Revista Art-emis
Magia cuvintelor PDF Imprimare Email
Octavian Lupu   
Joi, 17 Ianuarie 2013 10:06
Octavian Lupu, art-emisCuvintele z?mislesc via??, dar pot ?i ucide într-o singur? clip?

Realitatea este „magic?" prin natura ei, fiind tainic? la toatele nivele ei de manifestare, transcedent? dar ?i imanent?, str?in? ?i totu?i familiar?, paradoxal?, îns? ?i ra?ional? în con?inutul ei. Din fericire pentru fiin?a uman?, exist? totu?i un instrumentul puternic de investigare a ei, acesta fiind nimic altceva decât „cuvântul": gândit, rostit, primit ?i ulterior transformat în ac?iune. De aceea, prin afirma?ii succinte, dar relevante în ce prive?te con?inutul, am c?utat s? exprim necesitatea de redefinire a spa?iului mediatic românesc, în acest sens schi?ând urm?toarele elemente ce trebuie avute în vedere:
- influen?a puternic? a cuvintelor în promovarea aspectelor pozitive sau negative ale vie?ii
- iluzia comunic?rii în cazul în care lipse?te interesul pentru ceea ce gânde?te auditoriul sau pentru opiniile alternative la ceea ce este prezentat
- includerea constant? a insinu?rilor ?i calomniilor în produsele media de „succes", m?sura audien?ei fiind propor?ional? cu scandalul realizat prin expunerea sau „explozia" lor
- cultivarea dependen?ei nefaste de audiere a lucrurilor negative, care prin obi?nuin?a recept?rii lor conduce la sc?derea dramatic? a calit??ii vie?ii
- nevoia definirii de canale media alternative, care s? prezinte echilibrat aspectele pozitive ?i negative ale experien?ei umane, cu o tent? ascendent?, educativ? ?i oferind modele adev?rate pentru toate genera?iile

Cuvintele pot da via?? sau s? distrug?

Tr?im într-o lume în care cuvintele sunt utilizate cu mult prea mare u?urin?? de parc? nu ar însemna nimic dac? exprim?m o idee de valoare sau doar ne m?rginim s? repet?m diferitele nimicuri lipsite de con?inut. Confrunta?i cu abunden?a de nest?vilit a informa?iilor nerelevante, suntem în cele din urm? împresura?i în citadela interioar? a sufletului de sentimente contradictorii induse în mod malefic de c?tre o mass-media aservit? intereselor de manipulare a opiniei publice. Astfel, este suficient s? deschizi televizorul ?i întreg câmpul vizual se umple de imagini grote?ti, în care oamenii se ceart? între ei, î?i aduc tot felul de acuza?ii ?i se jignesc reciproc.

Ne întoarcem spre calculator, ?i dac? nu suntem aten?i, de îndat? ecranul se umple ?i el cu informa?ii lipsite de relevan?? înso?ite de o mul?ime de imagini lipsite de noim?, ce nu ne intereseaz? în vreun fel, dar care insist? s? intre în raza privirii, s? ne captiveze ?i s? ne r?peasc? ni?te minute pre?ioase din via??, din aceast? via?? atât de scurt? încât pân? ?i sensul ei ne r?mâne pân? la urm? un mister de nep?truns. ?i astfel în?elegem faptul c? toate cuvintele au o putere aparte în a zidi sau distruge, în a da via?? sau ucide f?r? a l?sa o urm? vizibil? a punctului în care otrava lor penetreaz? înveli?ul interior al sufletului.

?i din aceast? cauz?, nicio prob? balistic? ulterioar? nu va putea pune în eviden?? pe „f?pta?ul" nev?zut, care la ad?postul anonimatului „împu?c?" victime nevinovate. Similar, „zidul" de re?ele electronice ajunge s? separe eficient pe cel care arunc? informa?ii otr?vitoare de victima care le „absoarbe" ?i în cele din urm? este ucis? moral sau fizic. Îns? aceste imagini barbare nu reprezint? o exagerare, fiindc? deja violen?a mediatic? s-a impus ca un standard „de facto" pe care îl respect? orice trust sau organiza?ie care dore?te s? fie în topul evalu?rilor de audien?? în baza c?rora se încheie profitabile afaceri de publicitate sau de promovare a imaginii.

