Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Remus Macovei   
Joi, 10 Ianuarie 2013 00:02

Col. (r) Remus Macovei, art-emisDe regul? militarilor le-a fost interzis s? se implice în politic?. Aceasta nu a împiedicat conducerea tuturor partidelor care pe parcursul timpului au guvernat România, s? î?i formeze ?i s? î?i fidelizeze un grup de generali, care, odat? partidul ajuns la putere, s? ocupe cele mai importante func?ii de conducere din Ministerului Ap?r?rii/de R?zboi, din Marele Stat Major sau de la Departamentul de înzestrare al armatei. Ace?tia, pe timpul guvern?rii, executau întocmai cerin?ele partidului sau grup?rii/alian?ei politice care i-a numit în func?ii. Dup? schimbarea puterii politice, de regul?, ace?ti generali erau numi?i în func?ii conform specializ?rilor, vechimii, func?iilor de?inute anterior ?i gradelor avute. Aceast? regul? nu se va mai respecta în septembrie 1940, imediat dup? abdicarea regelui Carol al II-lea, când generalul Ion Antonescu va îndep?rta din armat? 80 de ofi?eri, dintre care 15 erau generali. Ace?tia au fost trecu?i în rezerv? urmare a aplic?rii art. 58 din legea înaint?rilor în armat?  pentru c? î?i dovediser? incompeten?a pe timpul retragerii din Basarabia sau compromi?i prin colaborarea cu Carol al II-lea. Trei dintre ei - Gabriel Marinescu, Gheorghe Arge?anu ?i Ion Bengliu - sunt aresta?i ?i încarcera?i la Jilava. Aceast? prim? epurare din istoria Armatei Române a avut ca scop cur??area ?i înt?rirea organismului militar prin înl?turarea elementelor necorespunz?toare de la conducerea acestuia. În perioada urm?toare mare parte dintre ace?ti generali vor deveni inamici ai mare?alului Ion Antonescu ?i se vor implica în ac?iuni complotiste împotriva acestuia.

La 23 august 1944 se va declan?a prima epurare politic? în armata român?. Acum se va da startul unei ac?iuni care se va repeta cu o periodicitate regretabil? ?i care va avea consecin?e nefaste asupra generalilor armatei române. Ac?iunea dictat? de noul aliat al României se va încheia în 1964 cu distrugerea elitei militare române?ti.Transformarea armatei regale în armat? popular? era condi?ionat? de dispari?ia venerabililor generali, forma?i în cultul onoarei ?i demnit??ii,care au condus cu pricepere ?i curaj trupele române pe câmpurile de lupt? ale celor dou? r?zboaie mondiale, Generalii care în perioada interbelic? ?i pe timpul celui de al doilea r?zboi mondial au îndeplinit func?ii de mini?tri sau mini?tri secretari de stat, generalii care s-au aflat în func?ii de conducere în Ministerul de R?zboi, în Ministerul de Interne, în Jandarmerie, în Statul Major General sau la comanda Armatelor, Corpurilor de armat?, Diviziilor ?i Brig?zilor vor fi judeca?i ?i condamna?i în urma unor simulacre de procese. În aceast? perioad? peste 161 de generali vor fi condamna?i, 78 dintre ei murind în închisorile comuniste: 19 la Aiud, 17 la Sighet, 12 la la Jilava, 9 la V?c?re?ti, 5 la Canal ?i F?g?ra?, 3 la Gherla, 2 la Râmnicul S?rat, câte unul la Boto?ani, Dej, Gala?i, Ocnele Mari, Pite?ti ?i Târgul Ocna. Al?i doi generali au murit pe timpul anchetelor executate de c?tre Securitate, un viceamiral a murit într-o închisoare care nu a putut fi identificat?, iar generalul Gheorghe Avramescu a fost asasinat pe front de agen?i ai N.K.V.D..

Noile criterii pe baza c?rora un militar putea ajunge în doar câ?iva ani general nu aveau nimic de a face cu criteriile riguroase din perioada interbelic?: origine social? s?n?toas?, devotament fa?? de cauza poporului ?i a partidului. Pentru ca succesul s? fie sigur ace?tia trebuiau s? se c?s?toreac?, doar dup? ce viitoarea so?ie ?i p?rin?ii acesteia erau verifica?i asupra moralit??ii, originii sociale ?i a devotamentului fa?? de Republica Popular? Român?. Viitorii generali ai armatei populare vor fi selec?iona?i din rândul:
- tinerilor cu o preg?tire intelectual? sumar?, care la admiterea în ?coala militar? vor da examen la dictare ?i rezolvarea unei probleme de matematic?;
- tinerilor din cele dou? divizii de voluntari formate din prizonierii în U.R.S.S.[ ], care juraser? s? lupte pentru o prietenie trainic? între România ?i Uniunea Sovietic? ?i care acum au avut acces nelimitat la func?iile de conducere din Armata Român?;
- ilegali?tilor comuni?ti, care f?r? nicio preg?tire militar?, sunt avansa?i în gradul de general. A fost pentru prima oar? în istoria armatei române când s-a întâmplat a?a ceva.

