Revista Art-emis
Prostia nu doare PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Sâmbătă, 12 Ianuarie 2013 22:54
Prof. univ. dr. Ion Coja, art-emisMasoneria ?i democra?ia

M-am întâlnit cu domnul Cornel Dan Nicolae, care mi-a d?ruit ultima sa carte din impresionanta serie cu care ?i-a câ?tigat un nume atât de important ?i binemeritat în publicistica noastr? militant?, anti-sistem. (Era s? zic anti-semit?, dar gre?eam...) Mi-a m?rturisit c?-mi d? cartea cu oarecare re?inere: s? nu m? sup?r, dar cartea sa este critic? la adresa masoneriei, iar eu, subsemnatul, ?tie dînsul c? am o p?rere bun? despre (franc)masonerie... De unde sco?i aiureala asta?, m-am mirat eu. De unde? De pe Internet, unde circul? o înregistrare video, în care apar ?i eu – numai vocea, la o emisiune a dlui Marian Oprea, despre masonerie. Materialul poart? pe Internet titlul Ion Coja ia ap?rarea masoneriei – sau cam a?a ceva. Cunosc acest material, am încercat s? aflu cine l-a pus în circula?ie ?i s?-i cer s? schimbe titlul, deloc acoperit de spusele mele! N-am reu?it! Titlul circul? mai departe, iar cei mai mul?i internau?i, dezam?gi?i sau chiar revolta?i, se mul?umesc cu informa?ia din titlu ?i nu mai ascult? ?i textul, s?-l vad? pe Ion Coja cât de r?u a dec?zut!...

Rea credin?? sau prostie? Cred c? este mai degrab? prostie! Iat? cum stau lucrurile:
Nu am cum s? iau ap?rarea masoneriei, de vreme ce am cunoscut mai îndeaproape numai trei masoni ?i to?i trei m-au escrocat de bani, dup? ce mi-au câ?tigat încrederea ?i prin men?ionarea repetat? a faptului c? sunt frunta?i în masoneria româneasc?. Iar unul dintre ei, pe române?te spus, m-a mai ?i „vîndut"! M-a turnat, m-a tr?dat, cum vre?i s? spune?i.

Masonii au liber la furat ?i tâlh?rit în afara lumii lor

Am f?cut gre?eala s? cred c?, a?a cum citisem sau auzisem, exist? un tribunal masonic care cerceteaz? faptele nedemne ale „fra?ilor"! Ideea mi s-a p?rut excelent? pentru o organiza?ie care se respect?! ?i am intervenit în emisiunea respectiv? ca s? întreb, pe liderul masonic aflat în emisiune, dac? exist? vreun interes din partea instan?elor masonice s?-i identifice pe masonii care fac de ocar? numele de mason. Adic? am întrebat dac? pot eu reclama instan?elor masonice netrebnicia unor masoni! ?i a?a am constatat c? nu exist? nici urm? de interes masonic pentru a?a ceva! O fi existând acel tribunal masonic, dar b?nuiesc c? rezolv? pricini ivite numai între masoni, când un mason îl fur? sau omoar? pe alt mason. În rest - b?nuiesc mai departe, masonii au liber la furat ?i tâlh?rit în afara lumii lor. Pe fraieri ca mine!

În interven?ia mea am mai spus ceva privind rela?ia dintre masonerie ?i democra?ie! Pricep de la domnul Cornel Dan Nicolae c? aici este „veriga slab?" a interven?iei mele în emisiunea respectiv?. S-ar fi în?eles c? am o p?rere bun? despre masonerie afirmând c? masoneria ajut? mult democra?ia se func?ioneze bine.