Iluzia comunic?rii într-un mediu lipsit de opinii personale

Dar a?a ceva nu reprezint? în vreun fel o comunicare real? dintre cel care prezint? ?i cel care prive?te sau ascult?, fiindc? lipsesc acele ingrediente obligatorii ale sincerit??ii, deschiderii ?i bunei inten?ii. F?r? aceste elemente, simpla exprimare nu reu?e?te s? dep??easc? nivelul demagogiei ?i al discursului lipsit de con?inut. Nimic nu este mai tragic decât s? folose?ti darul „cuvântului" pentru a împro?ca cu noroi în ceilal?i ?i pentru a vehicula idei v?t?m?toare în interiorul societ??ii. Dar din nefericire, aceasta este situa?ia în spa?iul mediatic românesc, devenind o regul? de la care aproape nu mai g?se?ti nici un fel de excep?ie.

Iluzia comunic?rii porne?te de la falsa premis? c? dac? ai audien??, atunci înseamn? c? ai reu?it în demersul de a a-?i impune un anumit punct de vedere f?r? a ?ine cont în vreun fel de adev?rul sau falsitatea celor prezentate sau de opiniile alternative ale celor care te ascult?. ?i tocmai de aceea, produc?iile media sunt de regul? exprim?ri cu sens unic, în care opinia publicului ?int? este cel mai adesea ignorant? sau e?antionat? corespunz?tor pentru a corespunde ideilor prezentate. Acest monolog al canalelor de comunicare conduce la o alienare progresiv? a capacit??ii de reflectare a celor care se „hr?nesc" zilnic din con?inutul lor, rezultatul fiind o amorfizare treptat? a societ??ii ?i o sc?dere per ansamblu a capacit??ii acesteia de a reac?iona inteligent ?i creativ la schimb?rile dramatice ale mediului în care tr?im.

Jocul murdar al insinu?rii ?i calomniei

O alt? tehnic? nefast? prin consecin?e din arsenalul mediatic „garantat" pentru succes const? în a plasa insinu?ri dintre cele mai josnice la adresa unui anumit personaj luat în discu?ie ?i relativ la motiva?iile sale. De fapt, niciodat? nu vom ?ti cu siguran?? ceea ce se petrece în interiorul unui om, cât de mult este r?uvoitor sau doar incapabil în a-?i discerne propriile sale motiva?ii. A prezenta mereu imagini terfelite în mocirl? ?i a nu oferi niciodat? modele pozitive atrage dup? o sine o sc?dere progresiv? a încrederii în semeni ?i o ?ubrezire pe termen lung a construc?iei sociale. F?r? a c?dea în capcana prezent?rii numai a „realiz?rilor", totu?i via?a reprezint? un amestec de lumini ?i umbre, iar a insista doar pe partea negativ? r?pe?te capacitatea de a aprecia ceea ce este pozitiv, valoros ?i de urmat din ceea ce constituie comportamentul uman.

În ce prive?te calomnia, ea reprezint? articolul cel mai bine vândut pe micile ?i marele ecrane, al?turi de bârfe ?i de presupuneri, constituind un „tort" din care se hr?nesc milioanele de telespectatori sau de utilizatori ai Internetului. Dac? la o emisiune de maxim? audien?? - de obicei plasat? la ore în care suntem cel mai susceptibili de a primi informa?ii pe care s? nu le putem cenzura prin ra?iune, adic? la ore târzii sau imediat dup? program de lucru - lipse?te acest ingredient, atunci imediat audien?a î?i comut? aten?ia pe un alt canal care ofer? acest gen de produs. Nu conteaz? cât de adev?rate sau de false sunt afirma?iile f?cute, presupunerile fiind considerate argumente de net?g?duit, iar jocul cu informa?ii ?i cifre de pe „surse" anonime completând tabloul apocaliptic al unei zile obi?nuite ?i înnegrind cât mai dramatic diferitele personaje ale zilei.

Obi?nuin?a cu partea negativ? a lucrurilor este nefast?

Ne-am obi?nuit atât de mult cu acest mod de prezentare a realit??ii încât nu ne mai sim?im bine f?r? acest ingredient nefast al negativismului. Al?turi de mondenit??i, adic? de am?nunte intim – publice din via?a unor reale sau false vedete, omul modern se hr?ne?te cu „gunoaie" informa?ionale, cu „resturi" din tomberoanele mereu proaspete de con?inut ale diferitelor canale media care ne invadeaz? spa?iul privat generând o imagine urât?, trist? ?i pesimist? asupra vie?ii. Nu întâmpl?tor, efectul pe termen lung al expunerii la astfel de produc?ii se poate concretiza în scurtarea speran?ei de via??, cre?terea nivelului de stress ?i accentuarea tendin?elor depresive, atât de caracteristice spa?iului românesc traumatizat extrem de comunism ?i postcomunism.