A doua epurare politic? are loc dup? 1965, când generalii cu studii în U.R.S.S., care ocupau func?iile vitale în Armata Român?, unii dovedi?i spioni ai serviciilor secrete sovietice K.G.B. sau G.R.U., vor fi trecu?i în rezerv? sau numi?i în func?ii periferice în economia na?ional?. Marea majoritate a acestora se vor angaja în ac?iuni complotiste împotriva lui Nicolae Ceau?escu, fiind sprijini?i din umbr? de aceste servicii. Nucleul dur al complotului care se va solda în 1989 cu înl?turarea lui Nicolae Ceau?escu a fost reprezentat de generalii: Nicolae Militaru, Vasile Ionel, ?tefan Kostyal, Gheorghe Logof?tu, Marin Pancea.

Cea de a treia epurare politic? are loc dup? evenimentele din decembrie 1989 când o bun? parte dintre generalii, proveni?i din ofi?erii care au beneficiat de avans?ri excep?ionale în perioada 1947-1953, ca ?i cei peste 20 de generalii dovedi?i ca agen?ii K.G.B. sau G.R.U., reactiva?i în decembrie 1989 de Ion Iliescu, vor fi înl?tura?i din armat?. Dintre ace?tia opt vor fi judeca?i ?i condamna?i pentru organizarea ?i conducerea ac?iunilor militare pe timpul represiunii (16-22 decembrie) sau a luptei cu „elementele teroriste" - Ion Coman, Victor Atanasie St?nculescu, Mihai Chi?ac, Dumitru Dr?ghin, Iulian Topliceanu, Ion Dinc?, Constantin Olteanu, Constantin Rotariu. Din p?cate, de?i noile autorit??i au clamat reîntorcerea la tradi?iile Armatei Române, noii generali vor proveni din rândul militarilor compromi?i în timpul evenimentelor din decembrie ?i al oportuni?tilor de cea mai proast? spe??. Pe parcursul a câtorva luni, cel mult pe parcursul a doi-trei ani, ace?tia, ob?in grad dup? grad ?i preiau toate func?iile de conducere ale Armatei Române. Sunt caracteriza?i, ca ?i politicienii care le-au sus?inut ascensiunea în grade ?i func?ii, de o nem?rginit? sete de parvenire. Este perioada în care Armata Român? devine o tarab? în care totul este de vînzare: grade, func?ii, titluri de doctor, titluri ?tiin?ifice în înv???mântul militar, majoritatea contractelor etc .

Putem afirma c? ast?zi este în plin? desf??urare a patra epurare politic?, f?cut? de aceast? dat? de D.N.A.. Acest organism fiind puternic influen?at politic, epurarea este doar par?ial? ?i selectiv?, to?i marii vinova?ii de situa?ia dezastruoas? în care se afl? Armata Român?, fiind ocoli?i de ac?iunile procurorilor. Niciunul din generalii afla?i în spatele urm?toarelor afaceri nu au r?spuns pentru pagubele produse armatei: Motorola, ?igareta II, Distrug?torul M?r??e?ti, Marconi, Star, Algoritm politic în înzestrarea armatei, Ghidul, Larom, Fregatele, Alenia, Azur, Case pentru generali.

La ora actual? probabil c? Armata Român? ocup? primul loc între ??rile membre N.A.T.O., din punct de vedere al num?rului de generali condamna?i pentru acte grave de corup?ie. Dup? 1997 un num?r de 19 generali au fost condamna?i pentru astfel de acuza?ii: 2 fo?ti ?efi ai S.M.G., 8 din structuri centrale, 4 comandan?i de mari unit??i (structuri echivalente), 3 rezervi?ti. Din p?cate, politicienii care periodic se succed la conducerea României, nu sunt îngrijora?i de aceast? situa?ie. La fel cum nu par a fi îngrijora?i nici partenerii externi ai României din NATO. Este regretabil? aceast? atitudine, pentru partenerii str?ini fiind scuzabil?, având în vedere c? ace?tia sunt mai degrab? interesa?i de ob?inerea de c?tre ??rile lor a unor contracte foarte avantajoase lor ?i p?guboase pentru înzestrarea Armatei Române - vezi fregatele engleze, tancurile germane Gepard, rachetele olandeze Hawk, transportoarele elve?iene Piranha, avionul italian Spartan etc. Generalii patrio?i au disp?rut, locul lor fiind luat generali corup?i ?i compromi?i, care fac f?r? nicio re?inere jocul str?inilor. Din caza ac?iunii iresponsabile a acestora, armata este într-o situa?ie dificil?. Cu o înzestrare sub orice critic? din cauza subfinan??ri cronice, cu prestigiul gradului de general la cea mai sc?zut? cot? imaginabil?, cu moralul militarilor subminat de atentatele la prestigiul statutului de militar, unele venind chiar de la comandantul suprem (vezi recenta caracterizare a ministrului ap?r?rii na?ionale), Armata Român? este departe de ceea ce ar trebui s? fie o armat? modern?, membr? a N.A.T.O.. Dac? nici acum, conduc?torii no?tri politici nu în?eleg ?i nu ac?ioneaz? în favoarea interesului na?ional, care impune îndep?rtarea urgent? a generalilor corup?i, pericolul este imens. Este momentul ca generalii cu adev?rate cariere militare, care au parcurs toate treptele ierahice, care s-au afirmat la comanda unor unit??i ?i mari unit??i, inclusiv în teatrele de opera?ii ?i care au dat dovad? de moralitate deosebit?, s? accead? în func?iile importante, luând locul „generalilor de carton". Este singura ?ans? a Armatei Române, ratarea ei fiind mai mult decât condamnabil?.

footer