? în întreaga carier?, dar ?i pentru verticalitatea sa, tân?rul doctor în drept administrativ a fost îndep?rtat din func?ia de prefect al jude?ului Covasna în urma trocului f?cut de Guvernul Ponta cu U.D.M.R., o organiza?ie separatist? ce a militat, în mod continuu pe parcursul ultimelor luni, ca în acest fotoliu s? stea oricine numai Codrin Munteanu nu. Românii din Covasna ?i Harghita, cunosc abuzurile administra?iei U.D.M.R. ?i discrimin?rile practicate la adresa românilor, pe care pre?edintele Consiliului Jude?ean Covasna, Tamas Sandor, îi împarte în „români buni ?i români r?i", ace?tia din urm? „adu?i de securitate", iar primarul municipiului Sfântu-Gheorghe, Antal Arpad, îi amenin?? cu soarta sârbilor din Kosovo. Asear?, îns?, în sfâr?it, O ?ar? întreag? a putut vedea, la televizor, care este adev?rul, cine ap?r? legea ?i cine militeaz?, în România, pentru înf?ptuirea autonomiei teritoriale pe criterii etnice. Prefectul Codrin Munteanu a avut o presta?ie competent?, care îl caracterizeaz?, în vreme ce, în v?zul unei ??ri întregi ?i spre uluirea invita?ilor din studio, Tamas Sandor a debitat un val de minciuni, pres?rate adesea cu stropi de ?ovinism ?i ur? interetnic? îndreptat? asupra românilor. Pentru declara?iile f?cute de liderul U.D.M.R. Covasna, Tamas Sandor, care a spus r?spicat c? militeaz? pentru autonomia teritorial? pe criterii etnice, în total? contradic?ie cu Articolul 1 din Constitu?ie „România este stat na?ional, suveran ?i independent, unitar ?i indivizibil", împotriva acestuia trebuia s? se sesizeze, din oficiu, organele abilitate de cercetare penal?. Dar, ca de obicei, în România, acest lucru nu s-a întâmplat, ca nu cumva s? sup?r?m Europa.

Din p?cate, nici m?car emisiunea televizat?, desf??urat? la o or? de maxim? audien??, al?turi de multele încerc?ri din aceste zile ale societ??ii civile române?ti din Covasna, Harghita ?i Mure?, nu a putut împiedica tr?darea Guvernului Ponta prin care acesta l-a „avansat" pe Codrin Munteanu, numai ca s? scape U.D.M.R.-ul de el. Astfel, promisiunile U.S.L. din campania electoral?, pe aceast? linie, s-au dovedit a fi doar minciuni sfruntate. Când afirm acest lucru, m? refer atât la declara?iile primului ministru, din 20 martie 2012, care, lider de opozi?ie fiind la acea vreme, declara la Topli?a, în jude?ul Harghita, c? „?inutul secuiesc nu exist?", iar acum îl demite pe singurul profesionist care ap?ra România, la propriu, de formarea unui ?inut secuiesc. Dar m? refer ?i la deputatul Horia Grama, care în campania electoral? declara, în publica?ia „Condeiul ardelean", c?: „Degeaba ?i-au fixat ca obiectiv (udemeri?tii - n.a.), în aceast? campanie electoral?, r?sturnarea prefectului Codrin Munteanu pentru c? nu vor reu?i acest lucru". Nici el, deputatul românilor din Covasna, reconfirmat pe 9 decembrie 2012 în func?ie, ?i nici deputatul de Harghita, Mircea Du?a, fost ministru al Administra?iei ?i Internelor ?i actual ministru al Ap?r?rii Na?ionale, nu au întreprins nicio m?sur? de a-l împiedica pe primul ministru s? tr?deze. Ei, tocmai ei, care au fost vota?i de românii din cele dou? jude?e ca s? îi apere de valul de extremism al liderilor U.D.M.R., P.C.M., P.P.M.T., C.N.S., C.N.M.T. ?.a.m.d..

În concluzie, r?mâne fapta. ?i anume c? ?i cu concursul lui Mircea Du?a ?i a lui Horia Grama, cei doi de la care înc? mai aveam a?tept?ri, U.D.M.R. a ie?it din nou înving?tor ?i d?n?uie?te pentru c?, iat?, ?i de la în?l?imea celor 3,6% voturi pe care, se pare, le-au ob?inut în realitate la alegerile parlamentare, fac ce vor cu puterea român?, care de data asta are 70% ?i, deci, nu mai avea nevoie, pentru prima oar? în ultimele dou? decenii, de ei. Cu alte cuvinte, dup? ce au fost b?ga?i în Parlament cu for?a, acum liderii ungurilor ne râd din nou în nas, v?zând c? ?ine ?antajul cu „bau-bau-Europa" la infinit.
Despre ve?nica sacrificare a românilor din Covasna, Harghita ?i Mure?, ce s? mai vorbim...?
Sursa: Cotidianul.ro[1]
--------------------------------------------------------
[1] http://www.cotidianul.ro/prefectul-codrin-munteanu-a-fost-eliberat-din-functie-205615/ footer