Precizez: eu despre democra?ie am spus înc? dinainte de 1990, la curs în fa?a studen?ilor ?i în discu?ii particulare cu oricine, c? nu dau nici doi bani pe democra?ie, a?a cum nu au dat nici cei care au inventat-o: vechii greci. Au inventat-o ?i au abandonat-o ca pe o m?sea stricat?, la nimic bun?! Concluzia a fost pus? de Aristotel: este cea mai mare nedreptate s? institui egalitatea între oameni care se nasc inegal dota?i. Inegalitatea de ?anse, înc? de la na?tere, este o fatalitate, un dat peste care nu se poate trece, de care trebuie s? ?inem seama cu luciditate ?i curaj! Putem aduce o corec?ie acestei fatalit??i instituind cele dou? mari p?cate: trufia ?i invidia! Punerea la index a trufiei, ca p?cat, corecteaz? comportamentul celor favoriza?i de fatala inegalitate, iar reprimarea invidiei îi vizeaz? pe defavoriza?ii soartei. Cre?tinismul va institui îns? singura egalitate real? de ?anse ?i cea mai important?: egalitatea în fa?a lui Dumnezeu, egalitatea ?anselor la mântuire, la împlinire sufleteasc? întru Domnul! Este egalitatea de ?anse în întrecerea cu tine însu?i, în aceast? competi?ie nu încape nici mita, nici pila, nici frauda sau impostura! Egalitatea concuren?ilor la aceast? competi?ie este total?, pentru motivul binecuvîntat c? to?i concuren?ii pot fi declara?i câ?tig?tori! Sau perdan?i... Astfel c? niciun om, cu judecat? dreapt?, nu se poate plânge c? lumea este r?u alc?tuit?! Este tare bine întocmit? de Dumnezeu Bunul!

S-au înmul?it n?t?r?ii

Studen?ilor le vorbeam despre democra?ie când analizam ideile din dialogul Cratylos. Le prefa?am cu o discu?ie despre Socrate, subiect care nu putea ocoli momentul ru?inos al condamn?rii la moarte pe nedrept a celui mai în?elept om al antichit??ii. Socrate a fost condamnat în modul cel mai democratic!, le atr?geam aten?ia studen?ilor. Dup? care treceam ?i la procesul lui Iisus Hrsitos, omul cel mai curat, mai f?r? de p?cat, din câ?i au tr?it pe p?mânt! Condamnat ?i El la moarte tot prin consultarea electoratului.

În mai multe rânduri, dup? 1990, am sus?inut c? democra?ia, prin alternan?a partidelor la guvernare, nu poate asigura continuitatea unei politici pe o perioad? mai lung? de timp, iar f?r? aceast? continuitate e de neconceput via?a social? normal?. Dac? totu?i aceast? continuitate se men?ine, în statele democratice occidentale, cum ar fi Statele Unite, aceasta se datoreaz? existen?ei unor structuri discrete sau chiar oculte de guvernare, a c?ror existen?? nu demonstreaz? decât un lucru: c? democra?ia este o minciun?, este un paravan în spatele c?ruia structurile amintite î?i desf??oar? activitatea, existen?a ?i tentaculele. Iar dac?, la emisiunea respectiv?, am afirmat c? democra?ia nu poate func?iona f?r? astfel de structuri, numai ni?te n?t?r?i puteau deduce c? l?udam astfel acele structuri! S-au înmul?it n?t?r?ii de pe internet! M?i, fl?c?i, din spusele mele nu avea?i dreptul s? deduce?i decât p?rerea ce o am despre democra?ie! P?rerea c? de fapt nici nu exist? democra?ie! Nici în America, nici în alt? parte! Putem mima existen?a ei, îi putem p?c?li pe fraieri, chemându-i la vot o dat? la patru ani! Umplem s?lile Parlamentului cu n?uci plini de golul din c?p??ânile lor, dar în alt? parte este decizia, nu la Parlament, nu la guvern.

P?rerea mea despre masonerie era clar exprimat? prin reclama?ia pe care o f?ceam la adresa unor membri importan?i ai acesteia. De unde a?i scos admira?ia ?i sus?inerea mea pentru masonerie?!

Se na?te întrebarea unde este sediul puterii de decizie? M?car în parantez? r?spundem pe scurt la aceast? întrebare. În cazul României, am delegat la Bruxelles ?i-n alte „loca?ii" occidentale aceast? putere. Îns? avem ?i noi fali?ii no?tri, adic? structurile oculte de care vorbeam, dar puterea lor de decizie este limitat? la firimiturile care r?mân de la masa unde se osp?teaz? globali?tii globului numit planeta Terra. În aceea?i m?sur? se mai poate vorbi de suveranitatea noastr? na?ional?, ca stat. Suntem st?pâni pe destinul nostru în chestiuni m?runte, fleacuri, nimicuri...