Iar dac? exist? totu?i canale alternative, ele sunt doar trec?tor explorate, fiind „consumate" între dou? reprize cu „hr?nire" din gunoaiele mediatice, care se alimenteaz? mereu din scandalurile publice sau private aflate voit sau nu la ordinea zilei. În zadar încerci s? te aduni pentru a urm?ri o emisiune bine realizat? de pe „National Geographic", fiindc? deja mintea a fost orientat? c?tre disput? ?i ceart?, iar somnul a pierit de pe gene la ore târzii aflând noi informa?ii despre „potlog?riile" celor care sunt în pozi?ii de frunte sau despre scandalurile personale ale unor personaje mediocre, dar vizibile datorit? influen?ei financiare, economice, politice sau de alt? natur?.

Nevoia unor canale media alternative

Cuvintele pot da via?? sau ucide prin exprimarea lor, pot aduce fericire sau înnegura viziunea prin simpla percepere a lor, pot induce bucurie sau team?, încredere sau disperare, realitatea r?mânând de multe ori aceea?i. Prin cuvinte suntem educa?i s? devenim fiin?e umane, dep??ind regnul animal la nivelul c?ruia cu to?ii ne na?tem, progresând mereu c?tre sfere spirituale tot mai înalte. Dar tot prin cuvinte reu?im s? stric?m totul, s? arunc?m în mocirl? ?i derizoriu cele mai nobile idealuri, s? min?im, s? ne suspect?m ?i s? ne otr?vim via?a. Cuvintele au puterea „magiei" în a crea ?i distruge, conferi via?? ?i r?pi dreptul la existen??, prin ele se instig? masele s? comit? lucruri rele, dar tot prin ele oamenii pot fi înnobila?i suflete?te pentru a deveni asemenea îngerilor cere?ti.

?i tocmai din aceast? cauz?, apari?ia unor canale media alternative în spa?iul românesc o disting ca pe o necesitate de prim rang. Nu este vorba de a încerca s? exprim?m pozitiv ceea ce este în mod clar negativ, sau de a ignora asperit??ile, durerea ?i suferin?a vie?ii de zi cu zi. Ci fac referin?? la produc?ii care s? prezinte echilibrat „luminile ?i umbrele" existen?ei noastre, care s? promoveze speran?a, încrederea ?i colaborarea dintre oameni, astfel încât construc?ia social? s? fie sprijinit?, iar spiritul comunitar s? ia locul „atomiz?rii" în indivizi care nu ?tiu nimic unul de altul.

S? nu fiu în?eles gre?it, nu m? refer la religie sau la promovarea de doctrine spirituale mai mult sau mai pu?in ezoterice sau mistice. Dimpotriv?, m? gândesc la o prezentare obiectiv?, profesionist?, lipsit? de patos a bunelor ?i relelor societ??ii în care tr?im, totu?i cu o tent? ascendent? prin promovarea laturii pozitive, de stimulare a poten?ialului spre bine care exist? în inima fiec?rui om, de cultivare a sensibilit??ii interioare fa?? de ceilal?i ?i fa?? de universul în care tr?im. Adic? un demers laic, dar profund umanist, aduc?tor de încredere ?i oferind modele de cre?tere pentru tân?ra genera?ie ?i de corectare necesar? a genera?iilor mai vârstnice, educate într-un sistem care a cultivat neîncrederea, suspiciunea, invidia ?i turn?toria. Numai a?a comunismul ?i postcomunismul vor disp?rea definitiv din istoria umbrit? de „negativ" a ultimelor ?apte decenii, iar România se va putea „de?tepta" din amor?irea indus? de cei care nu au avut alt interes decât s? o desfigureze ?i s? o transforme într-o mas? amorf?, lipsit? de personalitate, creativitate ?i putere l?untric?.

?i numai astfel, am convingerea c? „magia cuvintelor" va z?misli via?? pentru cei care prezint? ?i pentru cei care ascult?, aducând speran??, încredere ?i viitor pentru societatea în mijlocul c?reia tr?im, sentimentele de înstr?inare ?i însingurare disp?rând progresiv fiind înlocuite de simpatie ?i cooperare la nivel de familie, comunitate ?i na?iune în ansamblul ei. Pare utopic, dar totdeauna marile schimb?ri sunt precedate de „vis?tori" care îndr?znesc s? vad? lucrurile dintr-o alt? perspectiv?. ?i chiar dac? cu „o floare nu se face prim?var?", totu?i apari?ia unei „flori" poate însemna apropierea unui nou anotimp al regener?rii, rena?terii ?i apari?iei unui nou început. Suntem cu to?ii victimele unui experiment social care ne-a marcat în profunzime mai mult decât ne d?m seama, îns? niciodat? nu este prea târziu pentru a ne reg?si adev?rata identitate, ce nu poate fi alterat? pe deplin vreodat? de nici un fel de regim totalitar. footer