Nici m?car în statele mari ?i tari puterea politic? nu se afl? în mâinile celor ale?i prin vot, prin „voin?a" electoratului, prin mecanismul democratic. Exist? câteva structuri, precum Trilaterala, la care suntem manipula?i s? privim ca la un factor major de decizie la nivel planetar. M? îndoiesc c? ar fi chiar a?a! E tot pentru fa?ad?. Ca ?i masoneria, de fapt. Drept care, lucrând la proiectul de Constitu?ie Organic? (Cre?tin?) a României, am încercat s? imaginez un sistem politic care s? corecteze neajunsurile regimului pretins democratic din lumea de azi. Adic? am imaginat existen?a ?i func?ionarea unor structuri (institu?ii) menite s? asigure continuitatea unei direc?ii de dezvoltare, a unei politici na?ionale pe termen lung, indispensabil? prop??irii unui neam, a unei ??ri, structuri constituite destul de democratic, dar f?r? a se apela la scrutin, la vot.

În al doilea rând am încercat s? corectez sistemul de „vot universal", care pune pe picior de egalitate am?rîta de pe centur? sau pe orice boschetar cu persoanele serioase, care au un aport social consistent, prin via?a de familie, prin performan?e profesionale etc. Dup? mintea mea, am propus „votul diferen?iat" (denumire provizorie, nepotrivit?...). Ar fi ca tuturor persoanelor cu drept de vot s? li se recunoasc? din oficiu un „vot", la care s? li se adauge, dac? este cazul, înc? alte voturi. Bun?oar?, p?rin?ii s? aib? înc? un vot pentru fiecare copil minor pe care îl cre?te onorabil. Bacalaureatul, licen?a, doctoratul, s? adauge fiecare un vot, pân? la un num?r maxim la care s? se poat? ajunge. Ar fi o variant? a votului cenzitar, o variant? mult mai bine legitimat?.

O alt? corec?ie ar fi votul „corporatist", anumite chestiuni de interes na?ional, dar care cer o anumit? competen?? profesional?, s? fie puse în dezbaterea ?i solu?ionarea breslei, a corpora?iei profesionale vizate.[1] Democra?ia, absent? din istorie aproape dou? mii de ani, a fost reînviat? ?i „re?apat?" de masoneria care a regizat tragedia numit? Revolu?ia francez? din 1789. Acele structuri oculte au v?zut corect: regalitatea, monarhia, cu aristocra?ia adiacent?, este o institu?ie care, prin stabilitatea ei împiedic? accesul masoneriei la putere. Înl?turarea regilor ?i a vechii aristocra?ii de spad?, în numele triplei minciuni „Libertate, Egalitate, Fraternitate", era imperios necesar? pentru a se avansa în proiectul masonic de acaparare a lumii. Numai c? masoneria care se înregistreaz? ca O.N.G. nu are nicio leg?tur? efectiv? cu cei care într-adev?r sunt pe cale s? instituie un control planetar, global. Masoneria aceasta este o ?int? fals?, de aceea este deseori de tot râsul prin reprezentan?ii s?i. M? gândesc la cei trei escroci, desigur!

Fra?ilor, nu cumva cu ajutorul vostru mi-a? putea eu recupera banii de care m-au u?urat fra?ii domniilor voastre?

Cam acestea sunt p?rerile mele asupra subiectului. Le-am confruntat oarecum cu informa?iile ?i comentariile din cartea dlui Dan Cornel Nicolae, cu lista masonilor propus? de autor. Am descoperit cu interes c? am cunoscut de-a lungul anilor ?i al?i masoni, dar nu i-am ?tiut ce hram poart?, precum celebrul Oreste, care mi-a fost student (pare-mi-se), Caius Traian Dragomir, coleg de Senat, R?zvan Teodorescu, Dinu S?raru, Nicu Filip, Virgil M?gureanu ?i al?ii. Oameni serio?i! Profit de ocazie ?i mai întreb o dat?: fra?ilor, nu cumva cu ajutorul vostru, masoni atât de serio?i, mi-a? putea eu recupera banii de care m-au u?urat fra?ii domniilor voastre?! Sunte?i persoane pe care cu greu ?i le po?i imagina într-un conclav împ?nat de infractori?! A?tept, deci! Mai a?tept...

P.S. Am uitat s? spun tilul c?r?ii domnului Niculae: Armaghedonul Templului lui Solomon. Conjura?ia Masoneriei, a Cluburilor Mondiale ?i a Ordinelor Illuminati - România sub viesparul Fr??iilor Sfâr?itului. Carte ap?rut? la editura Carpathia Rex.
--------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Pentru alte detalii, vezi www.ioncoja.ro, categoria Constitu?ia Organic? a României footer